Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Malta

Posledná úprava: 24-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak chcete iniciovať súdne konanie v občianskych alebo obchodných záležitostiach, musíte zistiť súd, ktorý je kompetentný zaoberať sa vaším prípadom, inými slovami, ktorý má jurisdikciu. Ak použijete nesprávny súd, alebo ak existuje spor v otázke jurisdikcie, vystavujete sa riziku značného oneskorenia v konaní alebo dokonca odmietnutia vášho prípadu z dôvodu neprislúchajúcej jurisdikcie. 

OBSAH

A. Mal by som sa obrátiť na riadny občiansky súd alebo na špecializovaný súd? A.
B. Kde majú riadne občianske súdy jurisdikciu, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa mám obrátiť? B.
I. Existuje rozlišovanie medzi nižšími a vyššími riadnymi občianskymi súdmi, a ak áno, ktorý je kompetentný pre môj prípad? I.
II. Teritoriálna jurisdikcia (Má jurisdikciu pre môj prípad súd veľkomesta /mesta A alebo veľkomesta /mesta B?) II.
1. Základné pravidlo teritoriálnej jurisdikcie 1.
2. Výnimky zo základného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom? a)
b) Kedy si musím vybrať iný súd než súd v mieste trvalého bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)? b)
c) Môžu strany samotné prideliť jurisdikciu súdu, ktorý by inak nebol kompetentný? c)
C. Kde majú jurisdikciu špecializované súdy, ako môžem zistiť, ktorý mám osloviť? C.

 

A. Mal by som sa obrátiť na riadny občiansky súd alebo na špecializovaný súd?

Absolútna väčšina občianskych a obchodných záležitostí spadá pod jurisdikciu bežných občianskych súdov, ktoré nie sú obchodnými súdmi. Existuje iba niekoľko špecializovaných tribunálov, medzi nimi sú tie, ktoré sa zaoberajú:

 • pracovnoprávnymi vzťahmi (pracovnoprávny tribunál) – vypočúva prípady týkajúce sa nespravodlivého odmietnutia a diskriminácie alebo iného nezákonného postupu na pracovisku;
 • prenájmom (rada pre reguláciu nájomného) – vypočúva prípady týkajúce sa zmeny podmienok prenájmu vrátane zvýšenia nájomného a ukončenia prenájmu. Tieto prípady sa musia týkať dohôd o prenájme uzatvorených pred 1. júnom 1995.
 • vyvlastnenie pôdy (rada rozhodcovského konania v oblasti pôdy) – vyšetruje prípady zaoberajúce sa klasifikáciou vyvlastnenej pôdy a výškou kompenzácie, ktorá prislúcha vlastníkovi.

Všetky tieto tribunály majú svoje sídlo v meste Valletta v tej istej budove, v ktorej sa nachádzajú riadne súdy.

B. Kde majú riadne občianske súdy jurisdikciu, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa mám obrátiť?

I. Existuje rozlišovanie medzi nižšími a vyššími riadnymi občianskymi súdmi, a ak áno, ktorý je kompetentný pre môj prípad?

Podľa hodnoty pohľadávky existuje rozdiel medzi riadnymi súdmi.

 • Tribunál pre malé pohľadávky vypočúva prípady do 1 500 MTL (maltských libier). Pozri informačný materiál o príkaze pre postupy platieb.
 • Súd magistrátov vypočúva prípady, ktoré majú hodnotu od 1 501 MTL do 5 000 MTL.
 • Všetky ostatné pohľadávky môže vypočúvať občianskoprávny súd prvého stupňa (vyšší súd). Tento súd sa zaoberá aj pohľadávkami voči nehnuteľnému majetku a s vlastníctvom nehnuteľného majetku a bremenami spočívajúcimi na nehnuteľnom majetku.
 • Občianskoprávny súd prvého stupňa sa vo svojej dobrovoľnej jurisdikcii zaoberá záležitosťami, ktoré sú nesporné, ako napríklad otváranie tajných závetov, opatrovníctvom, adopciou. Úsek rodiny občianskoprávneho súdu prvého stupňa sa zaoberá každou pohľadávkou týkajúcou sa rodiny, vrátane odluky osôb, anulovania manželstiev, určením otcovstva a výživným.

Všetky tieto súdy sú súdmi prvej inštancie a všetky sú riadnymi súdmi. Odvolania voči rozhodnutiam týchto súdov možno preto podať na odvolacom súde. V prípade odvolania sa proti rozhodnutiu tribunálu malých pohľadávok alebo proti súdu magistrátov sa odvolanie podáva na odvolací súd v jeho nižšej jurisdikcii (ktorému predsedá jeden sudca). V prípade odvolania sa proti občianskoprávnemu súdu prvého stupňa sa odvolanie podáva na odvolacom súde v jeho vyššej jurisdikcii (ktorému predsedajú traja sudcovia).

HoreHore

II. Teritoriálna jurisdikcia (Má jurisdikciu pre môj prípad súd veľkomesta /mesta A alebo veľkomesta /mesta B?)

1. Základné pravidlo teritoriálnej jurisdikcie

Základným pravidlom teritoriálnej jurisdikcie je miesto bydliska odporcu. Neexistujú žiadne súdy patriace rôznym veľkomestám. Tribunál malých pohľadávok na ostrove Gozo, ako aj súd magistrátov (Gozo) však majú jurisdikciu pre pohľadávky voči odporcom s bydliskom v Gozo. Súd magistrátov (Gozo) má dvojitú jurisdikciu, ako nižší aj ako vyšší súd. V prípade vyššieho súdu má rovnakú jurisdikciu ako občianskoprávny súd prvého stupňa na Malte. Rovnaké pravidlá pre rozlišovanie medzi súdmi platia na Malte a na ostrove Gozo.

2. Výnimky zo základného pravidla

K výnimke z uvedeného základného pravidla dochádza vtedy, keď sa má záväzok splniť na príslušnom ostrove. Napríklad, ak je odporca obyvateľom ostrova Gozo, ale záväzok podľa pohľadávky treba splniť na Malte, potom majú jurisdikciu maltské súdy a všetky súdne konania sa podávajú na maltských súdoch bez ohľadu na to, že odporca má trvalé bydlisko na ostrove Gozo.

a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Pravidlá teritoriálnej jurisdikcie podľa maltského práva neumožňujú výber súdu medzi stranami.

b) Kedy si musím vybrať iný súd než súd v mieste trvalého bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Ak je záväzok vykonateľný na príslušnom ostrove.

c) Môžu strany samotné prideliť jurisdikciu súdu, ktorý by inak nebol kompetentný?

Neexistuje žiadne zákonné ustanovenie, ktoré by to umožňovalo.

C. Kde majú jurisdikciu špecializované súdy, ako môžem zistiť, ktorý mám osloviť?

Jurisdikcia špecializovaných tribunálov je obyčajne definovaná v zákonoch, ktoré ju stanovujú a závisí od príslušnej záležitosti daného prípadu.

Bližšie informácie

 • http://www.justice.gov.mt English

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo