Europese Commissie > EJN > Bevoegdheid van de rechtbanken > Malta

Laatste aanpassing: 24-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Bevoegdheid van de rechtbanken - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Als u een gerechtelijke procedure in burgerlijke of handelszaken wilt beginnen, zal u moeten weten welke rechtbank bevoegd is voor uw zaak. Als u de verkeerde rechtbank kiest of als er een geschil ontstaat over de bevoegdheid van de rechtbank, loopt u het risico dat uw zaak een ernstige vertraging oploopt of zelfs dat uw eis wordt verworpen wegens onbevoegdheid. 

INHOUDSOPGAVE

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank? A.
B. Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak? B.
I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak? I.
II. Territoriale bevoegdheid (Is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak?) II.
1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid 1.
2. Uitzonderingen op de basisregel 2.
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank? a)
b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)? b)
c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen? c)
C. Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden? C.

 

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank?

De overgrote meerderheid van burgerlijke en handelszaken valt onder de bevoegdheid van de gewone burgerlijke rechtbanken, omdat er in Malta geen handelsrechtbanken zijn. Er zijn slechts enkele gespecialiseerde rechtbanken, die onder meer bevoegd zijn voor:

 • arbeidsverhoudingen; de Industrial Tribunal (arbeidsrechtbank) neemt kennis van zaken betreffende onrechtmatig ontslag en discriminerende of andere illegale behandeling op de werkplaats;
 • huurcontracten; de Rent Regulation Board (regelgevingsraad voor huur) neemt kennis van zaken betreffende de wijziging van huurvoorwaarden, waaronder huurverhoging en huurbeëindiging. Het moet daarbij gaan om huurcontracten die vóór 1 juni 1995 zijn gesloten;
 • onteigening van grond; de Land Arbitration Board (arbitrageraad voor grondaangelegenheden) neemt kennis van zaken betreffende de classificatie van onteigende grond en de aan de eigenaar verschuldigde schadeloosstelling.

Al deze rechterlijke instanties houden zitting in Valletta, in hetzelfde gebouw als de gewone rechtbanken.

B. Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak?

De taakverdeling tussen gewone rechtbanken is gebaseerd op de waarde van de vordering.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • De Small Claims Tribunal (rechtbank voor geringe vorderingen) neemt kennis van zaken waarbij de waarde van de vordering niet hoger is dan 1 500 MTL - zie het informatieblad over betalingsbevelprocedures.
 • De Court of Magistrates (rechtbank voor kleine vorderingen) neemt kennis van zaken waarbij de waarde van de vordering tussen 1 501 MTL en 5 000 MTL ligt.
 • Alle andere vorderingen kunnen worden behandeld door de First Hall of the Civil Court (hogere rechter in eerste aanleg). Deze rechtbank is ook bevoegd ten aanzien van vorderingen betreffende onroerende zakelijke rechten en lasten op onroerende goederen.
 • De First Hall of the Civil Court kan in het kader van haar zogeheten "vrijwillige rechtspraak" kennis nemen van zaken zoals het openmaken van geheime testamenten, voogdij en adoptie. De First Hall of the Civil Court Family Section neemt kennis van vorderingen betreffende familie‑aangelegenheden, waaronder scheiding van de echtgenoten, nietigverklaring van huwelijken, afstamming en alimentatie.

Al deze rechtbanken zijn rechtbanken van eerste aanleg en zijn gewone rechtbanken. Daarom kan bij de Court of Appeal (hof van beroep) beroep worden ingesteld tegen beslissingen van deze rechtbanken. Beroep tegen beslissingen van de Small Claims Tribunal of de Court of Magistrates wordt ingesteld bij de Court of appeal als lagere rechter (behandeling door een alleensprekende rechter). Beroep tegen beslissingen van de First Hall of the Civil Court wordt ingesteld bij de Court of Appeal als hogere rechter (behandeling door drie rechters).

II. Territoriale bevoegdheid (Is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid

Als hoofdregel geldt dat de rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd is. Er zijn geen rechtbanken die voor specifieke steden bevoegd zijn. De Small Claims Tribunal van Gozo alsook de Court of Magistrates (Gozo) zijn bevoegd ten aanzien van vorderingen tegen verweerders met woonplaats op Gozo. De Court of Magistrates (Gozo) heeft een dubbele bevoegdheid, namelijk als lagere en hogere rechterlijke instantie. In dat laatste geval heeft deze rechtbank dezelfde bevoegdheid als de First Hall of the Civil Court op Malta. Op Malta en Gozo gelden dezelfde voorschriften voor de taakverdeling tussen de rechtbanken.

2. Uitzonderingen op de basisregel

Wanneer een verplichting op een specifiek eiland moet worden uitgevoerd, gelden afwijkende regels. Indien de verweerder bijvoorbeeld op Gozo woont, maar de verplichting op Malta moet worden uitgevoerd, zijn de rechtbanken op Malta bevoegd; alle vorderingen worden dan ingesteld bij de rechtbanken op Malta, ondanks het feit dat de verweerder zijn woonplaats op Gozo heeft.

a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Het Maltese recht inzake territoriale bevoegdheid kent geen dergelijke keuzemogelijkheid.

b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Indien de verplichting op een specifiek eiland moet worden uitgevoerd.

c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen?

De wet staat dat niet toe.

C. Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

De bevoegdheid van de gespecialiseerde rechtbanken is gewoonlijk omschreven in de wetten waarbij deze rechtbanken zijn ingesteld en hangt af van het onderwerp van de zaak.

Nadere inlichtingen

 • http://www.justice.gov.mt English

« Bevoegdheid van de rechtbanken - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk