Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 24-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Ja vēlaties uzsākt tiesas procesu civillietā vai saimnieciskā lietā, jums ir jānosaka tiesa, kas ir Jūsu lietā kompetenta vai, citiem vārdiem, kurai piekrīt lietas jurisdikcija. Ja Jūs griežaties neatbilstošā tiesā vai, ja rodas strīds par tiesas jurisdikciju, Jūs riskējat ar ievērojamu tiesvedības ieilgumu vai pat Jūsu lietas noraidījumu neatbilstošas jurisdikcijas dēļ. 

SATURS

A. Vai man ir jāgriežas parastā civiltiesā vai speciālā tiesā ? A.
B. Ja lietas jurisdikcija piekrīt parastai civiltiesai, kā es varu uzzināt, kurā tiesā man jāgriežas? B.
I. Vai ir atšķirība starp parasto zemāko un augstāko civiltiesu un ja ir, kura tiesa ir kompetenta manā lietā? I.
II. Teritoriālā jurisdikcija (vai jurisdikcija manā lietā piekrīt pilsētas A tiesai vai pilsētas B tiesai)? II.
1. Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums 1.
2. Izņēmumi pamatnoteikumā 2.
a) Kad var izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesu (pamatnoteikumā noteikto tiesu) un citu tiesu? a)
b) Kad ir jāizvēlas cita, nevis atbildētāja dzīvesvietas tiesa (pamatnoteikumā noteikta tiesa)? b)
c) Vai puses pašas var piešķirt jurisdikciju tiesai, kas pretējā gadījumā nebūtu kompetenta? c)
C. Ja lieta piekrīt speciālu tiesu jurisdikcijai, kā var noteikt, kurā tiesā ir jāgriežas? C.

 

A. Vai man ir jāgriežas parastā civiltiesā vai speciālā tiesā ?

Lielākais vairums civillietu un saimniecisko lietu piekrīt parasto civiltiesu jurisdikcijai; atsevišķas saimnieciskas tiesas nepastāv. Ir tikai dažas speciālas tiesas, kas izskata arī lietas, kas attiecas uz:

 • ražošanas attiecībām (Rūpnieciskās tiesas) – izskata lietas, kas saistītas ar nelikumīgu atlaišanu no darba, kā arī diskriminējošu vai cita veida nelikumīgu izturēšanos darba vietā,
 • nomas jautājumiem (Nomas regulācijas padome) – izskata lietas, kas saistītas ar noteikumu grozījumiem nomas līgumos, tajā skaitā nomas maksas palielināšanu un nomas līgumu pārtraukšanu. Šīm lietām ir jāattiecas uz nomas līgumiem, kas stājušies spēkā pirms 1995. gada 1.jūnija.
 • zemes atsavināšanu (Zemes šķīrējtiesas padome) – izskata lietas, kas attiecas uz atsavinātās zemes klasifikāciju un atlīdzības lielumu bijušajam īpašniekam.

Visu šo tiesu sēdekļi atrodas Valetā, tajā pašā ēkā, kur atrodas parastās tiesas.

B. Ja lietas jurisdikcija piekrīt parastai civiltiesai, kā es varu uzzināt, kurā tiesā man jāgriežas?

I. Vai ir atšķirība starp parasto zemāko un augstāko civiltiesu un ja ir, kura tiesa ir kompetenta manā lietā?

Pastāv atšķirība starp parastām tiesām atkarībā no prasības vērtības.

 • Mazo prasību tiesa izskata lietas līdz 1500 Lm (Maltas mārciņām). -Skatīt datu sarakstu par rīkojuma par maksājumu procedūrām.
 • Maģistrātu tiesa izskata lietas, kuru vērtība ir no 1501 Lm līdz 5000 Lm.
 • Visas pārējās prasības var izskatīt Pirmās palātas civiltiesa (augstāka tiesa). Šī tiesa izskata arī prasības, kas attiecas uz nekustamā īpašuma īpašumtiesībām un apgrūtinājumiem.
 • Pirmās palātas civiltiesa savā izvēles jurisdikcijā izskata tādus bezstrīdus jautājumus, kā slepenu testamentu atvēršanu, aizbildniecību, adopciju. Pirmās palātas civiltiesas ģimenes nodaļa izskata visas prasības, kas attiecas uz ģimeni, tajā skaitā personu šķiršanos, laulību šķiršanu, paternitātes noteikšanu un apgādību.

Visas šīs tiesas ir pirmās instances tiesas un tās visas ir parastas tiesas. Tādēļ šo tiesu lēmumus var pārsūdzēt Apelācijas tiesā. Mazo prasību tiesas, kā arī Maģistrātu tiesas lēmumus var pārsūdzēt Apelācijas tiesas Zemākajā instancē (vada viens tiesnesis). Pirmās palātas civiltiesas lēmumus var pārsūdzēt Apelācijas tiesas augstākajā instancē (vada trīs tiesneši).

Lapas augšmalaLapas augšmala

II. Teritoriālā jurisdikcija (vai jurisdikcija manā lietā piekrīt pilsētas A tiesai vai pilsētas B tiesai)?

1. Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums

Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums ir atbildētāja dzīvesvieta. Nepastāv atsevišķu pilsētu tiesas. Tomēr Mazo prasību tiesai Gozo, kā arī Maģistrātu tiesai (Gozo) piekrīt jurisdikcija pār prasībām pret atbildētājiem, kuru dzīvesvieta atrodas Gozo. Maģistrātu tiesai ir divkārša jurisdikcija: kā zemākai un kā augstākai tiesai. Otrajā gadījumā tai ir tāda pat jurisdikcija kā Maltas Pirmās palātas civiltiesai. Maltā un Gozo ir spēkā vienādi noteikumi par tiesu atšķirībām.

2. Izņēmumi pamatnoteikumā

Izņēmums iepriekš minētajā pamatnoteikumā ir tad, ja saistība attiecas uz atsevišķu salu, piemēram, ja atbildētājs ir Gozo iedzīvotājs, bet prasībā minētā saistība attiecas uz Maltu, tad lietas jurisdikcija piekrīt Maltas tiesām un visas tiesas procedūras notiek Maltas tiesās, pat ja atbildētāja dzīvesvieta atrodas Gozo.

a) Kad var izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesu (pamatnoteikumā noteikto tiesu) un citu tiesu?

Maltas likumdošanas noteikumi par teritoriālo jurisdikciju neparedz iespēju pusēm pašām izvēlēties tiesu.

b) Kad ir jāizvēlas cita, nevis atbildētāja dzīvesvietas tiesa (pamatnoteikumā noteikta tiesa)?

Ja saistība attiecas uz atsevišķu salu.

c) Vai puses pašas var piešķirt jurisdikciju tiesai, kas pretējā gadījumā nebūtu kompetenta?

Likumdošanā tas nav paredzēts.

C. Ja lieta piekrīt speciālu tiesu jurisdikcijai, kā var noteikt, kurā tiesā ir jāgriežas?

Parasti speciālu tiesu jurisdikcija ir noteikta to dibināšanas likumos un tā ir atkarīga no lietas priekšmeta.

Cita informācija

 • http://www.justice.gov.mt English

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 24-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste