Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Malta

Seneste opdatering : 24-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis De vil anlægge sag, må De undersøge, hvilken ret der har kompetence med hensyn til Deres sag eller, med andre ord, har jurisdiktion. Anlægger De sag for den forkerte ret, eller opstår der strid om jurisdiktionsspørgsmålet, risikerer De, at Deres sag forsinkes betydeligt eller endog afvises på grund af rettens manglende kompetence. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Skal jeg anlægge sag ved en almindelig ret eller en specialret? A.
B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald henvende mig til? B.
I. Sondres der mellem lavere og højere instanser ved de almindelige retter, og hvilken af dem har i så fald kompetence til at behandle min sag? I.
II. Stedlig kompetence (er det retten i byen A eller byen B, der skal behandle min sag?) II.
1. Grundreglen om stedlig kompetence 1.
2. Undtagelser fra grundreglen 2.
a) Hvornår kan jeg vælge mellem retten det sted, hvor sagsøgte bor, (grundreglen om stedlig kompetence) og en anden ret? a)
b) Hvornår er jeg nødt til at vælge en ret et andet sted end der, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence)? b)
c) Kan parterne selv vælge en ret, som ellers ikke ville have haft kompetence til at behandle sagen? c)
C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken specialret jeg i givet fald skal henvende mig til? C.

 

A. Skal jeg anlægge sag ved en almindelig ret eller en specialret?

Langt hovedparten af civil- og handelssager er omfattet af de almindelige retters kompetence, idet Malta ikke har en specialret til at behandle handelssager. Der findes kun ganske få specialretter, som bl.a. behandler sager om:

 • arbejdsretlige spørgsmål (Industrial Tribunal) – sager om uberettiget afskedigelse, forskelsbehandling og andre former for ulovlig behandling af arbejdstagerne
 • lejemål (Rent Regulation Board) – sager om ændringer i lejevilkår, herunder huslejestigninger og ophævelse af lejemål. Det gælder kun lejemål indgået før 1. juni 1995
 • ekspropriation (Land Arbitration Board) – sager om klassifikation af eksproprieret jord og erstatningen til ejeren.

Alle disse specialretter har sæde i Valletta i samme bygning som de almindelige retter.

B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald henvende mig til?

I. Sondres der mellem lavere og højere instanser ved de almindelige retter, og hvilken af dem har i så fald kompetence til at behandle min sag?

Sondringen mellem de almindelige retter afhænger af størrelsen af sagsøgerens krav:

 • Small Claims Tribunal behandler såkaldte bagatelsager op til 1 500 MTL. Der henvises til emnet "betalingspåbudsprocedure".
 • Court of Magistrates behandler sager mellem 1 500 MTL og 5 000 MTL.
 • Alle andre sager kan behandles af First Hall of the Civil Court. Denne ret behandler også sager om ejendomsretten til og fordringer i fast ejendom.
 • First Hall of the Civil Court har en afdeling for frivillig retspleje, som behandler sager, der ikke vedrører retstvister, f.eks. åbning af testamenter, værgemål og adoption. Afdelingen for familieret behandler alle familieretlige sager om bl.a. separation, ophævelse af ægteskab, faderskabssager og underholdsbidrag.

Alle disse retter er almindelige underretter, og deres afgørelser kan derfor appelleres til Court of Appeal. Afgørelser truffet af Small Claims Tribunal eller Court of Magistrates appelleres til Court of Appeal's Inferior Jurisdiction-afdeling (hvor sagerne afgøres af en enkelt dommer). Afgørelser truffet af First Hall of the Civil Court appelleres til Court of Appeal's Superior Jurisdiction-afdeling (hvor retten sættes af tre dommere).

TopTop

II. Stedlig kompetence (er det retten i byen A eller byen B, der skal behandle min sag?)

1. Grundreglen om stedlig kompetence

Grundreglen er, at den stedlige kompetence bestemmes af sagsøgtes bopæl. De enkelte byer har ikke egne retter, men Small Claims Tribunal på øen Gozo og Court of Magistrates (Gozo) har dog kompetence til at behandle sager mod personer med bopæl på Gozo. Court of Magistrates (Gozo) har dobbelt kompetence, dvs. både som første og anden instans. I sidstnævnte tilfælde har den samme kompetence som First Hall of the Civil Court på Malta. Der gælder de samme regler på Gozo og Malta med hensyn til sondringen mellem retterne.

2. Undtagelser fra grundreglen

Der er en undtagelse fra ovennævnte grundregel, nemlig sager, hvor en fordringsret skal fyldestgøres på en bestemt ø. Hvis f.eks. sagsøgte er bosiddende på Gozo, men fordringsretten skal fyldestgøres på Malta, er det retterne på Malta, der har kompetence til at behandle sagen, og hele sagen skal anlægges og føres ved en ret på Malta, uanset om sagsøgte har bopæl på Gozo.

a) Hvornår kan jeg vælge mellem retten det sted, hvor sagsøgte bor, (grundreglen om stedlig kompetence) og en anden ret?

Bestemmelserne i maltesisk ret om stedlig kompetence giver ikke parterne mulighed for selv at vælge, hvilken ret der skal behandle en sag.

b) Hvornår er jeg nødt til at vælge en ret et andet sted end der, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence)?

Hvis fordringsretten skal fyldestgøres på en bestemt ø.

c) Kan parterne selv vælge en ret, som ellers ikke ville have haft kompetence til at behandle sagen?

Det er ikke muligt i henhold til maltesisk ret.

C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken specialret jeg i givet fald skal henvende mig til?

Normalt er specialretternes kompetence defineret i de respektive love om deres oprettelse, og kompetencespørgsmålet afhænger således af sagens art.

Yderligere oplysninger

 • http://www.justice.gov.mt English

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige