Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Malta

Poslední aktualizace: 24-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Chcete-li zahájit soudní řízení v občanských nebo trestních věcech, budete muset zvolit soud, který je příslušný k tomu, aby se vaší věcí zabýval, neboli jinými slovy, má příslušnou pravomoc. Obrátíte-li se na nesprávný soud nebo existuje-li rozpor v otázce pravomoci, riskujete značné průtahy řízení nebo dokonce zamítnutí vaší věci kvůli nedostatku pravomoci. 

OBSAH

A. Mám se obrátit na běžný civilní soud nebo na specializovaný soud? A.
B. Tam, kde pravomoc přísluší běžnému civilnímu soudu, jak zjistím, na který se mám obrátit? B.
I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími běžnými civilními soudy a pokud ano, který z nich je příslušný v mé věci? I.
II. Územní pravomoc (Má pravomoc v mé věci soud ve městě A nebo ve městě B?) II.
1. Základní pravidlo územní pravomoci 1.
2. Výjimky ze základního pravidla 2.
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště odpůrce (soud určený použitím základního pravidla) a jiným soudem? a)
b) Kdy si musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště odpůrce (soud určený použitím základního pravidla)? b)
c) Mohou samy strany přisoudit pravomoc soudu, který by jinak nebyl příslušný? c)
C. Tam, kde pravomoc přísluší specializovaným soudům, jak zjistím, na který se mám obrátit? C.

 

A. Mám se obrátit na běžný civilní soud nebo na specializovaný soud?

Naprostá většina občanských a obchodních věcí spadá pod pravomoc běžných civilních soudů, neboť obchodní soudy neexistují. Existuje pouze několik specializovaných soudů, které řeší:

 • pracovněprávní vztahy (Pracovní soud) – projednává věci související s neoprávněným propuštěním a diskriminačním nebo jinak nezákonným zacházením na pracovišti,
 • nájem (Úřad pro regulaci nájemného) – projednává věci související se změnou podmínek nájmu včetně zvýšení nájemného a ukončení nájemní smlouvy. Tyto věci se musí týkat nájemních smluv uzavřených před 1. červnem 1995,
 • vyvlastňování půdy (Úřad pro pozemkovou arbitráž) – projednává věci týkající se klasifikace vyvlastněné půdy a výše náhrady pro majitele.

Všechny tyto soudy zasedají ve Vallettě, ve stejné budově, kde sídlí běžné soudy.

B. Tam, kde pravomoc přísluší běžnému civilnímu soudu, jak zjistím, na který se mám obrátit?

I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími běžnými civilními soudy a pokud ano, který z nich je příslušný v mé věci?

Existuje rozdíl mezi běžnými soudy podle výše nároku.

 • Tribunál pro malé pohledávky (Small Claims Tribunal) projednává věci do výše 1 500 MTL. – Viz přehled základních skutečností v kapitole Postup při zadávání příkazů k platbě,
 • Nižší soud (Court of Magistrates) projednává věci v hodnotě mezi 1 501 MTL a 5 000 MTL,
 • všechny ostatní pohledávky se projednávají u Prvního občanského soudu (First Hall Civil Court) (vyšší soud). Tento soud rovněž projednává nároky související s vlastnictvím a břemeny nemovitého majetku,
 • První občanský soud v rámci své dobrovolné pravomoci projednává věci, které nejsou sporné, jako je otevírání tajných závětí, poručnictví, adopce. Odbor pro rodinu Prvního občanského soudu projednává žaloby související s rodinou, včetně odluky, zrušení manželství, určení otcovství a výživného.

Všechny tyto soudy jsou soudy prvního stupně a soudy obecné. Z tohoto důvodu je možno se proti rozhodnutí těchto soudů odvolat k Odvolacímu soudu. V případě odvolání proti rozhodnutí Tribunálu pro malé pohledávky nebo Nižšího soudu se odvolání podává k Odvolacímu soudu v jeho nižší pravomoci (za přítomnosti jednoho soudce). V případě odvolání proti rozhodnutí Prvního občanského soudu se odvolání podává k Odvolacímu soudu v jeho vyšší pravomoci (za přítomnosti tří soudců).

NahoruNahoru

II. Územní pravomoc (Má pravomoc v mé věci soud ve městě A nebo ve městě B?)

1. Základní pravidlo územní pravomoci

Základním pravidlem územní pravomoci je místo bydliště odpůrce. Neexistují soudy, které by byly příslušné pro jednotlivá města. Nicméně Tribunál pro malé pohledávky na Gozu stejně jako Nižší soud (na Gozu) jsou pravomocné v případě žalob proti odpůrcům, kteří mají bydliště na Gozu. Nižší soud (na Gozu) má dvojí pravomoc, jako nižší i jako vyšší soud. Ve druhém případě má stejnou pravomoc jako První občanský soud na Maltě. Pro rozlišení mezi soudy platí stejná pravidla na Maltě i na Gozu.

2. Výjimky ze základního pravidla

Výjimkou z výše uvedeného základního pravidla je případ, kdy má být závazek vykonán na určitém ostrově. Pokud má například odpůrce bydliště na Gozu, ale závazek, který je předmětem žaloby, má být vykonán na Maltě, pak pravomoc přísluší maltským soudům a veškerá soudní řízení probíhají před maltskými soudy bez ohledu na to, že má odpůrce bydliště na Gozu.

a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště odpůrce (soud určený použitím základního pravidla) a jiným soudem?

Pravidla územní pravomoci podle maltského práva neumožňují stranám zvolit si soud.

b) Kdy si musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště odpůrce (soud určený použitím základního pravidla)?

Pokud je dotčený závazek vykonatelný na určitém ostrově.

c) Mohou samy strany přisoudit pravomoc soudu, který by jinak nebyl příslušný?

Neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by toto umožňovalo.

C. Tam, kde pravomoc přísluší specializovaným soudům, jak zjistím, na který se mám obrátit?

Pravomoc specializovaných soudů je vymezena v zákonech, kterými jsou zřízeny, a závisí na předmětu sporu.

Bližší informace

 • http://www.justice.gov.mt English

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království