Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Luksemburg

Zadnja sprememba: 21-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Luksemburg

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Pred uvedbo pravnega postopka je treba vedeti, katero sodišče je pristojno za obravnavo vaše zadeve. Če se obrnete na neustrezno sodišče ali če se pojavi spor na področju pristojnosti, obstaja tveganje, da pride pri postopku do znatne zamude ali celo do zavrnitve vaše tožbe zaradi nepristojnosti. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na splošno ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno splošno sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? B.
I. Ali obstaja razlika med „nižjim“ in „višjim“ civilnim sodiščem prve stopnje? I.
II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega bivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj sem prisiljen izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega bivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? C.
I. Ali obstaja razlika med „nižjim“ in „višjim“ civilnim sodiščem prve stopnje? I.
II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu 2.

 

A. Ali se je treba obrniti na splošno ali na specializirano sodišče?

V Luksemburgu je za civilne in gospodarske zadeve pristojno okrajno sodišče. Ker sta okraja dva, obstajata tudi dve sodišči: Okrajno sodišče v Luxembourgu in Okrajno sodišče v Diekirchu.

Okrajno sodišče je pristojno za vse civilne in gospodarske zadeve, za katere druga sodišča po zakonu niso pristojna.

Treba je vedeti, da v nasprotju z drugimi državami tu ne obstaja posebno sodišče za gospodarske zadeve, ki jih specializirani oddelki okrajnega sodišča zavrnejo. Zato se za gospodarske zadeve uporablja poenostavljen postopek.

Posebna sodišča so pristojna predvsem za:

 • zadeve z nižjim zahtevkom: če zahtevek ne presega 10 000 EUR, je za to pristojen mirovni sodnik. Obstajajo tri mirovna sodišča – v Luxembourgu, mestu Esch-sur-Alzette in Diekirchu, od katerih je vsako pristojno za določeno območje. Včasih je težko določiti vrednost zahtevka, ker gre za spor na več področjih ali ker je zahtevek težko izračunljiv. Če obstaja dvom, je priporočljivo poiskati nasvet odvetnika;
 • zadeve s področja delovnega prava: za spore v zvezi z izvrševanjem delovne pogodbe je pristojno delovno sodišče. Obstajajo tri delovna sodišča – v Luxembourgu, mestu Esch-sur-Alzette in Diekirchu, od katerih je vsako pristojno za določeno območje. Razen tega ima vsako delovno sodišče oddelek, ki je pristojen za spore med delavci in šefi, ter oddelek, ki je pristojen za spore med delojemalci in delodajalci;
 • zadeve s področja najemniškega prava: mirovni sodniki so po zakonu pristojni za spore na področju izvrševanja najemne pogodbe, ne glede na višino spornega zahtevka. Če spor zadeva določitev najemnine, se je po zakonu treba obrniti na komisijo za najemnine, ki deluje v vsaki občini, preden se je mogoče obrniti na sodnika.
 • sosedske zadeve: večina sosedskih zadev, ki veljajo npr. za služnost ali mejne težave, je v pristojnosti mirovnega sodnika. Če se zadeva medtem spremeni v odškodninski zahtevek, je odločilna vrednost zahtevka: pri zahtevku nad 10 000 EUR je pristojno okrajno sodišče.
 • zadeve s področja socialne varnosti: arbitražni svet za socialno varnost je po zakonu pristojen za obravnavo sporov na področju socialne varnosti. Ta svet ima sedež v Luxembourgu in je pristojen za celotno državo;
 • zadeve s področja skrbništva mladoletnih oseb: če je skrbništvo mladoletnih oseb v okviru razveze zakonske zveze sporno, se z zadevo ukvarja okrajno sodišče, največkrat z začasno odločbo. Zunaj postopka razveze zakonske zveze ali po razvezi ima to pristojnost sodišče za skrbništvo in mladino v Luxembourgu ali Diekirchu;
 • težave s prezadolženostjo: pristojnost za obravnavo dokumentacije o prezadolženosti ima po zakonu mirovni sodnik.

B. Če je pristojno splošno sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Na vrh straniNa vrh strani

I. Ali obstaja razlika med „nižjim“ in „višjim“ civilnim sodiščem prve stopnje?

Mirovni sodniki so pristojni za obravnavo civilnih in gospodarskih zadev, katerih vrednost zahtevka (brez obresti in stroškov) ne presega 10 000 EUR. Pri višjih vrednostih je pristojno okrajno sodišče.

Okrajno sodišče je v vsakem primeru pristojno za zadeve, pri katerih ni mogoče določiti denarne vrednosti, kot so npr. družinske zadeve.

II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Po splošnem pravilu je pristojno sodišče v kraju stalnega bivališča toženca. To pravilo ščiti toženca, ki naj bi se lažje zagovarjal pred sodnikom, ki je najbližji njegovemu stalnemu bivališču.

Če je toženec fizična oseba, je pristojno sodišče v kraju njegovega stalnega ali začasnega bivališča. Za pravne osebe (družbe, združenja) pa je pristojno sodišče v kraju ustanovitve, običajno je to kraj registriranega sedeža. Lahko se zgodi, da se glavna znana ustanova razlikuje od glavnega sedeža. V tem primeru se je mogoče obrniti na sodišče v kraju glavne ustanove. Za velike družbe z več podružnicami se je mogoče obrniti na sodišče v kraju ene od podružnic.

2. Izjeme pri splošnem pravilu
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega bivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

V zvezi s pogodbo: vlagatelj lahko vloži zadevo v kraju stalnega bivališča toženca ali, glede na vrsto pogodbe, v kraju dobave blaga ali izvedbe storitve.

Na vrh straniNa vrh strani

V zvezi s kazensko odgovornostjo ali vložitvijo civilne tožbe v okviru kazenskega postopka: tožbo se lahko vloži pri sodišču v kraju stalnega bivališča obdolženca ali pri sodišču v kraju, kjer je nastala škoda ali dejstvo, ki je škodo povzročilo.

V zvezi z nepremičninami: vlagatelj lahko zadevo vloži pri sodišču v kraju poslopja.

b) Kdaj sem prisiljen izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega bivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

V zvezi z razvezo zakonske zveze: pristojno je sodišče v kraju stalnega bivališča družine. Če imata zakonca različni bivališči, je pristojno sodišče v kraju zadnjega skupnega bivališča.

V zvezi z nasledstvom: pristojno je sodišče v kraju zadnjega bivališča pokojnika.

V zvezi z najemom: pristojno je sodišče v kraju, kjer stoji poslopje.

V zvezi z delovnim pravom: pristojno je sodišče v kraju, kjer poteka delo. V nekaterih primerih, ko delodajalec vodi postopek proti delojemalcu, ki biva v drugi državi članici, je pristojno sodišče v kraju, kjer stanuje delojemalec.

c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Luksemburški zakon priznava veljavnost „klavzule o izbiri sodne pristojnosti“, s katero pogodbeni stranki izbereta določeno sodišče za odločitev v njunem sporu.

Takšne klavzule so posebnega pomena, ko sta v sporu vključeni stranki, ki bivata v več državah. Klavzule omogočajo vnaprejšnjo določitev sodišča, ki bo obravnavalo spor. Pogoje veljavnosti teh klavzul med državami Evropske unije ureja Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2001.

Na vrh straniNa vrh strani

Dogovor strank o izbiri sodišča je mogoč tudi pri notranjih sporih. Člen 18 Novega zakonika o civilnem postopku dovoljuje strankama, da mirovnemu sodniku predložita spor, za katerega običajno ne bi bil pristojen zaradi vrednosti spora ali zaradi pravil o krajevni pristojnosti. Dogovor strank je lahko nameren ali pa izhaja iz dejstva, da pride toženec na obravnavo brez ugovora.

Klavzula o izbiri sodne pristojnosti velja le, če sta jo sprejeli obe stranki. Dokaz tega dogovora je treba navesti po pravilih skupnega prava.

Zakon včasih omejuje svobodo strank pri izbiri sodne pristojnosti. Tako zakon o varstvu potrošnikov izničuje klavzule, ki potrošniku odvzamejo pravico, da se obrne na splošna sodišča.

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

I. Ali obstaja razlika med „nižjim“ in „višjim“ civilnim sodiščem prve stopnje?

Na posebnih sodiščih, ki jih ureja luksemburška zakonodaja (delovno sodišče, mirovno sodišče, ki zaseda pri zadevah s področja najemniškega prava, upravno sodišče, arbitražni svet za socialno varnost), obravnavajo sodniki sodišč prve stopnje vse sporne zadeve, ki so jim dodeljene, ne da bi po zakonu razlikovali glede na sporni zahtevek.

Tako na primer mirovni sodnik, ki je običajno pristojen le za zadeve, katerih zahtevek ne presega 10 000 EUR, ni omejen s tem zneskom, ko rešuje spor s področja najemniškega prava.

II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Čeprav je načeloma pristojno sodišče v kraju stalnega bivališča toženca, obstajajo izjeme pri posebnih sodiščih.

Tako je na primer načeloma pristojno delovno sodišče v kraju, kjer se izvaja delo, in ne v kraju stalnega bivališča ene od strank. Prav tako je treba spor na področju najemniškega prava predložiti sodišču v kraju najetega lokala.

Pri upravnem sodišču in arbitražnem svetu za socialno varnost se to vprašanje ne postavlja, ker sta ti sodišči pristojni za celotno območje Velikega vojvodstva.

2. Izjeme pri splošnem pravilu

Pristojnosti posebnih sodišč so določene in po splošnem pravilu stranki ne moreta izbrati drugega sodišča, kot tistega, ki ga določa zakon.

Pristojnosti za določeno področje so pogosto obravnavane kot javni red (npr. na področju delovnega prava), kar pomeni, da je tudi v primeru molka strank sodnik dolžan uradno obvestiti o svoji nepristojnosti.

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Luksemburg - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 21-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo