Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Luxembursko

Posledná úprava: 21-04-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Pred začiatkom súdneho konania je potrebné vedieť, ktorý súd môže preskúmať váš spor alebo, inými slovami, ktorý súd je príslušný na jeho preskúmanie. Ak sa obrátite na nesprávny súd, alebo ak nastane rozpor vo veci príslušnosti, v konaní môžu nastať značné prieťahy a dokonca môže byť váš návrh zamietnutý z dôvodu nepríslušnosti. 

OBSAH

A. Je potrebné sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd? A.
B. Ak sú príslušné všeobecné súdy, ako zistím, ktorý súd je príslušný v mojom spore? B.
I. Aký je rozdiel medzi „nižšími“ a „vyššími“ prvostupňovými občianskymi súdmi? I.
II. Miestna príslušnosť (je v mojom prípade príslušný súd mesta A alebo súd mesta B?) II.
1. Všeobecné pravidlo miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo všeobecného pravidla 2.
a) Kedy sa môžem rozhodnúť medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený všeobecným pravidlom) a iným súdom? a)
b) Kedy som povinný vybrať si iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený všeobecným pravidlom)? b)
c) Majú strany možnosť zvoliť si súd, ktorý by za normálnych okolností nebol príslušný? c)
C. Ak je príslušný špecializovaný súd, ako zistím, ktorý súd je príslušný v mojom spore? C.
I. Aký je rozdiel medzi „nižšími“ a „vyššími“ prvostupňovými občianskymi súdmi? I.
II. Miestna príslušnosť (je v mojom prípade príslušný súd mesta A alebo súd mesta B?) II.
1. Všeobecné pravidlo miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo všeobecného pravidla 2.

 

A. Je potrebné sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd?

V Luxembursku je všeobecným súdom v občianskoprávnych a obchodných veciach okresný súd. Existujú dva okresy a to okresný súd sídliaci v Luxemburgu a okresný súd sídliaci v Diekirchu.

Okresný súd je príslušný vo všetkých občianskoprávnych a obchodných sporoch, v ktorých zákon neudeľuje príslušnosť inému súdu.

Je potrebné uviesť, že v porovnaní so situáciu v iných krajinách nejestvuje zvláštny súd pre obchodné záležitosti, ktoré sú odsunuté špecializovanými senátmi okresného súdu. Obchodné záležitosti sú však riešené v zjednodušenom konaní.

Zvláštne súdy sú príslušné najmä v:

 • prípadoch s nízkou spornou hodnotou: Ak sporná hodnota prípadu nepresahuje 10 000 eur, príslušný je zmierovací sudca. Tri zmierovacie súdy sa nachádzajú v Luxembursku, v Esch-sur-Alzette a Diekirchu a každý z nich je príslušný pre určené územie. Niekedy nie je jednoduché určiť hodnotu sporu, buď pretože spor má viacero zložiek, alebo pretože nie je jednoduché vyčísliť požiadavku. V prípade pochybnosti sa odporúča požiadať o radu advokáta.
 • v záležitostiach pracovného práva: Ak vznikne spor vo veci výkonu pracovnej zmluvy, príslušný je pracovný súd. Tri pracovné súdy sa nachádzajú v Luxembursku, v Esch-sur-Alzette a Diekirchu a každý z nich je príslušný pre určené územie. Okrem toho má každý pracovný súd sekciu príslušnú v sporoch medzi robotníkmi a majstrami a sekciu príslušnú v sporoch medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.
 • v záležitostiach nájomných zmlúv: Zákon udeľuje zmierovacím sudcom príslušnosť rozhodovať v sporoch vo veci výkonu nájomných zmlúv, bez ohľadu na hodnotu, ktorá je predmetom sporu. Je potrebné uviesť, že ak sa spor týka určenia nájomného, zákon stanovuje povinnosť obrátiť sa na komisiu nájomného zriadenú v každej obci. Až potom sa možno predložiť spor sudcovi.
 • v susedských záležitostiach: Vo väčšine susedských sporov spojených napr. so služobnosťami alebo problémami spoločného vlastníctva sú príslušní zmierovací sudcovia. Ak však záležitosť vyústi v žalobu o náhradu škody, rozhodujúca je výška požadovanej sumy: nad 10 000 eur je príslušný okresný súd.
 • v záležitostiach sociálneho zabezpečenia: Zákon udeľuje arbitrážnej rade sociálneho zabezpečenia príslušnosť rozhodovať v sporoch vo veci sociálneho zabezpečenia. Táto rada sídli v Luxemburgu a je príslušná pre celé územie krajiny.
 • v záležitostiach opatrovníctva maloletých: Ak je opatrovníctvo maloletých sporné v rámci rozvodu, v záležitosti rozhoduje okresný súd, zvyčajne v skrátenom konaní. Mimo rozvodového konania alebo po rozvode je príslušný súd pre opatrovníctvo a mladistvých v Luxemburgu alebo v Diekirchu.
 • v problémoch prílišného zadĺženia: Zákon udeľuje príslušnosť rozhodovať v prípadoch prílišného zadĺženia zmierovacím sudcom.

B. Ak sú príslušné všeobecné súdy, ako zistím, ktorý súd je príslušný v mojom spore?

HoreHore

I. Aký je rozdiel medzi „nižšími“ a „vyššími“ prvostupňovými občianskymi súdmi?

Zmierovací sudcovia majú právomoc rozhodovať v občianskoprávnych a obchodných sporoch, ktorých hodnota (bez úrokov a nákladov) nepresahuje 10 000 eur. Nad túto sumu je príslušný okresný súd.

V každom prípade je okresný súd príslušný v záležitostiach, ktoré nie sú peňažne vyčísliteľné, ako napríklad rodinné záležitosti.

II. Miestna príslušnosť (je v mojom prípade príslušný súd mesta A alebo súd mesta B?)

1. Všeobecné pravidlo miestnej príslušnosti

Podľa všeobecného pravidla je príslušným súdom súd v mieste, kde sídli odporca. Toto pravidlo sa uplatňuje s cieľom chrániť odporcu, pretože sa predpokladá, že sa môže ľahšie hájiť pred sudcom v blízkosti svojho bydliska.

Ak je odporcom fyzická osoba, príslušný je súd v mieste jeho trvalého alebo prechodného bydliska. Pre právnickú osobu (spoločnosť, združenie), je to miesto, kde sa nachádza, spravidla miesto sídla tejto právnickej osoby. Stáva sa, že sa hlavná známa prevádzka nenachádza v mieste sídla spoločnosti. V tom prípade je možné predložiť vec súdu v mieste, kde sa nachádza hlavná prevádzka. Pre veľké spoločnosti s viacerými pobočkami je možné predložiť vec súdu v mieste, kde sa nachádza niektorá z týchto pobočiek.

2. Výnimky zo všeobecného pravidla

HoreHore

a) Kedy sa môžem rozhodnúť medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený všeobecným pravidlom) a iným súdom?

Vo veci zmluvy: navrhovateľ môže predložiť vec súdu v mieste bydliska odporcu, alebo, podľa charakteru zmluvy, v mieste dodania veci alebo výkonu služby.

Vo veci trestnej zodpovednosti alebo pokračovania občianskoprávneho návrhu v rámci trestného konania: žalobu možno predložiť súdu v mieste bydliska odporcu alebo súdu v mieste, kde bola utrpená škoda alebo kde sa poškodzujúca udalosť stala.

Vo veci nehnuteľnosti: žalobca môže predložiť vec súdu v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

b) Kedy som povinný vybrať si iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený všeobecným pravidlom)?

Vo veci rozvodu: príslušným súdom je súd v mieste bydliska rodiny. Ak majú manželia rozdielnu adresu bydliska, príslušným súdom je súd v mieste posledného spoločného bydliska.

Vo veci dedenia je príslušným súdom súd v mieste posledného bydliska zosnulého.

Vo veci nájmu je príslušným súdom súd v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Vo veci pracovného práva je príslušným súdom súd v mieste práce. Ale v niektorých prípadoch, keď zamestnávateľ vedie konanie proti zamestnancovi pobývajúcemu v inom členskom štáte, je príslušnosť udelená súdu v mieste bydliska zamestnanca.

c) Majú strany možnosť zvoliť si súd, ktorý by za normálnych okolností nebol príslušný?

Luxemburské právo uznáva platnosť „kompetenčnej doložky“, ktorou zmluvné strany určujú súd, ktorý má rozhodovať v ich spore.

HoreHore

Takáto doložka má mimoriadny význam v spore medzi stranami, ktoré sídlia vo viacerých štátoch. Umožňuje dopredu určiť, ktorý súd bude v prípadnom spore rozhodovať. Medzi krajinami Európskej únie sa podmienky platnosti takýchto doložiek riadia nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2001.

Dohoda strán o súde je tiež možná v čisto vnútorných sporoch. Článok 18 nového zákonníka občianskoprávneho konania umožňuje stranám predložiť zmierovaciemu sudcovi spor, v ktorom by za normálnych okolností nebol príslušný z dôvodu hodnoty sporu alebo pravidiel o miestnej príslušnosti. Dohoda strán môže byť výslovná alebo môže vyplývať zo skutočnosti, že odporca sa dostavil na pojednávanie bez námietok.

Kompetenčná doložka je platná, iba ak bola skutočne prijaté oboma stranami. Dôkaz o tomto súhlase je potrebné predložiť podľa nariadení všeobecného práva.

Sloboda strán v určení jurisdikcie je niekedy obmedzená zákonom. Zákon o právnej ochrane spotrebiteľa prehlasuje za neplatné ustanovenia, ktorých predmetom je pozbavenie spotrebiteľa práva obrátiť sa na riadne súdy.

C. Ak je príslušný špecializovaný súd, ako zistím, ktorý súd je príslušný v mojom spore?

I. Aký je rozdiel medzi „nižšími“ a „vyššími“ prvostupňovými občianskymi súdmi?

Špecializované jurisdikcie zriadené luxemburským zákonom (pracovný súd, zmierovací súd zasadajúci vo veci nájomných zmlúv, správny súd, arbitrážna rada sociálneho zabezpečenia) rozhodujú ako prvostupňoví sudcovia vo všetkých sporoch, ktoré sú im pridelené bez toho, aby ich zákon rozlišoval na základe hodnoty sporu.

Takto napríklad zmierovací sudca, ktorý je za normálnych okolností príslušný len v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 10 000 eur, nie je viazaný touto hranicou, ak je mu predložený spor vo veci nájmu.

II. Miestna príslušnosť (je v mojom prípade príslušný súd mesta A alebo súd mesta B?)

1. Všeobecné pravidlo miestnej príslušnosti

Spravidla je príslušným súdom súd v mieste bydliska odporcu, existujú však výnimky pokiaľ ide o špecializované súdy.

Napríklad, príslušným pracovným súdom je spravidla súd v mieste výkonu práce a nie súd bydliska jednej zo strán. Taktiež spor vo veci nájmu musí byť predložený súdu v mieste, kde sa nachádzajú prenajaté priestory.

Pokiaľ ide o správny súd a arbitrážnu radu sociálneho zabezpečenia, otázka sa nekladie, pretože tieto jurisdikcie sú príslušné pre celé územie veľkovojvodstva.

2. Výnimky zo všeobecného pravidla

Príslušnosť špecializovaných súdov je pridelená a vo všeobecnosti nemajú strany možnosť zvoliť inú jurisdikciu ako tú, ktorá je určená zákonom.

Vecná príslušnosť sa často považuje za vyplývajúcu z verejného poriadku (napríklad v pracovnom práve), čo znamená, že aj v prípade mlčania strán je sudca povinný z úradnej moci upozorniť na svoju nepríslušnosť.

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-04-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo