Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Litva

Posledná úprava: 12-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Litva

Ak chcete začať súdne konanie v občianskych alebo obchodných veciach, budete si musieť zistiť súd príslušný konať vo vašom prípade, inými slovami, súd, do ktorého pôsobnosti patríte. Ak sa obrátite na nesprávny súd alebo ak je rozpor, pokiaľ ide o otázku príslušnosti, riskujete značné predĺženie konania alebo dokonca zamietnutie vášho podania pre to, že daný súd nie je príslušný o ňom konať. 

OBSAH

A. Mám sa v danej veci obrátiť na všeobecný alebo osobitný občiansky súd? A.
B. Ak sú v danej veci príslušné konať všeobecné občianske súdy, ako zistím, na ktorý z nich sa mám obrátiť? B.
I. Rozlišuje sa medzi nižšími a vyššími všeobecnými občianskymi súdmi a ak áno, ktorý z nich je príslušný konať v mojom prípade? I.
II. Miestna príslušnosť (je súd v meste/obci A alebo meste/obci B príslušný konať v mojom prípade?) II.
1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo základného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe uplatnenia základného pravidla) a iným súdom? a)
b) Kedy si musím zvoliť iný súd, ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe uplatnenia základného pravidla)? b)
C. Ak sú v danej veci príslušné konať vecné súdy, ako zistím, na ktorý z nich sa mám obrátiť? C.

 

Úvodné poznámky:

 • Opis sa má obmedziť na príslušnosť súdov prvého stupňa, pričom sa okrem iného predpokladá, že informácie o súde príslušnom konať o odvolaní obyčajne poskytujú alebo sú k dispozícii na súde prvého stupňa, ktorý vydal rozhodnutie.
 • Vysvetlenie úpravy súdnej príslušnosti by nemalo zachádzať do veľkých podrobností, ale by sa malo sústrediť na okolnosti, ktoré sú pre užívateľov tejto internetovej stránky najvýznamnejšie z praktického hľadiska.
 • Treba ujasniť, že tu opísaná úprava súdnej príslušnosti všeobecne platí
  1. jedine vo vnútroštátnych sporoch;
  2. v medzinárodných sporoch, ktoré sa týkajú odporcu s trvalým bydliskom v niektorom členskom štáte EÚ, a to pri určovaní konkrétneho príslušného súdu v členskom štáte v súlade s právom Spoločenstva;
  3. v medzinárodných sporoch, ktoré sa týkajú odporcu s trvalým bydliskom mimo územia EÚ, pokiaľ nie je uvedené inak v nejakej medzinárodnej dohode (napríklad Luganskom dohovore).

A. Mám sa v danej veci obrátiť na všeobecný alebo osobitný občiansky súd?

V členských štátoch, kde všeobecné občianske súdy neriešia komplexne všetky občianske a obchodné veci, ale kde v istých oblastiach práva sú príslušné konať osobitné nezávislé súdy (napríklad pracovné súdy), treba opísať rozdelenie pôsobnosti.

V článku 12 zákona o súdoch v Litovskej republike je zakotvená takáto sústava súdov: jednotná sústava súdov Litovskej republiky pozostáva zo súdov so všeobecnou príslušnosťou a z osobitných súdov.

Súdy so všeobecnou príslušnosťou (súdy prvého stupňa – okresné a okresné súdy) posudzujú všetky občianske veci, to znamená, spory v súvislosti s alebo vyplývajúce z rodinného práva, pracovného práva, duševného vlastníctva, konkurzov, reorganizácie a iných súkromných pomerov; tieto súdy tiež prejednávajú prípady na základe mimoriadneho súdneho konania a podaní týkajúcich sa prijatia a vykonania rozsudkov zahraničných súdov a rozhodcovských súdov v Litovskej republike (článok 22 Občianskeho súdneho poriadku).

Osobitné, to znamená správne súdy (okresné správne súdy) konajú vo veci správnych sporov, ktoré vyplývajú z administratívnych vzťahov.

B. Ak sú v danej veci príslušné konať všeobecné občianske súdy, ako zistím, na ktorý z nich sa mám obrátiť?

I. Rozlišuje sa medzi nižšími a vyššími všeobecnými občianskymi súdmi a ak áno, ktorý z nich je príslušný konať v mojom prípade?

Občianske prípady prejednávajú okresné a okresné súdy v prvom stupni (článok 25 Občianskeho súdneho poriadku)

HoreHore

V článku 26 Občianskeho súdneho poriadku je konsolidovaná zásada, že všetky občianske spory prejednávajú okresné súdy. V článkoch 27 a 28 sú ustanovené výnimky z tohto všeobecného pravidla a určená príslušnosť okresných súdov v niektorých veciach, ako aj výlučná príslušnosť Okresného súdu vo Vilniuse.

Vo väčšine členských štátov sa rozlišuje medzi nižším a vyšším všeobecným občianskym súdom prvého stupňa. V takomto prípade sa príslušnosť určuje podľa

 • maximálnej hodnoty spornej pohľadávky, prípadne príslušný okresný súd prejednáva v prvom stupni občianske spory, kde čiastka, ktorá je predmetom podania, presiahne stotisíc lita, s výnimkou rodinno-právnych sporov vo veci rozdelenia majetku (odsek 1 článku 27 Občianskeho súdneho poriadku),
 • iných faktorov, ktoré určujú príslušnosť bez ohľadu na hodnotu spornej pohľadávky.
 • Okresné súdy tiež v prvom stupni prejednávajú tieto občiansko-správne spory (článok 27 Občianskeho súdneho poriadku) vo veci:
  • nemajetkových právnych vzťahov vyplývajúcich z autorského práva;
  • občianskoprávnych vzťahov vyplývajúcich z verejnej súťaže;
  • konkurzu a reorganizácie;
  • dočasného návrhu správcu banky na zníženie schváleného základného imania banky;
  • kde jedným z účastníkov konania je cudzia krajina alebo štát;
  • návrhov na nútený predaj akcií (dividend, podielov);
  • návrhov na prešetrenie činnosti právnickej osoby;

   HoreHore

  • iných občianskoprávnych sporov, ktoré zo zákona prejednávajú okresné súdy.

Iba vilniusky krajský súd prejednáva v prvom stupni občianskoprávne spory (článok 28 Občianskeho súdneho poriadku) vo veci:

 • licenčného práva Litovskej republiky;
 • zákona o obchodných známkach Litovskej republiky;
 • osvojenia na základe žiadostí zahraničných štátnych príslušníkov o osvojenie občana Litovskej republiky žijúceho v Litovskej republike alebo v zahraničí;
 • iných občianskoprávnych sporov, ktoré výlučne prejednáva Vilniusky krajský súd v prvom stupni v súlade s platnými právnymi predpismi.

II. Miestna príslušnosť (je súd v meste/obci A alebo meste/obci B príslušný konať v mojom prípade?)

1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti

Predpokladáme, že treba stručne opísať trvalé/obvyklé bydlisko odporcu, vrátane základnej úpravy platnej pre právnické osoby.

Žaloba sa podáva na súd v mieste bydliska odporcu. Žaloba proti právnickej osobe sa podáva v sídle právnickej osoby, ktoré je uvedené v registri právnických osôb. Ak je odporcom štát alebo obec, žaloba sa podáva v mieste sídla inštitúcie zastupujúcej štát alebo obec (článok 29 Občianskeho súdneho poriadku).

2. Výnimky zo základného pravidla
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe uplatnenia základného pravidla) a iným súdom?

V tejto časti by mali byť vysvetlené neexkluzívne osobitné pravidlá miestnej príslušnosti, ktoré obyčajne súvisia s povahou sporu, so skutkovou a právnou podstatou žaloby.

HoreHore

Príslušnosť si môže zvoliť navrhovateľ v sporoch (článok 30 Občianskeho súdneho poriadku) vo veci:

 1. Pohľadávok voči odporcovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa podávajú na súd podľa lokalizácie jeho majetku alebo posledného známeho miesta pobytu.
 2. Pohľadávok voči odporcovi, ktorý nebýva v Litovskej republike, sa podávajú na súd podľa lokalizácie jeho majetku alebo posledného známeho miesta pobytu v Litovskej republike.
 3. Pohľadávok súvisiacich s činnosťou organizačnej zložky právnickej osoby sa tiež môžu podávať v mieste sídla tejto organizačnej zložky.
 4. Konania o určenie výživného a otcovstva možno začať v mieste bydliska navrhovateľa.
 5. Žaloby o náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku ujmy na zdraví fyzickej osoby a zabitia možno podávať v mieste bydliska navrhovateľa alebo v mieste, kde k ujme došlo.
 6. Žaloby o náhradu škody, ktorá vznikla na majetku osoby možno podávať v mieste (trvalého) bydliska navrhovateľa alebo v mieste, kde škoda vznikla.
 7. Žaloby o náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku nezákonného odsúdenia, nezákonnej väzby ako zaisťovacieho inštitútu, nezákonného zadržania, nezákonného uplatnenia donucovacích prostriedkov, nezákonného potrestania správneho deliktu – zatknutia, ako aj v dôsledku ujmy, ktorá vznikla protiprávneho konania sudcu alebo súdu pri prejednávaní občianskoprávneho sporu, možno podávať v mieste bydliska navrhovateľa.
 8. Žaloby o náhradu škody, ktorá vznikla zrážkou plavidiel a návrhy na náhradu pomoci a záchranných prác na mori, ako aj vo všetkých ostatných sporoch vzťahujúcich sa na lodnú prepravu, možno tiež podávať v mieste, kde sa nachádza plavidlo odporcu a v prístave registrácie jeho plavidla.
 9. Pohľadávky z dohôd a zmlúv s určeným miestom ich výkonu tiež možno uplatniť v mieste výkonu danej dohody alebo zmluvy.
 10. Žaloby v súvislosti s konaním poručníka alebo správcu majetku možno podávať aj v mieste pobytu poručníka, správcu alebo mieste pobytu či trvalého bydliska majetkového správcu.
 11. Pohľadávky zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľom možno tiež podávať v mieste bydliska užívateľa.

Okrem toho žaloby proti viacerým odporcom, ktorí majú bydlisko alebo sídlo na rôznych miestach, sa podávajú v mieste pobytu alebo trvalého bydliska jedného z odporcov podľa uváženia navrhovateľa (článok 33 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

HoreHore

V opise by mala byť uvedená minimálne úprava

 • Zmluvných vzťahov (osobitnú úpravu istých druhov zmlúv, napríklad pracovnej zmluvy?)

  Pohľadávky zo zmlúv s uvedeným miestom realizácie možno podávať v mieste pobytu alebo trvalého bydliska odporcu alebo v mieste realizácie zmluvy, a to podľa uváženia navrhovateľa. Pohľadávky zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi možno podávať v mieste pobytu alebo trvalého bydliska odporcu alebo spotrebiteľa.

  • Žaloby o výživné

   Návrhy na prisúdenie výživného možno podávať v mieste pobytu alebo trvalého bydliska odporcu alebo navrhovateľa, a to podľa uváženia navrhovateľa.

  • Občianskoprávnych deliktov
  • Vymáhania náhrady škody v dôsledku trestného činu v občianskoprávnom konaní

   Náhrady škody v dôsledku trestného činu možno vymáhať v občianskoprávnom konaní v súlade s úpravou súdnej príslušnosti v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky, ak daný nárok nebol vznesený alebo o ňom nebolo rozhodnuté počas prejednávania samotného trestného činu.

   Atď.

b) Kedy si musím zvoliť iný súd, ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe uplatnenia základného pravidla)?

V tejto časti by mali byť opísané výlučné pravidlá osobitnej príslušnosti.

V odsekoch 1 a 2 článku 31 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky sú ustanovené tieto výnimky zo všeobecne platnej miestnej príslušnosti súdov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať pri iniciovaní konania na súde:

HoreHore

 1. Žaloby o hmotné práva na nehnuteľnosti, ktoré sa týkajú užívania nehnuteľnosti, s výnimkou podaní týkajúcich sa rozdelenia majetku manželských partnerov v prípade zrušenia manželstva a uznania neplatnosti odobratia nehnuteľností, je príslušný prejednávať súd v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť alebo jej hlavná časť.
 2. Konať o pohľadávkach poručiteľa a zároveň veriteľa, ktoré boli predložené prv než dedičia prijali dedičstvo, je príslušný súd v mieste pozostalosti alebo jej hlavnej časti.

Okrem toho podľa odsekov 2 až 4 článku 33 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky:

 • Vzájomnú pohľadávku, bez ohľadu na to, kto je príslušný o nej konať, možno uplatniť na súde, ktorý prejednával pôvodnú pohľadávku. Ak sa podaním protipohľadávky zmení príslušnosť konať o spore, súd, ktorý prejednáva pôvodnú pohľadávku, postúpi celú vec na prejednanie súdu príslušnému konať o vzájomnej pohľadávke.
 • Ak jednu z pohľadávok navrhovateľa treba podľa predpisov podať na súde s mimoriadnou príslušnosťou, potom sa celá žaloba podá v súlade s týmito predpismi.
 • Ak o jednej z pohľadávok navrhovateľa je príslušný konať krajský súd, potom tento krajský súd prejedná všetky jeho pohľadávky.

Ujednania o voľbe súdu (vrátane zmluvných klauzúl), podmienky ich platnosti a účinnosti

Účastníci môžu zmeniť súd miestne príslušný konať o ich spore, ak sa tak písomne navzájom alebo medzi sebou dohodnú. Mimoriadnu alebo vecnú príslušnosť však nemožno písomnou dohodou medzi účastníkmi meniť (článok 32 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky).

Príslušnosť súdu výlučne na základe dostavenia sa odporcu

Súd postúpi po vyhlásení nálezu spor inému súdu na prejednanie vtedy, ak odporca, ktorého miesto pobytu nebolo predtým známe, požiada o postúpenie svojho prípadu na súd v mieste jeho bydliska (článok 34 ods. 2 pododsek 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky).

C. Ak sú v danej veci príslušné konať vecné súdy, ako zistím, na ktorý z nich sa mám obrátiť?

V prípade špecializovaných súdov by mal mať opis úpravy ich príslušnosti, pokiaľ je to možné, rovnaké členenie ako opis v časti B. Tam, kde je úprava príslušnosti v zásade rovnaká, malo by sa to jasne uviesť a potom by malo nasledovať vysvetlenie výnimiek z tejto úpravy.

Špecializované správne súdy pôsobiace v Litovskej republike neprejednávajú občianskoprávne spory, preto podľa nášho názoru netreba v tomto dotazníku uviesť úpravu ich príslušnosti a výnimky z nej.

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo