Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Taliansko

Posledná úprava: 15-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

A. Mám sa obrátiť na všeobecný civilný súd alebo na osobitný súd? A.
B. Ako v prípade príslušnosti všeobecného súdu zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť? B.
I. Existuje rozdiel medzi všeobecnými civilnými súdmi vyššieho a nižšieho stupňa? Ak áno, ktorý z nich je príslušný pre môj prípad? I.
II. Miestna príslušnosť II.
1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo základného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska obžalovaného a iným súdom? a)
b) Kedy si musím vybrať iný súd ako súd v mieste bydliska obžalovaného? b)
c) Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by za normálnych okolností nebol príslušný? c)
C. Ako v prípade príslušnosti osobitného súdu zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť? C.

 

A. Mám sa obrátiť na všeobecný civilný súd alebo na osobitný súd?

Prvostupňovým súdom predsedajú zmierovací sudcovia a bežní sudcovia súdu prvého stupňa. Úloha zmierovacieho sudcu bola zriadená zákonom č. 374/1991. Zmierovací sudcovia sú čestní sudcovia, nie profesionálni sudcovia. Do funkcie sa menujú na obmedzené časové obdobie, ale sú príslušníkmi justície (pozri „Organizácia súdnictva“).

Existujú aj osobitné súdy, ktoré riešia niektoré záležitosti, vrátane:

Súdov pre neplnoletých, osobitných oddelení pripojených k bežným a odvolacím súdom, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskymi záležitosťami, a regionálnych súdov pre prípady týkajúce sa verejných vodných zdrojov. Tieto orgány tvoria profesionálni sudcovia a odborníci.

Nedávno (podľa zákonnej vyhlášky č. 168/2003) boli založené osobitné oddelenia, ktoré riešia spory v oblasti priemyselného a duševného vlastníctva, a to na dvanástich bežných a odvolacích súdoch (Bari, Boloňa, Katánia, Florencia, Janov, Miláno, Neapol, Palermo, Rím, Turín, Terst a Benátky). Na týchto oddeleniach pracujú profesionálni sudcovia.

B. Ako v prípade príslušnosti všeobecného súdu zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť?

Príslušnosť sa vzťahuje na oblasť právomocí, ktoré sú pridelené jednotlivým zložkám súdnej moci. V Občianskom súdnom poriadku sa ustanovujú rôzne kritéria na určenie príslušnosti súdu. Spolu tieto kritéria rozhodujú o tom, ktorý súd je v dotknutom prípade príslušný.

HoreHore

V prvom rade sa musí určiť, či je príslušný zmierovací sudca alebo bežný súd, a to závisí od povahy prípadu a hodnoty sporu.

Po tom, ako sa stanoví príslušný súd, je potrebné rozhodnúť o mieste súdu na základe miestnej príslušnosti.

I. Existuje rozdiel medzi všeobecnými civilnými súdmi vyššieho a nižšieho stupňa? Ak áno, ktorý z nich je príslušný pre môj prípad? 

Rozdelenie súdnej príslušnosti medzi zmierovacích sudcov a všeobecné súdy vychádza - ako sa uvádza vyššie - z povahy prípadu a výšky hodnoty sporu. Bez ohľadu na hodnotu sporu, zmierovací sudcovia sú príslušní v týchto prípadoch:

 1. spory týkajúce sa stanovenia hraníc a dodržiavania zákonných vzdialeností pri sadení stromov a kríkov,
 2. využívanie služieb spoluvlastníctva,
 3. množstvo dymu, tepla a hluku, ktoré presahuje normálnu úroveň.

Zmierovací sudcovia takisto rozhodujú vo veci odvolania sa proti rozhodnutiam alebo príkazom o zaplatení pokuty, o pokutách vo výške viac ako 15 493,71 EUR však pojednávajú bežné súdy, rovnako ako o niektorých vážnych priestupkoch (zákon č. 689/1981).

Zmierovací sudca je príslušný v prípadoch, ktoré sa týkajú týchto hodnôt sporu:

 1. prípady zahŕňajúce hnuteľný majetok v hodnote nie viac ako 2 582,28 EUR, ak sa v zákone nestanovuje príslušnosť inému súdu,
 2. prípady týkajúce sa náhrady škody vyplývajúcej z premávky motorových vozidiel alebo plavidiel až do výšky 15 493,71 EUR.

Všeobecné súdy sú príslušné rozhodovať o všetkých prípadoch, ktoré nepatria do právomoci iného súdu. Majú výlučnú príslušnosť, pokiaľ ide o dane, status a spôsobilosť osôb na právne úkony, čestné práva, falšovanie, exekúciu, a všeobecne v akomkoľvek prípade, v ktorom nie je stanovená hodnota sporu.

HoreHore

Všeobecné súdy majú aj právomoc vyvlastnenia a obvykle pojednávajú vo veci súdnych zákazov, a to dokonca aj v prípadoch, ktoré svojou povahou patria do súdnej príslušnosti zmierovacích sudcov (článok 669ter a článok 669quater Občianskeho súdneho poriadku - OSP).

II. Miestna príslušnosť

1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti

Všeobecným kritériom je miestna príslušnosť dotknutej fyzickej alebo právnickej osoby (§ 18 a § 19 OSP).

Ak zákon neustanovuje inak, príslušný je súd v mieste, kde má odporca trvalé bydlisko alebo pobyt, alebo, ak toto miesto nie je známe, súd v mieste, kde odporca žije.

Ak odporca nemá žiadne trvalé bydlisko ani miesto pobytu v danej krajine, prípadne je jeho miesto pobytu neznáme, príslušný je súd v mieste bydliska navrhovateľa.

Pri právnických osobách je miesto príslušnosti tam, kde majú tieto osoby svoje sídlo (voľba strany) alebo prevádzku a zástupcu splnomocneného začať právne konanie. Spoločnosti bez právnej subjektivity, asociácie a výbory majú svoje sídlo v mieste, kde obvykle vykonávajú svoju činnosť.

2. Výnimky zo základného pravidla
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska obžalovaného a iným súdom?

Žalobu je možné podať nielen na všeobecných súdoch pre fyzické alebo právnické osoby, ale aj na osobitných súdoch, ktoré sú určené pre prípady týkajúce sa práv in personam. V takých prípadoch si teda strana môže zvoliť všeobecný súd alebo sa obrátiť na súd v mieste, kde dotknutý nárok vznikol (východisková udalosť môže byť zmluvná alebo mimozmluvná), teda tam, kde sa nárok musí realizovať (§ 20 OSP). Dva voliteľné osobitné súdy ustanovené v § 20 OSP a všeobecné súdy sú súbežné.

HoreHore

V prípadoch mimozmluvnej zodpovednosti súdy zhodne rozhodli, že „miesto, kde záväzok vznikol“, je miestom, kde došlo k nepriaznivej udalosti. V prípadoch porušenia zmluvy musí byť záväzok, na ktorom je založená žaloba, pôvodným záväzkom, nie náhradným záväzkom, ktorý predstavuje spôsob kompenzácie.

Dohodnutý súd, menovite ten, ktorý si strany zmluvne určili, je rovnaký ako všeobecný súd a voliteľný súd uvedený v § 20 OSP, pokiaľ nie je výslovne uvedený ako výlučný.

Začať konanie ako civilná strana vo veci trestného konania. Obete trestných činov alebo ich dediči a právni nástupcovia môžu začať konanie ako civilné strany vo veci trestného konania proti obžalovanému alebo zodpovednej strane podľa občianskeho práva (§ 74 et seq. OSP). Občianske konanie začaté pred civilným súdom sa môžu postúpiť trestnému súdu.

b) Kedy si musím vybrať iný súd ako súd v mieste bydliska obžalovaného?
 • Navrhovateľ je povinný vybrať si súd iný ako všeobecný súd, keď výlučná miestna príslušnosť bola stanovená stranami alebo zákonom.

  Výlučná príslušnosť prevláda nad ostatnými príslušnosťami ustanovenými v zákone, avšak pôsobnosť stanovená výlučnou príslušnosťou nie je povinná a môže sa zmeniť, keď prípady spolu súvisia.

  Výlučná príslušnosť: príslušnosť stanovená zákonom pre prípady, ktoré sa týkajú práv in rem a posesórnych žalôb (zákon miesta, kde sa nachádza nehnuteľný majetok, § 21 OSP), príslušnosť v dedičských veciach (miesto, kde prebieha dedičské konanie § 22 OSP), príslušnosť v prípadoch medzi obchodnými spoločníkmi alebo spoluvlastníkmi majetku (miesto, kde má spoločnosť svoje sídlo alebo miesto, kde sa nachádza majetok v spoločnom vlastníctve, § 23 OSP), a príslušnosť v prípadoch týkajúcich sa správy aktív (miesto, kde sa aktíva spravujú, § 24 OSP).

  HoreHore

 • Existujú aj záväzné osobitné príslušnosti, pre ktoré neexistuje žiadna výnimka, a to z dôvodu verejného záujmu. Takáto príslušnosť sa nedá v prípade vzájomnej súvislosti prípadov preniesť z dôvodu pravidiel o prevencii a asimilácii alebo združovania (ex § et seq. OSP).

  Príslušnosť je záväzná v prípadoch zahŕňajúcich príjmy štátu a keď je jednou zo strán sporu vládny rezort, príslušný je súd v mieste, kde sa nachádza sídlo vládneho rezortu (§ 25 OSP, v protiklade k paragrafu 27 OSP o vynútiteľnosti), predbežné súdne zákazy (§ 669ter a § 669quater OSP), posesórne žaloby a súdne zákazy quia timet.

  Príslušnosť je tiež nemenná v prípadoch, na ktorých sa podieľa úrad prokurátora (konania začaté prokuratúrou samotnou, manželské záležitosti, prípady, ktorých súčasťou je štát a právna subjektivita osôb, a ďalšie prípady ustanovené zákonom, § 70 OSP), a tiež v prípadoch, ktoré sú výslovne ustanovené zákonom (§ 28 OSP), akými sú pracovné spory (§ 413 OSP) a potvrdenie vypratania (§ 661 OSP).

 • Záväzné osobitné súdy zvláštneho záujmu

  Všeobecné súdy, ktoré vystupujú ako pracovné súdy, majú príslušnosť v sporoch týkajúcich sa individuálnych pracovných zmlúv. Miestne príslušný je súd podľa miesta, kde pracovný vzťah vznikol, teda tam, kde je pracovník zamestnaný, alebo bol zamestnaný, keď sa tento vzťah skončil (§ 413 OSP). Akékoľvek klauzuly obmedzujúce vyššie uvedenú príslušnosť sú od začiatku neplatné. Odporca môže namietať nepríslušnosť iba v žalobnej odpovedi ustanovenej v § 416 OSP, alebo o nej môže rozhodnúť súd sám, ale nie po pojednávaní (§ 428 OSP).

  HoreHore

  Vo vzťahoch na základe zastúpenia alebo iných foriem trvalej spolupráce je príslušný súd v mieste bydliska obchodného splnomocnenca alebo zástupcu (§ 413 OSP).

  V prípade rozvodu je príslušným súd v mieste bydliska alebo pobytu žalovaného partnera, alebo v mieste bydliska, či pobytu žiadateľa, ak žalovaného nie je možné nájsť, alebo má bydlisko v zahraničí. Keď obe strany žijú v zahraničí, prípad sa môže prejednávať na ktoromkoľvek súde v krajine. Keď je rozvod výsledkom vzájomnej dohody, manželia si môžu vybrať miesto bydliska alebo pobytu či už jedného, alebo druhého.

  V prípade právnej odluky sa žiadosť odovzdáva súdu v mieste bydliska alebo pobytu žalovaného (§ 706 OSP). Strany si nemôžu ani po vzájomnej dohode vybrať inú súdnu príslušnosť ako tú v mieste pobytu alebo bydliska žalovaného. To však nevylučuje možnosť obrátiť sa na príslušný súd žiadateľa, ak nie je možné určiť miesto bydliska alebo pobytu žalovaného.

  V prípade odvolania sa proti vykonateľnosti rozsudku sa súdna príslušnosť na základe povahy a hodnoty sporu riadi všeobecnými pravidlami, zatiaľ čo miestna príslušnosť sa nemenne prisudzuje súdu v mieste výkonu rozsudku, menovite v mieste, kde sa vykonateľnosť rozsudku má uskutočniť.

 • Aké sú dôsledky nedodržania pravidiel pri určovaní príslušnosti podľa povahy prípadu, výšky hodnoty sporu a miesta?

  Reformou z roku 1990 sa pravidlá zjednodušili, takže miestnu nepríslušnosť (teda okrem prípadov záväznej príslušnosti) môže namietať iba odporca v žalobnej odpovedi. Vo všetkých ostatných prípadoch (nepríslušnosť z dôvodu povahy alebo hodnoty sporu, nepríslušnosť v prípade záväznej miestnej príslušnosti) môže o nepríslušnosti rozhodnúť aj sudca, ale nie po prvom pojednávaní. To znamená, že ak sa nepredloží návrh alebo ak sa návrh predloží príliš neskoro, otázka príslušnosti sa vylučuje a príslušným zostáva určený súd (§ 38 OSP).

  HoreHore

c) Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by za normálnych okolností nebol príslušný?
 • Strany môžu pozmeniť pravidlá príslušnosti v prípadoch, pri ktorých zákon neustanovuje záväznú miestnu príslušnosť. Dohoda sa musí vyhotoviť písomne a musí sa týkať konkrétnych právnych úkonov.

  Dohodnutá príslušnosť musí byť v súlade s ostatnými súdnymi príslušnosťami, ak nie je výslovne určená ako výlučná. Keďže to nie je záväzná príslušnosť, dohodnutá príslušnosť (aj keď je výlučná) sa môže naopak zmeniť, ak sú prípady spojené.

  Klauzula, v ktorej sa ustanovuje odchýlna miestna príslušnosť v zmluvách uzavretých dohodou alebo podpísaním tlačiva, sa musí výslovne odsúhlasiť písomnou formou. Takýto výslovný súhlas nie je potrebný, ak strany o zmluve voľne jednajú.

  V zmluvách medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi sa za neoprávnené považuje ustanovenie o miestnej príslušnosti iné ako v mieste bydliska spotrebiteľa.(§ 1469bis OZ).

 • Dohoda môže byť implicitne vyjadrená aj v adrese na doručovanie (príslušnosť adresy na doručovanie).

C. Ako v prípade príslušnosti osobitného súdu zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť?

Kritériom, ktorým sa určuje príslušnosť súdu, je povaha sporu. Súbežne s ním je kritérium ustanovené v zákone na určenie miestnej príslušnosti.

 • Všetky spory týkajúce sa poľnohospodárskych zmlúv sú v pôsobnosti osobitných oddelení bežných súdov pre poľnohospodárske záležitosti. Táto príslušnosť je výlučná a záväzná, z časti miestna, pričom príslušnosť je zakotvená v mieste, kde sa nachádza majetok (zákon č. 1990/29).
 • V prípade rodičovských právomocí, kedy sa jeden alebo obaja rodičia správajú spôsobom, ktorý je pre dieťa škodlivý (ex § 330 et seq. OZ), príslušnosť na prijatie primeraných krokov má súd pre neplnoletých. Pri stanovovaní súdu podľa miestnej príslušnosti sa musí zvážiť de facto bydlisko dieťaťa, a teda miesto jeho obvyklého pobytu v deň podania návrhu alebo, ak konanie inicioval súd, v deň, kedy sa konanie začalo. Toto je záväzná funkčná príslušnosť.
 • V sporoch o priemyselné a duševné vlastníctvo (národné a medzinárodné ochranné známky, ochranné známky Spoločenstva, licencie na vynálezy a nové odrody plodín, registrované dizajny, dizajny, modely a autorské práva a prípady nekalej hospodárskej súťaže, ktorá bráni ochrane priemyselného a duševného vlastníctva) majú príslušnosť osobitné oddelenia zriadené vyhláškou 2003/168. K 12 súdom (a odvolacím súdom) sa pripájajú osobitné oddelenia príslušné v sporoch, ktorými by sa podľa bežných kritérií zaoberali súdy uvedené v článku vyhlášky 2003/168. Napríklad na spory, ktoré by riešil jeden z obvodných odvolacích súdov v Miláne a Brescii, sú príslušné osobitné oddelenia v Miláne.

Užitočný odkaz: www.giustizia.it English - français - italiano

Aktualizované 30. 4. 2007

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo