Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Itālija

Pēdējo reizi atjaunots: 15-02-2008
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Itālija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

A. Vai man kā fiziskai personai prasība ir jāiesniedz parastajā tiesā vai specializētajā tiesā? A.
B. Kā saņemt informāciju par to, kur iesniegt prasību gadījumā, ja lieta ir parastās tiesas jurisdikcijā? B.
I. Vai ir atšķirība starp zemāka un augstāka līmeņa tiesām ar jurisdikciju civiltiesībās un kurai no tām ir piekritīga mana lieta? I.
II. Teritoriālā jurisdikcija II.
1. Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums. 1.
2. Šī noteikuma izņēmumi 2.
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp tiesu pēc atbildētāja pastāvīgās dzīvesvietas un citu tiesu? a)
b) Kad man ir jāizvēlas tiesa nevis pēc atbildētāja dzīvesvietas, bet citā vietā? b)
c) Vai tiesas procesā iesaistītās puses var vienoties par lietas izskatīšanu tādas jurisdikcijas tiesā, kurai parastos apstākļos nebūtu jurisdikcija to izskatīt? c)
C. Kā saņemt informāciju par to, kur iesniegt prasību gadījumā, ja lieta attiecas uz specializētas tiesas jurisdikciju? C.

 

A. Vai man kā fiziskai personai prasība ir jāiesniedz parastajā tiesā vai specializētajā tiesā?

Pirmajā instancē lietas izskata miertiesneši un parastās izmeklēšanas tiesas. Miertiesneša amats ir izveidots ar Likumu Nr. 374/1991; miertiesnesis ir goda amats, tas nav profesionāls amats. Viņus ieceļ amatā uz noteiktu laiku, taču viņi ir tiesu sistēmas locekļi (skatīt „Tieslietu organizācija”).

Atsevišķas lietas izskata specializētās tiesas, piemēram:

Tiesas nepilngadīgo lietu izskatīšanai, lauksaimniecības lietas izskata īpašas nodaļas, kas darbojas pie parastajām un apelācijas tiesām, un apgabaltiesas izskata lietas saistībā ar valsts ūdeņiem. Šajās iestādēs strādā profesionāli tiesneši un eksperti.

Nesen (saskaņā ar Likumu Nr. 168/2003) divpadsmit parastās un apelācijas tiesās (Bari, Boloņā, Katānijā, Florencē, Dženovā, Milānā, Neapolē, Palermo, Romā, Turīnā, Triestē un Venēcijā) izveidoja īpašas nodaļas, kas izskatīs strīdus par rūpniecisko un intelektuālo īpašumu. Šajās nodaļās strādā valsts tiesneši.

B. Kā saņemt informāciju par to, kur iesniegt prasību gadījumā, ja lieta ir parastās tiesas jurisdikcijā?

Piekritība attiecas uz jurisdikcijas jomu, kas piešķirta katrai iestādei tiesu sistēmā. Civilprocesa kodeksā minēti dažādi kritēriji tiesas piekritības noteikšanai. Kopumā šie kritēriji nosaka to, kuras tiesas jurisdikcijā ir attiecīgās lietas izskatīšana.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirmkārt, ir jānosaka, vai jurisdikcija ir miertiesnesim vai parastajai tiesai; tas ir atkarīgs no lietas būtības un prasības summas.

Kad ir noskaidrota tiesas piekritība, pamatojoties uz teritoriālo jurisdikciju, ir jāizvēlas attiecīgā tiesa.

I. Vai ir atšķirība starp zemāka un augstāka līmeņa tiesām ar jurisdikciju civiltiesībās un kurai no tām ir piekritīga mana lieta? 

Pamats jurisdikcijas sadalījumam miertiesnešu un parasto tiesu vidū - kā minēts iepriekš - ir lietas būtība un prasības summa. Neatkarīgi no prasības summas miertiesnešiem ir piekritīgas šādas lietas:

 1. strīdi par robežu noteikšanu un likumīgi noteikto attālumu ievērošanu koku un dzīvžogu stādīšanā;
 2. kooperatīvo pakalpojumu izmantošana;
 3. noteikto dūmu, karstuma un trokšņa normu pārsniegšana.

Miertiesneši izskata arī apelācijas sūdzības par nolēmumiem vai rīkojumiem maksāt sodu, bet sodus, kas pārsniedz EUR 15 493,71, izskata parastās tiesas, tāpat arī atsevišķus būtiskus likumpārkāpumus (Likums Nr. 689/1981).

Miertiesnesim ir piekritīgas lietas, kurās ir šāda prasības summa:

 1. lietas par kustamo mantu, kuras vērtība nepārsniedz EUR 2 582,28, ja vien likumā nav noteikta citas tiesas jurisdikcija;
 2. lietas par kompensācijām par transportlīdzekļu un laivu nodarīto kaitējumu, kurās prasības summa ir līdz EUR 15 493,71.

Parastajām tiesām ir piekritīgas visas lietas, kas neietilpst citas tiesas jurisdikcijā. Tām ir ekskluzīvi piekritīgas lietas par nodokļiem, personu statusu un juridisko rīcībspēju, goda aizskaršanu, viltojumiem, parādu piedziņu un kopumā ikvienu lietu, kurā prasības summa nav noteikta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Parastajām tiesām ir pilnvaras atsavināt īpašumu, un parasti tās izdod izpildrakstu pat lietās, kas pēc to būtības ietilpst miertiesnešu jurisdikcijā (Civilprocesa kodeksa (CCP) 669. ter pants un 669. quater pants).

II. Teritoriālā jurisdikcija

1. Teritoriālās jurisdikcijas pamatnoteikums.

Vispārējais kritērijs ir attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas jurisdikcijas vieta (CCP 18. un 19. nodaļa).

Tātad, ja vien likums neparedz citādi, piekritība ir tās vietas tiesai, kur dzīvo vai uzturas atbildētājs vai, ja vieta nav zināma, tās vietas tiesa, kur atbildētājs ir apmeties.

Ja atbildētājam nav dzīvesvietas, uzturēšanās vai apmešanās vietas valstī, vai ja uzturēšanās vieta nav zināma, piekritība ir tiesai pēc prasītāja dzīvesvietas.

Juridiskām personām jurisdikcijas vieta ir tā, kur atrodas to galvenais birojs vai (puses izvēle) uzņēmums un pārstāvis, kas ir pilnvarots piedalīties tiesvedībā. Uzņēmumu, kas nav juridiskas personas, asociāciju un komiteju galvenā mītne ir vieta, kur tās parasti veic savu darbību.

2. Šī noteikuma izņēmumi
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp tiesu pēc atbildētāja pastāvīgās dzīvesvietas un citu tiesu?

Tāpat kā fiziskai vai juridiskai personai ir iespēja iesniegt prasību vispārējā tiesā, prasības var iesniegt specializētās tiesās, kuras ir izveidotas lietu par personiskām saistībām izskatīšanai. Tādēļ šādās lietās puse drīkst izvēlēties, vai vērsties vispārējā tiesā vai tās vietas tiesā, kur radies attiecīgais prasījums (sākotnējais notikums var būt līgumiska vai nelīgumiska prasība), t.i., vietā, kur ir jāizpilda saistības (CCP 20. nodaļa). Divas alternatīvās specializētās tiesas, kas ir minētas CCP 20. nodaļā, un vispārējās tiesas darbojas paralēli.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja lietas nav saistītas ar līgumsaistībām, tiesas ir konsekventi lēmušas, ka „vieta, kur radies izpildes pienākums”, ir vieta, kur izdarīta kaitējoša darbība. Ja ir pārkāptas līgumā noteiktās saistības, prasības pamatā ir jābūt sākotnējai saistībai un nevis aizvietojošai saistībai kompensācijas veidā.

Tiesa, par kuru puses ir vienojušās līgumā, ja nav skaidri norādīts, ka tā ir ekskluzīva, ir tā pati vispārējā tiesa un alternatīvā tiesa, kas minētas CCP 20. nodaļā.

Civillietas puse iesniedz prasījumu kriminālprocesā. Saskaņā ar civillikumu (CCP 74. nodaļa un turpmākās nodaļas) noziedzīgā nodarījumā cietušais vai viņa mantinieki un pēcnācēji var iesniegt civilprasību kriminālprocesā pret apsūdzēto pusi vai pusi, kas ir atbildīga. Civilprocesu, kas uzsākts civillietu tiesā, var nodot krimināllietu tiesā.

b) Kad man ir jāizvēlas tiesa nevis pēc atbildētāja dzīvesvietas, bet citā vietā?
 • Prasītājam ir jāizvēlas cita tiesa tad, ja likums vai puses paredz nosacījumu par ekskluzīvu jurisdikcijas vietu.

  Ekskluzīva jurisdikcija prevalē pār citām likumā paredzētām jurisdikcijām; tomēr ekskluzīvās jurisdikcijas noteiktā piekritība nav obligāta un to var mainīt, ja lietas ir saistītas.

  Ekskluzīva jurisdikcija ir šāda: likumā noteiktā jurisdikcija lietās, kas ietver lietu tiesības un prasības par īpašumu (nekustamā īpašuma atrašanās vietas likums, CCP 21. nodaļa); mantojuma lietas (mantojuma atklāšanās vieta, CCP 22. nodaļa); lietas starp darījumu partneriem vai īpašuma līdzīpašniekiem (uzņēmuma juridiskās adreses vieta vai kopīgā īpašuma atrašanās vieta, CCP 23. nodaļa); lietas, kas ietver aktīvu pārvaldīšanu (aktīvu pārvaldīšanas vieta, CCP 24. nodaļa).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Ir arī obligāta īpaša jurisdikcija, kurai nav izņēmumu sabiedrības interešu dēļ. Šādu jurisdikciju nevar mainīt, ja lietas ir saistītas preventīvu un asimilējošu noteikumu vai prasību apvienošanas dēļ (CCP iepriekšējās nodaļas et seq).

  Jurisdikcija ir obligāta lietās par valsts ieņēmumiem, ja tiesvedībā viena puse ir valdības iestāde, tad piekritība ir tās vietas tiesa, kur atrodas valdības iestādes galvenā mītne, (CCP 25. nodaļa); par iebildumiem saistībā ar spriedumu izpildi, (CCP 27. nodaļa); par pagaidu izpildrakstiem (CCP 669. ter un 669. quater nodaļa); par prasībām saistībā ar īpašumu un quia timet izpildrakstiem.

  Nemainīga ir arī to lietu piekritība, kurās ir iesaistīta valsts prokuratūra (lietas, ko iesniedz pati prokuratūra, laulību lietas, lietas par personu statusu un juridisko rīcībspēju, un citas lietas, ko nosaka likums, CCP 70. nodaļa); un lietās, kas skaidri noteiktas likumā (CCP 28. nodaļa), piemēram, darba strīdi (CCP 413. nodaļa) un izlikšanas apstiprināšana (CCP 661. nodaļa).

 • Obligātās specializētās tiesas

  Parastajām tiesām, kas darbojas kā darba tribunāli, ir jurisdikcija izskatīt strīdus par personu darba līgumiem. Teritoriālā piekritība ir tās vietas tiesai, kur tika nodibinātas darba tiesiskās attiecības, t.i., vietā, kur darbinieks strādā vai strādāja, kad darba tiesiskās attiecības beidzās (CCP 413. nodaļa). Jebkādi nosacījumi, kas mazina iepriekš minēto piekritību, nav spēkā. Atbildētājs drīkst apstrīdēt tiesas piekritību tikai aizstāvības argumentu izklāstā, kas paredzēts CCP 416. nodaļā, vai to var izlemt pati tiesa, bet ne pēc uzklausīšanas (CCP 428. nodaļa).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Aģentu līgumattiecības un citi pastāvīgas sadarbības veidi ir piekritīgi tās vietas tiesas jurisdikciju, kur dzīvo komercaģents vai pārstāvis (CCP 413. nodaļa).

  Laulību šķiršanas lietā tiesas piekritību nosaka pēc atbildētāja laulātā dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas vai, ja atbildētājs nav atrodams vai viņš dzīvo ārzemēs - prasītāja dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas. Ja abas puses dzīvo ārzemēs, lietu drīkst izskatīt jebkura valsts tiesa. Ja laulības šķiršana notiek ar abpusēju piekrišanu, laulātie drīkst izvēlēties piekritīgo tiesu pēc savas vai otra laulātā dzīvesvietas vai atrašanās vietas.

  Laulāto atšķiršanas procesā prasību iesniedz atbildētāja dzīvesvietas vai atrašanās vietas tiesā (CCP 706. nodaļa). Puses, arī savstarpēji vienojoties, nevar izvēlēties jurisdikciju, kas atšķiras no atbildētāja dzīvesvietas vai atrašanās vietas jurisdikcijas. Tomēr tas neizslēdz iespēju izmantot prasītāja jurisdikciju, ja nav nosakāma atbildētāja dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

  Apelācijas lietās par spriedumu izpildi jurisdikciju, pamatojoties uz lietas būtību un prasības summu, reglamentē vispārēji noteikumi, bet teritoriālā piekritība vienmēr ir saistīta ar sprieduma izpildes vietas tiesu, proti, vietu, kur gaida sprieduma izpildi.

 • Kādas ir sekas, ja neievēro noteikumus par piekritības noteikšanu, ņemot vērā lietas būtību, prasības summu un teritoriju?

  Ar 1990. gada reformu noteikumus vienkāršoja tā, ka sakarā ar vienkāršu piekritības trūkumu teritoriālu apsvērumu dēļ (tādēļ tas neattiecas uz lietām ar obligāto piekritību), tiesā var vērsties tikai atbildētājs savā atbildes izklāstā. Visos citos gadījumos (piekritības trūkums sakarā ar lietas būtību vai vērtību, vai obligātas teritoriālās jurisdikcijas dēļ) par piekritības trūkumu drīkst lemt arī tiesnesis, bet ne pēc pirmās uzklausīšanas. Visbeidzot, ja nav iesniegts iesniegums vai, ja tas ir iesniegts par vēlu, jautājums par piekritību netiek skatīts, un piekritība saglabājas attiecīgajai tiesai (CCP 38. nodaļa).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

c) Vai tiesas procesā iesaistītās puses var vienoties par lietas izskatīšanu tādas jurisdikcijas tiesā, kurai parastos apstākļos nebūtu jurisdikcija to izskatīt?
 • Citos gadījumos, izņemot tos, kuros likums paredz obligātu teritoriālu piekritību, puses drīkst grozīt noteikumus par piekritību. Vienošanās ir jānoslēdz rakstiski, un tajā jāparedz īpašas darbības.

  Jurisdikcija, par kuru ir panākta vienošanās, pastāv vienlaicīgi ar citu jurisdikciju, ja vien nav skaidri noteikts, ka tā ir ekskluzīva. Tā kā tā nav obligātā piekritība, vienošanās ceļā panāktu piekritību (pat ja tā ir ekskluzīva), savukārt, var mainīt, ja lietas apvieno.

  Nosacījums, ar ko atsakās no teritoriālās piekritības, kas ir ietverta līgumos ar vienošanos vai parakstot veidlapas, ir skaidri jāapstiprina rakstiski. Šāds skaidrs apstiprinājums nav vajadzīgs, ja puses par līgumu ir brīvi vienojušās.

  Līgumos starp patērētājiem un uzņēmumiem par negodīgu uzskata nosacījumu, kas nosaka citu jurisdikciju, nevis pēc patērētāja dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas (CC 1469. bis nodaļa).

 • Var būt klusējot izteikta vienošanās par pakalpojuma sniegšanas vietu (piekritība pēc pakalpojuma sniegšanas vietas).

C. Kā saņemt informāciju par to, kur iesniegt prasību gadījumā, ja lieta attiecas uz specializētas tiesas jurisdikciju?

Strīda būtība ir piekritības noteikšanas kritērijs; vienlaikus jāņem vērā likumā noteiktais teritoriālās piekritības kritērijs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Visi strīdi par lauksaimniecības līgumiem ir parasto tiesu specializēto lauksaimniecības nodaļu jurisdikcijā. Šī piekritība ir ekskluzīva un obligāta, daļēji teritoriālu apsvērumu dēļ, tās pamatā ir piekritība pēc īpašuma atrašanās vietas (Likums Nr. 1990/29).
 • Lietās par vecāku atbildību, ja viena vai abu vecāku uzvedība kaitē bērnam (agrākā CC 330. nodaļa et seq. CC), piekritība veikt attiecīgus pasākumus ir nepilngadīgo tiesai. Lai noteiktu tiesu pēc teritoriālā kritērija, ir jānoskaidro bērna dzīvesvieta de facto un tādējādi viņa pastāvīgā dzīvesvieta prasības iesniegšanas brīdī vai, ja tiesvedību uzsāk tiesa, tiesvedības sākuma datumā. Šī ir obligāta funkcionāla piekritība.
 • Strīdos par rūpniecisko un intelektuālo īpašumu (valsts, starptautiskās un Kopienas preču zīmēm, licencēm par izgudrojumiem un jaunām augu šķirnēm, reģistrētiem dizainiem, dizainiem, modeļiem un autortiesībām, un lietām par negodīgu konkurenci, kas kavē rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma aizsardzību) piekritība ir īpašām nodaļām, kas izveidotas ar Likumdošanas dekrētu Nr. 2003/168. Divpadsmit tiesās (un apelācijas tiesās) ir īpašas nodaļas, kurām ir piekritīgi strīdi, kas saskaņā ar parastiem kritērijiem būtu jāizskata Dekrēta Nr. 2003/168 pantā minētajām tiesām. Piemēram, strīdi, kas ir jāizskata vienai no tiesām Milānas un Brešas apelācijas tiesu rajonā, ir piekritīgi Milānas specializētajām nodaļām.

Noderīga saite: www.giustizia.it English - français - italiano

Atjaunināts 30.4.2007.

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Itālija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 15-02-2008

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste