Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Irland

Senaste uppdatering: 05-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om du vill inleda en rättegång måste du ta reda på vilken domstol som är behörig att pröva målet. Om du vänder dig till fel domstol eller om det blir en tvist i behörighetsfrågan kan du riskera att ärendet blir kraftigt fördröjt eller till och med att domstolen avvisar ditt ärende därför att den inte är behörig att behandla det. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? I.
II. Behörig domstol (Är domstolen i stad A eller i stad B behörig i mitt fall?) II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor (domstol som bestäms efter huvudregeln) och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (domstol som bestäms efter huvudregeln)? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

De allmänna domstolarna i Irland är behöriga att pröva tvistemål mellan enskilda personer, företag eller staten. Tvisterna kan omfatta allt från skador vid en bilolycka till ett omtvistat företagsuppköp. Rättegången i tvistemål inleds genom att en kärande väcker talan mot en svarande i syfte att få ersättning, vanligtvis i form av pengar.

Distriktsdomstolar (District Courts), grevskapsdomstolar (Circuit Courts) och High Court prövar mål i första instans. Högsta domstolen (Supreme Court) får endast pröva överklaganden, utom när det gäller vissa konstitutionella frågor.

Distriktsdomstolarna och grevskapsdomstolarna har lokal och begränsad behörighet. De får endast pröva ärenden vars värde inte överstiger en viss tröskel och där parterna bor eller bedriver näringsverksamhet eller på den ort där ett avtal ingicks. Överklaganden från distriktsdomstolarna prövas i grevskapsdomstolarna och överklaganden från grevskapsdomstolarna prövas i High Court.

Småmålsdomstolarna (Small Claims Court) är en avdelning inom distriktsdomstolarna som prövar konsumentärenden som gäller högst 1 269,74 euro. Detta förfarande kan inte användas av ett företag mot ett annat företag.

Distriktsdomstolarna prövar tvistemål som gäller högst 6 348, 69 euro. Grevskapsdomstolarna prövar tvistemål som gäller högst 38 092,14 euro. De har också behörighet att pröva mål av familjerättslig natur, inbegripet äktenskapsskillnad, hemskillnad och ogiltigförklaring av äktenskap. High Court prövar tvistemål som avser minst 38 092,14 euro.

Till börjanTill början

Arbetstvister prövas av Employment Appeals Tribunal som är ett oberoende organ. Den prövar en rad tvister som rör arbetsrätten. I vissa fall kan endera parten överklaga vid grevskapsdomstolen inom sex veckor från det att Employment Appeals Tribunal meddelade sitt avgörande. Om inget överklagande har skett och arbetsgivaren inte verkställer avgörandet kan ministern för näringslivs-, handels- och arbetsmarknadsfrågor väcka talan vid grevskapsdomstolen på den anställdes vägnar. Ett avgörande från Employment Appeals Tribunal kan i vissa fall överklagas vid High Court av endera parten, men då endast med avseende på rättsfrågor.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna?

Behörig domstol för ett tvistemål i första instans bestäms av ärendets natur (avtal, skadegörelse, etc.) och värde (se ovan).

När det gäller distriktsdomstolen, är landet indelat i 23 distrikt i vilka det finns en permanent domare, utom i de två största städerna, Dublin och Cork, där volymen av ärenden fordrar att flera domare har permanent tjänst. Landet är indelat i åtta grevskap för grevskapsdomstolarna. En domare är utsedd för varje grevskap, utom i grevskapen Dublin och Cork, där det på grund av ärendevolymen finns flera domare. Det finns endast en High Court och den har sitt säte i Dublin.

Distriktsdomstolarna är behöriga att pröva tvister om avtal, skadestånd, leasingavtal, avbetalningsköp, hyresförhållanden (till exempel vräkning på grund av obetald hyra) och felaktigt innehållande av varor.

Till börjanTill början

Distriktsdomstolarna har också en rad befogenheter när det gäller verkställighet av domstolavgöranden avseende betalning av utestående belopp, beviljande av tillstånd (till exempel för försäljning av alkohol), samt vårdnad och underhållsbidrag när det gäller barn.

Grevskapsdomstolarna har behörighet att pröva avtals-, skadestånds- och arvstvister samt frågor om nyttjanderätt till fast egendom, vräkning och nya villkor i samband med leasingavtal och avbetalningsköp, förutsatt att det omtvistade beloppet uppgår till högst 38 092,14 euro.

Grevskapsdomstolarna är behöriga att avgöra familjeärenden (inbegripet hemskillnad, ogiltigförklaring av äktenskap, äktenskapsskillnad och överklaganden från distriktsdomstolarna) och prövar överklaganden mot beslut av skiljedomare i arrendetvister, som omfattas av Landlord and Tenant-lagstiftningen.

Allmänna ärenden i grevskapsdomstolarna prövas av en domare utan jury. Överklaganden från distriktsdomstolarna prövas i en ny huvudförhandling och grevskapsdomstolarnas avgörande är slutligt och kan inte överklagas vidare.

Enligt författningen är High Court behörig att avgöra både rätts- och sakfrågor. Detta innebär att High Court är behörig att pröva alla tvistemål där svaranden bor inom landet, det påstådda avtalet ingicks inom landet, den påstådda skadegörelsen gjordes inom landet eller den fastighet som är föremål för rättegången finns inom landet. High Court prövar överklaganden från grevskapsdomstolarna och är behörig att överpröva distriktsdomstolarnas och andra lägre instansers avgöranden. Överklaganden av avgöranden från High Court prövas av högsta domstolen. Överklagandet prövas inte i en ny huvudförhandling utan prövningen grundas på en avskrift av den bevisning som tagits upp i första instans och sakframställningar.

II. Behörig domstol (Är domstolen i stad A eller i stad B behörig i mitt fall?)

1. Huvudregeln om behörig domstol

Vilken grevskapsdomstol eller distriktsdomstol som är behörig i ett tvistemål bestäms av den plats där svaranden eller en av svarandena har hemvist eller utövar yrkes- eller affärsverksamhet, eller av kärandens val. I de flesta avtalsärenden är den distriktsdomstol eller grevskapsdomstol behörig som finns på den ort där avtalet påstås ha ingåtts, i skadeståndsärenden där skadegörelsen påstås ha gjorts och i ärenden rörande arrenden och anspråk på fastighet där de berörda fastigheterna eller tomterna är belägna.

2. Undantag från huvudregeln
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor (domstol som bestäms efter huvudregeln) och någon annan domstol?

Ej tillämpligt

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (domstol som bestäms efter huvudregeln)?

Ej tillämpligt

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Ej tillämpligt

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Ej tillämpligt

Ytterligare information

 • Courts Service English - Irland
 • The Bar Council English
 • Information on Public Services English

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 05-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket