Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Irska

Zadnja sprememba: 23-03-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Če želite začeti pravni postopek v civilnih ali gospodarskih zadevah, morate vedeti, katero sodišče je pristojno za obravnavo vaše zadeve. Če se obrnete na napačno sodišče ali če se pojavi spor o pristojnosti, obstaja nevarnost, da pride pri postopku do znatne zamude ali celo do zavrnitve vaše zadeve zaradi nepristojnosti. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na redno ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako lahko ugotovim, katero je pristojno za mojo zadevo? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero je potem pristojno za mojo zadevo? I.
II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero je pristojno za mojo zadevo? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na redno ali na specializirano sodišče?

Civilna sodišča na Irskem so pristojna za obravnavanje zadev v zvezi s spori med posamezniki, organizacijami ali z državo. Ti spori lahko zadevajo kar koli od škode, povzročene v prometni nesreči, do prevzema pravnih oseb, ki se izpodbija. V civilnih zadevah tožnik toži toženca za odškodnino za povzročeno škodo. Odškodnina je običajno v obliki denarnega nadomestila škode.

Okrajno (District Court), okrožno (Circuit Court) in glavno civilno sodišče (High Court) so vsa sodišča prve stopnje. Vrhovno sodišče (Supreme Court) je pristojno le za pritožbe, razen v določenih zadevah v zvezi z ustavo.

Okrajna in okrožna sodišča so sodišča s krajevno in omejeno pristojnostjo, tj. obravnavajo lahko le zadeve, katerih vrednost ne presega določenega praga, ali ko imata stranki stalno prebivališče ali registriran sedež poslovanja v določenem kraju ali če je bila pogodba sklenjena v določenem kraju. Pritožbe z okrajnega sodišča se obravnavajo na okrožnem sodišču, pritožbe z okrožnega sodišča pa na glavnem civilnem sodišču.

Sodišče za spore majhne vrednosti (Small Claims Court) je del okrajnega sodišča, ki obravnava potrošniške zadeve, pri katerih zahtevana vsota ne presega 1 269,74 EUR. Tega postopka ne more uporabiti eno podjetje zoper drugo.

Okrajno sodišče obravnava zadeve v zvezi z zahtevki, ki po vrednosti ne presegajo 6 348,69 EUR. Okrožno sodišče obravnava zahtevke, ki po vrednosti ne presegajo 38 092,14 EUR. Pristojno je tudi za postopke v zvezi z družinskim pravom, vključno z razvezo, prenehanjem življenjske skupnosti in ničnostjo zakonske zveze. Glavno civilno sodišče obravnava zahtevke v vrednosti nad 38 092,14 EUR.

Na vrh straniNa vrh strani

Zahtevke v zvezi z delovnim pravom obravnava pritožbeno sodišče za spore iz zaposlovanja (The Employment Appeals Tribunal), ki je neodvisen organ. Obravnava celo vrsto sporov v zvezi s pravicami delojemalcev. V nekaterih zadevah se lahko katera od strank pritoži na okrožno sodišče v 6 tednih po odločbi sodišča. Če pri okrožnem sodišču ni vložena nobena pritožba in če delodajalec ne spoštuje odločbe, lahko minister za podjetništvo, trgovino in zaposlovanje v imenu delojemalca sproži postopek pri okrožnem sodišču. Zoper odločbo sodišča se lahko na glavnem civilnem sodišču pritoži katera koli stranka, vendar le glede pravnih vprašanj.

B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako lahko ugotovim, katero je pristojno za mojo zadevo?

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero je potem pristojno za mojo zadevo?

Ustrezno sodišče, pri katerem se vloži zahtevek na prvi stopnji, se določi po naravi zahtevka (pogodba, civilna odškodninska odgovornost itd.) in po njegovi vrednosti (glej zgoraj).

Za namen okrajnega sodišča (District Court) je dežela razdeljena na 23 okrajev, katerim je trajno dodeljen po en sodnik, razen v primeru dveh največjih mest, Dublina in Corka, kjer je zaradi velikega obsega dela potrebna trajna dodelitev več sodnikov. Dežela je razdeljena na osem okrožij za namene okrožnega sodišča (Circuit Court). Vsakemu okrožju je dodeljen po en okrožni sodnik, razen v primeru okrožij Dublin in Cork, kjer je več sodnikov zaradi velikega obsega dela. Glavno civilno sodišče (High Court) je le eno, s sedežem v Dublinu.

Na vrh straniNa vrh strani

Okrajna sodišča so pristojna za obravnavanje zadev v zvezi s pogodbami, nekaterimi civilnimi odškodninskimi odgovornostmi, kupoprodajnimi pogodbami z obročnim odplačevanjem in pogodbami o prodaji na kredit, najemnimi razmerji, kot so prisilne izselitve zaradi neplačevanja najemnine, in tožbami zaradi nezakonitega pridržanja blaga.

Okrajno sodišče ima tudi vrsto pooblastil v zvezi z izvršbo sodb katerega koli sodišča glede dolgov, izdajanja dovoljenj, kot so dovoljenja za prodajo opojnih alkoholnih pijač, ter glede skrbništva in preživljanja otrok.

Okrožno sodišče je pristojno za pogodbe in civilne odškodninske odgovornosti, zapuščinske zadeve in tožbe zaradi upravljanja zapuščin, tožbe glede pravic, tožbe glede prisilne izselitve ali za zahtevke za nova najemna razmerja v sodnem postopku, ki temeljijo na kupoprodajnih pogodbah z obročnim odplačevanjem in pogodbah o prodaji na kredit, pri čemer vrednost zahtevka ne presega 38 092,14 EUR.

Okrožno sodišče je pristojno za postopke v zvezi z družinskim pravom (vključno s prenehanjem življenjske skupnosti, razvezo in ničnostjo zakonske zveze ter pritožbami z okrajnega sodišča) ter za pritožbe na sodbe arbitrov glede sporov, povezanih z osnovnimi najemninami v skladu z zakonodajo o lastnikih in najemnikih.

Civilne zadeve na okrožnem sodišču obravnava sodnik brez porote. Pritožbe z okrajnega sodišča potekajo v obliki ponovne obravnave, sodba okrožnega sodišča pa je dokončna in se zoper njo ni mogoče več pritožiti.

V skladu z ustavo ima glavno civilno sodišče popolno izvorno pristojnost v vseh zadevah glede pravnih ali dejanskih vprašanj. To pomeni, da je pristojno za obravnavanje vseh civilnih zadev, pri katerih ima toženec stalno prebivališče v državi, pri katerih je bila domnevna pogodba sklenjena v državi, pri katerih je bila domnevna civilna kršitev zakona storjena v državi ali pri katerih je nepremičnina v postopku v državi. Glavno civilno sodišče obravnava pritožbe z okrožnega sodišča in izvaja nadzorno pristojnost nad okrožnim sodiščem in drugimi nižjimi sodišči. Pritožbe z glavnega civilnega sodišča obravnava vrhovno sodišče. Pritožba se ne obravnava ponovno, ampak temelji na prepisu izvedenih dokazov prve stopnje in pravnem argumentu.

Na vrh straniNa vrh strani

II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Ustrezen okraj ali okrožje, v katerem je treba vložiti civilno tožbo, se določi glede na kraj, v katerem ima toženec ali eden od tožencev običajno prebivališče ali v katerem opravlja poklic, dejavnost ali posel, ali pa se določi po izboru tožnika. V večini primerov pogodb je ustrezen tisti okraj ali tisto okrožje, v katerem je bila pogodba domnevno sklenjena, v primerih civilnih kršitev zakona tisti/tisto, v katerem je bila kršitev storjena, v primerih, povezanih z najemnimi razmerji ali pravico do premoženja, pa tisti/tisto, v katerem so prostori ali zemljišča, ki so predmet postopka.

2. Izjeme pri splošnem pravilu
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

Ne pride v poštev.

b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

Ne pride v poštev.

c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Ne pride v poštev.

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero je pristojno za mojo zadevo?

Ne pride v poštev.

Nadaljnje informacije

 • sodna služba – Irska (Courts Service)English
 • odvetniška zbornica (The Bar Council)English
 • informacije o javnih službah (Information on Public Services)English

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 23-03-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo