Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Írsko

Posledná úprava: 07-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Pred začatím právneho procesu v občianskych alebo obchodných záležitostiach je potrebné zistiť, či súdu prislúcha zaoberať sa vaším prípadom, inými slovami, či má na to právomoc. Ak sa obrátite na nesprávny súd, alebo je otázka právomoci súdu sporná, riskujete značné oneskorenie procesu alebo dokonca odmietnutie vášho prípadu pre chýbajúcu súdnu právomoc. 

OBSAH

A. Mám sa obrátiť na obyčajný civilný súd alebo na špecializovaný súd? A.
B. Ak majú právomoc obyčajné civilné súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť? B.
I. Ak majú právomoc obyčajné civilné súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť v mojom prípade? I.
II. Územná právomoc. ( Má v mojom prípade právomoc súd v meste A alebo v meste B?) II.
1. Základné pravidlo územnej právomoci 1.
2. Výnimky zo základného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom? a)
b) Kedy si musím vybrať iný súd ako súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)? b)
c) Môžu sami účastníci priradiť právomoc súdu, ktorý by inak nebol príslušný? c)
C. Ak majú právomoc špecializované súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť? C.

 

A. Mám sa obrátiť na obyčajný civilný súd alebo na špecializovaný súd?

Civilné súdy v Írsku majú právomoc zaoberať sa prípadmi, ktoré sa týkajú sporov medzi jednotlivcami, organizáciami alebo štátom. Tieto spory sa môžu týkať rôznych záležitostí - od zranenia v dôsledku dopravnej nehody až po sporné korporatívne prebratie. V občianskych prípadoch žaluje navrhovateľ odporcu o odškodnenie spôsobeného nepráva. Odškodnenie je zvyčajne vo forme peňažnej náhrady škody.

Okresný súd (District Court), obvodný súd (Circuit Court) a vyšší súd (High Court) ighHHsú prvostupňové súdy. Právomoc Najvyššieho súdu (Supreme Court) je len odvolacia s výnimkou určitých záležitostí súvisiacich s ústavou.

Okresné a obvodné súdy majú miestnu právomoc, to znamená, že sa môžu zaoberať len prípadmi, ktorých význam neprekračuje určitý prah, a kde sa účastníci zdržiavajú alebo majú zaregistrovaný podnik v určitej lokalite, alebo kde existuje zmluva v určitej lokalite. Odvolania okresného súdu sa prerokúvajú na obvodnom súde a odvolania obvodných súdov sa podávajú na vyšší súd.

Súd, ktorý sa zaoberá menej významnými návrhmi (Small Claims Court), je súčasťou okresného súdu, ktorý má na starosti prípady súvisiace so spotrebiteľmi, kde žalovaná suma neprekračuje 1 269,74 eur. Tento postup nemôžu využiť podniky medzi sebou.

Okresný súd sa venuje prípadom, ktoré sa týkajú žalôb o sumy do 6 348,69 eur. Obvodný súd sa zaoberá žalobami do 38 092,14 eur. Má právomoc aj v prípadoch, ktoré patria pod zákon o rodine, rozvod, súdnu odluku a anulovanie manželstva. Vyšší súd sa zaoberá žalobami do sumy 38 092,14 eur.

HoreHore

Návrhy, ktoré sa týkajú pracovného práva, patria do právomoci Zamestnaneckého odvolacieho tribunálu, ktorý je nezávislým orgánom. Zaoberá sa širokou škálou sporov, ktoré súvisia s právami zamestnancov/zamestnávateľov. V určitých prípadoch sa môže ktorýkoľvek z účastníkov odvolať na obvodný súd do 6 týždňov od určenia tribunálu. Ak nedôjde k odvolaniu na obvodný súd a zamestnávateľ neuplatní určenie, minister pre podnikanie, obchod a zamestnanosť môže pokračovať v konaní na obvodnom súde v mene zamestnanca. Ktorýkoľvek z účastníkov sa môže odvolať na určenie tribunálu na vyšší súd, ale len v procesnej otázke.

B. Ak majú právomoc obyčajné civilné súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť?

I. Ak majú právomoc obyčajné civilné súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť v mojom prípade?

Vhodnosť súdu, na ktorý sa má podať návrh na prvom stupni, sa riadi jeho povahou (zmluvné a iné porušenia atď.) a hodnotou (pozri vyššie).

Na účely okresných súdov je krajina rozdelená do 23 okresov; v každom z nich je na neurčitý čas určený jeden sudca s výnimkou dvoch najväčších miest, Dublinu a Corku, kde objem práce vyžaduje určenie väčšieho počtu stálych sudcov. Krajina je ďalej rozdelená na osem obvodov na účely obvodných súdov. Každý obvod má určeného jedného obvodného sudcu, okrem obvodov Dublin a Cork, kde je väčší počet sudcov pre väčší objem prác. Je tu jeden vyšší súd so sídlom v Dubline.

HoreHore

Okresné súdy majú právomoc zaoberať sa prípadmi, ktoré sa týkajú zmlúv, určitých porušení, kúpy na splátky, prípady úverovo-predajných dohôd, prípady týkajúce sa prenájmu, ako evikcia v prípade neplatenia nájomného a prípady protizákonného zadržania tovaru.

Okresný súd má aj právomoci, ktoré súvisia s posilnením rozsudku akéhokoľvek súdu pre dlžobu, udeľovanie licencií, ako je licencia na predaj alkoholických nápojov, opatrovníctvo a výživné pre deti.

Obvodný súd má právomoc v oblasti zmluvy a jej porušenia, pozostalostné záležitosti a procesy týkajúce sa spravovania nehnuteľností, procesy o spravodlivosti, evikčné žaloby alebo uplatňovanie nového prenájmu v žalobách, ktoré sa zakladajú na úverovo-predajných dohodách, kde hodnota návrhu je do 38 092,14 eur.

Obvodný súd má právomoc na konania podľa zákona o rodine (vrátane súdnej rozluky, rozvodu a anulovania manželstva a odvolania okresného súdu) a má odvolaciu právomoc pre rozhodnutia arbitrov v sporoch súvisiacich s prenájmom pozemkov podľa právnych predpisov „majiteľ a nájomca“ (Landlord and Tenant).

Občianske prípady na obvodnom súde súdi sudca, ktorý zasadá s porotou. Odvolania z okresného súdu sú vo forme nového konania a rozhodnutie obvodného súdu je konečné, proti ktorému niet odvolania.

Podľa ústavy má vyšší súd úplnú pôvodnú právomoc vo všetkých záležitostiach skutkovej a procesnej povahy. To znamená, že má právomoc zaoberať sa všetkými prípadmi občianskeho práva, ak má odporca bydlisko v krajine, ak došlo k uzavretiu zmluvy v krajine, ak bolo spáchané údajné porušenie v krajine, alebo ak sa nehnuteľnosť, ktorá je predmetom procesu, nachádza v krajine. Vyšší súd sa zaoberá odvolaniami z obvodného súdu a vykonáva dozornú právomoc nad okresnými súdom a ostatnými nižšími tribunálmi. Odvolania z vyššieho súdu sa vybavujú na Najvyššom súde. Odvolanie nie je vo forme nového konania, ale zakladá sa na prepise dôkazov na prvom stupni a právnych argumentov.

HoreHore

II. Územná právomoc. ( Má v mojom prípade právomoc súd v meste A alebo v meste B?)

1. Základné pravidlo územnej právomoci

Príslušný okresný alebo obvodný súd, na ktorý treba podať občiansku žalobu, sa určuje podľa miesta bydliska odporcu alebo odporcov, alebo podľa miesta, kde vykonáva akúkoľvek profesiu, podnikanie alebo zamestnanie, alebo podľa výberu žalobcu. Vo väčšine prípadov je vhodný okresný alebo obvodný súd tam, kde bola údajne uzavretá zmluva, v prípadoch porušenia, kde sa údajne spáchalo porušenie, a v prípadoch, ktoré súvisia s prenájmom alebo nárokom na nehnuteľnosť, kde sú pozemky alebo areály, ktoré sú predmetom takýchto konaní.

2. Výnimky zo základného pravidla
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

neuvádza sa

b) Kedy si musím vybrať iný súd ako súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

neuvádza sa

c) Môžu sami účastníci priradiť právomoc súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

neuvádza sa

C. Ak majú právomoc špecializované súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť?

neuvádza sa

Bližšie informácie

 • Súdna služba – Írsko English
 • Rada advokácie English
 • Informácie o verejných službách English

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo