Europese Commissie > EJN > Bevoegdheid van de rechtbanken > Ierland

Laatste aanpassing: 05-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Bevoegdheid van de rechtbanken - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Als u een gerechtelijke procedure in burgerlijke of handelszaken wilt beginnen, zult u moeten weten welke rechtbank bevoegd is voor uw zaak. Als u de verkeerde rechtbank kiest of als er een geschil ontstaat over de bevoegdheid van de rechtbank, loopt u het risico dat uw zaak een ernstige vertraging oploopt of zelfs dat uw eis wordt verworpen wegens onbevoegdheid. 

INHOUDSOPGAVE

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank? A.
B. Als de burgerlijke rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak? B.
I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak? I.
II. Territoriale bevoegdheid (Is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak)? II.
1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid 1.
2. Uitzonderingen op de basisregel 2.
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank? a)
b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)? b)
c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen? c)
C. Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden? C.

 

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank?

De burgerlijke rechtbanken in Ierland zijn bevoegd in geschillen tussen natuurlijke personen, rechtspersonen en/of de Staat. Die geschillen kunnen gaan om allerlei kwesties, van letselschade als gevolg van een auto-ongeval tot een aangevochten bedrijfsovername. In civiele zaken daagt de eiser de verweerder voor de rechter om schadevergoeding te krijgen voor het aangedane onrecht. Meestal wordt een vergoeding in de vorm van geld toegewezen.

Het District Court (districtrechtbank), het Circuit Court (arrondissementsrechtbank) en het High Court (hof van beroep) zijn alle drie rechtbanken in eerste aanleg. Met uitzondering van bepaalde grondwettelijke kwesties heeft het Supreme Court (hooggerechtshof) uitsluitend bevoegdheid voor beroepszaken.

Het District Court en het Circuit Court hebben elk plaatselijke en beperkte rechtsmacht. Dat wil zeggen dat zij alleen zaken tot een bepaalde drempelwaarde kunnen behandelen waarbij partijen binnen een bepaald geografisch gebied woonachtig of gevestigd zijn of waarbij de betrokken overeenkomst binnen een bepaald geografisch gebied is gesloten. Beroepen tegen uitspraken van het District Court worden behandeld door het Circuit Court en beroepen tegen uitspraken van het Circuit Court worden behandeld door het High Court.

Het Small Claims Court (rechtbank voor geringe vorderingen) maakt deel uit van het District Court en behandelt consumentenzaken waarbij de gevorderde schadevergoeding niet hoger is dan 1 269,74 EUR. Deze procedure staat niet open voor geschillen tussen bedrijven.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het District Court behandelt zaken betreffende vorderingen tot 6 348,69 EUR. Het Circuit Court behandelt vorderingen met een waarde van ten hoogste 38 092,14 EUR. Laatstgenoemde rechtbank kan tevens uitspraak doen in familierechtelijke procedures, zoals echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk. Het High Court is bevoegd voor vorderingen boven 38 092,14 EUR.

Arbeidsrechtelijke zaken worden behandeld door het Employment Appeals Tribunal, een onafhankelijk orgaan dat bevoegd is in geschillen van sterk uiteenlopende arbeidsrechtelijk aard. In bepaalde gevallen kan een van beide partijen, binnen zes weken nadat het Tribunal uitspraak heeft gedaan, in beroep gaan bij het Circuit Court. Indien geen beroep wordt aangetekend bij het Circuit Court en de werkgever geen uitvoering geeft aan de uitspraak, kan de minister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid namens de werknemer een procedure instellen bij het Circuit Court. Elk der partijen kan tegen een uitspraak van het Tribunal in beroep gaan bij het High Court, zij het uitsluitend over een rechtsvraag.

B. Als de burgerlijke rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak?

Welke rechtbank in eerste aanleg bevoegd is, hangt af van de aard (overeenkomst, onrechtmatige daad enz.) en de waarde (zie hierboven) van uw vordering.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voor het District Court is het land verdeeld in 23 districten. Elk van deze districten heeft één permanent aangestelde rechter, met uitzondering van de twee grootste steden, Dublin en Cork, waar de hoeveelheid werk meerdere rechters noodzakelijk maakt. Voor het Circuit Court is het land verdeeld in acht arrondissementen. Elk arrondissement heeft één Circuit Judge, behalve die van Dublin en Cork, waar er meer zijn vanwege het grotere aantal zaken. Er is één High Court, in Dublin.

Het District Court is bevoegd in zaken over overeenkomsten, bepaalde onrechtmatige daden, huurkoop- en kredietverkoopcontracten, huurzaken zoals uitzetting wegens niet-betaling van de huur, en in procedures betreffende de onrechtmatige bewaring van zaken.

Verder heeft het District Court bevoegdheden ten aanzien van de tenuitvoerlegging van uitspraken van andere rechtbanken inzake schulden, de verlening van vergunningen zoals drankvergunningen, en het gezag over en het onderhoud van kinderen.

Het Circuit Court is bevoegd in zaken over overeenkomsten, onrechtmatige daden, erfrechtkwesties en het beheer van nalatenschappen, vorderingen betreffende het equity-recht, uitzettingszaken of nieuwe huurovereenkomsten in procedures naar aanleiding van huurkoop- of kredietkoopcontracten waarbij de vordering ten hoogste 38 092,14 EUR bedraagt.

Het Circuit Court is ook bevoegd in familiezaken (zoals scheiding van tafel en bed, echtscheiding, nietigverklaring van het huwelijk en beroepen tegen uitspraken van het District Court) en kan beroepen behandelen tegen uitspraken van arbiters in geschillen betreffende de in het huurrecht geregelde grondrente.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Burgerrechtelijke zaken in het Circuit Court worden behandeld door een rechter zonder jury. Bij beroep tegen een uitspraak van het District Court wordt de zaak opnieuw behandeld, waarna het vonnis van het Circuit Court definitief is en verder beroep niet mogelijk is.

Volgens de Ierse grondwet heeft het High Court volledige oorspronkelijke rechtsmacht in alle feitelijke en rechtsvragen. Dat betekent dat het bevoegd is in alle burgerrechtelijke zaken waarin de verweerder ingezetene is van Ierland, waarin de betrokken overeenkomst in Ierland is gesloten, waarin de vermeende onrechtmatige daad in Ierland is gepleegd of waarin het betrokken onroerend goed in Ierland is gelegen. Het High Court behandelt beroepen tegen uitspraken van het Circuit Court en oefent toezicht uit op het District Court en andere lagere rechtbanken. Beroepen tegen uitspraken van het High Court worden behandeld door het Supreme Court. De zaak komt dan niet opnieuw voor maar wordt behandeld op basis van een afschrift van het bewijs in eerste aanleg en het juridisch betoog.

II. Territoriale bevoegdheid (Is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak)?

1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid

Bij welk District Court of Circuit Court een burgerrechtelijke vordering moet worden ingesteld, is afhankelijk van de plaats waar de verweerder of een van de verweerders zijn gewone verblijfplaats heeft of zijn beroep, bedrijf of werkzaamheden uitoefent, of wordt bepaald door de eiser. Voor de meeste geschillen inzake overeenkomsten is het bevoegde District Court of Circuit Court de rechtbank in het rechtsgebied waar de overeenkomst zou zijn gesloten; voor geschillen inzake onrechtmatige daad, waar de onrechtmatige daad zou zijn gepleegd; en in geschillen inzake huur- of pachtovereenkomsten of eigendomsrechten van onroerende goederen, waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

2. Uitzonderingen op de basisregel
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

N.v.t.

b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

N.v.t.

c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen?

N.v.t.

C. Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

N.v.t.

Nadere inlichtingen

 • Courts Service English - Ierland
 • The Bar Council English (orde van advocaten)
 • Informatie inzake overheidsdiensten English

« Bevoegdheid van de rechtbanken - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 05-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk