Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 12-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Ja jūs vēlaties uzsākt tiesvedību civillietā vai komerclietā, Jums ir nepieciešams identificēt to tiesu, kura ir kompetenta izskatīt jūsu prasību, vai citiem vārdiem to tiesu, kurai lieta ir piekritīga (kurai ir jurisdikcija). Ja jūs vēršaties tiesā, kas nav kompetenta, vai, ja rodas strīds par lietas piekritību, jūs riskējat ar to, ka tiesvedības process var ievērojami ieilgt vai arī gala rezultātā tiesa var atteikt lietas izskatīšanu, jo lieta nav šai tiesai piekritīga. 

SATURS

A. Vai man ir jāvēršas vispārējā civillietu tiesā vai kādā specializētā tiesā? A.
B. Ja civillietas skata vispārējās jurisdikcijas tiesa, kādā veidā es varu uzzināt, kurā tieši man ir jāvēršas? B.
I. Vai pastāv atšķirība starp zemāka un augstāka līmeņa vispārējām civillietu tiesām? Ja tā, kura tiesa ir kompetenta manā gadījumā? I.
II. Teritoriālā lietu piekritība (vai manā gadījumā lieta ir piekritīga A pilsētas/administratīvā centra tiesai vai B pilsētas /administratīvā centra tiesai?) II.
1. Teritoriālās lietu piekritības vispārējie noteikumi 1.
2. Izņēmumi no vispārējiem noteikumiem 2.
a) Kad es varu izvēlēties starp tiesu vietā, kur ir atbildētāja dzīvesvieta (tiesa noteikta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem) un citu tiesu? a)
b) Kad man ir jāizvēlas tiesa nevis vietā, kur dzīvo atbildētājs (tiesa noteikta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem), bet citā vietā? b)
c) Vai puses var pašas piešķirt lietas piekritību tiesai, kas citādi nebūtu kompetenta? c)
C. Ja lieta ir piekritīga specializētām tiesām, kā lai uzzina, kurā tiesā ir jāvēršas? C.

 

A. Vai man ir jāvēršas vispārējā civillietu tiesā vai kādā specializētā tiesā?

Īrijā tiesām ir jurisdikcija civillietās, kas saistītas ar strīdu izšķiršanu starp personām, organizācijām vai valsti. Šādi strīdi var būt par jebkādiem jautājumiem, sākot no ievainojuma, kas gūta automašīnas avārijas rezultātā, līdz uzņēmuma pārņemšanas apstrīdēšanai. Civillietās prasītājs pieprasa no atbildētāja atlīdzību par nodarīto kaitējumu. Kompensācija parasti ir zaudējumu atlīdzība naudas veidā.

Rajonu tiesas, Apgabala tiesas un Augstā tiesa ir pirmās instances tiesas. Augstākā tiesa ir tikai apelācijas instance, izņemot dažus ar Konstitūciju saistītus jautājumus.

Rajonu tiesas un Apgabala tiesas ir vietēja mēroga jurisdikcijas tiesas, t.i., tās var izskatīt tikai tās lietas, kuru prasījumu apmērs nepārsniedz noteiktu apmēru, un kurās puses dzīvo vai kuru juridiskā adrese atrodas noteiktā ģeogrāfiskā vietā, vai, ja līgums ir sastādīts kādā noteiktā ģeogrāfiskā atrašanās vietā. Pārsūdzības no Rajonu tiesām izskata Apgabala tiesas, bet pārsūdzības no Apgabala tiesām izskata Augstajā tiesā.

Mazu apmēru prasību tiesa, kas izskata ar patērētājiem saistītas lietas, ja prasības summa nepārsniedz 1,269.74 EUR, ietilpst Rajona tiesas sastāvā. Šo procesuālo kārtību viens pret otru nevar izmantot uzņēmumi.

Rajona tiesa izskata lietas, kas ietver prasības, kuru vērtība nepārsniedz 6,348.69 EUR. Apgabala tiesa izskata prasības, kas nepārsniedz 38,092.14 EUR. Tai ir piekritīgas lietas arī ģimenes lietās, ieskaitot laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un laulības atzīšanu par spēkā neesošu. Augstā tiesa izskata prasības, kas pārsniedz 38,092.14 EUR.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasības, kas saistītas ar darba tiesībām, izskata Nodarbinātības apelāciju tribunāls, kas ir neatkarīga institūcija. Tas izskata dažādus strīdus, kas saistīti ar nodarbinātības tiesībām. Noteiktos gadījumos viena no pusēm var iesniegt apelāciju Apgabala tiesā 6 nedēļu laikā pēc tribunāla lēmuma. Ja Apgabala tiesā netiek iesniegta apelācija un darba devējs neizpilda tribunāla spriedumu, Uzņēmumu, tirdzniecības un nodarbinātības ministrs var uzsākt tiesvedību Apgabala tiesā darba ņēmēja vārdā. Tribunāla pieņemto lēmumu jebkura puse var pārsūdzēt Augstajā tiesā, bet tikai likumu piemērošanas jautājumos.

B. Ja civillietas skata vispārējās jurisdikcijas tiesa, kādā veidā es varu uzzināt, kurā tieši man ir jāvēršas?

I. Vai pastāv atšķirība starp zemāka un augstāka līmeņa vispārējām civillietu tiesām? Ja tā, kura tiesa ir kompetenta manā gadījumā?

Attiecīgo tiesu, kurā iesniegt prasību pirmajā instancē, nosaka prasības veids (līgums, zaudējumu atlīdzināšana) un apmērs (skat. iepriekš).

Attiecībā uz Rajona tiesu valstī izšķir 23 rajonus, katrā no tiem pastāvīgā darbā ir norīkots viens tiesnesis, izņēmums ir divas lielākās pilsētas - Dublina un Korka, kurās darba apjoma dēļ pastāvīgi ir norīkoti vairāki tiesneši. Attiecībā uz Apgabala tiesu, valstī izšķir astoņus apgabalus. Katrā apgabalā ir iecelts viens apgabala tiesnesis, izņemot Dublinas un Korkas apgabalu, kur darba apjoma dēļ tiesnešu skaits ir diezgan liels. Dublinā atrodas vienīgā Augstā tiesa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Rajona tiesām ir piekritīgas lietas par līgumiem, par neatļautām darbībām, nomas-pirkuma un kreditēšanas-pārdošanas līgumu prasības, īres prasības, piemēram, izlikšana par īres nemaksāšanu un prasības par preču prettiesisku aizturēšanu.

Rajona tiesai ir arī plaša kompetence attiecībā uz jebkuras tiesas spriedumu izpildi par parādu piedziņu, par licenču izsniegšanu, piemēram, licences apreibinošo dzērienu pārdošanai un par bērnu aizbildnību un uzturēšanu.

Apgabala tiesām ir piekritīgas lietas par līgumiem un neatļautām darbībām, testamenta apstiprināšanas un mantas pārvaldīšanas jautājumiem, izlikšanas prasībās vai prasībās par jauniem īres noteikumiem, kuru pamatā ir nomas-pirkuma un kredīta-pārdošanas līgumi, kuru prasības apmērs nepārsniedz 38,092.14 EUR.

Apgabala tiesām ir piekritīgas lietas ģimenes tiesību jautājumos (t. sk., par laulāto atšķiršanu, laulības neesamību un apelācijas no Rajona tiesas), un tām ir apelācijas jurisdikcija par šķīrējtiesnešu lēmumiem strīdos, kas saistīti ar zemes nomu saskaņā ar Zemes īpašnieku un īres tiesību aktiem.

Civillietas Apgabala tiesā izskata tiesnesis bez zvērinātajiem. Apelācijas no Rajona tiesas izskatīšana notiek atkārtotas lietas izskatīšanas veidā, un Apgabala tiesas lēmums ir galīgs, un tas nav pārsūdzams.

Saskaņā ar Konstitūciju Augstai tiesai pilnībā ir sākotnējā jurisdikcija visos jautājumos par lietas apstākļu vai likumu piemērošanu. Tas nozīmē, ka tās jurisdikcijā ietilpst visas civillietas, kurās atbildētāja dzīvesvieta, kurās iespējamā līguma noslēgšanas vieta, kur iespējamā neatļautā darbība vai nekustamais īpašums, kas ir prasības priekšmets, atrodas šajā valstī. Augstā tiesa izskata apelācijas no Apgabala tiesas un īsteno uzraudzības tiesības pār Rajona tiesu un citiem zemāka līmeņa tribunāliem. Apelācijas no Augstās tiesas izskata Augstākajā tiesā. Apelācijas izskatīšana nenotiek atkārtotas lietas izskatīšanas veidā, bet tajā izmanto pirmās instances pierādījumu norakstus un juridiskos argumentus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

II. Teritoriālā lietu piekritība (vai manā gadījumā lieta ir piekritīga A pilsētas/administratīvā centra tiesai vai B pilsētas /administratīvā centra tiesai?)

1. Teritoriālās lietu piekritības vispārējie noteikumi

Atbilstošo rajonu vai apgabalu, kurā celt prasību civillietā, nosaka pēc atrašanās vietas, kur atbildētājs vai viens no atbildētājiem dzīvo vai strādā savā profesijā, uzņēmumā vai veic savu nodarbošanos, vai pēc prasītāja izvēles. Vairumā lietās, kas izriet no līgumiem, atbilstošais rajons vai apgabals ir tas, kurā līgums, kā apgalvots, ir sastādīts, lietās, kas izriet no neatļautas darbības, vietā, kur, kā apgalvots ir nodarīts kaitējums, un lietās par īri vai īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, vietā, kur atrodas ēkas vai zeme, kas ir prasības priekšmets.

2. Izņēmumi no vispārējiem noteikumiem
a) Kad es varu izvēlēties starp tiesu vietā, kur ir atbildētāja dzīvesvieta (tiesa noteikta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem) un citu tiesu?

Neattiecas

b) Kad man ir jāizvēlas tiesa nevis vietā, kur dzīvo atbildētājs (tiesa noteikta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem), bet citā vietā?

Neattiecas

c) Vai puses var pašas piešķirt lietas piekritību tiesai, kas citādi nebūtu kompetenta?

Neattiecas

C. Ja lieta ir piekritīga specializētām tiesām, kā lai uzzina, kurā tiesā ir jāvēršas?

Neattiecas

Cita informācija

 • Tiesu dienestsEnglish - Īrija:
 • AdvokātuEnglish
 • Informācija par valsts dienestiemEnglish

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 12-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste