Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Airija

Naujausia redakcija: 07-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Jeigu norite pradėti procesinius veiksmus civilinėse arba komercinėse bylose, turite nustatyti, kuris teismas turi kompetenciją nagrinėti Jūsų bylą, arba, kitaip tariant, turi jurisdikciją. Jeigu kreipiatės ne į tinkamą teismą arba kyla ginčas jurisdikcijos klausimu, rizikuojate iš esmės užvilkinti teismo procesą arba Jūsų byla dėl netinkamos jurisdikcijos netgi gali būti nutraukta. 

TURINIO LENTELE

A. Ar turėčiau kreiptis į paprastą civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą? A.
B. Kai jurisdikciją turi paprasti civilinių bylų teismai, kaip sužinoti, į kurį iš jų turėčiau kreiptis? B.
I. Ar yra skirtumas tarp žemesniųjų ir aukštesniųjų paprastų civilinių bylų teismų, ir jeigu yra, kuris turi kompetenciją mano byloje? I.
II. Teritorinė jurisdikcija (ar miesto A, ar miesto B teismas turi jurisdikciją mano byloje?) II.
1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė 1.
2. Pagrindinės taisyklės išimtys 2.
a) Kada galiu rinktis arba teismo atsakovo gyvenamosios vietos (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę), arba kitą teismą? a)
b) Kada turiu rinktis ne tą teismą, kuris yra atsakovo gyvenamojoje vietoje (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę)? b)
c) Ar gali šalys pačios priskirti jurisdikciją teismui, kuris priešingu atveju nebūtų turėjęs kompetencijos? c)
C. Kai jurisdikciją turi specializuoti teismai, kaip sužinoti, į kurį turėčiau kreiptis? C.

 

A. Ar turėčiau kreiptis į paprastą civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą?

Civilinių bylų teismai Airijoje turi jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su ginčais tarp asmenų, organizacijų arba valstybės. Šie ginčai gali būti susiję su bet kokiu klausimu, įskaitant susižalojimą per autoavariją ar užginčytą bendrovės perėmimą. Civilinėse bylose ieškovas pareiškia ieškinį atsakovui, reikalaudamas atlyginti padarytą žalą. Kompensacijos paprastai reikalaujama kaip piniginio žalos atlyginimo.

Apylinkės, apygardos ir aukštasis teismas yra pirmosios instancijos teismai. Aukščiausiasis teismas turi tiktai jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus, išskyrus tam tikrus su Konstitucija susijusius klausimus.

Apylinkės ir apygardos teismai yra vietos ir ribotos jurisdikcijos teismai, t. y. jie gali svarstyti tiktai tas bylas, kurių vertė neviršija tam tikros ribinės vertės, ir tik tuomet, kai šalys nuolat gyvena arba šalių buveinė yra konkrečioje geografinėje vietovėje arba kai sutartis buvo sudaryta konkrečioje geografinėje vietovėje. Apeliaciniai skundai dėl apylinkės teismo sprendimų nagrinėjami apygardos teisme, o apeliaciniai skundai dėl apygardos teismo sprendimų nagrinėjami aukštajame teisme.

Nedidelių ieškinių teismas yra apylinkės teismo skyrius, nagrinėjantis su vartotojais susijusias bylas, kai ieškinio suma neviršija 1269,74 euro. Viena bendrovė negali pasinaudoti šia procedūra prieš kitą bendrovę.

Apylinkės teismas nagrinėja bylas, susijusias su ieškiniais, kurių vertė neviršija 6348,69 euro. Apygardos teismas nagrinėja ieškinius, kurių vertė neviršija 38092,14 euro. Šis teismas taip pat turi jurisdikciją nagrinėti šeimos teisės bylas, įskaitant ištuoką, gyvenimą skyrium ir santuokos pripažinimą negaliojančia. Aukštasis teismas nagrinėja ieškinius, kurių vertė viršija 38092,14 euro.

viršųviršų

Su darbo teise susijusius ieškinius nagrinėja Darbo apeliacinių skundų teismas, kuris yra nepriklausoma institucija. Šis teismas nagrinėja įvairiausius su darbo teisėmis susijusius ginčus. Tam tikrais atvejais bet kuri šalis per 6 savaites po teismo sprendimo priėmimo gali pateikti apeliacinį skundą apygardos teismui. Jeigu apeliacinis skundas apygardos teismui nepateiktas ir darbdavys nevykdo sprendimo, verslo, prekybos ir darbo ministras gali darbuotojo vardu iškelti bylą apygardos teisme. Darbo apeliacinių skundų teismo sprendimą aukštajame teisme gali apskųsti bet kuri šalis, tačiau tiktai teisės klausimu.

B. Kai jurisdikciją turi paprasti civilinių bylų teismai, kaip sužinoti, į kurį iš jų turėčiau kreiptis?

I. Ar yra skirtumas tarp žemesniųjų ir aukštesniųjų paprastų civilinių bylų teismų, ir jeigu yra, kuris turi kompetenciją mano byloje?

Ieškiniui pareikšti tinkamas pirmosios instancijos teismas nustatomas pagal ieškinio pobūdį (sutartis, deliktas ir t. t.) ir vertę (žr. pirmiau).

Pagal apylinkės teismus valstybė yra suskirstyta į 23 apylinkes, kiekvienai iš jų yra nuolat priskirtas vienas teisėjas, išskyrus du didžiausius miestus – Dubliną ir Korką, kuriems dėl verslo apimčių reikia nuolat priskirti nemažai teisėjų. Pagal apygardos teismus valstybė yra suskirstyta į aštuonias apygardas. Kiekvienai apygardai yra paskirtas vienas apygardos teisėjas, išskyrus Dublino ir Korko apygardas, kuriose dėl verslo apimčių yra paskirta daugiau teisėjų. Valstybėje yra vienas Dubline įsikūręs Aukštasis teismas.

viršųviršų

Apylinkės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylas, susijusias su sutartimis, tam tikrais civilinės teisės pažeidimais, pirkimo išsimokėtinai ir pardavimo kreditan susitarimais, su nuomos bylomis, pavyzdžiui, iškeldinimo dėl nuomos nemokėjimo, ir su ieškiniais dėl neteisėto prekių sulaikymo.

Apylinkės teismai taip pat turi plačius įgaliojimus vykdyti bet kokio teismo sprendimus, susijusius su skolos išieškojimu, licencijų, pavyzdžiui, licencijų prekiauti svaigalais, išdavimu ir su vaikų globa bei išlaikymu.

Apygardos teismas turi jurisdikciją nagrinėti sutarčių ir civilinės teisės pažeidimų klausimus, testamento patvirtinimo klausimus ir ieškinius dėl turto valdymo, ieškinius pagal teisingumo teisę, ieškinius dėl iškeldinimo arba pareiškimus dėl naujos nuomos ieškiniuose dėl pirkimo išsimokėtinai ir pardavimo kreditan susitarimų, kai ieškinio vertė neviršija 38092,14 euro.

Apygardos teismas turi jurisdikciją šeimos teisės bylose (įskaitant gyvenimą skyrium, ištuokos panaikinimą ir apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo sprendimų) ir turi apeliacinę jurisdikciją svarstyti arbitrų sprendimus ginčuose dėl šeimininkui mokamos nuomos pagal savininko ir nuomininko santykius reglamentuojančius įstatymus.

Civilines bylas apygardos teisme nagrinėja be prisiekusiųjų posėdžiaujantis teisėjas. Apeliaciniai skundai dėl apylinkės teismo priimtų sprendimų nagrinėjami per pakartotinį bylos svarstymą, o apygardos teismo sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas.

Pagal Konstituciją Aukštasis teismas turi visišką jurisdikciją veikti kaip pirmosios instancijos teismas visais su byla susijusių faktų arba teisės klausimais. Tai reiškia, kad teismas turi jurisdikciją svarstyti visas civilines bylas, jei atsakovas nuolat gyvena šalyje, kai inkriminuojama sutartis buvo sudaryta šalyje, kai inkriminuojamas civilinės teisės pažeidimas buvo padarytas šalyje arba kai nekilnojamasis turtas, kuris yra teismo proceso dalykas, yra šalies teritorijoje. Aukštasis teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl apygardos teismo priimtų sprendimų ir turi jurisdikciją kontroliuoti apylinkės teismą bei kitus žemesniuosius teismus. Apeliacinius skundus dėl aukštojo teismo sprendimų nagrinėja Aukščiausiasis teismas. Apeliacinis skundas per pakartotinį bylos svarstymą nenagrinėjamas ir yra pagrįstas pirmosios instancijos teisme duotų parodymų nuorašu bei teisiniais argumentais.

viršųviršų

II. Teritorinė jurisdikcija (ar miesto A, ar miesto B teismas turi jurisdikciją mano byloje?)

1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė

Tinkama apylinkė arba apygarda, kurioje turėtų būti pareikštas civilinis ieškinys, nustatoma pagal atsakovo arba vieno iš atsakovų įprastą gyvenamąją vietą arba jo profesinės veiklos, verslo arba darbo vietą, arba ieškovo pasirinkimu. Daugelyje bylų dėl sutarčių tinkama apylinke arba apygarda laikoma ta apylinkė arba apygarda, kurioje tariamai buvo sudaryta sutartis, delikto bylose – apylinkė arba apygarda, kurioje, kaip įtariama, buvo padarytas civilinės teisės pažeidimas, ir bylose, susijusiose su nuoma arba nuosavybės į nekilnojamąjį turtą teise – apylinkė arba apygarda, kurioje yra patalpos arba žemė, kuri yra tokio teismo proceso objektas.

2. Pagrindinės taisyklės išimtys
a) Kada galiu rinktis arba teismo atsakovo gyvenamosios vietos (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę), arba kitą teismą?

Netaikoma.

b) Kada turiu rinktis ne tą teismą, kuris yra atsakovo gyvenamojoje vietoje (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę)?

Netaikoma.

c) Ar gali šalys pačios priskirti jurisdikciją teismui, kuris priešingu atveju nebūtų turėjęs kompetencijos?

Netaikoma.

C. Kai jurisdikciją turi specializuoti teismai, kaip sužinoti, į kurį turėčiau kreiptis?

Netaikoma.

Papildoma informacija

 • Teismų tarnyba – Airija English
 • Advokatūros taryba English
 • Informacija apie viešąsias paslaugas English

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė