Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Irlanti

Uusin päivitys: 12-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos on tarkoitus panna vireille oikeusprosessi yksityis- tai kauppaoikeudellisessa asiassa, on selvitettävä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään juuri kyseistä asiaa eli millä tuomioistuimella on asiassa tuomiovalta. Jos kääntyy väärän tuomioistuimen puoleen tai toimivaltakysymyksestä ollaan eri mieltä, asian käsittely saattaa hyvinkin viivästyä tai kanne voidaan hylätä puuttuvan toimivallan vuoksi. 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen? A.
B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani? B.
I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani? I.
II. Alueellinen toimivalta (Onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?) II.
1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö 1.
2. Poikkeuksia pääsäännöstä 2.
a) Missä tapauksessa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä? a)
b) Missä tapauksessa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin? b)
c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen? c)
C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä? C.

 

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen?

Irlannin siviilituomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään yksityishenkilöiden, organisaatioiden ja valtion välisiä riita-asioita. Niissä voi olla kysymys esimerkiksi loukkaantumisesta auto-onnettomuudessa, yrityksen hallinnan siirron vastustamisesta tai mistä tahansa siltä väliltä. Siviiliasioissa kantaja haastaa vastaajan korvaamaan vääryydellä aiheutetun vahingon. Korvaus on yleensä rahamääräinen vahingonkorvaus.

District Court, Circuit Court ja High Court ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia. Supreme Court on yksinomaan muutoksenhakutuomioistuin, perustuslakiin liittyviä asioita lukuun ottamatta.

District Courtin ja Circuit Courtin toimivalta on alueellinen ja rajoitettu, eli ne voivat käsitellä vain sellaisia asioita, joiden rahamäärä ei nouse tietyn kynnyksen yli ja joissa osapuolet asuvat tai niillä on rekisteröity kotipaikka tietyllä alueella taikka joissa sopimus oli tehty tietyllä alueella. District Courtin ratkaisuista valitetaan Circuit Courtiin ja Circuit Courtin ratkaisuista valitetaan High Courtiin.

Small Claims Court on osa District Courtia ja se käsittelee asioita, joissa on kyse enintään 1 269,74 euron vaatimuksista. Yritykset eivät voi käyttää menettelyä keskinäisissä riidoissaan.

District Court käsittelee kanteita, joissa on kyse enintään 6 348,69 euron vaatimuksista. Circuit Court käsittelee kanteita, joissa on kyse enintään 38 092,14 euron vaatimuksista. Se on myös toimivaltainen käsittelemään perheoikeudellisia asioita, kuten avioeroa, asumuseroa ja avioliiton mitätöintiä. High Court käsittelee yli 38 092,14 euron suuruiset kanteet.

Sivun alkuunSivun alkuun

Työoikeuteen liittyvät vaatimukset käsitellään Employment Appeals Tribunalissa, joka on itsenäinen elin. Se käsittelee monenlaisia työoikeusriitoja. Tietyissä tapauksissa osapuolet voivat valittaa Circuit Courtiin kuuden viikon kuluttua tuomioistuimen ratkaisun julistamisesta. Jollei valitusta Circuit Courtiin tehdä eikä työnantaja noudata ratkaisua, yritys-, kauppa- ja työllisyysministeri voi viedä asian Circuit Courtiin työntekijän puolesta. Kumpi tahansa osapuolista voi tehdä valituksen kyseisen Tribunalin ratkaisusta, mutta valitus voi perustua vain oikeuskysymykseen.

B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani?

I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Toimivaltainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräytyy kanteen perusteen (sopimus, sopimukseen perustumaton vahingonkorvaus jne.) ja arvon mukaan (katso edellä).

District Courtien osalta maa on jaettu 23 tuomiopiiriin. Kussakin tuomioistuimessa on vakituisesti nimitettynä yksi tuomari, paitsi kahdessa suurimmassa kaupungissa, Dublinissa ja Corkissa, joissa liiketoiminnan määrä edellyttää useamman vakituisen tuomarin nimeämistä. Circuit Courtien osalta maa on jaettu kahdeksaan tuomiopiiriin. Kussakin tuomioistuimessa on yksi tuomari paitsi Dublinissa ja Corkissa, joissa liiketoiminnan määrä edellyttää useamman tuomarin nimeämistä. High Court sijaitsee Dublinissa.

Sivun alkuunSivun alkuun

District Courtit ovat toimivaltaisia käsittelemään asioita, jotka liittyvät sopimuksiin, joihinkin sopimukseen perustumattoman vahingonkorvauksen asioihin, osamaksukauppaan, luottomyyntisopimuksiin, vuokraan (esim. häätö maksamattomien vuokrien perusteella) tai tavaroiden luvattomaan hallussapitoon.

District Court on myös toimivaltainen minkä tahansa tuomioistuimen velkomusasiassa antaman tuomion täytäntöönpanossa, lupien kuten anniskelulupien myöntämisessä sekä lasten huolto- ja elatusasioissa.

Circuit Court on toimivaltainen seuraavissa asioissa: sopimukset, sopimukseen perustumaton vahingonkorvaus, testamentin valvonta-asiat ja kuolinpesän hallintoa vastaan nostetut kanteet, equityyn perustuvat kanteet, häätökanteet ja uusia sopimuskumppaneita koskevat hakemukset osamaksukaupassa ja luottomyyntisopimuksissa, kun kyse on yli 38 092,14 euron suuruisesta kanteesta.

Circuit Court on toimivaltainen perheoikeuteen liittyvissä asioissa (kuten asumusero, avioliiton mitätöinti ja District Courtin ratkaisusta tehdyt valitukset), ja se on muutoksenhakuaste välimiesten maanvuokraa koskevissa ratkaisuissa asiaa koskevan lainsäädännön (Landlord and Tenant legislation) mukaisesti.

Circuit Court käsittelee siviiliasiat yhden tuomarin istunnossa ilman lautamiehiä. District Courtista saapuvat valitukset käsitellään kokonaan uudelleen ja Circuit Courtin ratkaisu on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Perustuslain mukaan High Courtilla on täysi toimivalta kaikissa tosi- tai oikeusseikkoja koskevissa asioissa. Se tarkoittaa, että tuomioistuimella on toimivalta käsitellä kaikkia asioita, joissa vastaaja asuu Irlannissa, oletettu sopimus on tehty Irlannissa, oletettu sopimukseen perustumaton vahinko on aiheutettu Irlannissa tai menettelyn kohteena oleva kiinteä omaisuus sijaitsee Irlannissa. High Court käsittelee Circuit Courtin ratkaisuihin tehdyt valitukset ja valvoo District Courtien ja muiden alempien oikeusasteiden toiminnan laillisuutta. High Courtin ratkaisuihin tehdyt valitukset käsittelee Supreme Court. Valitusasioita ei käsitellä kokonaan uudelleen, vaan käsittely perustuu ensimmäisen oikeusasteen pöytäkirjoihin, joista käy ilmi esitetty näyttö ja oikeudelliset väitteet.

Sivun alkuunSivun alkuun

II. Alueellinen toimivalta (Onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Oikea tuomioistuin siviilikanteen nostamiseksi määräytyy sen mukaan missä vastaaja tai yksi vastaajista tavanomaisesti asuu tai harjoittaa ammattia, liiketoimintaa tai käy töissä, tai kantajan valinnan mukaan. Yleensä sopimusasioissa tuomioistuin määräytyy sen mukaan missä väitetty sopimus on tehty, sopimukseen perustumattoman vahingonkorvauksen asioissa missä väitetty vahinko on aiheutettu, ja kiinteistön vuokraa tai omistusoikeutta koskevissa asioissa missä kiinteistö sijaitsee.

2. Poikkeuksia pääsäännöstä
a) Missä tapauksessa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Ei sovelleta.

b) Missä tapauksessa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Ei sovelleta.

c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Ei sovelleta.

C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

Ei sovelleta.

Lisätietoja

 • Courts Service - Irlanti English
 • The Bar Council English
 • Information on Public Services English

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 12-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta