Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Irland

Seneste opdatering : 05-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvis De vil anlægge sag, må De undersøge, hvilken ret der har kompetence med hensyn til Deres sag eller, med andre ord, har jurisdiktion. Anlægger De sag for den forkerte ret, eller opstår der strid om jurisdiktionsspørgsmålet, risikerer De, at Deres sag forsinkes betydeligt eller endog afvises på grund af rettens manglende kompetence. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Skal jeg anlægge sag ved en almindelig ret eller en specialret? A.
B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald henvende mig til? B.
I. Sondres der mellem lavere og højere instanser ved de almindelige retter, og hvilken af dem har i så fald kompetence til at behandle min sag? I.
II. Stedlig kompetence (er det retten i byen A eller byen B, der skal behandle min sag?) II.
1. Grundreglen om stedlig kompetence 1.
2. Undtagelser fra grundreglen 2.
a) Hvornår kan jeg vælge mellem retten det sted, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence), og en anden ret? a)
b) Hvornår er jeg nødt til at vælge en anden ret et andet sted, end der hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence)? b)
c) Kan parterne selv vælge en ret, som ellers ikke ville have haft kompetence til at behandle sagen? c)
C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken specialret jeg i givet fald skal henvende mig til? C.

 

A. Skal jeg anlægge sag ved en almindelig ret eller en specialret?

De civile retter i Irland har kompetence til at behandle sager, hvor parterne er enkeltpersoner, organisationer eller staten. Sådanne sager kan vedrøre alt lige fra skader som følge af et biluheld til indsigelser mod en selskabsovertagelse. I civile søgsmål anlægger sagsøgeren sag mod sagsøgte for at opnå en modydelse for den uret, han har lidt. Modydelsen har normalt form af en skadeserstatning fastsat som et pengebeløb.

District Court, Circuit Court og High Court er alle førsteinstansretter. Supreme Court behandler kun appellerede sager, bortset fra visse sager vedrørende forfatningen.

District Court og Circuit Court er lokale retter med en begrænset kompetence, dvs. at de kun kan behandle sager, hvor sagsgenstandens værdi ikke overskrider en vis tærskel, og hvor parterne bor eller har deres registrerede forretningssted i et bestemt geografisk område, eller hvor aftalen er blevet indgået i et bestemt geografisk område. Appellerede sager fra District Court behandles ved Circuit Court, og appellerede sager fra Circuit Court behandles ved High Court.

Small Claims Court (en ret for mindre sager) er en afdeling af District Court, som behandler forbrugersager, hvor det krævede beløb ikke overstiger 1 269,74 EUR. Denne procedure kan ikke benyttes i sager, hvor en virksomhed anlægger sag mod en anden virksomhed.

District Court behandler sager vedrørende krav, hvis værdi ikke overstiger 6 348,69 EUR. Circuit Court behandler sager vedrørende krav, hvis værdi ikke overstiger 38 092,14 EUR. Denne ret har også kompetence til at behandle familieretlige sager, herunder skilsmissesager, separationssager og sager om omstødelse af ægteskab. High Court behandler sager, hvor kravets værdi overstiger 38 092,14 EUR.

TopTop

Arbejdsretlige sager behandles af Employment Appeals Tribunal, som er et uafhængigt organ. Det behandler en lang række sager vedrørende arbejdstageres rettigheder. I visse sager kan hver af parterne appellere en afgørelse truffet af Employment Appeals Tribunal til Circuit Court inden for en frist på 6 uger fra datoen for afgørelsen. Hvis sagen ikke appelleres til Circuit Court og arbejdsgiveren ikke retter sig efter afgørelsen, kan ministeren for erhvervspolitik, handel og beskæftigelse (Minister for Enterprise, Trade and Employment) på arbejdstagerens vegne anlægge sag ved Circuit Court. En afgørelse truffet af Employment Appeals Tribunal kan i visse tilfælde af hver af parterne appelleres til High Court, men kun for så vidt angår retlige spørgsmål.

B. Hvilken almindelig ret skal jeg i givet fald henvende mig til?

I. Sondres der mellem lavere og højere instanser ved de almindelige retter, og hvilken af dem har i så fald kompetence til at behandle min sag?

Den ret, som en sag skal anlægges ved i første instans, afhænger af sagens art (aftale, skadeserstatning osv.) og af sagsgenstandens værdi (se ovenfor).

Hvad District Court angår, er landet opdelt i 23 "districts", og i hver af disse er der permanent ansat én dommer, idet der dog i de to største byer, Dublin og Cork, som følge af sagernes omfang permanent er ansat flere dommere. Hvad Circuit Court angår, er landet opdelt i otte "circuits", og der er permanent ansat én dommer i hver af disse, idet der dog i Dublin Curcuit og Cork Circuit er ansat et større antal dommere som følge af sagsmængden. Der findes kun én High Court, som ligger i Dublin.

TopTop

District Courts har faglig kompetence til at behandle sager vedrørende aftaler og visse former for skadeserstatning uden for kontrakt, sager vedrørende leasingaftaler og aftaler om afbetalingskøb, sager om spørgsmål vedrørende lejeaftaler såsom udsættelse som følge af manglende lejebetaling og sager vedrørende uberettiget tilbageholdelse af varer.

District Court har også en række beføjelser med hensyn til tvangsfuldbyrdelse af domme vedrørende skyldige beløb, uanset hvilken ret der har afsagt dommen, udstedelse af bevillinger, f.eks. til salg af alkoholiske drikkevarer, samt i sager vedrørende forældremyndighed og underholdspligt over for børn.

Circuit Court har kompetence i sager vedrørende aftaler og erstatning uden for kontraktforhold, i sager vedrørende arv og forvaltning af boer, i sager vedrørende udsættelse af lejere og indgåelse af nye leje- eller forpagtningsaftaler og i sager vedrørende leasing og afbetalingskøb, hvor kravets værdi ikke overstiger tærskelen på 38 092,14 EUR.

Circuit Court har kompetence i familieretlige sager (bl.a. vedrørende separation, skilsmisse og omstødelse af ægteskab samt i appelsager vedrørende afgørelser truffet af District Court) og i sager om prøvelse af nævnsafgørelser vedrørende forpagtningsafgifter i henhold til lovgivningen om forpagtningsaftaler.

Ved behandlingen af civile sager er Circuit Court sat af en enkelt dommer uden medvirken af domsmænd. Ved behandlingen af appellerede afgørelser fra District Court er der tale om en genbehandling, og den afgørelse, der træffes af Circuit Court, er endelig og kan ikke appelleres yderligere.

TopTop

I henhold til forfatningen har High Court fuld kompetence vedrørende alle retlige og faktiske forhold i alle sager. Det betyder, at denne ret har kompetence til at behandle alle civile sager, hvor sagsøgte bor i Irland, hvor den påberåbte aftale er indgået i Irland, hvor den erstatningspådragende handling, der gøres gældende, er begået i Irland, eller hvor den faste ejendom, der er genstand for en sag, er beliggende i Irland. High Court behandler appellerede afgørelser truffet af Circuit Court og fører tilsyn med District Court og andre lavere retter. Appeller af afgørelser truffet af High Court behandles af Supreme Court. Ved en sådan appel er der ikke tale om en genbehandling af sagen, idet behandlingen foretages på grundlag af en liste over de konstaterede beviser ved førsteinstansretten og en prøvelse af de retlige forhold.

II. Stedlig kompetence (er det retten i byen A eller byen B, der skal behandle min sag?)

1. Grundreglen om stedlig kompetence

Den District Court eller Circuit Court, som en civilretlig sag skal anlægges ved, afhænger af stedet, hvor sagsøgte eller en af de sagsøgte har sit sædvanlige opholdssted eller har sit erhverv, sin forretningsvirksomhed eller sit arbejde, eller af sagsøgerens valg. I de fleste sager vedrørende aftaler er den relevante District Court eller Circuit Court retten det sted, hvor aftalen hævdes at være indgået, i erstatningssager retten det sted, hvor den ansvarspådragende handling hævdes at være begået, og i sager vedrørende forpagtning af eller ejendomsret til fast ejendom retten det sted, hvor de pågældende arealer eller den pågældende faste ejendom er beliggende.

2. Undtagelser fra grundreglen
a) Hvornår kan jeg vælge mellem retten det sted, hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence), og en anden ret?

Ikke relevant.

b) Hvornår er jeg nødt til at vælge en anden ret et andet sted, end der hvor sagsøgte bor (grundreglen om stedlig kompetence)?

Ikke relevant.

c) Kan parterne selv vælge en ret, som ellers ikke ville have haft kompetence til at behandle sagen?

Ikke relevant.

C. Hvordan finder jeg ud af, hvilken specialret jeg i givet fald skal henvende mig til?

Ikke relevant.

Yderligere oplysninger

 • Courts Service English - Irland
 • The Bar Council English
 • Information on Public Services English

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige