Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Irsko

Poslední aktualizace: 07-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Hodláte-li podat podnět k soudnímu řízení v občanskoprávních nebo obchodních záležitostech, budete muset určit, který soud má pravomoc projednat váš případ, jinými slovy, který soud je k projednání případu příslušný. Pokud se obrátíte na nesprávný soud nebo pokud bude příslušnost soudu sporná, hrozí závažné prodlení v řízení nebo může být váš případ dokonce zamítnut z důvodu, že dotčený soud není k jeho projednání příslušný. 

OBSAH

A. Mám se obrátit na obecný civilní soud, nebo na specializovaný soud? A.
B. Pokud je dána příslušnost obecných civilních soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit? B.
I. Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy, a pokud ano, který je příslušný k projednání mého případu? I.
II. Územní příslušnost (Je k projednání mého případu příslušný soud ve městě A nebo B?) II.
1. Základní pravidlo územní příslušnosti 1.
2. Výjimky ze základního pravidla 2.
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem? a)
b) Kdy si musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla)? b)
c) Mohou strany samy určit příslušnost určitého soudu, který by jinak příslušný nebyl? c)
C. Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit? C.

 

A. Mám se obrátit na obecný civilní soud, nebo na specializovaný soud?

Civilní soudy v Irsku jsou příslušné k projednávání případů zahrnujících spory mezi jednotlivci, organizacemi nebo státem. Tyto spory se mohou týkat jakéhokoli předmětu, počínaje zranění způsobeného při dopravní nehodě až po zpochybněné převzetí společnosti. V občanskoprávních sporech žalobce žaluje žalovaného o náhradu za způsobenou újmu. Náhrada se obvykle přiznává ve formě peněžité náhrady škody.

Okresní soud, obvodní soud a Vrchní soud (The District, Circuit and High Court) jsou soudy prvního stupně. Nejvyšší soud (The Supreme Court) projednává výhradně odvolání, s výjimkou určitých záležitostí souvisejících s Ústavou.

Okresní a obvodní soudy mají místní a omezenou příslušnost, tj. mohou projednávat pouze případy, u nichž hodnota předmětu sporu nepřesahuje určitou mezní hranici a strany sporu mají trvalé bydliště nebo sídlo v určité zeměpisné lokalitě, nebo se jedná o smlouvu uzavřenou v určité zeměpisné lokalitě. Odvolání proti rozhodnutím okresního soudu projednává obvodní soud a odvolání proti rozhodnutí obvodního soudu projednává Vrchní soud.

Soud pro méně závažné žaloby (The Small Claims Court) je součástí okresního soudu a řeší případy týkající se spotřebitelů, u nichž žalovaná částka nepřesahuje 1 269,74 €.  Toto řízení nelze vést ve sporu mezi dvěma podniky.

Okresní soud projednává případy zahrnující nároky, jejichž hodnota nepřesahuje 6 348,69 €. Obvodní soud řeší nároky, jejichž hodnota nepřesahuje 38 092,14 €. Je rovněž příslušný k řízení v oblasti rodinného práva, včetně rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné. Vrchní soud řeší nároky v hodnotě přesahující 38 092,14 €.

NahoruNahoru

Pracovněprávní nároky řeší Odvolací soud pro pracovněprávní záležitosti (The Employment Appeals Tribunal), který je nezávislým orgánem. Projednává širokou škálu sporů týkajících se zaměstnaneckých práv. V určitých případech může kterákoli strana podat do 6 týdnů po vydání rozhodnutí tohoto soudu opravný prostředek k obvodnímu soudu. Pokud nebyl podán opravný prostředek k obvodnímu soudu a zaměstnavatel se neřídí rozhodnutím Odvolacího soudu pro pracovněprávní záležitosti, může Ministr pro podnikání, obchod a zaměstnanost podat jménem dotčeného zaměstnance podnět k zahájení řízení u obvodního soudu. Proti rozhodnutí Odvolacího soudu pro pracovněprávní záležitosti se může kterákoli strana odvolat k Vrchnímu soudu, avšak pouze z hlediska právního posouzení věci.

B. Pokud je dána příslušnost obecných civilních soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

I. Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy, a pokud ano, který je příslušný k projednání mého případu?

Příslušný soud, na který je třeba se v prvním stupni obrátit s určitým nárokem, se určuje podle jeho povahy (smlouva, občanskoprávní delikt atd.) a hodnoty (viz výše).

Pro účely okresního soudu je země rozdělena na 23 okresů, s tím, že ke každému z nich je trvale přidělen jeden soudce, s výjimkou dvou největších měst, Dublinu a Corku, kde objem podnikání vyžaduje trvalé přidělení více soudců. Pro účely obvodního soudu je země rozdělena na osm obvodů. Na každý obvod je přidělen jeden obvodní soudce, s výjimkou obvodů Dublin a Cork, kde je s ohledem na větší objem podnikání přiděleno více soudců. V Irsku působí jeden Vrchní soud se sídlem v Dublinu.

NahoruNahoru

Okresní soudy jsou příslušné k projednávání případů týkajících se smluv, určitých občanskoprávních deliktů, smluv o nájmu - koupi a úvěru - prodeji, případů spojených s držbou, například výpověď z důvodu neplacení nájemného, a žaloby proti protiprávnímu zadržení zboží.

Okresní soud má rovněž řadu pravomocí ve vztahu k vynucování rozhodnutí jakéhokoli soudu ve věci dluhu, udělení licencí jako jsou licence na prodej alkoholických nápojů a opatrovnictví a výživa dětí.

Obvodní soud je příslušný ve věci smluv a občanskoprávních deliktů, dědického řízení, žalob týkajících se správy nemovitostí, majetkových sporů, žalob pro rušení držby nebo žádostí o novu držbu v rámci žalob vycházejících ze smluv o nájmu -koupi a úvěru - prodeji, pokud je hodnota nároku v rámci limitu stanoveného pro tento soud ve výši 38 092,14 €.

Obvodní soud je příslušný k řízení v oblasti rodinného práva (včetně rozluky, rozvodu, prohlášení manželství za neplatné a odvolání proti rozhodnutím okresního soudu) a je příslušný projednávat odvolání proti rozhodnutím rozhodců ve sporech týkajících se pozemkové renty podle příslušných právních předpisů o nájmu (the Landlord and Tenant legislation).

Občanskoprávní případy projednává u obvodního soudu samosoudce bez poroty. Odvolání proti rozhodnutí okresního soudu se projednávají formou opakovaného slyšení a rozhodnutí obvodního soudu je konečné a není možné se proti němu dále odvolat.

Podle Ústavy přísluší Vrchnímu soudu plná původní příslušnost ve veškerých otázkách týkajících se skutkové podstaty nebo právního posouzení. To znamená, že je příslušný k projednávání veškerých občanskoprávních případů, pokud má žalovaný trvalé bydliště v Irsku, pokud byla údajná smlouva uzavřena v Irsku, pokud byl údajný občanskoprávní delikt spáchán v Irsku nebo pokud se nemovitost, která je předmětem řízení, nachází v Irsku. Vrchní soud projednává odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu a vykonává dohled nad okresním soudem a jinými soudy nižšího stupně. Odvolání proti rozhodnutím Vrchního soudu projednává Nejvyšší soud. Odvolání se neprojednává formou opakovaného slyšení, ale vychází se z přepisu důkazů předložených v prvním stupni a z právního posouzení.

NahoruNahoru

II. Územní příslušnost (Je k projednání mého případu příslušný soud ve městě A nebo B?)

1. Základní pravidlo územní příslušnosti

Příslušný okresní nebo obvodní soud, ke kterému je třeba předložit občanskoprávní nárok, se určuje podle místa, kde má žalovaný nebo jeden z žalovaných obvyklé bydliště nebo kde vykonává jakoukoli profesi nebo povolání nebo kde podniká nebo podle výběru žalobce. K projednání většiny případů týkajících se smluv je příslušný okresní nebo obvodní soud v místě, kde byla smlouva údajně uzavřena, k projednání občanskoprávních deliktů je příslušný soud v místě, kde byl delikt údajně spáchán, a k projednání případů týkajících se držby nebo právního titulu k nemovitosti je příslušný soud v místě, kde se nacházejí prostory nebo pozemky, které jsou předmětem tohoto řízení.

2. Výjimky ze základního pravidla
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Není k dispozici

b) Kdy si musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla)?

Není k dispozici

c) Mohou strany samy určit příslušnost určitého soudu, který by jinak příslušný nebyl?

Není k dispozici

C. Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Není k dispozici

Bližší informace

 • Courts Service (Soudní služba)- Irsko English
 • The Bar Council (Advokátní komora) English
 • Information on Public Services (Informace o veřejných službách) English

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království