Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Ungern

Senaste uppdatering: 23-10-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Ungern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


För att väcka talan i civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden måste man veta vilken domstol man kan vända sig till, dvs. vilken domstol som har jurisdiktion i frågan och är behörig att pröva saken. Om man inte vänder sig till rätt domstol eller om tvist uppkommer om behörighet eller jurisdiktion kan det leda till stora förseningar eller till att ärendet avvisas därför att domstolen inte kan pröva saken.

Om inte annat sägs i internationella avtal tillämpas bestämmelserna om domstols behörighet och jurisdiktion på alla ärenden som prövas enligt lag, oberoende av om parterna är medborgare i landet eller utlänningar, juridiska eller fysiska personer. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? Vilken instans har jurisdiktion i vilka ärenden? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (dvs. den domstol som är behörig enligt huvudregeln)? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

Ungern har bara en sorts specialdomstol, nämligen arbetsdomstolen i första instans - se 16§a i 1997 års lag LXVI om domstolsväsendet och dess förvaltning.

Arbetsdomstolen dömer i första instans i följande typer av ärenden:

 1. Frågor kring arbetsavtal och rättigheter efter anställningens slut.
 2. Kollektivavtal, deras verkan gentemot tredje man och avtalsparterna, samt rättigheter som följer av kollektivavtal.
 3. Krav på ersättning med anledning av strejk, andra arbetsrättsliga stridsåtgärder eller frågor kring föreningsfrihet.

Domstolen kan också pröva andra arbetsrättsliga mål och anspråk i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsdomstolen har jurisdiktion i fråga om arbetsinspektion, administrativa beslut om arbetarskydd, administrativa beslut om sysselsättningsfrämjande åtgärder och laglig rätt till arbetslöshetsersättning enligt beslut från arbetsförmedlingen i regionen eller huvudstaden. Domstolen avgör även frågor som rör social trygghet. Domstolen arbetar enligt bestämmelserna om prövning av förvaltningsrättsliga tvister.

I arbetsrättsliga ärenden är behörig domstol domstolen på den ort där arbetsgivaren har sitt säte eller på den verksamhetsort där arbetstagaren arbetar eller har arbetat.

Frågor som rör yrkesmilitärer avgörs i andra instans i den regionala arbetsdomstol som har jurisdiktion inom området där beslutet i första instans fattats. Ärenden som involverar civila eller militära tjänstemän som arbetar med nationella säkerhetsfrågor eller polistjänstemän avgörs av arbetsdomstolen i Budapest.

Till börjanTill början

Överklaganden avgörs inte i specialdomstolen utan i den allmänna domstol som har jurisdiktion i den region där ärendet väcktes.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? Vilken instans har jurisdiktion i vilka ärenden?

Första instans:

 • Lokala domstolar (i staden eller i distriktet om det gäller Budapest).
 • Länsdomstolar (huvudstadsdomstolen om det gäller Budapest).

Andra instans:

 • Ärenden som prövats i lokal domstol (i staden eller i någon distriktsdomstol i Budapest) prövas i andra instans vid länsdomstolarna eller den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest.
 • Ärenden som först behandlats av länsdomstolarna (eller den särskilda huvudstadsdomstolen i Budapest) prövas i andra instans vid appellationsdomstolarna.
 • Ärenden som behandlats av appellationsdomstol ska vid överklagande prövas av högsta domstolen (se artikel 233/A till 235.3).

Högsta domstolen är sista instans (resning).

Den lokala domstolen har jurisdiktion i alla ärenden som inte enligt lag ska hänvisas till länsdomstolarna.

Arbetsdomstolen har jurisdiktion i de arbetsrättsliga frågor som nämns i punkt A ovan.

Länsdomstolarna utgör första instans i följande typer av ärenden:

 1. Sakrättsliga tvister om belopp över fem miljoner ungerska forint, dock inte tvister i samband med äktenskapsskillnad.
 2. Skadeståndstalan mot offentliga tjänstemän om skada som vållats vid tjänsteutövning.
 3. Upphovsrätt och angränsande rättigheter (även frågor avseende handläggning och avgifter), patent och övriga rättigheter enligt artikel 86.3-86.4 i civillagen.
 4. Tvister om internationella transport- och speditionsavtal.
 5. Följande bolagsrättsliga ärendetyper:
  1. Invändning mot registreringsbeslut.
  2. Talan om ogiltighet, upphävande eller återkallande av bolagsordning eller stadgar.
  3. Begäran om domstolsprövning av företagsbeslut.
  4. Prövning av ansvarsfrågor i tvister mellan bolag och sittande eller tidigare ledamöter samt tvister mellan sittande eller tidigare ledamöter.
  5. Frågor kring andelar i bolaget.
  6. Prövning av beslut om utvidgat ansvar för aktieägare med begränsat ansvar.
 6. Följande ärendetyper avseende andra företagsformer än bolag:
  1. Talan mot företag från tillsynsmyndigheter.
  2. Prövning av ansvarsfrågor i tvister mellan företag och sittande eller tidigare ledamöter samt tvister mellan sittande eller tidigare ledamöter.
 7. Talan om civilrättsligt ansvar för personskada och därmed sammanhängande övrig skadeståndstalan.
 8. Talan om skuldebrev.
 9. Förvaltningsrättsliga ärenden, dock inte sådana som ska behandlas av arbetsdomstolen.
 10. Talan om rättelse i pressen.
 11. Ogiltighetstalan mot oskäliga avtalsvillkor [civillagen artikel 209/A.1 och 2, artikel 209/B samt artikel 301/A.4-6].
 12. Fastställelsetalan i ärenden som överskrider det gränsbelopp som anges i punkt a ovan.
 13. Ersättningsanspråk med anledning av alltför lång behandlingstid.
 14. Talan om finansiering av hälsoförsäkringsavtal [1997 års lag LXXXIII, artikel 30].
 15. Övriga ärenden som enligt lag ska prövas i länsdomstolarna.

Ärendet ska prövas av domstolen i det län där någon av parterna i målet har sin hemvist.

Till börjanTill början

I egendomsrättsliga frågor tillämpas ovannämnda gränsvärde medan övriga ärenden kan prövas i länsdomstolen som första instans om de är komplicerade.

II. Behörig domstol 

1. Huvudregeln om behörig domstol

Det är vanligen den domstol i vars domsaga svaranden har sin hemvist som är behörig (allmän behörighet), om inte särskild behörighet för annan domstol föreligger.

Om svaranden inte har någon hemvist i landet ska ärendet hänskjutas till den domstol i vars domsaga svaranden har sin sedvanliga vistelseort. Om vistelseorten är okänd eller finns i utlandet ska senast kända hemvist användas. Om denna är okänd eller saknas ska ärendet prövas av domstolen på den ort där målsäganden har sin hemvist, eller i avsaknad av sådan på dennes sedvanliga vistelseort. Om målsäganden är en juridisk person ska man utgå från den ort där denne har sitt säte.

I ärenden som avser juridiska personer har domstolen på den ort där personens eller dess företrädares säte finns allmän behörighet. Om det är oklart var sätet finns ska man istället utgå från var huvudkontoret är beläget. Om den juridiska personen har sitt säte i Budapest men även är verksam i Pest län ska domstolen i Pest län pröva ärendet.

Juridiska personer som inte har något säte i Ungern, ska ärendet hänskjutas till domstolen på den ort där målsäganden har sitt säte om målsäganden är ungersk juridisk person. Om målsäganden är en ungersk fysisk person ska ärendet prövas av domstolen på målsägandens hemvist eller, om sådan saknas, sedvanliga vistelseort.

Till börjanTill början

Ärenden som avser företag utan juridisk personlighet ska prövas av den domstol som är behörig enligt bestämmelserna om juridiska personer.

2. Undantag från huvudregeln
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

I ärenden där ingen särskild behörighet fastställs i lag får målsäganden på vissa villkor välja någon annan domstol än den domstol som enligt bestämmelserna har allmän behörighet. I förmögenhetsrättsliga frågor kan frågan därmed även hänskjutas till den domstol i vars domsaga den svarande varaktigt uppehåller sig (t.ex. på grund av arbete eller studier). I ärenden som avser försvaret eller dess anställda (ej yrkesmilitärer) ska domstolen på tjänstgöringsstället vara behörig. Detta gäller dock inte om svaranden saknar rättslig handlingsförmåga.

Förmögenhetsrättsliga ärenden där svaranden saknar hemvist eller sedvanlig vistelseort i Ungern får prövas av domstolen i vars domsaga egendomen är belägen eller där svaranden har egendom som kan beläggas med kvarstad. Om ärendet avser en fordran kan det prövas av domstolen på svarandens hemvist. Om säkerhet ställts för fordran kan ärendet även prövas av domstolen på den ort där säkerheten är belägen.

Utöver de ovannämnda domstolarna får förmögenhetsrättsliga ärenden som gäller utländska juridiska personer även prövas av domstolar på den ort där den juridiska personens ombud är bosatt, den ort där den juridiska personen har ett ungerskt dotterbolag eller ett affärsställe.

Till börjanTill början

Ärenden som avser underhåll, pension och liknande regelbundna prestationer får även prövas av domstolen på den ort där mottagaren har sin hemvist.

Vårdnadstvister får även prövas av domstolen på den ort där barnet har sin hemvist.

Ärenden som avser äganderätt, besittning eller hypoteksrättsliga frågor eller därmed sammanhängande rättigheter ska hänskjutas till domstolen på den ort där egendomen är belägen.

Ärenden som avser tvistiga affärsfordringar får även avgöras av domstolen på den ort där affären gjordes upp eller fullbordades.

Skadeståndstalan får prövas av domstolen på den ort där skadan vållades eller uppkom.

Växelfordringar får även prövas av behörig domstol på den ort där växeln ska lösas in.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor (dvs. den domstol som är behörig enligt huvudregeln)?

Ibland kan det bli nödvändigt att förena mål eller ärenden som kräver expertutlåtanden till en enda domstol i första instans, t.ex. huvudstadsdomstolen i Budapest. Detta förekommer t.ex. i patentärenden. Exklusiv behörighet kan alltid fastställas i lag. Vanligen är det huvudstadsdomstolen som utses.

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

I egendomsrättsliga ärenden kan parterna utse vilken domstol som helst som behörig att pröva redan uppkomna eller eventuella framtida tvister (forumval). Valet kan göras:

 1. skriftligt,
 2. muntligt och därefter bekräftas i skrift,
 3. den form som är bruklig i parternas affärskontakter, eller
 4. vid internationell handel i den form som är bruklig i branschen och som parterna känner till eller borde känna till och som är allmänt känd och använd i den typ av affärskontakter som parterna har.

Forumval får inte göras i sådana frågor där någon domstol har exklusiv behörighet enligt lag.

Den valda domstolen ska ha exklusiv behörighet om inte annat avtalats mellan parterna.

Forumvalet binder även den som övertar rättigheterna.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Bestämmelserna på det relevanta rättsområdet fastställer klart och tydligt vilken domstol man måste eller får vända sig till.

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-10-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket