Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Mad'arsko

Posledná úprava: 03-03-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak chcete začať súdne konanie v občianskoprávnych alebo obchodných veciach, budete musieť zistiť, ktorý súd je príslušným súdom pre riešenie vášho prípadu, alebo inými slovami, ktorý súd má právomoc riešiť váš prípad. Ak sa obrátite na nesprávny súd, alebo ak vznikne spor v otázke príslušnosti súdu, vystavujete sa riziku značného oneskorenia v konaní alebo dokonca zamietnutia vášho prípadu z dôvodu nesprávnej príslušnosti súdu.

Ustanovenia vzťahujúce sa na príslušnosť a právomoc súdov sa uplatňujú vo všetkých konaniach, ktoré sa začali na základe zákona, bez ohľadu na to, či strany sporu sú domácimi alebo zahraničnými právnickými alebo fyzickými osobami, okrem prípadov, keď medzinárodná dohoda stanovuje inak. 

OBSAH

A. Mám sa obrátiť na obyčajný civilný súd alebo na špecializovaný súd? A.
B. V prípade, že príslušnými súdmi sú obyčajné civilné súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť? B.
I. Existuje rozdiel medzi nižšími a vyššími obyčajnými občianskymi súdmi a ak áno, ktorý z nich je príslušným súdom v mojom prípade? I.
II. Miestna príslušnosť súdu (je v mojom prípade príslušným súdom súd mesta/obce A alebo súd mesta/obce B?) II.
1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdu 1.
2. Výnimky zo základného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného (súd stanovený uplatnením základného pravidla) a iným súdom? a)
b) V ktorých prípadoch si musím vybrať súd, ktorý sa nenachádza v mieste bydliska žalovaného (súd stanovený uplatnením základného pravidla)? b)
c) Môžu samotné strany určiť príslušnosť súdu, ktorý by inak nebol príslušným súdom? c)
C. V ktorých prípadoch sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa mám obrátiť? C.

 

A. Mám sa obrátiť na obyčajný civilný súd alebo na špecializovaný súd?

Podľa článku 16 zákona LXVI z roku 1997 o organizácii a správe súdov pôsobí v Maďarsku iba jeden špecializovaný súd - pracovný súd - ktorý sa zaoberá najmä pracovnoprávnymi spormi.

Pracovný súd je súdom prvého stupňa, ktorý sa zaoberá:

 1. spormi predchádzajúcimi uzatvoreniu pracovných zmlúv a týkajúcimi sa práv vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu po ukončení pracovného pomeru,
 2. spormi týkajúcimi sa kolektívnej zmluvy medzi stranami poverenými uzavrieť takúto zmluvu alebo medzi nimi a treťou stranou, pokiaľ ide o práva vyplývajúce kolektívnej zmluvy,
 3. uplatňovaním nárokov založených na nezákonnom konaní súvisiacom so štrajkami a inými spôsobmi boja pracovníkov alebo slobodou organizácie.

Nároky v rámci zákona, ktorým sa upravujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a ktoré priamo súvisia so zamestnaním, sa môžu uplatňovať aj v určitých pracovnoprávnych sporoch.

Medzi právomoci pracovného súdu patrí pracovná kontrola, správne rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti pri práci, správne rozhodnutia prijaté krajským (metropolitným) pracovným centrom na základe zákona o povýšení v zamestnaní a dávkach v nezamestnanosti a súdne preskúmanie rozhodnutí o sociálnom zabezpečení, ktorými sa pracovný súd zaoberá v súlade s pravidlami o prejednávaní správnych prípadov.

V pracovnoprávnych sporoch má výlučnú právomoc pracovný súd, ktorý je príslušným súdom pre oblasť, v ktorej sa nachádza hlavné sídlo zamestnávateľa alebo miesto podniku, v ktorom zamestnanec pracuje alebo pracoval.

HoreHore

V prípadoch týkajúcich sa služobných vzťahov profesionálnych príslušníkov ozbrojených síl je príslušným súdom pracovný súd pôsobiaci v oblasti, v ktorej sa nachádza prvostupňový orgán prijímajúci prejudiciálne rozhodnutie, zatiaľ čo metropolitný pracovný súd prejednáva súdne žaloby, ktoré podali tajní príslušníci občianskych, vojenských, národných bezpečnostných služieb a polície.

Odvolania neprejednáva špeciálny súd, ale obyčajný súd, konkrétne krajský súd, ktorý je príslušným súdom v oblasti, v ktorej sa nachádza pracovný súd.

B. V prípade, že príslušnými súdmi sú obyčajné civilné súdy, ako zistím, na ktorý súd sa mám obrátiť?

I. Existuje rozdiel medzi nižšími a vyššími obyčajnými občianskymi súdmi a ak áno, ktorý z nich je príslušným súdom v mojom prípade?

Prvostupňové rozsudky vynášajú:

 • miestne súdy (mestské súdy, okresné súdy) a
 • krajské súdy (metropolitný súd).

Druhostupňové rozsudky vynášajú:

 • krajské súdy (metropolitný súd) vo veciach v rámci právomoci miestnych súdov (mestské súdy, okresné súdy),
 • vyšší odvolací súd vo veciach v rámci právomoci krajských súdov (metropolitný súd),
 • najvyšší súd vo veciach v rámci právomoci vyššieho odvolacieho súdu (článok 233/A) a vo veciach uvedených v článku 235 ods. 3.

Najvyšší súd rozhoduje o preskúmaní prípadov (osobitný opravný prostriedok).

Všetky súdne žaloby, ktoré neboli zverené krajským súdom zo zákona, spadajú pod právomoc miestnych súdov.

HoreHore

Pracovnoprávne spory uvedené v časti (A) spadajú pod právomoc pracovných súdov.

Prvostupňová právomoc krajských súdov sa vzťahuje na:

 1. súdne konania týkajúce sa vlastníckych práv v prípadoch, keď hodnota majetku presahuje päť miliónov HUF, okrem majetkovoprávnych žalôb podaných zosobášenými pármi, ak sa podali spolu so žiadosťou o rozvod alebo počas rozvodového konania;
 2. súdne konania, ktoré sa začali s cieľom získať náhradu za škodu spôsobenú osobami konajúcimi v rámci svojej úradnej právomoci na základe poverenia verejnou správou;
 3. spory týkajúce sa autorských práv a súvisiacich práv, vrátane konaní vo veci vymáhania práv a nárokov na náhradu nákladov, ktoré spadajú pod spoločnú súdnu správu, súdne konania týkajúce sa priemyselného vlastníctva a prípady týkajúce sa práv stanovených článkom 86 ods. 3 - 4 občianskeho zákonníka;
 4. súdne konania týkajúce sa medzinárodnej prepravy tovarov alebo zmlúv o preprave;
 5. súdne konania týkajúce sa spoločností:
  1. súdne konania vo veci zrušenia rozhodnutia registračného súdu, ktorým sa povoľuje žiadosť o registráciu,
  2. súdne konania vo veci stanovenia, že dokument o zápise spoločnosti alebo zmeny a doplnenia k tomuto dokumentu sú neplatné, alebo súdne konania, ktoré majú zabrániť nadobudnutiu ich účinnosti,
  3. súdne konania vo veci súdneho preskúmania rozhodnutí orgánov spoločnosti,
  4. súdne konania medzi spoločnosťami a ich členmi (alebo bývalými členmi) a medzi samotnými členmi (alebo bývalými členmi) vo veci členských vzťahov,
  5. súdne konania týkajúce sa nadobudnutia podielov v spoločnostiach, a
  6. súdne konania vo veci zmeny záväzkov člena (akcionára), ktorý znáša obmedzenú zodpovednosť za dlhy spoločnosti, na neobmedzenú zodpovednosť;
 6. súdne konania týkajúce sa organizácií, ktoré nemožno kvalifikovať ako spoločnosti a ktoré sú registrované na krajskom súde:
  1. súdne konania, ktoré proti takýmto organizáciám začal orgán, ktorý nad nimi z právneho hľadiska vykonáva dozor,
  2. súdne konania založené na členských vzťahoch medzi takýmito organizáciami a ich členmi (alebo bývalými členmi) a medzi samotnými členmi (alebo bývalými členmi);
 7. súdne konania vo veci uplatnenia nárokov súvisiacich s občianskymi právami, ktoré vznikli v dôsledku porušenia morálnych práv, vrátane súdnych konaní vo veci náhrady za takéto porušenie, ak sa začali spolu s takýmito konaniami alebo počas takýchto konaní;
 8. súdne konania týkajúce sa právnych vzťahov vyplývajúcich z cenných papierov;
 9. súdne konania verejnej správy, okrem konaní prejednávaných na pracovnom súde;
 10. súdne konania vo veci opráv v tlači;
 11. súdne konania vo veci zrušenia neprimeraných zmluvných podmienok (článok 209/A ods. 1 a 2, článok 209/B, článok 301/A ods. 4 - 6 Občianskeho zákonníka);
 12. súdne konania vo veci stanovenia skutočností v prípadoch, v ktorých hodnota predmetu súdneho konania by presiahla hodnotu stanovenú v odseku a);
 13. súdne konania vo veci odškodnenia za neukončenie konania v primeranej lehote;
 14. súdne konania týkajúce sa zmlúv o financovaní podpísaných s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (článok 30 zákona LXXXIII z roku 1997];
 15. súdne konania vo veci, že zákon sa vzťahuje na príslušnosť krajských súdov.

Ak akákoľvek zo spoločne žalujúcich strán patrí pod právomoc krajského súdu, súdne konanie bude spadať pod právomoc uvedeného súdu.

HoreHore

V súdnych konaniach týkajúcich sa majetku sa uplatňuje takzvaná prahová hodnota. V ostatných už uvedených prípadoch sa súdne žaloby podávajú na prvostupňovom krajskom súde v dôsledku ich povahy (obvykle preto, že sú zložitejšie).

II. Miestna príslušnosť súdu (je v mojom prípade príslušným súdom súd mesta/obce A alebo súd mesta/obce B?)

1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdu

Súd, ktorý je príslušným súdom v oblasti, v ktorej má žalovaný bydlisko, je vo všeobecnosti príslušným súdom vo všetkých prípadoch, v ktorých nie je stanovená výlučná právomoc niektorého iného súdu (všeobecná príslušnosť súdu).

V prípade, že žalovaný nemá bydlisko v Maďarsku, príslušným súdom je súd v mieste, v ktorom sa zdržiava. V prípade, že miesto, v ktorom sa žalovaný zdržiava, nie je známe alebo sa nachádza v zahraničí, príslušným súdom je súd v mieste jeho posledného bydliska v Maďarsku. Ak takéto miesto nie je možné určiť alebo ak žalovaný nemal takéto miesto pobytu, príslušnosť súdu sa určí podľa bydliska žalujúcej strany, alebo ak to nie je možné, podľa miesta, v ktorom sa žalujúca strana zdržiava, alebo ak žalujúca strana nie je fyzickou osobou, podľa miesta, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo žalujúcej strany.

V súdnom konaní proti právnickým osobám sa všeobecná príslušnosť súdu stanovuje podľa sídla riaditeľstva právnickej osoby alebo hlavného sídla orgánu, ktorý je poverený ju zastupovať. V prípade pochybnosti sa za miesto sídla považuje hlavné sídlo. V prípade, že hlavné sídlo osoby je v Budapešti, ale jej prevádzky sú rozšírené na území peštianskeho okresu, prípadom sa zaoberá súd, ktorý je príslušným súdom pre peštiansky okres.

HoreHore

Ak právnická osoba nemá hlavné sídlo v Maďarsku, príslušnosť súdu v súdnom konaní maďarskej právnickej osoby (žalujúcej strany) sa stanoví podľa miesta hlavného sídla právnickej osoby. Ak je žalujúcou stranou maďarská fyzická osoba, príslušnosť súdu sa rovnako stanoví podľa sídla žalujúcej strany, alebo ak to nie je možné, podľa miesta bydliska žalujúcej strany.

V súdnych konaniach proti podnikom bez právnickej subjektivity sa pri stanovení príslušnosti súdu uplatňujú pravidlá týkajúce sa právnických subjektov.

2. Výnimky zo základného pravidla
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska žalovaného (súd stanovený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Vo všetkých prípadoch, v ktorých nie je stanovená výhradná príslušnosť iného súdu, môže žalujúca strana, ak sa tak rozhodne a po splnení určitých podmienok, namiesto na súde so všeobecnou príslušnosťou pre žalovaného začať súdne konanie na inom zákonom stanovenom súde. Napríklad, v súdnom konaní týkajúcom sa majetku je príslušným súdom aj súd, v ktorého pôsobnosti sa nachádza miesto, v ktorom sa žalovaný zdržiava predvídateľne dlhé obdobie (napríklad, ako zamestnanec alebo študent). V prípade neprofesionálnych príslušníkov ozbrojených síl príslušnosť súdu určuje ich trvalé miesto výkonu služby. Tento dôvod na príslušnosť súdu sa nemôže uplatniť v prípade žalovaných, ktorí nemajú spôsobilosť vystupovať v súdnom konaní.

HoreHore

V prípade, že žalovaný nemá sídlo ani bydlisko v Maďarsku, súdne konanie v majetkových veciach sa môže začať aj na súde, v ktorého mieste pôsobnosti sa nachádza predmet súdneho konania alebo zabaviteľný majetok žalovaného. Ak majetok pozostáva z pohľadávky, súdne konanie sa môže začať v oblasti, v ktorej žije dlžník žalovaného, alebo ak je pohľadávka niečím zabezpečená, môže sa začať aj v mieste, v ktorom sa nachádza zábezpeka.

Súdne konania v majetkových veciach sa môžu začať proti zahraničnej právnickej osobe na súde s pôsobnosťou v mieste, v ktorom žije osoba poverená riadiť záležitosti zahraničnej právnickej osoby, ako alternatíva k už uvedenému súdu. Príslušným súdom je aj súd s pôsobnosťou v oblasti, v ktorej sa nachádza maďarská pobočka zahraničnej právnickej osoby alebo v ktorej má sídlo jej obchodné zastúpenie.

Súdne žaloby vo veci výživného, prídavkov a podobných dávok sa môžu podať aj na súde, ktorý je príslušným súdom v mieste bydliska nárokujúcej strany.

Súdne konanie vo veci starostlivosti o dieťa sa môže začať aj na súde, ktorý je príslušným súdom podľa miesta bydliska dieťaťa.

Súdne konania vo veci vlastníckych práv alebo vlastníctva nehnuteľného majetku a iných práv alebo právnych vzťahov spojených s nehnuteľným majetkom sa môžu začať aj na súde, ktorý je príslušným súdom v mieste, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť.

Súdne konania vo veci nárokov vyplývajúcich z transakcií s obchodnými organizáciami v oblasti ich činností sa môžu začať aj na súde s pôsobnosťou v mieste transakcie alebo v mieste výkonu činností.

HoreHore

Súdne konania vo veci odškodnenia sa môžu začať aj na súde, ktorý je príslušným súdom podľa miesta alebo oblasti, v ktorých vznikla škoda.

Súdne konania týkajúce sa zmeniek sa môžu začať na súde, ktorý je príslušným súdom podľa miesta platby.

b) V ktorých prípadoch si musím vybrať súd, ktorý sa nenachádza v mieste bydliska žalovaného (súd stanovený uplatnením základného pravidla)?

S cieľom usporiadať prípady do skupín alebo zabezpečiť odbornosť, sa na základe osobitných právnych predpisov môže nariadiť, aby v daných prípadoch konal v prvom rade iba jeden súd, napríklad, metropolitný súd. Do takejto skupiny patria, napríklad, súdne konania týkajúce sa priemyselného vlastníctva. Výhradnú právomoc možno ustanoviť iba zákonom. Určeným súdom je obvykle metropolitný súd.

c) Môžu samotné strany určiť príslušnosť súdu, ktorý by inak nebol príslušným súdom?

V majetkových veciach môžu strany určiť súdnu príslušnosť konkrétnemu súdu s cieľom vyriešiť konkrétny spor alebo spory, ktoré môžu vyplynúť z konkrétneho právneho vzťahu. Strany sa môžu obrátiť na tento príslušný súd:

 1. písomne;
 2. ústne s písomným potvrdením;
 3. formou, ktorá je v súlade s obchodnými zvyklosťami rozvinutými medzi stranami; alebo
 4. v prípade medzinárodného obchodu formou, ktorá je v súlade s obchodnými zvyklosťami, ktoré sú známe alebo by mali byť známe stranám a ktoré sú všeobecne známe a pravidelne využívané v danej obchodnej oblasti zmluvnými stranami tohto druhu zmluvy.

Príslušnosť súdu sa nemôže určiť v prípadoch, v ktorých výhradnú právomoc konkrétneho súdu stanovuje zákon.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, stanovený súd má výhradnú právomoc.

Táto podmienka sa vzťahuje aj na právnych nástupcov.

C. V ktorých prípadoch sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa mám obrátiť?

Právne ustanovenia týkajúce sa konkrétneho prípadu jasne uvádzajú súd, na ktorý by ste sa mali obrátiť.

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 03-03-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo