Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Mad'arsko

Poslední aktualizace: 03-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Mad'arsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Pokud chcete zahájit soudní řízení, musíte zjistit, který soud má pravomoc vaši věc projednávat, tedy který soud je tzv. příslušný. Pokud se obrátíte na nesprávný soud nebo pokud bude o soudní příslušnosti spor, riskujete povážlivé prodlení v řízení, nebo dokonce i odmítnutí věci z důvodu nepříslušnosti soudu.

Ustanovení použitelná na soudní pravomoc a příslušnost platí ve všech řízeních zahájených na základě zákona bez ohledu na to, zda jsou strany sporu vnitrostátními nebo zahraničními právnickými či fyzickými osobami s výjimkou případů, kde mezinárodní dohoda stanoví jinak. 

OBSAH

A. Měl(a) bych se obrátit na obecný civilní soud, nebo na specializovaný soud? A.
B. Pokud jsou příslušné řádné civilní soudy, jak zjistím, na který bych se měl(a) obrátit? B.
I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími řádnými civilními soudy, a pokud ano, který je příslušný pro můj případ? I.
II. Místní příslušnost (spadá můj případ do pravomoci soudu města A, nebo města B?) II.
1. Základní pravidlo místní příslušnosti 1.
2. Výjimky ze základního pravidla 2.
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalované strany (soud určený použitím základního pravidla) a jiným soudem? a)
b) Kdy si musím vybrat jiný soud než soud příslušný pro místo bydliště žalované strany (soud určený použitím základního pravidla)? b)
c) Mohou si strany sporu samy dohodnout příslušnost soudu, který by jinak nebyl příslušný? c)
C. Pokud jsou příslušné specializované soudy, jak zjistím, na který bych se měl(a) obrátit? C.

 

A. Měl(a) bych se obrátit na obecný civilní soud, nebo na specializovaný soud?

Podle článku 16 zákona LXVI z roku 1997 o uspořádání a správě soudů působí v Maďarsku pouze jeden specializovaný soud: pracovní soud, který se zabývá hlavně pracovněprávními věcmi.

Pracovní soud je soud prvního stupně, který projednává:

 1. spory, které předcházejí uzavření pracovních smluv a které se týkají práv, jež vyplývají z pracovního poměru po ukončení zaměstnání,
 2. spory, které se týkají kolektivních dohod mezi stranami oprávněnými uzavírat tyto dohody nebo mezi nimi a třetí stranou v souvislosti s právy, jež vyplývají z kolektivní dohody,
 3. prosazování nároků na základě protiprávního chování v souvislosti se stávkami a jinými prostředky pracovního boje nebo s koaliční svobodou.

V některých pracovněprávních sporech lze také prosazovat nároky přímo související se zaměstnáním podle zákona, který upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pravomoc pracovního soudu zahrnuje inspekce práce, správní rozhodnutí o bezpečnosti práce, správní rozhodnutí přijatá okresním úřadem práce (resp. úřadem práce hlavního města) podle zákona o podpoře zaměstnanosti a dávkách v nezaměstnanosti a soudní přezkumy rozhodnutí o sociálním zabezpečení, které jsou projednávány podle procesních předpisů pro správní věci.

V pracovněprávních sporech má výlučnou příslušnost ten pracovní soud, v jehož obvodu se nalézá sídlo zaměstnavatele nebo provozovna, ve které zaměstnanec pracuje nebo pracoval.

NahoruNahoru

V věcech, které se týkají služebního poměru profesionálních příslušníků ozbrojených složek, je příslušný pracovní soud územně příslušný pro orgán prvního stupně, který přijal sporné rozhodnutí, zatímco pracovní soud hlavního města projednává žaloby podané tajnými příslušníky civilních, vojenských a národních bezpečnostních služeb a policie.

Opravné prostředky neprojednává zvláštní soud, ale řádný soud, konkrétně krajský soud, v jehož obvodu má sídlo pracovní soud.

B. Pokud jsou příslušné řádné civilní soudy, jak zjistím, na který bych se měl(a) obrátit?

I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími řádnými civilními soudy, a pokud ano, který je příslušný pro můj případ?

Rozsudky v prvním stupni vynášejí

 • místní soudy (městské soudy, okresní soudy) a
 • krajské soudy (soud hlavního města).

Rozsudky v druhém stupni vynášejí

 • krajské soudy (soud hlavního města) ve věcech, v nichž byly v první instanci příslušné místní soudy (městské soudů, obvodní soudy),
 • vrchní odvolací soud ve věcech, v nichž byly v první instanci příslušné krajské soudy (soud hlavního města),
 • Nejvyšší soud ve věcech, pro které jsou příslušné vrchní odvolací soudy (článek 233/A) a ve věcech uvedených v čl. 235 odst. 3.

Nejvyšší soud rozhoduje o dovolání (zvláštní opravný prostředek).

Všechny žaloby, pro které nejsou ze zákona příslušné krajské soudy, náleží do příslušnosti okresních soudů.

NahoruNahoru

Pro pracovněprávní spory uvedené v bodě A jsou příslušné pracovní soudy.

Okresní soudy jsou v první instanci příslušné pro tyto věci:

 1. žaloby, které se týkají práv k majetku, kde hodnota majetku překračuje pět milionů HUF, s výjimkou majetkových žalob podaných manželskými páry, jsou-li podány při zahájení nebo v průběhu rozvodového řízení
 2. žaloby o náhradu škody způsobené osobami v souvislosti s výkonem jejich funkce pod pravomocí veřejné správy
 3. spory, které se týkají autorských práv a souvisejících práv, včetně žalob o vymáhání práv a náhradu nákladů, jež spadají do kolektivní správy, žalob souvisejících s průmyslovým vlastnictvím a případů, které souvisejí s právy upravenými v čl. 86 odst. 3-4 občanského zákoníku
 4. žaloby, které se týkají mezinárodní přepravy zboží nebo přepravních smluv
 5. následující žaloby, které se týkají společností:
  1. žaloby o zrušení rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje žádost o zápis do rejstříku
  2. žaloby na určení, že zakládací listina společnosti nebo její změny jsou neplatné nebo na zabránění jejich vstupu v platnost
  3. žaloby o soudní přezkum rozhodnutí orgánů společností
  4. žaloby mezi společnostmi a jejich členy (nebo bývalými členy) a mezi členy (nebo bývalými členy) navzájem v souvislosti s členskými vztahy
  5. žaloby, které se týkají nabytí účasti ve společnostech
  6. žaloby o změnu odpovědnosti člena (akcionáře), který za závazky společnosti ručí omezeně, na neomezené ručení
 6. k žalobám, které se týkají organizací, jež nejsou kvalifikovány jako firmy a jsou zapsány u okresního soudu, patří:
  1. žaloby podané na tyto organizace zákonným orgánem dohledu
  2. žaloby založené na členských vztazích mezi těmito organizacemi a jejich členy (nebo bývalými členy) a mezi členy (nebo bývalými členy) navzájem
 7. žaloby o prosazení občanskoprávních nároků vzniklých v důsledku porušení morálních práv, včetně žalob o náhradu škody za toto porušení, jsou-li podány spolu s těmito žalobami nebo v jejich průběhu
 8. žaloby, které se týkají právních vztahů v souvislosti s cennými papíry
 9. žaloby na veřejnou správu s výjimkou těch, pro které jsou příslušné pracovní soudy
 10. žaloby o tiskové opravy
 11. žaloby o zrušení nepoctivých smluvních podmínek (čl. 209/A odst. 1 a 2, článek 209/B a čl. 301/A odst. 4-6 občanského zákoníku)
 12. určovací žaloby pro případy, kde by hodnota předmětu sporu překročila hodnotu stanovenou v písmenu (a)
 13. žaloby o náhradu škody za nepřiměřenou délku soudního řízení
 14. žaloby, které se týkají smluv o financování podepsaných s poskytovateli zdravotní péče (článek 30 zákona LXXXIII z roku 1997)
 15. žaloby, které jsou ze zákona postoupeny do pravomoci okresních soudů

Jestliže je pro kteréhokoliv ze spolužalobců příslušný krajský soud, bude pro žalobu příslušný tento soud.

NahoruNahoru

U majetkových žalob se uplatňuje tzv. prahová hodnota. V ostatních výše uvedených případech se žaloby předkládají v prvním stupni krajskému soudu kvůli své povaze (obvykle protože jsou složitější).

II. Místní příslušnost (spadá můj případ do pravomoci soudu města A, nebo města B?)

1. Základní pravidlo místní příslušnosti

Obecně řečeno ve všech případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost jiného soudu, je příslušný soud, v jehož obvodu žije žalovaná strana (obecná soudní příslušnost).

Jestliže žalovaná strana nemá trvalé bydliště v Maďarsku, řídí se místní příslušnost podle místa jejího pobytu. Je-li místo pobytu žalované strany neznámé nebo v zahraničí, řídí se místní příslušnost podle místa jejího posledního bydliště v Maďarsku. Nelze-li jej zjistit nebo jestliže žalovaná strana žádné neměla, bude příslušnost určena podle trvalého bydliště žalobce nebo v případě jeho neexistence podle místa pobytu žalobce, nebo jestliže žalobce není fyzická osoba, podle sídla žalobce.

U žalob proti právnickým osobám lze obecnou soudní příslušnost určit podle sídla právnické osoby nebo sídla orgánu, který je oprávněn ji zastupovat. V případě pochybností se za sídlo považuje ústředí. Jestliže se sídlo právnické osoby nachází v Budapešti, ale její provozy sahají až na území okresu Pešť, projednává věc soud, který je příslušný pro okres Pešť.

NahoruNahoru

Jestliže právnická osoba nemá sídlo v Maďarsku, bude příslušnost pro žalobu podanou maďarskou právnickou osobou (žalobce) stanovena podle sídla této právnické osoby. Jestliže je žalobcem maďarská fyzická osoba, bude příslušnost obdobně stanovena podle trvalého bydliště žalobce nebo v případě, že nemá trvalé bydliště v Maďarsku, podle bydliště žalobce.

U žalob proti podnikům bez právní subjektivity se při stanovení příslušnosti použijí pravidla, která se týkají právnických osob.

2. Výjimky ze základního pravidla
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalované strany (soud určený použitím základního pravidla) a jiným soudem?

Ve všech případech, kdy není dána výlučná pravomoc jiného soudu, žalobce může, pokud chce a splní určité předběžné podmínky, předložit žalobu jinému soudu stanovenému zákonem místo soudu s obecnou soudní příslušností pro žalovanou stranu. Například v majetkových žalobách je příslušný také soud, v jehož obvodu žalovaná strana dlouhodobě pobývá (např. jako zaměstnanec nebo student). U neprofesionálních příslušníků ozbrojených složek je příslušný soud určen podle místa jejich trvalého zaměstnání. Tento způsob určení příslušnosti nelze použít v případě žalovaných stran, které jsou procesně nezpůsobilé.

U žalované strany, která nemá trvalé bydliště ani bydliště v Maďarsku, lze majetkovou žalobu předložit také soudu, v jehož obvodu se nachází předmět řízení nebo majetek žalované strany, který by mohl být zabaven. Jestliže majetek sestává z pohledávky, lze žalobu podat u soudu příslušného pro místo, kde žije dlužník žalované strany, nebo jestliže je pohledávka něčím zajištěna, lze ji také podat v místě, kde se nachází toto zajištění.

NahoruNahoru

Majetkovou žalobu na zahraniční právnickou osobu lze předložit soudu, v jehož obvodu žije osoba jmenovaná jako správce záležitostí zahraniční právnické osoby, což je alternativa k soudu uvedenému výše. Příslušný je také soud s příslušností pro území, kde se nachází maďarská provozovna pobočky zahraniční právnické osoby nebo kde má sídlo její obchodní zastoupení.

Žalobu o výživné, dávky apod. lze také předložit soudu s příslušností pro místo bydliště navrhovatele.

Žalobu o svěření dítěte do péče lze také předložit soudu příslušnému podle místa bydliště dítěte.

Žaloby, které se týkají vlastnictví nebo držby nemovitosti a jiných práv nebo právních vztahů v souvislosti s nemovitostmi, lze také předložit soudu příslušnému pro místo, kde se nemovitost nachází.

Žaloby o nároky vzniklé z transakcí s obchodními organizacemi v oblasti jejich činnosti lze také předložit soudu, příslušnému pro místo transakce nebo plnění.

Žaloby o náhradu škody lze také předložit soudu příslušnému pro místo nebo oblast, kde škoda vznikla.

Žaloby, které se týkají směnek, lze předložit soudu příslušnému pro místo platby.

b) Kdy si musím vybrat jiný soud než soud příslušný pro místo bydliště žalované strany (soud určený použitím základního pravidla)?

Za účelem uspořádání případů do skupin nebo zajištění znaleckých posudků mohou zvláštní právní předpisy stanovit, že pro dané případy je v prvním stupni příslušný k projednání pouze jeden soud, např. soud hlavního města. Do této skupiny patří například žaloby, které se týkají průmyslového vlastnictví. Výlučnou příslušnost může stanovit pouze zákon. Určeným soudem je obvykle metropolitní soud.

c) Mohou si strany sporu samy dohodnout příslušnost soudu, který by jinak nebyl příslušný?

V majetkoprávních věcech si mohou strany sporu dohodnout příslušnost konkrétního soudu za účelem vyřešení konkrétního sporu nebo sporů, které mohou vyplývat z konkrétního právního vztahu. Strany sporu se této příslušnosti mohou podrobit

 1. písemně,
 2. ústně s písemným potvrzením,
 3. formou, která je v souladu s obchodními praktikami stran sporu, nebo
 4. v mezinárodním obchodu formou, která je v souladu s obchodními praktikami, jež jsou nebo by měly být stranám sporu známy a jež jsou v dané oblasti obchodu všeobecně známy a pravidelně používány stranami tohoto typu smluv.

Příslušnost nelze dohodnout v případech, kdy je zákonem stanovena výlučná příslušnost konkrétního soudu.

Pokud se strany nedohodnou jinak, má určený soud výlučnou příslušnost.

Toto ustanovení se také použije na právní nástupce.

C. Pokud jsou příslušné specializované soudy, jak zjistím, na který bych se měl(a) obrátit?

Soud, na který byste se měli obrátit, jasně uvádějí zákonná ustanovení, jež se týkají konkrétního případu.

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Mad'arsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království