Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Grekland

Senaste uppdatering: 16-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om ni vill vända er till domstol i ett privat- eller handelsrättsligt ärende, måste ni först välja rätt domstol, dvs. en behörig domstol. Vänder ni er till fel domstol eller om den kanske inte är behörig, kan detta leda till att behandlingen försenas ordentligt eller att ert ärende avvisas på grund av att domstolen inte är behörig. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till? B.
I. Finns det någon skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? Om så är fallet, vilken domstol skall jag då välja? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars inte skulle vara behörig? c)

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

I Grekland finns det generellt sett inga specialdomstolar utan bara allmänna domstolar. Om ert ärende emellertid gäller en tvist om gemenskapsvarumärken [och omfattas av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken], kan ni bara vända er till domstolar i Aten och Thessaloniki.

B. Vilken allmän domstol ska jag vända mig till?

Domstolars behörighet beror generellt på hur stort värde tvisten gäller. När man bedömer detta tar man hänsyn till yrkandet i målet, utan att gemensamt handlägga andra framställningar i saken. Flera yrkanden som framställs i samma mål handläggs gemensamt.  

I. Finns det någon skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? Om så är fallet, vilken domstol skall jag då välja?

De allmänna domstolar som beslutar i första instans är småmålsdomstolar och två andra typer av underrätter för tvistemål.

Småmålsdomstolarna har behörighet i a) alla tvister som gäller belopp på högst 5 900 euro, b) alla tvister som gäller hyresavtal där den överenskomna månadshyran inte överstiger 293,47 euro.

Oberoende av det värde som tvisten gäller, har småmålsdomstolar också behörighet i de flesta tvister som gäller angränsande fastigheter, tvister mellan hotellägare och hotellgäster, tvister om försäljning av djur etc.

Domstolar för mindre tvistemål (ensamdomare) är behöriga i alla tvister som rör belopp över 5 900 euro men högst 44 000 euro.

Till börjanTill början

Dessa domstolar är också behöriga i följande typer av tvister, även när de gäller värden över 44 000 euro: hyrestvister, tvister om utförande av avlönat arbete, utförande av arbete eller framställning av produkter, tvister om kollektivavtal, tvister mellan socialförsäkringsinstitut och försäkrade, tvister om arvoden och annan ersättning till sakkunniga, skiljemän och värderingsmän, tvister om skadeståndsanspråk för skador orsakade av bilar och om fordringar enligt bilförsäkringsavtal, tvister om äganderätts- eller besittningsrubbning för lös eller fast egendom.

Oberoende av hur stort värdet är har denna typ av domstolar också alltid behörighet i tvister som gäller underhåll till följd av äktenskap, skilsmässa eller släktskap. Det samma gäller för vårdnadsfrågor eller vårdnadstvister samt föräldrars eller andra äldre familjemedlemmars umgängesrätt med barn, vidare tvister om makars utnyttjande av bostad och fördelning av ägodelar, även när det gäller makars bodelning. Domstolarna har också behörighet i tvister om äganderätt på våningsplan i bostadshus och i tvister som gäller upphävandet av beslut som fattats vid årsmöte i föreningar eller kooperativ.

Domstolar för större tvistemål (fullsutten rätt) har behörighet i följande typer av tvistemål:

 1. I alla tvister där småmålsdomstolarna eller domstolarna för mindre tvistemål inte är behöriga.
 2. Överklaganden av beslut av småmålsdomstolar inom deras domkrets.

II. Behörig domstol

1. Huvudregeln om behörig domstol

Geografiskt behörig är den domstol i vars domkrets svaranden har sin bostad.

Till börjanTill början

Om svaranden varken har sin bostad i Grekland eller i utlandet, är den domstol behörig i vars domkrets svaranden vistas. Om dennes vistelsort inte är känd, är den grekiska domstol behörig i vars domkrets personen senast bodde eller vistades.

För statliga myndigheter är den domstol behörig i vars domkrets det organ har sitt säte som enligt lag företräder myndigheten i rättegångsärenden.

För juridiska personer som är partsbehöriga, är den domstol behörig i vars domkrets de har sitt säte.

2. Undantag från huvudregeln
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Är flera domstolar behöriga, har svaranden rätt att välja. Vilken domstol som har prioritet, beror på när talan väcktes.

Är domstolen inte är behörig, anger den det och utser en behörig domstol för ärendet. Detta förändrar inte de rättsliga konsekvenserna av att talan har väckts.

Avtalstvister

I tvister om huruvida ett avtalsförhållande finns eller fortfarande är giltigt (och om alla rättigheter som härrör från detta) kan talan också väckas vid en domstol i vars domkrets det ingicks eller skall fullgöras. Vid samma domstol kan talan också väckas när det gäller tvister om inkomstförluster och ersättning för lagöverträdelser vid förhandlingarna.

Brott

I tvister i samband med brottsliga handlingar kan talan också väckas vid den domstol i vars domkrets brottet begicks, även om framställan avser en person som inte är skyldig till brott.

Till börjanTill början

Tvistemål

Tvistemål som gäller skadeersättning och skadestånd i samband med brott och ekonomisk kompensation för ideell skada eller sveda och värk kan behandlas i den domstol som har hand om brottmålet.

Underhåll, skilsmässa, vårdnad

I alla äktenskapstvister kan talan väckas vid den domstol i vars domkrets makarna senast hade sitt gemensamma hemvist. Tvisterna kan gälla obetalt underhåll, vårdnad om barn, gemensam vårdnad, föräldrars eller andra äldre släktingars umgängesrätt med barn, makars utnyttjande av bostad och fördelning av ägodelar, även när det gäller makars bodelning.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor?

I tvister som gäller äganderätten till fastigheter eller om fastighetshyra är den domstol behörig i vars domkrets fastigheten ligger.

[Om fastigheten ligger i flera domstolars domkrets, har svaranden rätt att välja domstol].

I arvstvister är den domstol behörig i vars domkrets den avlidne hade sitt hemvist.

I huvudmål som är förenade med andra mål, särskilt yrkanden om interimistiska beslut, tvister om säkerheter, interventioner etc. är bara domstolen som behandlar huvudmålet behörig.

Domstolar för större tvistemål som behandlar ett huvudmål är behöriga i alla med detta förenade mål där domstolar för mindre tvistemål och småmålsdomstolar är behöriga. Domstolar för mindre tvistemål som behandlar ett huvudmål är på motsvarande sätt behöriga i alla med detta förenade mål där småmålsdomstolar är behöriga.

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars inte skulle vara behörig?

En allmän domstol i första instans som inte är geografiskt behörig kan genom en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse mellan parterna bli behörig, förutsatt att det gäller förmögenhetstvister. Överenskommelsen måste vara uttrycklig i tvister där domstolen ensam är behörig.

En tyst överenskommelse anses finnas, om svaranden infinner sig vid första förhandlingen och inte i tid invänder mot domstolens behörighet.

Om en allmän domstol skall bli behörig genom parternas överenskommelse, måste denna vara skriftlig och tvisten gälla ett visst rättsligt förhållande.

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 16-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket