Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Grčija

Zadnja sprememba: 07-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Grčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Če želite sprožiti pravni postopek v zvezi s civilnimi ali trgovinskimi zadevami, boste morali določiti sodišče, ki je pristojno za reševanje vaše zadeve ali, z drugimi besedami, ki ima za to pristojnost (jurisdikcijo). Če se obrnete na napačno sodišče ali če obstaja spor glede vprašanja o pristojnosti, tvegate precejšnjo zamudo obravnave postopkov ali celo zavrnitev vašega primera zaradi pomanjkanja pristojnosti. 

KAZALO

A. Ali naj se obrnem na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče? A.
B. V primeru, da imajo pristojnost redna civilna sodišča, kako lahko izvem, na katerega naj se obrnem? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi prvostopenjskimi sodišči in, če je, katero je pristojno za moj primer? I.
II. Krajevna pristojnost [Ali ima sodišče mesta/kraja A ali mesta/kraja B pristojnost v mojem primeru?] II.
1. Osnovno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme k osnovnemu pravilu 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju, kjer živi tožena stranka [sodišče, določeno z uporabo osnovnega pravila] in drugim sodiščem? a)
b) Kdaj moram izbrati sodišče, ki ni sodišče iz kraja, kjer živi tožena stranka? [navesti posebne izključne pristojnosti] b)
c) Ali lahko stranke same dodelijo pristojnost sodišču, ki sicer te pristojnosti ne bi imelo? c)

 

A. Ali naj se obrnem na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče?

ODGOVOR: V Grčiji na splošno ni specializiranih sodišč, ampak so samo redna sodišča. V kolikor pa je vaš primer povezan s sporom o znamki Skupnosti [izmed tistih, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 40/94 o znamki Skupnosti], se morate obrniti na sodišče v Atenah in Solunu.

B. V primeru, da imajo pristojnost redna civilna sodišča, kako lahko izvem, na katerega naj se obrnem?

ODGOVOR: V večini primerov se pristojnost sodišč določi z vrednostjo zahtevka. Da bi ocenili vrednost zahtevka, se upošteva glavni zahtevek v postopku, brez upoštevanja podrejenih zahtevkov. Kadar se v enem postopku sproži več zahtevkov, se upoštevajo vsi zahtevki.

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi prvostopenjskimi sodišči in, če je, katero je pristojno za moj primer?

ODGOVOR: Mirovna sodišča, enočlanska prvostopenjska sodišča in veččlanska prvostopenjska sodišča so pristojna za obravnavo civilnih primerov na prvi stopnji.

Mirovna sodišča so v prvi vrsti primerna za obravnavo a) vseh sporov, ki jih je mogoče oceniti v denarnem smislu, kadar vrednost zahtevka ne presega 5 900 EUR b) vseh sporov, bodisi glavnih bodisi podrejenih, ki izhajajo iz najemnih pogodb, kadar dogovorjena mesečna najemnina ne presega 293,47 EUR.

Mirovna sodišča so prav tako pristojna ne glede na vrednost zahtevka za vse spore, ki izhajajo iz bližine nepremičnin, iz odnosov med hotelirji in njihovimi gosti in iz prodaje živali itd.

Na vrh straniNa vrh strani

Vsi spori, za katere se oceni, da njihova denarna vrednost presega 5 900 EUR, ne presega pa 44 000 EUR, spadajo v pristojnost enočlanskega prvostopenjskega sodišča.

Enočlansko prvostopenjsko sodišče je pristojno, tudi če vrednost zahtevka preseže 44 000 EUR, v primeru sporov, ki zajemajo najemne pogodbe, delovne pogodbe, izvrševanje del ali izdelavo predmetov, ki jih opravijo strokovnjaki ali obrtniki, kolektivne delovne pogodbe, spore med organizacijami, ki nudijo socialno zavarovanje, in osebami, ki so pri njih zavarovane, plačilne spore, spore glede osebnih prejemkov strokovnjakov, arbitrov in ocenjevalcev ter spore glede stroškov, spore, ki zadevajo terjatev nadomestil za kakršno koli obliko izgube v zvezi z avtomobili, kakor tudi terjatve, ki izhajajo iz pogodb o avtomobilskem zavarovanju, ter spore o lastništvu premičnin ali nepremičnin.

Enočlansko prvostopenjsko sodišče je vedno pristojno za obravnavanje sporov, ne glede na njihovo vrednost, v zvezi s plačevanjem preživnin, ki izhajajo iz zakonske zveze, razveze ali sorodstva, skrbništvom, spori med starši pri uresničevanju skrbniških pravic in komunikacijo med starši in drugimi predniki ter otrokom, dogovori o načinu uporabe družinskega doma in razdelitvi premičnin med zakonca, ki prenehata živeti skupaj, spori glede pravic do skupnega razpolaganja v stanovanjski zgradbi in spori glede razveljavitve odločb, sprejetih na skupščini delničarjev združenj in zadrug.

Veččlansko prvostopenjsko sodišče je pristojno za:

 1. vse spore, za katere niso pristojna mirovna sodišča in enočlansko prvostopenjsko sodišče, in
 2. pritožbe proti odločbam mirovnih sodišč v okviru njihove krajevne pristojnosti.

II. Krajevna pristojnost [Ali ima sodišče mesta/kraja A ali mesta/kraja B pristojnost v mojem primeru?]

Na vrh straniNa vrh strani

1. Osnovno pravilo krajevne pristojnosti

Pristojno sodišče je sodišče na območju, kjer ima tožena stranka svoje bivališče.

Če tožena stranka nima bivališča ne v Grčiji ne v tujini, je pristojno sodišče tisto, ki je na območju njegovega stalnega prebivališča. Če kraj njegovega običajnega bivališča ni znan, je pristojno sodišče tisto, ki je na območju njegovega zadnjega bivališča v Grčiji, če pa tam ni imel bivališča, v zadnjem kraju njegovega stalnega prebivališča.

Za državo je pristojno tisto sodišče, na območju katerega ima organ, ki zastopa državo v skladu z zakonodajo postopkov vsakega primera, svoj sedež.

Za pravne osebe, ki so lahko vpletene v pravne postopke, je pristojno sodišče, na območju katere imajo svoj sedež.

2. Izjeme k osnovnemu pravilu
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju, kjer živi tožena stranka [sodišče, določeno z uporabo osnovnega pravila] in drugim sodiščem?

Kadar je mogoče izbirati med pristojnimi sodišči, izbira tožnik. Prednostna lestvica teh sodišč se določi do trenutka, ko se vloži tožba.

Če sodišče nima materialne ali krajevne pristojnosti, sodišče, ki deluje ex officio, izda o tej zadevi sklep in odloči, katero sodišče je pristojno, ter nanj naslovi primer. To ne vpliva na posledice vložitve tožbe.

Pogodbeni spori

Spore, ki zadevajo obstoj ali veljavnost pravnih transakcij inter vivos in vse pravice, ki iz njih izhajajo, je prav tako mogoče reševati na sodišču, znotraj krajevne pristojnosti katerega so bile pravne transakcije sklenjene ali se bodo še sklenile. Na istem sodišču je mogoče reševati tudi spore v zvezi s fiksnimi odškodninami in nadomestili za prekrške med pogajanji.

Na vrh straniNa vrh strani

Odškodninska tožba

Spore, ki zadevajo odškodninske tožbe, je mogoče reševati na sodišču, znotraj krajevne pristojnosti katerega je bila škoda storjena, tudi če tožba zadeva osebo, ki nima kazenske odgovornosti.

Odškodninski zahtevki

Odškodninske zahtevke in zahtevke za povračilo, ki izhajajo iz kaznivih dejanj, ter zahtevke za finančno odškodnino zaradi storjene moralne škode ali psihičnega trpljenja rešuje kazensko sodišče, ki obravnava primer.

Vzdrževanje, razveza, skrbništvo

Vse zakonske spore [spore v zvezi s preživninami, uveljavljanjem pravic glede skrbništva, nesoglasja staršev o skupnem uveljavljanju pravic glede skrbništva, kakor tudi komunikacijo med starši in drugimi predniki ter otrokom, ter določitvijo uporabe družinskega doma in razdelitev premičnin med zakonca ter spore v zvezi z določitvijo družinskega doma in razdelitvijo premičnin med zakonca, ko zakonca prenehata živeti skupaj] lahko rešuje sodišče, znotraj krajevne pristojnosti katerega se nahaja dom, v katerem sta zakonca nazadnje skupaj živela.

b) Kdaj moram izbrati sodišče, ki ni sodišče iz kraja, kjer živi tožena stranka? [navesti posebne izključne pristojnosti]

Za spore v zvezi s premoženjskimi pravicami nad nepremičninami in spore v zvezi z oddajanjem nepremičnin je izključno pristojno sodišče, znotraj krajevne pristojnosti katerega se nahaja nepremičnina.

[Če se nepremičninska lastnina nahaja znotraj krajevne pristojnosti več sodišč, ima tožnik pravico do izbire].

Za spore glede zadev v zvezi z dedovanjem je izključno pristojno sodišče, znotraj krajevne pristojnosti katerega je oporočnik, v času svoje smrti, imel bivališče, ali kjer je imel svoje stalno prebivališče.

Za medsebojno povezane obravnave (glavne in podrejene postopke), zlasti pa za podrejene postopke, postopke za pridobitev jamstev, intervencij in druge podobne postopke, je pristojno sodišče, ki obravnava glavni postopek.

Za podrejene postopke, za katere je pristojno enočlansko prvostopenjsko sodišče in mirovno sodišče, je pristojno veččlansko  prvostopenjsko sodišče, ki obravnava glavni postopek, medtem ko je za podrejene postopke, za katere je pristojno mirovno sodišče, pristojno enočlansko prvostopenjsko sodišče, ki obravnava glavni postopek.

c) Ali lahko stranke same dodelijo pristojnost sodišču, ki sicer te pristojnosti ne bi imelo?

Prvostopenjsko redno sodišče, ki nima krajevne pristojnosti, lahko postane z izrecnim ali tihim pristankom pristojno, razen v primerih sporov, ki ne zadevajo lastnine. Ta sporazum mora biti izrecen v primerih sporov, kjer se uporabljajo pravila o izključni pristojnosti.

Tihi sporazum se šteje za obstoječega, kadar je tožnik prisoten na prvi javni obravnavi in se ne pritoži pravočasno zaradi pomanjkanja pristojnosti.

Sporazum med strankama, s katerim se podeli pristojnost rednemu sodišču za prihodnje spore, je veljaven samo, če je sestavljen v pisni obliki in če se sklicuje na posebne pravne odnose, iz katerih izhajajo spori.

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 07-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo