Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Grécko

Posledná úprava: 03-04-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Ak chcete začať súdne konanie v občianskych alebo obchodných veciach, budete musieť identifikovať súd, ktorý je kompetentný vo vašej veci alebo inými slovami, ktorý má v danej veci príslušnosť. Ak použijete nesprávny súd alebo ak existuje spor o otázke súdnej príslušnosti, vystavujete sa nebezpečenstvu podstatného spomalenia konania alebo aj zamietnutia vášho prípadu z dôvodu nesprávnej príslušnosti. 

OBSAH

A. Mám sa obrátiť na bežný občiansky súd alebo na špecializovaný súd? A.
B. Ak má príslušnosť bežný občiansky súd, ako zistím na ktorý z nich sa mám obrátiť? B.
I. Existuje rozdiel medzi nižšími a vyššími bežnými súdmi prvého stupňa a ak áno, ktorý z nich je kompetentný v mojom prípade? I.
II. Miestnej príslušnosti [Má súd mesta/obce A alebo mesta/obce B príslušnosť pre môj prípad?] II.
1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti 1.
2. Výnimky k základnému pravidlu 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska obžalovaného [súd stanovený uplatnením základného pravidla] a iným súdom? a)
b) Kedy si musím vybrať súd, ktorý sa nenachádza v mieste bydliska obžalovaného? [zoznam zvláštnych výhradných príslušností] b)
c) Môžu samotné strany prideliť príslušnosti súdu, ktorý by nebol inak kompetentný? c)

 

A. Mám sa obrátiť na bežný občiansky súd alebo na špecializovaný súd?

ODPOVEĎ: V Grécku neexistujú žiadne špecializované súdy, existujú len bežné súdy. Ak sa však váš prípad týka sporu o ochrannej známke Spoločenstva [ochranné známky v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 40/94 o ochranných známkach Spoločenstva], mali by ste sa obrátiť na súdy v Aténach a Solúne.

B. Ak má príslušnosť bežný občiansky súd, ako zistím na ktorý z nich sa mám obrátiť?

ODPOVEĎ: Vo väčšine prípadov sa príslušnosť súdov stanovuje podľa výšky nároku. Za účelom ohodnotenia výšky nároku sa berie do úvahy hlavný nárok v žalobe, bez zohľadnenia vedľajších nárokov. Ak sa v jednej žalobe uplatňuje viacero nárokov, zohľadnia sa všetky nároky spoločne.

I. Existuje rozdiel medzi nižšími a vyššími bežnými súdmi prvého stupňa a ak áno, ktorý z nich je kompetentný v mojom prípade?

ODPOVEĎ: Zmierovacie súdy, Jednočlenné súdy prvého stupňa a viacčlenné súdy prvého stupňa sú kompetentné na prerokovávanie občianskych prípadov na prvom stupni.

Zmierovacie súdy súkompetentnéprerokovávať najmä a) všetky spory, ktoré je možné peňažne ohodnotiť a hodnota nároku nepresahuje 5 900 eur b) všetky spory, hlavné alebo vedľajšie, vyplývajúce z nájomných zmlúv a v ktorých dohodnuté mesačné nájomné poplatky nepresahujú 293,47 eur.

Zmierovacie súdy sú taktiež kompetentné bez ohľadu na výšku nároku vo väčšine sporov vyplývajúcich z blízkosti nehnuteľných majetkov, sporov vyplývajúcich zo vzťahov medzi prevádzkovateľmi hotelov a ich hosťami a sporov vyplývajúcich z predaja zvierat, atď.

HoreHore

Všetky spory, ktorých peňažná hodnota je vyššia ako 5 900 eur, ale nižšia ako 44 000 eur spadajú do kompetencie jednočlenného súdu prvého stupňa.

Jednočlenný súd prvého stupňa je taktiež kompetentný aj keď hodnota nároku presiahne 44 000 eur v prípade sporov týkajúcich sa nájomných zmlúv, pracovných zmlúv, poskytovania práce alebo predmetov vyrobených profesionálnymi pracovníkmi (živnostníkmi) alebo remeselníkmi, sporov týkajúcich sa kolektívnych pracovných zmlúv, sporov medzi organizáciami sociálneho zabezpečenia a ich poistencami, sporov o mzdách, sporov o odmenách a výdavkoch expertov, rozhodcov alebo znalcov, sporov týkajúcich sa nárokov na kompenzáciu za akýkoľvek druh škody vzniknutej v súvislosti s motorovými vozidlami ako aj nárokov vyplývajúcich z poistných zmlúv motorových vozidiel a sporov týkajúcich sa držby alebo vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Jednočlenný súd prvého stupňa je vždy kompetentný súdiť spory, bez ohľadu na ich hodnotu, týkajúce sa výživného, ktoré je splatné na základe manželstva, rozvodu alebo príbuzenstva, rodičovskej starostlivosti, spory medzi rodičmi pri výkone ich práv vyplývajúcich z rodičovskej starostlivosti a spory týkajúce sa komunikácie medzi rodičmi a ostatnými predkami a dieťaťom, spôsobov používania rodinnej domácnosti a rozdelenia hnuteľného majetku medzi manželov ako aj spory týkajúce sa spôsobu používania rodinnej domácnosti a rozdelenia hnuteľného majetku manželov v prípade, že prestanú žiť spolu, spory týkajúce sa práv vlastníkov bytov v obytných domoch a spory týkajúce sa zrušenia rozhodnutí prijatých na valných zhromaždeniach združení a družstiev.

HoreHore

Viacčlenný súd prvého stupňa je kompetentný:

 1. vo všetkých sporoch, v ktorých nie je kompetentný zmierovací súd a jednočlenný súd prvého stupňa a
 2. v odvolaniach proti rozhodnutiam zmierovacích súdov v rámci ich miestnej príslušnosti.

II. Miestnej príslušnosti [Má súd mesta/obce A alebo mesta/obce B príslušnosť pre môj prípad?]

1. Základné pravidlo miestnej príslušnosti

Kompetentný je súd v mieste trvalého bydliska obžalovaného.

Ak nemá obžalovaný trvalé bydlisko ani v Grécku ani v zahraničí, kompetentný súd je súd v mieste jeho obvyklého bydliska (prechodného pobytu). Ak nie je miesto jeho obvyklého bydliska (prechodného pobytu) známe, kompetentný je súd v mieste jeho posledného trvalého bydliska v Grécku a ak neexistuje takého miesto, v mieste jeho posledného obvyklého bydliska (prechodného pobytu).

Štát spadá do kompetencie súdu, v ktorého miestnej príslušnosti má sídlo úrad, ktorý zastupuje štát v zmysle práva príslušného konania v danom prípade.

Právnického osoby, ktoré sa zúčastňujú súdnych konaní podliehajú kompetencii súdu v mieste svojho sídla.

2. Výnimky k základnému pravidlu
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska obžalovaného [súd stanovený uplatnením základného pravidla] a iným súdom?

Ak existuje výber medzi kompetentnými súdmi, vyberá si žalobca. Prednosť medzi týmito súdmi sa stanovuje podľa dátumu podania žaloby.

HoreHore

Ak nemá súd hmotnú alebo miestnu príslušnosť, súd konajúci ex officio vydá rozhodnutie v danej veci a rozhodne, ktorý sú je kompetentný a prípad tomuto súdu postúpi. Právne následky vyplývajúce z podania žaloby zostávajú nezmenené.

Zmluvné spory

Spory týkajúce sa existencie alebo platnosti právnych úkonov inter vivos a všetkých práv vyplývajúcich z týchto úkonov je možné podať pred súd, v rámci ktorého miestnej príslušnosti bol právny úkon uzavretý alebo sa malo uskutočniť jeho vykonanie. Spory týkajúce sa zmluvne stanovených náhrad škody a odškodnenia na základe trestného činu počas rokovaní sa taktiež podávajú na tento súd.

Občianskoprávna zodpovednosť

Spory týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti sa prinášajú pred súd, v rámci ktorého miestnej príslušnosti bol občianskoprávny delikt spáchaný, aj keď sa nárok týka osoby, ktorá nemá trestnú zodpovednosť.

Žaloba o náhradu škody

Žaloby o náhradu škody alebo o navrátenie majetku vyplývajúce z trestnej činnosti a žiadosti o finančné odškodnenie z dôvodu morálneho ublíženia alebo duševného trýznenia je možné predložiť pred trestný súd činný vo veci samej.

Prípady týkajúce sa výživného, rozvodu, rodičovskej starostlivosti

Všetky manželské spory [spory týkajúce sa dlžného výživného, vykonávania práv rodičovskej starostlivosti, nezhôd rodičov pri spoločnom výkone týchto práv rodičovskej starostlivosti, ako aj komunikácie medzi rodičmi a inými predkami a dieťaťom a stanovenie používania rodinnej domácnosti a rozdelenia majetku medzi manželov a spory týkajúce sa stanovenia používania rodinnej domácnosti a rozdelenia majetku medzi manželov v prípade, že prestanú žiť spolu] je taktiež možné predložiť pred súd, v ktorého miestnej príslušnosti sa nachádzala naposledy zdieľaná domácnosť medzi manželmi.

HoreHore

b) Kedy si musím vybrať súd, ktorý sa nenachádza v mieste bydliska obžalovaného? [zoznam zvláštnych výhradných príslušností]

Spory týkajúce sa majetkových práv týkajúcich sa nehnuteľného majetku a spory týkajúce sa prenájmu nehnuteľného majetku spadajú do výhradnej príslušnosti súdu, v rámci ktorého miestnej príslušnosti sa tento majetok nachádza.

[Ak sa majetok nachádza v rámci miestnej príslušnosti viacerých súdov, má žalobca právo výberu].

Spory týkajúce sa otázok dedičného konania patria do výhradnej príslušnosti súdu, v rámci ktorého miestnej príslušnosti mal v čase úmrtia trvalý pobyt závetca alebo ak nemal trvalý pobyt, tak v mieste jeho obvyklého bydliska (prechodného pobytu).

Vzájomne prepojené súdne spory (hlavné a vedľajšie žaloby), najmä vedľajšie žaloby, žaloby o uplatnenie záruk, vykonanie zásahov alebo ostatné podobné konania patria do výhradnej príslušnosti súdu, ktorý je kompetentný pre hlavnú žalobu.

Vedľajšie žaloby v rámci kompetencie Jednočlenného súdu prvého stupňa a Zmierovacieho súdu patria do príslušnosti Viacčlenného súdu prvého stupňa, ktorý súdi hlavnú žalobu, zatiaľ čo vedľajšie žaloby v rámci kompetencie Zmierovacieho súdu patria do príslušnosti Jednočlenného súdu prvého stupňa, ktorý súdi hlavnú žalobu.

c) Môžu samotné strany prideliť príslušnosti súdu, ktorý by nebol inak kompetentný?

Bežný súd prvého stupňa, ktorý nemá miestnu príslušnosť môže, s výslovným alebo tichým súhlasom strán, nadobudnúť kompetenciu v prípade sporov, ktoré sa netýkajú majetku. Táto dohoda musí byť výslovná v prípade, že platia pravidlá o výhradnej kompetencii.

Tichá dohoda sa považuje za uzavretú, ak sa obžalovaný zúčastní na prvom verejnom pojednávaní a nevznesie v riadnom čase námietku súdnej nepríslušnosti.

Dohoda medzi stranami, na základe ktorej je bežný súd príslušný pre budúce spory je platná, len ak je vypracovaná v písomnej podobe a uvádza špecifický právny vzťah, z ktorého tieto spory vyplývajú.

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 03-04-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo