Europese Commissie > EJN > Bevoegdheid van de rechtbanken > Griekenland

Laatste aanpassing: 01-03-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Bevoegdheid van de rechtbanken - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Als u een gerechtelijke procedure in burgerlijke of handelszaken wilt beginnen, zal u moeten weten welke rechtbank bevoegd is voor uw zaak. Indien u de verkeerde rechtbank kiest of indien er een geschil ontstaat over de bevoegdheid van de rechtbank, loopt u het risico dat uw zaak ernstige vertraging oploopt of zelfs dat uw eis wordt verworpen wegens onbevoegdheid. 

INHOUDSOPGAVE

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank? A.
B. Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn, tot welke van die gewone rechtbanken moet ik mij dan wenden? B.
I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak? I.
II. Territoriale bevoegdheid (Is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak?) II.
1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid 1.
2. Uitzonderingen op de basisregel 2.
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank? a)
b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)? b)
c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen? c)

 

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank?

In Griekenland zijn er in de regel enkel gewone rechtbanken en geen gespecialiseerde rechtbanken. Indien uw zaak echter een onder Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad vallend Gemeenschapsmerk betreft, kunt u zich enkel wenden tot de gerechten van Athene en Thessaloniki.

B. Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn, tot welke van die gewone rechtbanken moet ik mij dan wenden?

In de meeste gevallen is de bevoegdheidsverdeling tussen de rechtbanken gebaseerd op de waarde van de vordering. Om de waarde van de vordering te bepalen, wordt alleen rekening gehouden met de waarde van de hoofdvordering en niet met die van de nevenvorderingen. Wanneer er in dezelfde zaak meerdere vorderingen worden ingesteld, wordt met al deze vorderingen rekening gehouden.

I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak?

De vredegerechten, de enkelvoudige rechtbanken van eerste aanleg (d.w.z. kamers met één rechter) en de meervoudige rechtbanken van eerste aanleg (d.w.z. kamers met meerdere rechters) zijn bevoegd voor civiele zaken in eerste aanleg.

De vredegerechten zijn primair bevoegd voor a) alle in geld uitdrukbare geschillen waarbij de waarde van de vordering niet hoger is dan 5 900 EUR, b) alle hoofd‑ of nevengeschillen in verband met huurovereenkomsten, wanneer de overeengekomen maandelijkse huur niet meer bedraagt dan 293,47 EUR.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Ongeacht de waarde van de vordering zijn de vredegerechten ook bevoegd voor de meeste burengeschillen, geschillen tussen hotelhouders en hun gasten, geschillen in verband met de verkoop van dieren, enz.

Alle in geld uitdrukbare geschillen waarbij de waarde van de vordering tussen 5 900 EUR en 44 000 EUR ligt, vallen onder de bevoegdheid van de enkelvoudige rechtbanken van eerste aanleg.

Zelfs indien de waarde van de vordering meer bedraagt dan 44 000 EUR, zijn de enkelvoudige rechtbanken van eerste aanleg ook bevoegd voor: huurgeschillen; arbeidsovereenkomsten; geschillen in verband met door ambachtslui of vakmensen verrichte werkzaamheden; geschillen in verband met collectieve arbeidsovereenkomsten; geschillen tussen socialezekerheidsorganen en hun verzekerden; loongeschillen; geschillen in verband met de honoraria van deskundigen, arbiters en schatters; schadevorderingen in verband met verkeersongevallen en claims in verband met autoverzekeringen, alsmede geschillen in verband met het bezit of de eigendom van roerende en onroerende goederen.

De enkelvoudige rechtbanken van eerste aanleg zijn altijd bevoegd voor: alimentatievorderingen die voortvloeien uit huwelijk, echtscheiding of verwantschap; geschillen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag; conflicten tussen de ouders over de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag; de communicatie tussen de ouders/andere ascendenten en de kinderen; regelingen over het gebruik van de gezinswoning en de verdeling van roerende goederen tussen de echtgenoten wanneer de echtgenoten niet langer samenleven; geschillen in verband met de gemeenschappelijke eigendom van appartementsgebouwen, en geschillen in verband met de intrekking van besluiten van de algemene vergadering van verenigingen en coöperaties.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De meervoudige rechtbanken van eerste aanleg zijn bevoegd voor:

 1. alle geschillen die niet onder de bevoegdheid van de vredegerechten en de enkelvoudige rechtbanken van eerste aanleg vallen, en
 2. beroepen ingesteld tegen beslissingen van de onder haar ressort vallende vredegerechten.

II. Territoriale bevoegdheid (Is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid

Het gerecht van de woonplaats van de verweerder is bevoegd.

Indien de verweerder geen woonplaats in Griekenland of het buitenland heeft, is het gerecht van zijn gewone verblijfplaats bevoegd. Indien zijn gewone verblijfplaats onbekend is, is het gerecht van zijn laatste woonplaats in Griekenland bevoegd en indien er geen woonplaats bekend is, het gerecht van zijn laatste gewone verblijfplaats.

Voor de staat is het gerecht bevoegd in het ressort waarvan de autoriteit is gevestigd die volgens de wet de staat in het proces vertegenwoordigt.

Rechtspersonen die procesbevoegdheid hebben, vallen onder de bevoegdheid van het gerecht van de plaats waar zij zijn gevestigd.

2. Uitzonderingen op de basisregel
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Indien er meerdere gerechten bevoegd zijn, kan de eiser kiezen. De voorrang tussen deze gerechten wordt vastgesteld op grond van de datum waarop de vordering is ingesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien het aangezochte gerecht materieel of territoriaal niet bevoegd is, bepaalt het ambtshalve welk gerecht wel bevoegd is en verwijst het de zaak naar dat gerecht. De gevolgen van het indienen van de vordering blijven behouden.

Geschillen van contractuele aard 

Geschillen over het bestaan of de geldigheid van een rechtshandeling tussen levenden en over alle daaruit voortvloeiende rechten, kunnen ook voor het gerecht worden gebracht van de plaats waar de rechtshandeling werd verricht of werd uitgevoerd. Vorderingen tot vergoeding van de schade als gevolg van tekortkomingen bij contractuele onderhandelingen (culpa in contrahendo) kunnen bij hetzelfde gerecht worden ingesteld.

Onrechtmatige daad

Geschillen in verband met een onrechtmatige daad kunnen aanhangig worden gemaakt bij het gerecht van de plaats waar de desbetreffende onrechtmatige daad is begaan, zelfs wanneer de persoon tegen wie de vordering wordt ingesteld niet strafrechtelijk aansprakelijk is.

Schadevorderingen

Vorderingen tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit delicten en tot vergoeding van morele schade of tot toekenning van smartengeld (pretium doloris), kunnen worden ingesteld bij het gerecht dat bevoegd is voor de strafzaak.

Alimentatie, echtscheiding, ouderlijk gezag

Alle huwelijksgeschillen (geschillen in verband met alimentatie; geschillen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag; conflicten tussen de ouders over de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag; geschillen betreffende de communicatie tussen de ouders/andere ascendenten en de kinderen; regelingen over het gebruik van de gezinswoning en de verdeling van roerende goederen tussen de echtgenoten wanneer de echtgenoten niet langer samenleven) kunnen ook worden gebracht voor het gerecht van de laatste gemeenschappelijke woonplaats van de echtgenoten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Geschillen betreffende de eigendom en de huur van onroerende goederen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het gerecht in het ressort waarvan het betrokken onroerende goed is gelegen.

[Indien het betrokken onroerende goed in het ressort van meerdere gerechten is gelegen, kan de eiser kiezen].

Erfrechtelijke geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het gerecht in het ressort waarvan de erflater op het ogenblik van het overlijden zijn woonplaats, of bij gebreke daarvan, zijn gewone verblijfplaats had.

Ingeval er naast de hoofdvordering nog nevenvorderingen zijn ingesteld (met name incidentele vorderingen, vorderingen tot vrijwaring, verzoeken om tussenkomst, en andere soortgelijke vorderingen), is het voor de hoofdvordering bevoegde gerecht exclusief bevoegd om zich over deze nevenvorderingen uit te spreken.

Nevenvorderingen die onder de bevoegdheid van de enkelvoudige rechtbanken van eerste aanleg en de vredegerechten vallen, behoren tot de bevoegdheid van de meervoudige rechtbank van eerste aanleg die de hoofdvordering behandelt. Nevenvorderingen die onder de bevoegdheid van de vredegerechten vallen, behoren tot de bevoegdheid van de enkelvoudige rechtbank van eerste aanleg die de hoofdvordering behandelt.

c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen?

Een in eerste aanleg rechtsprekende rechtbank die territoriaal niet bevoegd is, kan met de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de partijen toch bevoegd worden, behalve voor geschillen die niet in geld uitdrukbaar zijn. Deze instemming moet uitdrukkelijk zijn voor geschillen die onder de regels inzake exclusieve bevoegdheid vallen.

Aangenomen wordt dat er sprake is van stilzwijgende instemming wanneer de verweerder op de eerste openbare terechtzitting verschijnt en niet tijdig een exceptie van onbevoegdheid opwerpt.

Een overeenkomst tot aanwijzing van een rechter is slechts geldig indien het gaat om een schriftelijke overeenkomst en indien die overeenkomst betrekking heeft op eventuele toekomstige geschillen tussen de partijen die zouden kunnen ontstaan in het kader van een welbepaalde rechtsverhouding.

« Bevoegdheid van de rechtbanken - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 01-03-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk