Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-10-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Pirms uzsākt tiesas prāvu kādā civillietā vai komerclietā, jums jāatrod tiesa, kas ir kompetenta risināt jūsu lietu vai, citiem vārdiem, kurai tiesai jūsu lieta ir piekritīga. Ja vēršaties nepareizā tiesā vai arī šīs tiesas jurisdikcija ir apstrīdama, pastāv risks, ka tiesas process ievērojami aizkavēsies vai pat prasība izskatīt jūsu lietu tiks noraidīta jurisdikcijas neesamības dēļ. 

SATURS

A. Vai man ir jāvēršas vispārējas jurisdikcijas tiesā vai specializētā tiesā? A.
B. Ja lieta ir piekritīga vispārējas jurisdikcijas tiesai, kā noskaidrot, kurā tiesā iesniedzama mana prasība? B.
I. Vai pastāv kāda atšķirība starp „augstākām” un „zemākām” pirmās instances civillietu tiesām? Ja tā, kura tiesa ir kompetenta izskatīt manu lietu? I.
II. Teritoriālā piekritība [vai tiesa pilsētā A, vai arī tiesa pilsētā B ir kompetenta izskatīt manu lietu?] II.
1. Teritoriālās piekritības pamatnoteikumi 1.
2. Pamatnoteikumu izņēmumi 2.
a) Kad es varu izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesas (ko nosaka pamatnoteikumi) un citas tiesas jurisdikciju? a)
b) Kad man ir jāizvēlas cita tiesa, kas nav atbildētāja dzīvesvietas tiesa? [minēt īpašas, izņēmuma piekritības gadījumus] b)
c) Vai iesaistītajām pusēm ir iespējams norīkot tiesu, kurai parastā situācijā lieta nebūtu piekritīga? c)

 

A. Vai man ir jāvēršas vispārējas jurisdikcijas tiesā vai specializētā tiesā?

Grieķijā nepastāv specializētās tiesas, ir tikai vispārējas jurisdikcijas tiesas. Tomēr gadījumā, ja jūsu lieta ir saistīta ar Kopienas preču zīmju jautājumu [tām preču zīmēm, uz ko attiecas Padomes Regula (EEK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmēm], jums jāvēršas tikai Atēnu vai Saloniku tiesā.

B. Ja lieta ir piekritīga vispārējas jurisdikcijas tiesai, kā noskaidrot, kurā tiesā iesniedzama mana prasība?

Vairumā gadījumu lietu piekritību tiesām nosaka prasības vērtība. Lai novērtētu prasības vērtību, jāņem vērā tiesas prāvas galvenā prasība, nepiegriežot vērību tai pakārtotām prasībām. Ja vienā tiesas prāvā tiek izvirzītas vairākas prasības, ņem vērā tās visas.

I. Vai pastāv kāda atšķirība starp „augstākām” un „zemākām” pirmās instances civillietu tiesām? Ja tā, kura tiesa ir kompetenta izskatīt manu lietu?

Miertiesa, viena locekļa pirmās instances un vairāku locekļu pirmās instances tiesa ir kompetenta izskatīt civillietas pirmajā instancē.

Miertiesas piekritībā ir galvenokārt a) visi strīdi, kurus var novērtēt monetārā izteiksmē, ja prasības vērtība nepārsniedz € 5900, b) visi strīdi, galvenie vai pakārtotie, kas radušies īres līgumu jautājumos, ja šādos gadījumos mēneša īres maksa nepārsniedz € 293,47.

Miertiesas piekritībā, neatkarīgi no prasības vērtības, ir arī visi strīdi, kas izcēlušies radu starpa nekustamā īpašuma dēļ, strīdi, kas radušies starp viesnīcu īpašniekiem un viņu viesiem un strīdi, kas saistīti ar dzīvnieku tirdzniecību utt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Visi strīdi, kuru vērtību naudā var novērtēt virs € 5900, taču zem € 44000, ir viena locekļa pirmās instances tiesas piekritībā.

Viena locekļa pirmās instances tiesa ir kompetenta arī, ja prasības vērtība pārsniedz € 44000 gadījumā, ja strīds ir saistīts ar īres līgumu, darba līgumu, darba nodrošināšanu, arodspeciālistu vai amatnieku izstrādājumiem, strīdiem par kolektīvajiem darba līgumiem, strīdiem starp sociālās apdrošināšanas organizācijām un to apdrošinātajām personām, ar maksājumiem saistītiem strīdiem, strīdiem par atlīdzību un izdevumiem speciālistiem, šķīrējtiesnešiem un vērtētājiem, strīdi , kas attiecas uz atlīdzības prasībām par jebkādiem zaudējumiem, kur iesaistīts autotransports, kā arī prasības, kas attiecas uz autotransporta apdrošināšanas līgumiem, strīdiem par kustamā vai nekustamā īpašuma tiesībām.

Viena locekļa pirmās instances tiesa vienmēr ir kompetenta izšķirt strīdus, neatkarīgi no to vērtības, par uzturlīdzekļiem, kas maksājami laulības, šķiršanās vai radniecības sakarā, par aizgādības tiesībām, strīdus vecāku starpā par bērna aprūpes tiesībām, un saskarsmi starp vecākiem un citiem priekštečiem, un bērnu, vienošanos par ģimenes mājokļa lietošanu un kustamā īpašuma sadalīšanu starp laulātajiem gadījumā, ja tie pārstāj dzīvot kopā, strīdus par kooperatīvās īres tiesībām daudzdzīvokļu mājās un strīdus par asociāciju vai kooperatīvu kopsapulču pieņemto lēmumu atcelšanu.

Vairāku locekļu pirmās instances tiesas piekritībā ir:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. visi strīdi, kas nav miertiesas un viena locekļa pirmās instances piekritībā, kā arī
 2. apelācijas miertiesas lēmumiem to teritoriālajā piekritībā.

II. Teritoriālā piekritība [vai tiesa pilsētā A, vai arī tiesa pilsētā B ir kompetenta izskatīt manu lietu?]

1. Teritoriālās piekritības pamatnoteikumi

Atbildīgā tiesa ir tiesa, kura atrodas apgabalā, kur ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

Ja atbildētājam nav pastāvīgas dzīvesvietas Grieķijā vai ārzemēs, atbildīgā tiesa ir tā, kas atrodas viņa parastās dzīvesvietas apgabalā. Ja viņa parastā dzīvesvieta nav zināma, atbildīgā tiesa ir tā, kas atrodas viņa pēdējā domicila vietā Grieķijā un ja šādas domicila vietas nav bijis, viņa pēdējā zināmajā dzīvesvietā.

Valsts ir tā apgabala tiesas piekritībā, kurā atrodas varas iestādes, kas pārstāv valsti, kā nosaka tiesvedības procesuālie likumi.

Juridiski subjekti, kas spēj iesaistīties tiesvedības procesos, ir tā apgabala tiesas piekritībā, kurā atrodas to rezidence.

2. Pamatnoteikumu izņēmumi
a) Kad es varu izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesas (ko nosaka pamatnoteikumi) un citas tiesas jurisdikciju?

Ja pastāv iespēja izvēlēties starp attiecīgās jurisdikcijas tiesām, izvēles tiesības ir prasītājam. Prioritāti starp šīm tiesām nosaka laiks, kad iesniegta prasība.

Ja tiesai nav materiālās vai teritoriālās piekritības, tiesa, izmantojot savas pilnvaras, pieņem lēmumu šajā jautājumā un nosaka, kuras tiesas jurisdikcijā ir lieta, kā arī nodod lietu šai tiesai. Sekas, kas radušās prasības iesniegšanas rezultātā, tas neietekmē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Līgumstrīdi

Strīdus, kas saistīti ar inter vivos juridiska darījuma esamību un derīgumu ar visām no tā izrietošām tiesībām, var izšķirt arī tiesā, kuras teritoriālajā piekritībā tika noslēgts juridiskais darījums vai kur tam jātiek īstenotam. Strīdus par novērtētiem zaudējumiem un atlīdzību sakarā ar likuma pārkāpumu sarunu laikā arī var izšķirt šajā pašā tiesā.

Civiltiesību pārkāpumi

Ar civiltiesību pārkāpumiem saistītus strīdus var risināt tiesā, kuras teritoriālajā piekritībā veikts civiltiesiskais pārkāpums pat tad, ja prasība attiecas uz personu, kurai nav kriminālatbildības.

Zaudējumu atlīdzināšanas prasības

Prasības atlīdzināt zaudējumus, kas radušies noziegumu rezultātā un sniegt finansiālu atlīdzību par morālu kaitējumu vai psihisku pāridarījumu var celt krimināltiesā, kura izskata lietu.

Uzturlīdzekļi, laulības šķiršana, vecāku aizgādības tiesību lietas

Visus laulības strīdus [strīdus, kas saistīti ar nomaksājamiem alimentiem, ar vecāku aizgādības tiesībām, domstarpības vecāku starpā par kopīgu vecāku aprūpes tiesību praktizēšanu, kā arī saskarsmes jautājumus starp vecākiem un citiem priekštečiem un bērnu, ģimenes mājokļa lietošanas noregulēšanu un īpašuma sadali laulāto starpā, ka arī strīdus, kas saistīti ar ģimenes mājokļa un īpašuma sadali laulāto starpā gadījumā, ja tie pārstāj dzīvot kopā] var izskatīt tiesā, kuras teritoriālajā piekritībā atradās laulāto pēdējā kopīgā mājvieta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

b) Kad man ir jāizvēlas cita tiesa, kas nav atbildētāja dzīvesvietas tiesa? [minēt īpašas, izņēmuma piekritības gadījumus]

Strīdi, kas saistīti ar tiesībām uz nekustamo īpašumu un strīdi par nekustamā īpašuma nomu, atrodas ekskluzīvā tās tiesas jurisdikcijā, kuras teritoriālajā piekritībā ir īpašums.

[Ja īpašums atrodas vairāku tiesu teritoriālajā piekritībā, prasītājam ir izvēles tiesības].

Strīdus par mantojuma jautājumiem izskata ekskluzīvā tās tiesas jurisdikcijā, kuras teritoriālajā piekritībā mantojuma atstājējs pirms nomiršanas uzturējās vai kur bija viņa pastāvīgā dzīvesvieta.

Savstarpēji saistītas prāvu (galvenā un pakārtotās prasības), it sevišķi pakārtotas prasības, prasības attiecībā uz garantijām, starpniecību un līdzīgām lietām izskata ekskluzīvā tās tiesas piekritībā, kura izskata galveno prasību.

Prasības, kas ir pakārtotas viena locekļa pirmās instances tiesas kompetencē un miertiesas kompetencē esošām prasībām, atrodas tās vairāku locekļu pirmās instances tiesas piekritībā, kura izskata galveno prasību, kurpretī miertiesas kompetencē esošu prasību pakārtotās prasības atrodas tās vairāku locekļu pirmās instances tiesas piekritībā, kura izskata galveno prasību.

c) Vai iesaistītajām pusēm ir iespējams norīkot tiesu, kurai parastā situācijā lieta nebūtu piekritīga?

Pirmās instances vispārējas jurisdikcijas tiesa, kurai nav teritoriālās piekritības, var, ar nepārprotamu vai vārdos neizteiktu pušu piekrišanu, kļūt par kompetentu, izņemot tādu strīdu gadījumā, kas nav saistīti ar īpašumiem. Vienošanās ir jābūt nepārprotamai tādu strīdu gadījumā, kur ir spēkā ekskluzīvas jurisdikcijas noteikumi.

Klusa piekrišana pastāv, ja atbildētājs piedalās pirmajā prāvā atklātā tiesas sēdē un savlaicīgi neiesniedz tiesai oficiālu paziņojumu par iebildumiem sakarā ar kompetences trūkumu savlaicīgi.

Vienošanās starp pusēm, ar kuru vispārējas jurisdikcijas tiesai tiek piešķirta kompetence izšķirt strīdus nākotnē, ir derīga tikai rakstveidā un ja ir minētas konkrētās juridiskās attiecības, kuru rezultātā rodas šie strīdi.

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-10-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste