Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Kreikka

Uusin päivitys: 16-11-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Kreikka

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Jos haluatte nostaa kanteen siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa, on tiedettävä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään asiaa. Jos kantaja valitsee väärän tuomioistuimen tai tuomioistuimen toimivallasta syntyy riita, asian käsittely saattaa viivästyä tai kanne saatetaan jopa hylätä toimivallan puuttumisen vuoksi. 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen? A.
B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani? B.
I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani? I.
II. Alueellinen toimivalta (onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?) II.
1. Pääsääntö 1.
2. Poikkeuksia pääsäännöstä 2.
a) Missä tapauksessa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä? a)
b) Missä tapauksessa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan tuomioistuin? [luettelo erityistuomioistuimista] b)
c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen? c)

 

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen?

Vastaus: Kreikassa ei yleisesti ottaen ole erityistuomioistuimia, ainoastaan yleisiä tuomioistuimia. Jos kanne kuitenkin koskee yhteisön tavaramerkkiin liittyvää riitaa (johon sovelletaan yhteisön tavaramerkistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94), kantajan on otettava yhteyttä Ateenan tai Thessalonikin tuomioistuimiin.  

B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani?

Vastaus: Useimmissa tapauksissa riippuu riidan kohteen arvosta, minkä asteinen tuomioistuin on toimivaltainen. Arvon määrittämisessä otetaan huomioon päävaatimus, mutta ei sivuvaateita. Jos samaan kanteeseen sisältyy useita vaatimuksia, ne otetaan kaikki huomioon.

I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Vastaus: Siviilikanteita ovat toimivaltaisia käsittelemään ensimmäisenä oikeusasteena rauhantuomioistuimet sekä yhden tuomarin kokoonpanossa toimivat ja usean tuomarin kokoonpanossa toimivat alioikeudet.

Rauhantuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat erityisesti a) kaikki riita-asiat, jotka voidaan arvioida rahassa ja joiden arvo on enintään 5 900 euroa, b) kaikki vuokrasopimuksia koskevat pääkanteet tai sivuvaateet, mikäli sovittu kuukausivuokra on enintään 293, 47 euroa.

Rauhantuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat myös riita-asian arvosta riippumatta muun muassa useimmat naapuruussuhteisiin liittyvät riita-asiat, hotellinomistajien ja hotelliasiakkaiden väliset riita-asiat sekä eläinten myyntiä koskevat riidat.

Sivun alkuunSivun alkuun

Yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden toimivaltaan kuuluvat kaikki riita-asiat, jotka voidaan arvioida rahassa ja joiden arvo on yli 5 900 mutta enintään 44 000 euroa.

Yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden tuomiovaltaan silloinkin kun riita-asian arvo on yli 44 000 euroa kuuluvat: riita-asiat, jotka koskevat vuokrasopimuksia, palkallisia työsuorituksia, elinkeinonharjoittajien tai käsityöläisten tekemää työtä tai valmistamia tavaroita, työehtosopimuksia, sosiaaliturvalaitosten ja vakuutettujen välisiä riitoja, sekä riitoja, jotka koskevat asiantuntijoiden, välimiesten ja arvioijien palkkioita, maksuja ja kuluja, kaikenlaisia autoihin liittyviä vahingonkorvausvaatimuksia ja autovakuutussopimuksiin liittyviä vaatimuksia, sekä kiinteän tai irtaimen omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden loukkauksia.

Yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden tuomiovaltaan kuuluvat myös riita-asian rahallisesta arvosta riippumatta riita-asiat, jotka koskevat avioliitosta, avioerosta tai lasten huollosta johtuvaa elatusapua, vanhempien huoltovelvollisuutta, vanhempien erimielisyyksiä yhteishuoltajuusasioissa, vanhempien ja muiden sukulaisten yhteydenpitoa lapseen, perheen asunnon käytön ja irtaimen omaisuuden jaon järjestämistä puolisoiden välillä niin avioliitossa kuin asumuserossa, asunto-osaketalon asukassuhteita ja yhdistyksen tai osuuskunnan kokousten päätösten kumoamista.

Usean tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden toimivaltaan kuuluvat:

 1. kaikki riita-asiat, jotka eivät kuulu rauhantuomioistuimen tai yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden toimivaltaan,
 2. Alioikeuden tuomiopiirissä sijaitsevien rauhantuomioistuinten päätöksiin kohdistuvat muutoksenhakukanteet.

II. Alueellinen toimivalta (onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

1. Pääsääntö

Pääsääntö on, että kannetta ajetaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos vastaajalla ei ole kotipaikkaa Kreikassa eikä ulkomailla, toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka tuomiopiirissä hän asuu. Jos vastaajan asuinpaikka ei ole tiedossa, toimivaltainen on se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä hänellä oli viimeisin kotipaikka Kreikassa, ja jos hänellä ei ole ollut kotipaikkaa, viimeinen asuinpaikka.

Jos vastaajana on valtio, tuomiovaltainen on se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä sijaitsee sen viraston päätoimipaikka, joka lain mukaan edustaa valtiota oikeudessa kyseisessä asiassa.

Asianosaisena oleva oikeushenkilö kuuluu sen tuomioistuimen toimivaltaan, jonka tuomiopiirissä sen päätoimipaikka sijaitsee.

2. Poikkeuksia pääsäännöstä
a) Missä tapauksessa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Kantajalla on oikeus valita, jos mahdollisia toimivaltaisia tuomioistuimia on useita. Se tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen käsittelemään asian.

Jos tuomioistuimella ei ole asiallista tai alueellista toimivaltaa, se ilmoittaa asiasta viran puolesta ja määrää toimivaltaisen tuomioistuimen, johon asia siirretään. Asian siirtäminen toiseen tuomioistuimeen ei vaikuta oikeuskäsittelyn lopputulokseen.

Sopimuksia koskevat riidat

Riita-asiat, jotka koskevat elossa olevien henkilöiden välillä tehdyn oikeudellisen asiakirjan olemassaoloa tai voimassaoloa sekä kaikkia siitä johtuvia oikeuksia, voidaan jättää käsiteltäväksi myös tuomioistuimeen, jonka tuomiopiirissä sijaitsee paikkakunta, jossa oikeudellinen asiakirja laadittiin tai jossa toimi suoritettiin. Tällaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi voidaan myös jättää riita-asiat, jotka koskevat suoritusvirheistä johtuvia hyvityksiä sekä sopimusneuvotteluissa esiintyneen virheen (culpa in contrahendo) vuoksi vaadittavaa vahingonkorvausta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lainvastainen teko

Rangaistavia tekoja koskevat riita-asiat voidaan jättää myös sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka tuomiopiirissä teko on tehty, myös silloin kun vaateet kohdistetaan henkilöön, joka ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa.

Vahingonkorvausvaateet

Rikokseen perustuvat vaateet aineellisen tai aineettoman vahingon ja edun korvaamiseksi, myös korvauksen vaatiminen kivusta ja särystä sekä henkisistä kärsimyksistä voidaan käsitellä kyseistä rikosasiaa käsittelevässä rikostuomioistuimessa.

Elatusapuun, avioeroon ja huoltajuuteen liittyvät asiat

Kaikki avioliittoon liittyvät riita-asiat (jotka koskevat elatusapua, vanhempien huoltovelvollisuutta, vanhempien erimielisyyksiä yhteishuoltajuusasioissa, vanhempien ja muiden sukulaisten yhteydenpitoa lapseen, perheen asunnon käytön ja irtaimen omaisuuden jaon järjestämistä puolisoiden välillä sekä avioliitossa että asumuserossa) voidaan käsitellä myös siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä puolisoiden viimeinen yhteinen asunto sijaitsi.

b) Missä tapauksessa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan tuomioistuin? [luettelo erityistuomioistuimista]

Kiinteistöjen omistusoikeutta sekä kiinteistön vuokraa koskevat riita-asiat kuuluvat sen tuomioistuimen yksinomaiseen tuomiovaltaan, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee.

Jos kiinteistö sijaitsee useamman tuomioistuimen tuomiopiirissä, kantaja saa valita tuomioistuimen.

Perintöä koskevat riita-asiat kuuluvat sen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jonka tuomiopiirissä perinnön jättäjän kotipaikka tai, jos hänellä ei ollut kotipaikkaa, asuinpaikka oli hänen eläessään.

Kanteet, jotka liittyvät pääasiaan, erityisesti sivuvaateet, väliintulo ja muut sen tyyppiset toimet, kuuluvat sen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jossa pääjuttu käsitellään.

Yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden sekä rauhantuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat sivuvaateet kuuluvat sen usean tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden toimivaltaan, jossa pääkanne käsitellään. Rauhantuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat sivuvaateet kuuluvat sen yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan alioikeuden toimivaltaan, joka käsittelee pääkannetta.

c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Yleiselle ensimmäisen asteen tuomioistuimelle, jolla ei ole alueellista toimivaltaa, voidaan asianomaisten nimenomaisella tai hiljaisella suostumuksella antaa toimivalta lukuun ottamatta tapauksia, joissa ei ole kysymys omaisuudesta. Suostumuksen on oltava nimenomainen, jos kyseessä on riita-asia, johon liittyy yksinomainen toimivalta.

Hiljaiseksi suostumukseksi katsotaan se, että vastaaja on läsnä ensimmäisessä oikeuskäsittelyssä eikä esitä ajoissa toimivallan puutetta koskevaa oikeudenkäyntiväitettä.

Asianosaisten sopimus, jolla yleisestä tuomioistuimesta tulee toimivaltainen tulevissa riita-asioissa, on pätevä ainoastaan, jos se on kirjallinen ja siinä viitataan tiettyyn oikeudelliseen suhteeseen, josta riita-asiat johtuvat.

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Kreikka - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 16-11-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta