Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Řecko

Poslední aktualizace: 01-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Pokud chcete zahájit soudní řízení v občanské nebo obchodní záležitosti, musíte nejprve určit soud, jemuž přísluší zabývat se vaším případem, anebo jinými slovy řečeno, do jehož pravomoci spadá. Jestliže se obrátíte na špatný soud, vznikne-li spor týkající se otázky soudní pravomoci, vystavujete se riziku značného zpoždění řízení, nebo dokonce i zamítnutí vašeho případu z důvodu chybějící jurisdikce. 

OBSAH

A. Měl/-a bych se obrátit na běžný občanský soud nebo na specializovaný soud? A.
B. Jaká je soudní pravomoc běžných občanských soudů a jak zjistím, na který bych se měl/-a obrátit? B.
I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími běžnými soudy první instance a pokud ano, do příslušnosti kterého z nich spadá můj případ? I.
II. Územní soudní pravomoc [Náleží můj případ do soudní pravomoci soudu města A nebo města B?] II.
1. Základní pravidlo územní soudní pravomoci 1.
2. Výjimky ze základního pravidla 2.
a) Kdy mohu volit mezi soudem v místě bydliště žalovaného [soud je stanoven za použití základního pravidla] a jiným soudem? a)
b) Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného? [seznam zvláštních výhradních soudních příslušností] b)
c) Mohou strany samy určit soudní pravomoc soudu, který by jinak nebyl příslušným soudem? c)

 

A. Měl/-a bych se obrátit na běžný občanský soud nebo na specializovaný soud?

V Řecku obecně specializované soudy neexistují. Pokud se však váš případ týká sporu o obchodní známku Společenství [v rámci těch, které spadají do působnosti nařízení Rady (EHS) č. 40/94 o ochranné známce Společenství], měl/-a byste se obrátit na soud v Athénách a v Soluni.

B. Jaká je soudní pravomoc běžných občanských soudů a jak zjistím, na který bych se měl/-a obrátit?

Ve většině případů je jurisdikce soudů určena podle hodnoty uplatňovaného nároku. Aby bylo možné určit nárok, je zohledněn hlavní nárok v rámci žaloby, aniž by byly brány v potaz vedlejší nároky. Je-li v téže žalobě uplatněno více nároků, pak budou zohledněny všechny.

I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími běžnými soudy první instance a pokud ano, do příslušnosti kterého z nich spadá můj případ?

V první instanci přísluší projednávání případů smírčím soudům, soudům první instance tvořeným samosoudci a soudům první instance se senátem tvořeným několika členy.

Smírčím soudůmzejména přísluší zabývat se a) veškerými spory, jejichž hodnotu lze stanovit v penězích a kdy hodnota nároku nepřesahuje 5.900,- EUR; b) veškeré spory, hlavní nebo vedlejší, vzniklé z nájemních smluv, kdy v takových případech sjednaná výše měsíčního nájmu nepřesahuje částku 293,47 EUR.

NahoruNahoru

Smírčím soudům rovněž přísluší, a to bez ohledu na hodnotu nároku, rozhodování většiny sporů vyplývajících z blízkosti nemovitostí, sporů vyplývajících ze vztahů mezi hoteliéry a jejich hosty a sporů vyplývajících z prodeje zvířat atd.

Všechny spory, jejichž skutečná peněžitá hodnota je stanovena nad 5.900,- EUR, ale pod hranicí 44.000,- EUR, spadají pod pravomoc samosoudce soudu první instance.

Soudu první instance tvořenému samosoudcem také přísluší spory, které se týkají nájemních smluv, smluv o dílo, dohod o provedení práce nebo předmětů vyrobených odborníky nebo řemeslníky, spory, které se týkají kolektivních pracovních smluv, sporů mezi organizacemi poskytujícími sociální pojištění a jejich pojištěnci, platebními spory, spory týkajícími se odměn rozhodců a odhadců, a spory, které se týkají výdajů, nároků na náhradu jakýchkoli ztrát způsobených vozidly, jakož i nároků plynoucích z pojištění vozidel, a spory, které se týkají vlastnictví movitého a nemovitého majetku, ačkoli hodnota nároku přesahuje výši 44.000,- EUR .

Samosoudci soudu první instance vždy přísluší rozhodovat spory, a to bez ohledu na jejich hodnotu, které souvisejí s výživným vyplývajícím z manželství, rozvodu nebo příbuzenského vztahu, spory mezi rodiči při výkonu jejich práv rodičovské péče,a spory týkající se komunikace mezi rodiči a dalšími předky a dítětem, dále mu přísluší rozhodovat o úpravě užívání společného bydlení rodiny a o rozdělení movitého majetku mezi manžely, jakož i spory související s úpravou užívání společného bydlení rodiny a s rozdělením movitého majetku manželů v případech, kdy manželé spolu nežijí, dále spory související s vlastnickými právy v bytových domech společenství vlastníků a spory týkající se zrušení usnesení valné hromady organizací a družstev.

NahoruNahoru

Soudu první instance se senátem tvořeným více členy přísluší rozhodovat:

 1. veškeré spory, jejichž rozhodování nepřísluší smírčím soudům a samosoudcům soudů první instance, a
 2. odvolání proti rozhodnutím smírčího soudu v jejich územní jurisdikci

II. Územní soudní pravomoc [Náleží můj případ do soudní pravomoci soudu města A nebo města B?]

1. Základní pravidlo územní soudní pravomoci

Příslušným soudem je soud v místě, v němž se nachází bydliště žalovaného.

Pokud žalovaný nebydlí v Řecku ani v zahraničí, pak příslušným soudem je soud v místě jeho obvyklého bydliště. Není-li toto místo obvyklého bydliště známo, je příslušným soudem soud, který se nachází v místě posledního bydliště žalovaného v Řecku a pokud zde bydliště neměl, pak v místě jeho posledního obvyklého bydliště .

Stát podléhá jurisdikci soudu, v jehož regionu sídlí úřad, který stát zastupuje v souladu se zákonem v každém jednotlivém řízení

Právnické osoby, které se mohou účastnit soudního řízení, podléhají jurisdikci soudu, v jehož regionu se nachází jejich sídlo.

2. Výjimky ze základního pravidla
a) Kdy mohu volit mezi soudem v místě bydliště žalovaného [soud je stanoven za použití základního pravidla] a jiným soudem?

Existuje-li možnost volit z několika soudů, pak tato možnost náleží žalobci. Priorita mezi těmito soudy je stanovena v době podání žaloby.

NahoruNahoru

Pokud soud nemá věcnou nebo územní pravomoc, pak soud vystupující ex officio vydá v tomto smyslu rozhodnutí a určí, který soud je soudem příslušným a tomuto případ předá. Následky plynoucí z podání žaloby zůstávají nedotčeny.

Smluvní spory

Spory, jež souvisejí s existencí nebo platností právní transakce inter vivos a veškerých práv z ní odvozených, mohou být rovněž předloženy soudu, v rámci jehož územní jurisdikce byla právní transakce uzavřena, nebo kde by mělo dojít k jejímu plnění. Spory týkající se prokázaných škod a náhrady škody, zapříčiněné trestným činem,k němuž došlo během jednání, mohou být také předloženy stejnému soudu.

Občanskoprávní delikt

Spory, které souvisejí s občanskoprávními delikty, mohou být předloženy soudu, v rámci jehož územní jurisdikce k deliktu došlo, přestože se nárok týká osoby bez trestní odpovědnosti.

Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody a restituce, které vyplývají z trestných činů, anebo nároky na finanční odškodnění z důvodu morální újmy nebo duševních útrap, mohou být předloženy trestnímu soudu, jež se případem zabývá.

Případy související s výživným, rozvodem, rodičovskou péčí

Veškeré manželské spory [spory související s nárokem na výživné, výkonem práv rodičovské péče, s neshodami mezi rodiči na společném výkonu těchto rodičovských práv, jakož i s komunikací mezi rodiči a dalšími předky a dítětem, a s úpravou užívání společného bydlení rodiny a rozdělením majetku mezi manžely, a spory, které souvisejí s úpravou užívání společného bydlení rodiny a rozdělením majetku mezi manžely v případech, kdy manželé spolu nežijí] mohou být rovněž předloženy soudu, v rámci jehož územní jurisdikce se nacházelo poslední společné bydliště manželů.

NahoruNahoru

b) Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného? [seznam zvláštních výhradních soudních příslušností]

Spory související s vlastnickými právy k nemovitostem a spory týkající se pronájmu nemovitého majetku podléhají výhradní soudní příslušnosti soudu, v jehož územní jurisdikci se majetek nachází.

[Pokud se majetek nachází v územní jurisdikci několika soudů, náleží žalobci právo volby.].

Spory související se záležitostmi dědictví podléhají výhradní soudní příslušnosti soudu, v jehož územní jurisdikci se nacházelo bydliště, případně obvyklé bydliště zůstavitele závěti.

Vzájemně propojená soudní řízení (hlavní a vedlejší žaloby), zejména pak vedlejší žaloby, žaloby týkající za záruk, zásahů a dalších řízení, podléhají výhradní soudní příslušnosti soudu, který se zabývá hlavní žalobou.

Vedlejší žaloby, které jsou v působnosti samosoudce soudu první instance a smírčího soudu, spadají do jurisdikce soudu první instance se senátem tvořeným několika členy, jenž vede řízení v rámci hlavní žaloby, zatímco vedlejší žaloby, které jsou v působnosti smírčího soudu, spadají do jurisdikce samosoudce soudu první instance, jenž vede řízení v rámci hlavní žaloby.

c) Mohou strany samy určit soudní pravomoc soudu, který by jinak nebyl příslušným soudem?

Běžný soud první instance, do jehož územní jurisdikce případ nespadá, se může, na základě vysloveného či tichého souhlasu obou stran, stát příslušným soudem, avšak s výjimkou sporů, které se netýkají majetku. Tato dohoda musí být výslovná u sporů, na něž se vztahuje pravidlo výhradní soudní příslušnosti

Tichý souhlas je považován za existující, jestliže žalobce se zúčastní prvního slyšení v otevřeném soudním jednání a nevznese řádně včas námitku nepříslušnosti soudu.

Dohoda mezi oběma stranami, kterou stanovují příslušnost běžného soudu pro řešení budoucích sporů, je platná pouze tehdy, pokud je vyhotovena v písemné podobě a obsahuje-li odkaz na specifický právní vztah, z něhož spory vyplývají.

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 01-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království