Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Francija

Zadnja sprememba: 11-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Francija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Pred sprožitvijo pravnega postopka je treba vedeti, katero sodišče je pristojno za obravnavo vaše zadeve. Če se obrnete na neustrezno sodišče ali če se pojavi spor o pristojnosti, obstaja tveganje, da pride pri postopku do znatne zamude ali celo do zavrnitve vaše tožbe zaradi nepristojnosti. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na redno ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno redno sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? B.
I. Ali obstaja razlika med „nižjim“ in „višjim“ civilnim sodiščem prve stopnje? Če obstaja, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? I.
II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj sem prisiljen izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na redno ali na specializirano sodišče?

Specializirana sodišča so:

 • gospodarsko sodišče, pristojno za spore med gospodarskimi subjekti, spore, povezane z gospodarsko dejavnostjo med vsemi osebami, spore med partnerji gospodarskih družb in finančne težave gospodarskih podjetij (likvidacija in prisilna poravnava ...),
 • sodišče za zadeve s področja socialne varnosti, pristojno za spore, ki nastanejo zaradi uporabe zakonodaje ter pravil na področju socialne varnosti in pokojninskega sklada za kmetijske delavce,
 • razsodišče med delodajalci in delojemalci, ki obravnava vse spore, ki izhajajo iz individualne pogodbe o zaposlitvi,
 • sodišče za kmetijska zemljišča, pristojno za reševanje sporov med najemniki in lastniki kmetijskih zemljišč (najem, zakup ...),
 • sodišče za spore o delovni sposobnosti obravnava spore, povezane s stanjem ali stopnjo invalidnosti, stanjem trajne nezmožnosti in nesposobnosti za delo,
 • departmajsko sodišče za pokojnine obravnava spore, povezane z vojaškimi pokojninami.

B. Če je pristojno redno sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

I. Ali obstaja razlika med „nižjim“ in „višjim“ civilnim sodiščem prve stopnje? Če obstaja, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Obstajajo okrožna sodišča (tribunaux de grande instance), okrajna sodišča (tribunaux d’instance) in sosednja sodišča (juridictions de proximité).

 • Sosednja sodišča so pristojna, da na zahtevo posameznika odločajo v sporu, vrednem manj kot 1500 EUR.
 • Okrajna sodišča so pristojna, da odločajo v sporu v vrednosti 7600 EUR ali manj in brez omejitve vrednosti v sporu na nekaterih področjih, kot so gospodarsko pravo, skrbništvo, pogodbe v zvezi s stanovanji.
 • Okrožna sodišča so pristojna za vse druge civilne spore, ki ne spadajo pod druge pristojnosti, in zlasti za družinske zadeve.

II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Načeloma je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca. To pravilo ščiti toženca, ki naj bi se lažje zagovarjal pred sodnikom, najbližjim njegovemu stalnemu prebivališču.

Na vrh straniNa vrh strani

Če je toženec fizična oseba, je pristojno sodišče v kraju njegovega stalnega ali začasnega prebivališča. Za pravne osebe (družba, združenje) pa je pristojno sodišče v kraju ustanovitve, običajno je to kraj registriranega sedeža. Lahko se zgodi, da se glavna znana ustanova razlikuje od glavnega sedeža. V tem primeru se je mogoče obrniti na sodišče v kraju glavne ustanove. Za velike družbe z več podružnicami se je mogoče obrniti na sodišče v kraju ene od podružnic.

2. Izjeme pri splošnem pravilu
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?
 • V zvezi s pogodbo: vlagatelj lahko vloži zadevo v kraju stalnega prebivališča toženca ali, glede na vrsto pogodbe, v kraju dobave blaga ali izvedbe storitve.
 • V zvezi s kazensko odgovornostjo ali vložitvijo civilne tožbe v okviru kazenskega postopka: tožba se lahko vloži pri sodišču v kraju stalnega prebivališča obdolženca ali pri sodišču v kraju, kjer je nastala škoda ali dejstvo, ki je škodo povzročilo.
 • V zvezi z nepremičninami: vlagatelj lahko zadevo vloži pri sodišču v kraju poslopja.
 • V zvezi s preživnino lahko vlagatelj izbira med sodiščem v kraju stalnega prebivališča obdolženca ali kraju stalnega prebivališča prosilca, to je sodišče vlagatelja samega.
b) Kdaj sem prisiljen izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

V primeru spora v zvezi s preživnino ali nadomestilom je pristojno sodišče v kraju prebivališča zakonca vlagatelja ali starša, ki prevzame glavno odgovornost za otroke, tudi če so polnoletni.

Na vrh straniNa vrh strani

V zvezi z razvezo zakonske zveze: pristojno je sodišče v kraju stalnega prebivališča družine. Če imata zakonca različni prebivališči, je pristojno sodišče v kraju prebivališča otrok. Če zakonca nimata otrok, je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca.

V zvezi z dedovanjem je pristojno sodišče v kraju zadnjega stalnega prebivališča pokojnika.

V zvezi z najemom je pristojno sodišče v kraju, kjer stoji poslopje.

c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? 
 • Vsa specializirana sodišča imajo izključno pristojnost in nepristojnost mora uradno izraziti sodišče. Edina možnost za vložitev tožbe pri sodišču, ki običajno ne bi bilo pristojno, obstaja med okrožnim in okrajnim sodiščem za zadeve, za katere nimajo izključne pristojnosti.
 • Načeloma je vsaka določba v pogodbi, ki je v nasprotju s pravili krajevne pristojnosti, nična, razen če gre za pogodbe, sklenjene med gospodarskima subjektoma, pod pogojem, da je ta določba natančno označena.

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

 • Pred gospodarskim sodiščem: načeloma je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca. Na kazenskem področju je pristojno sodišče v kraju, kjer je nastalo dejstvo, ki je povzročilo škodo, ali na območju, na katerem je nastala škoda.
 • Pred razsodiščem med delodajalci in delojemalci: zaposleni se lahko kadar koli obrne na razsodišče med delodajalci in delojemalci v kraju, kjer je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Pristojno razsodišče med delodajalci in delojemalci je tisto, na področju katerega je poslopje, v katerem dela zaposlena oseba. Če delo ne poteka v poslopju, se je treba obrniti na razsodišče med delodajalci in delojemalci v kraju stalnega prebivališča zaposlene osebe.
 • Sodišče za kmetijska zemljišča: pristojno sodišče je v kraju, kjer stoji poslopje.
 • Socialno sodišče: načeloma je pristojno sodišče tisto, na področju katerega je stalno prebivališče upravičenca ali zadevnega delodajalca ali sedež organizacije, ki toži, v primeru spora med organizacijami s sedežem v različnih pristojnostih.

Nadaljnje informacije

 • francosko ministrstvo za pravosodje français
 • Légifrance: bistvo francoskega prava français

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 11-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo