Európska komisia > EJS > Právomoc súdov > Francúzsko

Posledná úprava: 12-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Pred začatím súdneho konania treba vedieť, ktorý súd je oprávnený prešetriť váš spor, alebo, inými slovami, ktorý súd je príslušný rozsúdiť ho. Ak spor postúpite nesprávnemu súdu, alebo ak dôjde k sporu o príslušnosti súdu, hrozí riziko, že konanie sa bude značne preťahovať, alebo dokonca, že váš podnet bude zamietnutý pre nepríslušnosť súdu. 

OBSAH

A. Treba sa obrátiť na riadny súd alebo na špeciálny súd? A.
B. Ak sú príslušné riadne súdy, ako zistím, ktorý súd je príslušný riešiť môj spor? B.
I. Rozdeľujú sa súdy prvého stupňa príslušné v občianskoprávnych veciach na „nižšie“ a „vyššie“? Ak áno, ktorý súd je príslušný riešiť môj spor? I.
II. Územná príslušnosť (ktorý súd je príslušný riešiť môj prípad, súd z mesta A alebo súd z mesta B?) II.
1. Všeobecné pravidlo územnej príslušnosti 1.
2. Výnimky zo všeobecného pravidla 2.
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe všeobecného pravidla) a iným súdom? a)
b) Kedy som povinný vybrať si iný súd než ten, ktorý sa nachádza v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe všeobecného pravidla)? b)
c) Môžu si strany zúčastnené na spore vybrať súd, ktorý za bežných okolností nie je príslušný riešiť spor? c)
C. Ak je príslušný špeciálny súd, ako zistím, ktorý súd je príslušný riešiť môj spor? C.

 

A. Treba sa obrátiť na riadny súd alebo na špeciálny súd?

Špeciálnymi súdmi sú:

 • obchodný súd (tribunal de commerce) je príslušný riešiť spory medzi subjektami vykonávajúcimi obchodnú činnosť, spory týkajúce obchodných zmlúv medzi akýmikoľvek osobami, spory medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti a finančné ťažkosti obchodných spoločností (likvidácia spoločnosti a súdne vyrovnanie...),
 • súd pre veci sociálneho zabezpečenia (tribunal des affaires de sécurité sociale) je príslušný riešiť spory, ktoré vyplývajú z uplatňovania právnych noriem a predpisov o sociálnom zabezpečení a vzájomnom sociálnom poľnohospodárskom poistení,
 • pracovný súd (conseil des prud’hommes), pod ktorý spadajú všetky spory vyplývajúce z pracovných zmlúv jednotlivcov,
 • paritný súd pre poľnohospodárske nájmy (tribunal paritaire des baux ruraux) je príslušný rozhodovať spory medzi nájomníkmi a vlastníkmi pozemkov (nájomné za pôdu, podielový nájom...),
 • súd pre spory týkajúce sa pracovnej neschopnosti (tribunal du contentieux de l’incapacité) rozhoduje spory týkajúce sa stavu invalidity alebo stupňa invalidity, trvalej pracovnej neschopnosti alebo pracovnej nespôsobilosti,
 • departementálny súd pre dôchodky (tribunal départemental des pensions) rozhoduje spory týkajúce sa vojenských dôchodkov.

B. Ak sú príslušné riadne súdy, ako zistím, ktorý súd je príslušný riešiť môj spor?

HoreHore

I. Rozdeľujú sa súdy prvého stupňa príslušné v občianskoprávnych veciach na „nižšie“ a „vyššie“? Ak áno, ktorý súd je príslušný riešiť môj spor?

Existujú súdy vyššej inštancie, inštančné súdy  a samosudcovia.

 • Samosudcovia (juridictions de proximité)sú príslušní rozhodovať spory na základe návrhu jednotlivca do sumy 1 500 eur.
 • Inštančné súdy (tribunal d’instance) sú príslušné rozhodovať spory do sumy 7 600 eur (vrátane) a ďalej spory bez obmedzenia výšky sumy v určitých prípadoch ako spotrebné právo, poručníctvo, nájom bytu.
 • Súdy vyššej inštancie (tribunal de grande instance) sú príslušné rozhodovať všetky občianskoprávne spory, ktoré nepatria do právomoci iných súdov a najmä veci v rámci zákona o rodine.

II. Územná príslušnosť (ktorý súd je príslušný riešiť môj prípad, súd z mesta A alebo súd z mesta B?)

1. Všeobecné pravidlo územnej príslušnosti

V zásade je príslušným súdom súd v mieste bydliska odporcu. Toto pravidlo sa vysvetľuje snahou chrániť odporcu, keďže je predpoklad, že sa bude ľahšie obhajovať pred sudcom, ktorý pôsobí na súde, ktorý sa nachádza najbližšie k jeho bydlisku.

Ak je odporca fyzickou osobou, územne príslušným súdom je súd v mieste jeho trvalého alebo prechodného bydliska. Ak je odporcom právnická osoba (spoločnosť, združenie), územne príslušným súdom je súd v mieste podnikania právnickej osoby, ktorý je vo všeobecnosti jej sídlom. Stáva sa, že hlavné miesto podnikania nie je totožné so sídlom právnickej osoby. V takomto prípade sa prípad môže postúpiť súdu v hlavnom mieste podnikania právnickej osoby. V prípade veľkých spoločností, ktoré majú niekoľko pobočiek, sa spor môže postúpiť súdu v mieste, kde sa nachádza niektorá z pobočiek tejto spoločnosti.

HoreHore

2. Výnimky zo všeobecného pravidla
a) Kedy si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe všeobecného pravidla) a iným súdom?
 • Vo veci zmluvy: navrhovateľ môže vec predložiť buď súdu v mieste bydliska odporcu, alebo podľa povahy zmluvy, súdu v mieste dodávky veci alebo v mieste poskytnutia služby.
 • Vo veci trestno-právnej zodpovednosti alebo civilnej žaloby v rámci trestného konania: žaloba sa môže podať na súd v mieste bydliska odporcu alebo na súd v mieste, kde došlo k udalosti, ktorou je poškodený.
 • Vo veci nehnuteľností: navrhovateľ môže vec predložiť na súd v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
 • Vo veci výživného si navrhovateľ môže vybrať medzi súdom z miesta bydliska odporcu alebo z miesta bydliska veriteľa, t. j. súdom z miesta bydliska samotného navrhovateľa.
b) Kedy som povinný vybrať si iný súd než ten, ktorý sa nachádza v mieste bydliska odporcu (súd určený na základe všeobecného pravidla)?

V prípade sporu vo veci výživného alebo vyrovnávacieho plnenia je príslušným súdom súd z miesta bydliska toho z manželov, ktorý je veriteľom, alebo rodiča, ktorý deti, a to aj plnoleté, vyživuje.

Vo veci rozvodu: príslušným súdom je súd v mieste bydliska rodiny. Ak manželia žijú oddelene, príslušným súdom je súd v mieste, kde bývajú deti. Ak manželia nemajú deti, príslušný je súd v mieste bydliska odporcu.

HoreHore

Vo veci dedičstva je príslušný súd z miesta posledného bydliska zosnulého.

Vo veci nájmov je príslušný súd v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

c) Môžu si strany zúčastnené na spore vybrať súd, ktorý za bežných okolností nie je príslušný riešiť spor? 
 • Všetky špeciálne súdy majú výlučnú príslušnosť a nepríslušnosť musí vyhlásiť z úradnej moci súd. Možnosť postúpiť vec súdu, ktorý nie je za bežných okolností príslušný, existuje iba v prípade súdu vyššej inštancie a inštančného súdu vo veciach, v ktorých nemajú výlučnú právomoc.
 • V zásade každé ustanovenie zmluvy, ktoré sa odchyľuje od pravidla územnej príslušnosti a pravidla pridelenia veci, je neplatné, čo sa však nevzťahuje na zmluvy uzavreté medzi dvoma obchodnými subjektami pod podmienkou, že toto ustanovenie je sformulované veľmi jednoznačne.

C. Ak je príslušný špeciálny súd, ako zistím, ktorý súd je príslušný riešiť môj spor?

 • Obchodný súd: v zásade je príslušným súdom súd v mieste bydliska odporcu. V trestno-právnych veciach je príslušný súd v mieste, kde došlo k poškodzujúcemu činu alebo v obvode ktorého vznikla škoda.
 • Pracovný súd: zamestnanec vždy môže postúpiť vec pracovnému súdu v mieste, kde s ním bola uzavretá pracovná zmluva. Príslušný je pracovný súd, v ktorého obvode sa nachádza podnik, kde zamestnanec pracuje. Ak sa práca vykonáva mimo akéhokoľvek podniku, treba sa s vecou obrátiť na pracovný súd v mieste bydliska zamestnanca.
 • Paritný súd pre poľnohospodárske nájmy: príslušný je súd v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť.
 • Súd pre sociálne veci: v zásade je príslušný súd, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko príjemcu alebo sídlo organizácie, ktorá je odporcom, ak ide o spor medzi organizáciami, ktoré majú sídla v obvode rôznych súdov.

Bližšie informácie

 • Francúzske ministerstvo spravodlivosti français
 • Légifrance: základ francúzskeho práva français

« Právomoc súdov - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo