Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Ranska

Uusin päivitys: 05-10-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Ranska

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Ennen kanteen nostamista kantajan on tiedettävä mikä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään asiaa. Jos kantaja valitsee väärän tuomioistuimen tai tuomioistuimen toimivallasta syntyy riita, kantajan asian käsittely saattaa viivästyä tai kanne saatetaan jopa hylätä toimivallan puuttumisen vuoksi. 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen? A.
B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani? B.
I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani? I.
II. Alueellinen toimivalta (Onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?) II.
1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö 1.
2. Poikkeuksia pääsäännöstä 2.
a) Missä tapauksessa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä? a)
b) Missä tapauksessa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin? b)
c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen? c)
C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä? C.

 

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen?

Erityistuomioistuimia ovat seuraavat:

 • kauppatuomioistuin (tribunal de commerce), joka käsittelee elinkeinonharjoittajien välisiä riita-asioita, henkilöiden välisistä liiketoimista johtuvia riita-asioita, yhtiökumppaneiden välisiä riita-asioita ja yritysten insolvenssiasioita (selvitystila ja akordi)
 • vakuutustuomioistuin (tribunal des affaires de sécurité sociale), joka käsittelee sosiaaliturvan ja maatalouden keskinäisen sosiaalivakuutuksen lainsäädännön soveltamisesta aiheutuneita riita-asioita
 • työtuomioistuin (conseil des prud'hommes), joka käsittelee kaikki työsopimuksiin liittyvät riita-asiat
 • maatuomioistuin (tribunal paritaire des baux ruraux), joka käsittelee maanomistajan ja vuokralaisen riita-asioita (maanvuokra, vuokraviljely)
 • tuomioistuin, joka käsittelee työkyvyttömyyden toteamista tai sen astetta, pysyvän työkyvyttömyyden toteamista ja työhön soveltumattomuutta koskevia riita-asioita (tribunal du contentieux de l'incapacité)
 • alueellinen eläketuomioistuin (tribunal départemental des pensions), joka käsittelee sotilaseläkkeitä koskevia riita-asioita.

B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani?

I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Tuomioistuimet on jaettu alioikeuksiin (tribunaux de grande instance), vähäisiä riita-asioita käsitteleviin tuomioistuimiin (tribunaux d'instance) ja alueellisiin tuomioistuimiin (juridictions de proximité).

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Alueelliset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään yksityishenkilöiden esittämiä alle 1 500 euron suuruisia vaateita.
 • Vähäisiä riita-asioita käsittelevät tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään enintään 7 600 euron suuruisia vaateita sekä tiettyjen alojen, kuten kuluttajansuoja, holhousasiat ja huoneenvuokra, kanteet vaateen määrästä riippumatta.
 • Alioikeudet ovat toimivaltaisia käsittelemään kaikki riita-asiat, jotka eivät kuulu muiden tuomioistuinten toimivaltaan, erityisesti perheoikeuden alalla.

II. Alueellinen toimivalta (Onko A vai B kaupungin tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Periaatteessa se tuomioistuin on toimivaltainen, jonka tuomiopiirissä vastaaja asuu. Säännön taustalla on ajatus suojella vastaajaa olettaen, että kanteeseen on helpointa vastata kotipaikkaa lähinnä olevassa tuomioistuimessa.

Jos vastaaja on luonnollinen henkilö, kyseinen tuomioistuin on se, jonka tuomiopiirissä vastaajalla on koti- tai asuinpaikka. Oikeushenkilön (yhtiö, yhdistys) osalta kyseinen paikka on se, johon oikeushenkilö on sijoittautunut, eli yleensä se, jossa sillä on pääkonttori. Joskus on niin, että pääasiallinen sijoittautumispaikka ei ole sama kuin pääkonttorin sijaintipaikka, jolloin kanne voidaan nostaa pääasiallisessa sijoittautumispaikassa. Suuryritys, jolla on useita sivuliikkeitä, voidaan haastaa sivuliikkeen sijaintipaikkakunnalla.

2. Poikkeuksia pääsäännöstä
a) Missä tapauksessa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvän) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?
 • Sopimusasioissa kantaja voi nostaa kanteen vastaajan kotipaikan tai sopimuksen luonteesta riippuen tavaran tai palvelun toimituspaikan tuomioistuimessa.
 • Jos kysymys on sopimukseen perustumattomasta vahingonkorvausvastuusta tai rikosprosessissa esitettävästä siviilivaateesta, kanne voidaan nostaa vastaajan asuinpaikan tuomioistuimessa tai siellä, missä vahinko aiheutui tai vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui.
 • Kiinteistöasioissa kantaja voi nostaa kanteen kiinteistön sijaintipaikkakunnan tuomioistuimessa.
 • Elatusapuasioissa kantaja voi valita vastaajan tai kantajan (eli oman) asuinpaikan tuomioistuimen.
b) Missä tapauksessa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Jos kyse on elatusavusta tai korvauksesta (prestation compensatoire), velkojapuolison tai sen vanhemman, joka pääasiallisesti huolehtii lapsista heidän ikäänsä katsomatta, asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Avioeroasioissa perheen asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen. Jos puolisot asuvat eri paikoissa, lasten asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen. Jos puolisoilla ei ole lapsia, vastaajan asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen.

Jäämistöä koskevissa asioissa toimivaltainen tuomioistuin sijaitsee siellä, missä vainaja ennen kuolemaansa viimeksi asui.

Huoneenvuokra-asioissa kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuin on toimivaltainen.

c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?
 • Kaikilla erityistuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ja tuomioistuimen on omasta aloitteestaan havaittava toimivallan puute. Ainoa mahdollinen tilanne, jossa asianosaiset voisivat valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen, on silloin kun alioikeus tai vähäisiä riita-asioita käsittelevä tuomioistuin käsittelevät asioita, joissa niiden toimivalta ei ole yksinomainen.
 • Periaatteessa kaikki sopimusehdot, joissa poiketaan alueellisen ja asiallisen toimivallan säännöistä, ovat mitättömiä, lukuun ottamatta kahden elinkeinonharjoittajan välistä sopimusta sillä ehdolla, että kyseinen sopimusehto on hyvin selkeästi esitetty.

C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

 • Kauppatuomioistuimessa periaatteessa vastaajan asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen. Sopimukseen perustumattomassa vahingonkorvausvastuuasiassa kanne voidaan nostaa siellä, missä vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui tai vahinko aiheutui.
 • Työtuomioistuimessa työntekijä voi aina nostaa kanteen siellä, missä työsopimus oli tehty. Se työtuomioistuin, jossa työpaikka sijaitsee, on toimivaltainen. Jos työ on tehty muualla kuin kiinteässä toimipisteessä, työntekijän kotipaikan työtuomioistuin on toimivaltainen.
 • Se maatuomioistuin, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee, on toimivaltainen.
 • Vakuutustuomioistuimen osalta edunsaajan kotipaikan tai kyseisen työnantajan taikka vastaajaorganisaation kotipaikan, jos kyseessä on kahden eri paikkakunnilla sijaitsevan organisaation välinen riita-asia, tuomioistuin on periaatteessa toimivaltainen.

Lisätietoja

 • Ranskan oikeusministeriö français 
 • Légifrance français : Ranskan lainsäädännön pääseikat

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Ranska - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 05-10-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta