Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Francie

Poslední aktualizace: 11-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Před zahájením soudního řízení je třeba znát soudy, které mohou přezkoumat váš spor nebo jinými slovy soudy, které mají soudní pravomoc k jejich přezkoumání. Jestliže se obrátíte na nesprávný soud nebo jestliže se objeví neshoda v pravomoci, nastává riziko, že se řízení značně zpozdí nebo že bude vaše žaloba z důvodu nepříslušnosti dokonce zamítnuta. 

OBSAH

A. Je třeba se obracet na veřejnoprávní soud nebo na zvláštní soud? A.
B. Jestliže mají pravomoc veřejnoprávní soudy, jak mohu zjistit soud, který je příslušný pro můj spor? B.
I. Je rozdíl mezi „nižšími“ a „vyššími“ soudy s obecnou příslušností prvního stupně? Pokud ano, jaký soud je příslušný pro můj spor? I.
II. Územní příslušnost (je pro můj spor příslušný soud v městě A nebo soud v městě B?) II.
1. Obecný předpis o územní příslušnosti 1.
2. Výjimky z obecného předpisu 2.
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v bydlišti odpůrce (soud stanovený obecným předpisem) a jiným soudem? a)
b) Kdy jsem povinen vybrat si jiný soud než soud v místě bydliště odpůrce (soud stanovený obecným předpisem)? b)
c) Je možné stranám stanovit soud, který by nebyl běžně příslušný? c)
C. Jestliže je příslušný zvláštní soud, jak mohu zjistit soud příslušný pro můj spor? C.

 

A. Je třeba se obracet na veřejnoprávní soud nebo na zvláštní soud?

Zvláštní soudy jsou:

 • Soud v oblasti obchodního práva příslušný pro spory mezi obchodníky, spory vyplývající z obchodních smluv uzavřených mezi jakýmikoliv osobami, rozepří mezi společníky obchodní společnosti a finančních obtíží obchodních podniků (likvidace a soudní narovnání ….),
 • soud pro spory v oblasti sociálního zabezpečení příslušný pro neshody, které vyplývají z použití právního řádu a předpisů sociálního zabezpečení a vzájemné sociální zemědělské pojišťovny,
 • rada členů pracovního soudu, která se zabývá veškerými spory vzniklými z jednotlivých pracovních smluv,
 • paritní soud pro zemědělské pronájmy příslušný pro rozhodování sporů mezi nájemci a vlastníky zemědělských pronájmů (pachtovné, podílný pacht...),
 • soud pro sporné záležitosti v oblasti neschopnosti rozhoduje spory týkající se stavu nebo stupně invalidity, stavu trvalé neschopnosti a nezpůsobilosti k práci,
 • departementní soud pro stanovení dávek rozhoduje spory týkající se vojenského výslužného.

B. Jestliže mají pravomoc veřejnoprávní soudy, jak mohu zjistit soud, který je příslušný pro můj spor?

I. Je rozdíl mezi „nižšími“ a „vyššími“ soudy s obecnou příslušností prvního stupně? Pokud ano, jaký soud je příslušný pro můj spor?

Jsou soudy prvního stupně, instanční soudy a místní soudy.

NahoruNahoru

 • Místní soudy jsou příslušné k rozhodování žaloby soukromé osoby v případě sporu nižšího než 1500 EUR.
 • Instanční soudy jsou příslušné k rozhodování sporu, který je nižší nebo se rovná 7600 EUR a také sporů v určitých věcech bez omezení hodnoty, jako je spotřebitelské právo, poručenství, pronájmy bytových prostor.
 • Soudy prvního stupně jsou příslušné pro všechny ostatní občanskoprávní spory, které nespadají do jiných soudních pravomocí a zvláště pro rodinné spory.

II. Územní příslušnost (je pro můj spor příslušný soud v městě A nebo soud v městě B?)

1. Obecný předpis o územní příslušnosti

V zásadě je příslušným soudem soud v místě, kde žije odpůrce. Toto pravidlo se vysvětluje vůlí chránit odpůrce; předpokládá se, že je jednodušší obhajovat se u soudce, který je nejblíže jeho bydlišti.

Jestliže je odpůrce fyzickou osobou, je to soud v místě jeho bydliště nebo pobytu. U právnické osoby (společnost, sdružení) je to místo, kde je právnická osoba zapsána, obecně místo sídla. Stává se, že známý mateřský podnik má odlišné sídlo. V tomto případě je možné obrátit se na soud v místě mateřského podniku. U velkých společností, které mají více poboček, je možné se obrátit na soud v místě jedné z těchto poboček.

2. Výjimky z obecného předpisu
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v bydlišti odpůrce (soud stanovený obecným předpisem) a jiným soudem?
 • V případě smlouvy: žalobce může podat záležitost buď v místě bydliště odpůrce, nebo podle charakteru smlouvy v místě dodávky předmětu nebo v místě poskytnutí služby.
 • V případě zodpovědnosti za škodu nebo pokračování obecné žaloby v rámci trestního řízení: žalobu je možné podat soudu v bydlišti odpůrce nebo soudu v místě, kde došlo ke škodě nebo kde vznikla škodní událost.
 • V případě nemovitostí: žalobce může podat záležitost u soudu v místě, kde se nachází nemovitost.
 • V případě výživného má žalobce výběr mezi soudem v místě bydliště odpůrce a soudem v místě bydliště nárokovatele, tj. soudem samotného žalobce.
b) Kdy jsem povinen vybrat si jiný soud než soud v místě bydliště odpůrce (soud stanovený obecným předpisem)?

V případě sporu o výživné nebo o vyrovnávací plnění je příslušným soudem soud v místě bydliště manžele-nárokovatele nebo rodiče, který v zásadě převzal na starost děti, i plnoleté.

NahoruNahoru

V případě rozvodu: příslušným soudem je soud v místě bydliště rodiny. Jestliže manželé mají rozdílná bydliště, je příslušným soudem soud v místě bydliště dětí. Jestliže manželé nemají děti, je příslušným soudem soud v místě bydliště odpůrce.

V případě dědictví je příslušným soudem soud v místě posledního bydliště zemřelé osoby.

V případě nájmů je příslušným soudem soud v místě nemovitosti.

c) Je možné stranám stanovit soud, který by nebyl běžně příslušný?
 • Všechny zvláštní soudy mají výhradní příslušnost a nepříslušnost musí být soudem úředně vyvolána. Jediná možnost, jak se obrátit na soud, který by běžně nebyl příslušný, existuje mezi soudem prvního stupně a instančním soudem v záležitostech, v nichž nemají výhradní příslušnost.
 • V zásadě jsou všechny doložky ke smlouvě, které se odlišují od předpisu o územní příslušnosti a pravomoci neplatné, s výjimkou smluv uzavřených mezi dvěma obchodníky za podmínky, že byla územní příslušnost velmi jasně specifikována.

C. Jestliže je příslušný zvláštní soud, jak mohu zjistit soud příslušný pro můj spor?

 • U soudu v oblasti obchodního práva: příslušným soudem je v zásadě soud v místě bydliště odpůrce. Ve věci poškození je příslušným soudem soud v místě škodní události nebo soud v obvodu, v němž škoda vznikla.
 • Před radou členů pracovního soudu: zaměstnanec se může kdykoliv obrátit na radu členů pracovního soudu v místě uzavření pracovní smlouvy. Rada příslušných členů pracovního soudu je rada v obvodu, v němž je umístěn podnik, ve kterém zaměstnanec pracuje. Pokud se práce vykonává zcela mimo podnik, je třeba se obrátit na radu členů pracovního soudu v místě bydliště zaměstnance.
 • Paritní soud pro zemědělské pronájmy: příslušným soudem je soud v místě nemovitosti.
 • Soud pro spory v oblasti sociálního zabezpečení: příslušným soudem je v zásadě soud v obvodu, v němž se nachází bydliště zúčastněného příjemce nebo zaměstnavatele nebo v případě střetu mezi subjekty, které mají sídlo v různých soudních obvodech, sídlo subjektu odpůrce.

Bližší informace

 • Ministerstvo spravedlnosti Francie - Ministère de la justice français français 
 • Légifrance: Základy francouzského práva - Légifrance : l'essentiel du droit français français

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království