Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Finska

Zadnja sprememba: 20-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Bralce opozarjamo, da je ta predstavitev splošna in da je pred vložitvijo tožbe vedno priporočljivo preveriti, ali je sodišče pristojno, na primer tako, da se obrnete na sodišče, pri katerem želite vložiti tožbo. Mednarodni predpisi (glej na primer Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001) lahko vsebujejo izjeme od spodnjih pravil. 

KAZALO

A. Ali se je treba obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče? A.
B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero sodišče je potem pristojno za mojo zadevo? I.
II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?) II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Izjeme pri splošnem pravilu 2.
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo? C.

 

A. Ali se je treba obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče?

Na Finskem civilne tožbe obravnavajo redna sodišča. Specializirana sodišča so pristojna za obravnavo pritožb ali pa obravnavajo zadeve, ki jih ne vložijo fizične osebe.

B. Če je pristojno redno civilno sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če, katero sodišče je potem pristojno za mojo zadevo?

Na Finskem te razlike ni.

II. Krajevna pristojnost (ali je za mojo zadevo pristojno sodišče v mestu A ali sodišče v mestu B?)

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Glavno pravilo je, da se tožba vloži pri rednem nižjem sodišču v kraju, kjer ima toženec stalno prebivališče. To pravilo se uporablja tudi, če je toženec pravna oseba. Druga sodišča obravnavajo le neznaten del zadev.

2. Izjeme pri splošnem pravilu
a) Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

To je možno v naslednjih zadevah:

 • Vloga za razvezo in tožba v zvezi z razvezo se lahko po splošnem pravilu vložita pri sodišču v kraju, kjer ima ena od zainteresiranih strank stalno prebivališče. To sodišče je pristojno tudi za vprašanja v zvezi s skrbjo za otroka.
 • V nekaterih zadevah v zvezi s pogodbenim pravom se lahko tožba vloži na način, ki se razlikuje od glavnega pravila: na primer, če gre za tožbo zoper trgovca ali poslovneža v zvezi s poslovno pogodbo. Takrat se lahko tožba vloži pri sodišču v kraju poslovanja. Podobno se lahko tožba na podlagi pogodbe o zaposlitvi vloži v kraju sklenitve pogodbe ali izvajanja dela, razen tega pa tudi pri sodišču v kraju stalnega prebivališča toženca.
 • Potrošnik lahko vloži tožbo zoper trgovca tudi pri sodišču stalnega prebivališča potrošnika.
 • Tožba v zvezi z ugotovitvijo očetovstva se vloži pri sodišču, katerega sodno okrožje vključuje občino socialnega delavca otroka, ki je odgovoren za določitev očetovstva. Tožba pa se lahko vloži tudi pri sodišču v kraju stalnega prebivališča matere, otroka ali skrbnika otroka ali v kraju, kjer je bil otrok spočet. Za tožbe za izpodbijanje očetovstva pa je izključno pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča otroka.
 • Sodni postopek v zvezi s civilnopravno tožbo na podlagi kaznivega dejanja lahko poteka tudi pri sodišču, ki bi bilo pristojno za izrek kazenske sankcije za zadevno kaznivo dejanje.
b) Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

Ločeno tožbo v zvezi z zapadlo preživnino za mladoletnega otroka je treba vložiti pri sodišču v občini, kjer ima stalno prebivališče skrbnik otroka ali skrbnik, ki ga določi sodišče.

V zadevah v zvezi z nepremičninami, rubežem in dedovanjem ni vedno pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča toženca. Namesto tega je lahko pristojno na primer:

 • v zadevah v zvezi s premoženjem, sodišče v kraju, kjer je premoženje;
 • v zadevah v zvezi z rubežem, sodišče, v sodnem okrožju katerega je bil izveden rubež;
 • v zadevah v zvezi s spori o dedovanju, sodišče v kraju, kjer je imel pokojni zadnje stalno prebivališče.
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

V civilni tožbi (razen v nespornih civilnih zadevah) lahko stranki izbereta sodišče, ki ni običajno pristojno (nižje sodišče). Vseeno pa se to ne uporablja v zadevah, povezanih z nepremičninami, rubežem, stečajem/bankrotom, dedovanjem ali skrbništvom.

Pogoj za to je pisen dogovor zainteresiranih strank o pristojnem sodišču (na primer s standardno pogodbo). Razen določbe o posebnem sodišču, mora biti v pogodbi natančno določena tudi zadeva ali pravno razmerje, v zvezi s katero/katerim je pogodba.

Če tožnik vloži tožbo pri sodišču, ki ni pristojno, lahko sodišče zadevo kljub temu obravnava, razen če toženec ugovarja temu postopku, preden odgovori na dejansko vsebinsko zadevo.

C. Če je pristojno specializirano sodišče, kako lahko ugotovim, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Na Finskem ni sistema specializiranih sodišč za pravdne zadeve, razen v izjemnih okoliščinah.

Nadaljnje informacije

 • Sodišča English - suomi - svenska

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo