Europese Commissie > EJN > Bevoegdheid van de rechtbanken > Finland

Laatste aanpassing: 28-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Bevoegdheid van de rechtbanken - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Onderstaande uiteenzetting is van algemene aard. Het verdient altijd aanbeveling om te controleren welk gerecht bevoegd is voordat u een zaak aanbrengt, bijvoorbeeld door contact op te nemen met het gerecht waarbij u de zaak aanhangig wilt maken. In sommige gevallen worden de onderstaande regels door internationale regelgeving opzij gezet (zie bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad). 

INHOUDSOPGAVE

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank? A.
B. Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak? B.
I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak? I.
II. Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak)? II.
1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid 1.
2. Uitzonderingen op de basisregel 2.
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank? a)
b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)? b)
c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen? c)
C. Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden? C.

 

A. Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank?

In Finland worden civiele zaken door algemene rechtbanken behandeld. Bijzondere rechtbanken zijn bevoegd in beroepszaken of behandelen zaken die niet door burgers worden aangebracht.

B. Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn, hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

I. Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg en zo ja, welke rechtbank is dan bevoegd voor mijn zaak?

Een dergelijk onderscheid bestaat niet in Finland.

II. Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of die van stad B bevoegd voor mijn zaak)?

1. De basisregel van de territoriale bevoegdheid

De basisregel is dat de zaak wordt aangebracht bij de algemene lagere rechtbank van de woonplaats van de verweerder. Dat geldt ook wanneer de verweerder een rechtspersoon is. Slechts een kleine minderheid van zaken wordt elders behandeld.

2. Uitzonderingen op de basisregel
a) Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Dat is onder andere in de volgende gevallen mogelijk:

 • Een verzoek tot echtscheiding en andere zaken die met echtscheiding verband houden, kunnen in de regel worden behandeld bij de rechtbank van de woonplaats van elk van beide betrokken partijen. Dezelfde rechtbank is dan bevoegd voor de ouderlijke verantwoordelijkheid over een kind.
 • In sommige gevallen kan een vordering uit overeenkomst worden ingesteld op een manier die afwijkt van de hoofdregel, bijvoorbeeld in geval van een vordering uit een overeenkomst tegen een handelaar of ondernemer die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf. In een dergelijk geval kan de vordering worden ingesteld bij de rechtbank van de plaats waar het bedrijf wordt uitgeoefend. Een vordering uit een arbeidsovereenkomst kan worden ingesteld bij de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst werd aangegaan of de arbeid werd verricht, naast de rechtbank van de woonplaats van de verweerder.
 • Een consument kan een vordering tegen een handelaar ook aanbrengen bij de rechtbank van zijn eigen woonplaats.
 • Een verzoek tot vaststelling van het vaderschap wordt ingesteld bij de rechtbank van het rechtsgebied waarin de gemeente is gelegen van de ambtenaar van de kinderbescherming die verantwoordelijk was voor de behandeling van de zaak. Een zaak kan echter ook worden aangebracht bij de rechtbank van de woonplaats van de moeder, het kind of de voogd van het kind, of van de plaats waar het kind is verwekt. Een verzoek tot ontkenning van het vaderschap kan echter uitsluitend door de rechtbank van de woonplaats van het kind worden behandeld.
 • Een civiele vordering in samenhang met een strafbaar feit kan ook worden behandeld door de rechtbank die bevoegd zou zijn in het strafproces over dat feit.
b) Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Een aparte vordering inzake alimentatie voor minderjarige kinderen moet worden ingesteld bij de rechtbank van de gemeente waar de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, of de voogd van het kind woonplaats heeft.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In geschillen over onroerende goederen, beslag en nalatenschappen is niet altijd de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd, maar bijvoorbeeld:

 • in geschillen over onroerende goederen: de rechtbank van de plaats waar het onroerend goed is gelegen;
 • in beslagleggingsgeschillen: de rechtbank in wiens rechtsgebied het beslag is gelegd;
 • in geschillen over nalatenschappen: de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.
c) Mogen de partijen zelf een rechtbank, die normaal gezien niet bevoegd zou zijn, aanwijzen?

In een civiele zaak kunnen partijen zelf een andere dan de gewoonlijk bevoegde rechtbank van eerste aanleg kiezen. Dat geldt echter niet voor non-contentieuze zaken en geschillen over onroerende goederen, beslag, faillissement, nalatenschappen of voogdij.

Voorwaarde is dat de betrokken partijen schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen over de bevoegde rechtbank (bijvoorbeeld in een standaardovereenkomst). Naast de bepaling waarin de bevoegde rechtbank wordt aangewezen, moet de overeenkomst ook de aangelegenheid zelf omschrijven of de rechtsverhouding waarop zij betrekking heeft.

Als de eiser een vordering instelt bij een andere dan de normaliter bevoegde rechtbank, kan deze niettemin kennis nemen van de zaak, tenzij de verweerder voor alle andere verweer ten gronde het ontbreken van rechtsmacht inroept.

C. Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

In Finland worden geschillen alleen in uitzonderingsgevallen door gespecialiseerde rechtbanken behandeld.

Nadere inlichtingen

 • Finse gerechten English - suomi - svenska

« Bevoegdheid van de rechtbanken - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 28-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk