Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Atgādinām lasītājam, ka zemāk minētajam apkopojumam ir vispārīgs raksturs un ka pirms prasības iesniegšanas vienmēr ir ieteicams pārliecināties par tiesas kompetenci, piemēram, sazinoties ar to tiesu, kurā ir paredzēts iesniegt prasību. Starptautiski noteikumi var paredzēt izņēmumus tajos noteikumos, kuri ir aprakstīti zemāk (skatīt, piemēram, Padomes Regulu (EK) Nr. 44/2001 (Council Regulation (EC) No 44/2001)). 

SATURS

A. Vai man ir jāvēršas parastajā civillietu tiesā vai kādā specializētajā tiesā? A.
B. Ja kompetentas ir parastās civillietu tiesas, kā es varu noteikt tiesu, pie kuras man ir jāvēršas? B.
I. Vai pastāv starpība starp zemākas pakāpes un augstākas pakāpes civillietu tiesām un, ja tā ir, tad kura tiesa ir kompetenta manā prasībā? I.
II. Teritoriālā kompetence (Vai manā prasībā kompetenta ir pilsētas A vai pilsētas B tiesa?) II.
1. Vispārīgie noteikumi par teritoriālo kompetenci 1.
2. Izņēmumi no vispārīgajiem noteikumiem 2.
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesu (tiesa, ko nosaka vispārīgie noteikumi) un citu tiesu? a)
b) Kad man ir jāizvēlas cita tiesa, nevis tiesa atbildētāja dzīvesvietā (tiesa, ko nosaka vispārīgie noteikumi)? b)
c) Vai pusēm pastāv iespēja nozīmēt tiesu, kura parasti nebūtu kompetenta? c)
C. Ja kompetenta ir kāda speciālā tiesa, kā es varu noteikt, tieši pie kuras tiesas man būtu jāvēršas? C.

 

A. Vai man ir jāvēršas parastajā civillietu tiesā vai kādā specializētajā tiesā?

Somijā civillietas tiek izskatītas vispārējās tiesās. Speciālās tiesas ir vai nu apelācijas stadijā, vai arī tās izskata prasības, kuras nav iesniegušas privātpersonas.

B. Ja kompetentas ir parastās civillietu tiesas, kā es varu noteikt tiesu, pie kuras man ir jāvēršas?

I. Vai pastāv starpība starp zemākas pakāpes un augstākas pakāpes civillietu tiesām un, ja tā ir, tad kura tiesa ir kompetenta manā prasībā?

Šāds iedalījums Somijā nepastāv.

II. Teritoriālā kompetence (Vai manā prasībā kompetenta ir pilsētas A vai pilsētas B tiesa?)

1. Vispārīgie noteikumi par teritoriālo kompetenci

Galvenais princips ir tāds, ka prasība ir jāsniedz vispārējā zemākās instances tiesā atbildētāja dzīvesvietā. Tas attiecas arī uz situāciju, kad atbildētājs ir juridiska persona. Tikai neliels daudzums prasību tiek izskatītas kaut kur citur.

2. Izņēmumi no vispārīgajiem noteikumiem
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp atbildētāja dzīvesvietas tiesu (tiesa, ko nosaka vispārīgie noteikumi) un citu tiesu?

Tas iespējams šādos gadījumos:

 • Lūgumi attiecībā uz laulības šķiršanu un prasības attiecībā uz laulības šķiršanu, saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, var tikt iesniegtas jebkuras ieinteresētās puses dzīvesvietā. Tā pati tiesa ir arī kompetenta, ja šajā lietā ir jālemj arī par bērnu aprūpi.
 • Dažos gadījumos, ja pastāv vienošanās, prasība var tikt iesniegta citādi nekā to paredz vispārīgie noteikumi: piemēram, prasība, kas iesniegta pret tirgotāju vai uzņēmēju, ja lieta attiecas uz komerclīgumu. Šajā gadījumā prasība var tikt iesniegta tās vietas tiesā, kur tiek veikta uzņēmējdarbība. Līdzīgā veidā prasība, kas balstīta uz darba līgumu, papildus atbildētāja dzīvesvietas tiesai var tikt iesniegta tās vietas tiesā, kur ir ticis parakstīts līgums.
 • Patērētājs var iesniegt prasību pret tirgotāju arī paša patērētāja dzīvesvietas tiesā.
 • Prasība attiecībā uz paternitātes noteikšanu ir iesniedzama tiesā, kuras apgabalā ietilpst pašvaldība, kurā strādā bērnu sociālais darbinieks, kurš ir atbildīgs par paternitātes noteikšanu. Prasība var tikt sniegta arī tās vietas tiesā, kur dzīvo māte, bērns vai bērna aizgādnis, vai kur bērns ir ticis ieņemts. Taču prasība par paternitātes atspēkojumu ir piekritīga tikai bērna dzīvesvietas tiesas kompetencei.
 • Civilprasība, kas ir balstīta uz kriminālnoziegumu, var tikt iesniegta arī tajā tiesā, kura ir kompetenta piespriest sodu par attiecīgo noziegumu.
b) Kad man ir jāizvēlas cita tiesa, nevis tiesa atbildētāja dzīvesvietā (tiesa, ko nosaka vispārīgie noteikumi)?

Atsevišķa sūdzība attiecībā uz uzturlīdzekļiem, kas maksājami nepilngadīgam bērnam, ir jāsniedz bērna aizbildņa vai bērnam nozīmētā aizgādņa dzīvesvietas pašvaldības tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lietās, kuras attiecas uz tādām lietām, kā nekustamais īpašums, apķīlāšana un mantojums, kompetentā tiesa ne vienmēr būs atbildētāja dzīvesvietas tiesa. Tā vieta (piemēram):

 • īpašuma lietās tā būs īpašuma atrašanās vietas tiesa;
 • apķīlāšanas lietās tā būs tiesa, kuras apgabalā apķīlāšana tika veikta;
 • lietās, kuras ir saistītas ar strīdiem par mantojumu, tā būs mirušā pēdējās dzīvesvietas tiesa.
c) Vai pusēm pastāv iespēja nozīmēt tiesu, kura parasti nebūtu kompetenta?

Civilprāvā (bet nevis civillietā, kura nav saistīta ar strīdu starp pusēm) iesaistītās puses var izvēlēties citu tiesu nekā to, kura parasti būtu kompetenta (zemākas pakāpes tiesa). Tas tomēr neattiecas uz lietām, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, apķīlāšanu, bankrotu, mantojumu vai aizbildniecību.

Tā priekšnoteikums ir tas, ka ieinteresētās puses ir rakstiski vienojušās par kompetento tiesu (piemēram, standarta līgumā). Bez punkta attiecībā uz īpašu tiesu, līgumam ir arī jāprecizē pats jautājums vai tiesiskās attiecības, uz ko līgums attiecas.

Ja prasītājs iesniedz prasību kaut kur citur nevis kompetentajā tiesā, tiesa var tomēr izskatīt lietu, ja vien atbildētājs neiebilst pret šo procedūru pirms viņš vai viņa ir sniedzis(-gusi) atbildi par attiecīgās lietas būtību.

C. Ja kompetenta ir kāda speciālā tiesa, kā es varu noteikt, tieši pie kuras tiesas man būtu jāvēršas?

Somijā, citkārt kā izņēmuma gadījumos, lietu izskatīšanai netiek izmantota speciālu tiesu sistēma.

Cita informācija

 • Tiesas (Courts) English - suomi - svenska

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste