Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Finsko

Poslední aktualizace: 07-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Připomínáme, že předkládaný dokument má pouze obecnou povahu a že před podáním žaloby je vždy radno prověřit soudní pravomoc příslušného soudu, a to např. tak, že se u soudu, u kterého chcete žalobu podat, dotážete. Mezinárodní předpisy mohou představovat výjimky z níže uvedeného (viz např. Nařízení Rady ES č. 44/2001). 

OBSAH

A. Mám se obrátit na obecný civilní soud nebo na specializovaný soud? A.
B. Jak mám poznat - když se jedná o soudní pravomoc obecných civilních soudů -, na který z nich se mám obrátit? B.
I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími obecnými civilními soudy a pokud ano, který z nich je příslušný pro můj případ? I.
II. Územní soudní pravomoc (má soud města A nebo města B soudní pravomoc projednávat můj případ?) II.
1. Základní pravidlo územní soudní pravomoci 1.
2. Výjimky ze základního pravidla 2.
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soudem určeným za použití základního pravidla) a mezi jiným soudem? a)
b) Kdy musím zvolit jiný soud než soud podle místa bydliště žalovaného (soud stanovený za použití základního pravidla)? b)
c) Mohou samy strany udělit soudní pravomoc soudu, který by jinak nebyl věci příslušný? c)
C. Jak mám poznat - když se jedná o soudní pravomoc specializovaných soudů -, na který se mám obrátit? C.

 

A. Mám se obrátit na obecný civilní soud nebo na specializovaný soud?

Ve Finsku se občanskoprávní spory zpravidla projednávají před obecnými soudy. Zvláštní soudy jsou vyhrazeny buď pro odvolací řízení nebo projednávají žaloby podané nesoukromými subjekty.

B. Jak mám poznat - když se jedná o soudní pravomoc obecných civilních soudů -, na který z nich se mám obrátit?

I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími obecnými civilními soudy a pokud ano, který z nich je příslušný pro můj případ?

Ve Finsku žádné takové dělení neexistuje.

II. Územní soudní pravomoc (má soud města A nebo města B soudní pravomoc projednávat můj případ?)

1. Základní pravidlo územní soudní pravomoci

Podle základního pravidla se žaloba podává u nižšího obecného soudu podle místa bydliště žalovaného. To platí i tehdy, kdy je žalovaným právnická osoba. Jinde se projednává pouze malá skupina žalob.

2. Výjimky ze základního pravidla
a) Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soudem určeným za použití základního pravidla) a mezi jiným soudem?

Níže uvádíme případy, kde je to možné:

 • Žádosti o rozvod a žaloby rozvodů se týkající se mohou zpravidla podávat u soudů příslušných podle místa bydliště kterékoli z obou zainteresovaných stran. Týž soud je rovněž příslušný, když se jedná v této souvislosti o péči o dítě.
 • V určitých případech, zahrnujících smluvní právo, lze žalobu podat jinak než podle základního pravidla: Např. žaloba proti obchodníkovi nebo podnikateli, když se věc týká obchodní smlouvy. V takovém případě lze žalobu podat u soudu příslušného podle místa výkonu podnikání. Podobně lze žaloby týkající se pracovních smluv podávat v místě, kde byla příslušná smlouva uzavřena nebo v místě výkonu práce, a přirozeně i u soudu podle místa bydliště žalovaného.
 • Spotřebitelé mohou podávat žaloby proti obchodníkům také v místě svého bydliště.
 • Žaloby o určení otcovství se podávají u soudů, jejichž místně příslušná působnost zahrnuje obec výkonu činnosti úředně stanoveného opatrovníka, který má případ určení otcovství na starost. Žaloba však může být podána i u soudu podle místa bydliště matky, dítěte nebo zmocněnce dítěte, nebo podle místa početí dítěte. Žaloby o popření otcovství však spadají výhradně do soudní pravomoci soudu bydliště dítěte.
 • Žaloby týkající se občanskoprávního nároku založeného na trestném činu lze rovněž projednávat u téhož soudu, který má soudní pravomoc uložit trest za příslušný trestný čin.
b) Kdy musím zvolit jiný soud než soud podle místa bydliště žalovaného (soud stanovený za použití základního pravidla)?

Zvlášť oddělená žaloba, týkající se výživného na nezletilé dítě, se musí podat u soudu podle místa bydliště opatrovníka dítěte nebo jeho zmocněnce.

NahoruNahoru

V případech týkajících se např. nemovitostí, exekucí a dědictví nemusí být příslušným soudem vždy soud podle místa bydliště žalovaného, resp. odpůrce. Místo toho (např.):

 • u případů týkajících se nemovitostí se věc projednává před soudem podle umístění nemovitosti;
 • u exekucí se věc projednává před soudem, v jehož místní působnosti k exekuci došlo;
 • spory o dědictví se projednávají před soudem podle místa posledního bydliště zesnulého.
c) Mohou samy strany udělit soudní pravomoc soudu, který by jinak nebyl věci příslušný?

U občanskoprávních žalob (avšak pouze u neproblematických případů) si mohou dotyčné strany zvolit jiný soud než ten, který by byl za normálních okolností věci příslušný (soud nižšího stupně). To však neplatí v případech, týkajících se nemovitostí, exekucí, úpadku, dědictví nebo opatrovnictví.

Podmínkou zde je, že se zainteresované strany písemně dohodnou na příslušném soudu (např. formou standardní smlouvy). Kromě stanovení konkrétního soudu musí smlouva rovněž vymezit věc samotnou nebo právní vztah, jehož se smlouva týká.

Pokud podá žalobce žalobu u jiného soudu než u soudu věci příslušného, může dotyčný soud případ i tak projednat, jestliže žalovaný nevznese proti takovému postupu námitku, a to ještě před tím, než se vyjádří k podstatě žaloby.

C. Jak mám poznat - když se jedná o soudní pravomoc specializovaných soudů -, na který se mám obrátit?

S výhradou výjimečných okolností ve Finsku neexistuje soustava zvláštních soudů, které by se zabývaly občanskoprávními přemi.

Bližší informace

 • Soudy English - suomi - svenska

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 07-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království