Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > England och Wales

Senaste uppdatering: 03-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - England och Wales

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Om du vill inleda en rättegång måste du ta reda på vilken domstol som är behörig att pröva målet. Om du vill väcka talan i tvistemål, måste du veta vilken domstol som är behörig att ta upp ärendet. Om du vänder dig till fel domstol eller om det blir en tvist i behörighetsfrågan kan du riskera att ärendet blir kraftigt fördröjt eller till och med att domstolen avvisar ditt ärende därför att den inte är behörig att behandla det. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol skall jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? I.
II. Geografisk behörighet II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

De flesta typer av tvistemål handläggs av High Court of England & Wales eller av grevskapsdomstolarna (county courts). High Court, som även kallas Royal Courts of Justice, kan pröva nästan alla typer av tvistemål. I praktiken handlägger den i huvudsak mer omfattande och komplicerade mål. Den är organiserad i tre avdelningar som var och en handhar olika typer av mål.

Vissa grevskapsdomstolar (county courts) är endast behöriga att pröva ”civilmål”, medan andra har en bredare behörighet och även kan handlägga så kallade Chancery-ärenden, till exempel avtalstvister.

De flesta mål som involverar medborgare och staten prövas i specialdomstolar (tribunals). Det finns ett stort antal specialdomstolar som handlägger frågor inom områden som invandring, beskattning, psykisk hälsa, sociala förmåner och transport. Vissa specialdomstolar prövar tvister om exempelvis mark, egendom eller anställningsavtal. Närmare upplysningar om de olika specialdomstolarna finns på webbplatserna för Court Service English och Department for Constitutional Affairs English.

Eftersom frågan om domstolars behörighet ofta är tämligen komplicerad - till exempel prövas vissa arbetsrättsliga frågor i grevskapsdomstolarna i stället för i specialdomstolarna - är det lämpligt att vända sig till en advokat innan man vidtar rättsliga åtgärder. Du kan få upplysningar om förfarandet (dock ej juridisk rådgivning) genom att vända dig till Court Service på:

Rygg

Till börjanTill början

B. Vilken allmän domstol skall jag vända mig till?

Talan kan väckas vid vilken grevskapsdomstol som helst i England och Wales. På webbplatsen för Court Service finns adressen till alla grevskapsdomstolar English och uppgifter om High Court English.

Grevskapsdomstolarna tenderar att ta upp de juridiskt mindre komplicerade målen. För närmare upplysningar om huruvida du bör vända dig till en grevskapsdomstol eller till High Court, se svaret på följande fråga.

High Court är organiserad i tre avdelningar som var och en handhar olika typer av mål:

Queen’s Bench Division - Denna avdelning prövar en rad olika typer av tvistemål, till exempel skadestånd på grund av avtalsbrott och utomobligatorisk skadestånd, förtalsmål, affärstvister och så kallade Admiralty cases (tvister som involverar fartyg, till exempel kollisioner, skador på last samt bärgning). Queen’s Bench Division utövar också tillsyn över en lång rad domstolar, specialdomstolar och organ samt över myndighetsutövande individer (inklusive ministrar i regeringen) via Administrative Court (förvaltningsdomstolen). Denna tillsynsfunktion syftar till att garantera att beslut av dessa organ eller individer fattas korrekt och i enlighet med lag och inte går utöver de befogenheter som parlamentet tilldelat dem.

Rygg

Till börjanTill början

Chancery Division - Denna avdelning prövar i första hand egendomsfrågor, till exempel förvaltning av dödsbon, tolkning av testamenten, insolvens, bolagsbeskattning och sambeskattning (tax partnerships), patent och tvister rörande aktiebolag och handelsbolag.

Family Division - Denna avdelning prövar mål om äktenskap och äktenskapsskillnad, frågor som rör barn (till exempel adoption), frågor som rör obestridda testamenten samt mål om fördelning av kvarlåtenskapen efter personer som har avlidit utan att upprätta ett testamente.

Om du är osäker på vilken domstol som är behörig i ditt fall bör du söka juridisk rådgivning eller vända dig till Court Service för information om förfarandena genom att använda kontaktuppgifterna ovan.

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna?

Om ditt krav uppgår till högst 15 000 brittiska pund bör talan väckas i grevskapdomstolen, om inget annat anges. Krav på lägre belopp än 5 000 pund kan prövas av grevskapsdomstolarna i enlighet med småmålsförfarandet (small claims procedure), som är en enkel och informell metod för tvistlösning där det ofta inte behövs någon advokat. Vid krav på över 15 000 pund kan talan väckas antingen i High Court eller i grevskapsdomstolarna.

Ärendets natur och komplexitet avgör vilken domstol som är behörig. Om du är osäker bör du söka rådgivning.

I England och Wales kan familjemål behandlas på olika nivåer i grevskapsdomstolarna beroende på hur komplicerat ärendet är i juridiskt hänseende. Talan i familjemål bör väckas i den grevskapsdomstol som har behörighet för det område där barnen och/eller partnern är bosatta. Familjemål kan ofta vara komplicerade, men inte nödvändigtvis i juridiskt hänseende. Du bör vända dig till den relevanta lokala grevskapsdomstolen och förhöra dig om huruvida den är behörig att handlägga ditt ärende. Om den domstol som du har kontaktat endast prövar allmänna civilrättsliga frågor, kommer den att hänvisa dig till den domstol som är behörig i ditt specifika fall. Det kan hända att ett mål måste prövas av High Court i London på grund av att en person inte är bosatt i England eller Wales och detta komplicerar de ekonomiska aspekterna. Domstolen som prövar familjemål kallas Principal Registry of the Family Division (PRFD).

Rygg

Till börjanTill början

II. Geografisk behörighet

Med förbehåll för vissa undantag som anges nedan kan talan in tvistemål väckas vid vilken grevskapsdomstol som helst i England and Wales. Detta innebär emellertid inte automatiskt att målet kommer att prövas i den domstol där talan väcktes. Närmare upplysningar om detta följer nedan.

1. Huvudregeln om behörig domstol

I de flesta typer av mål kan talan väckas vid vilken grevskapsdomstol som helst i England and Wales. I vissa fall är det dock obligatoriskt att vända sig till domstolen på orten. Det gäller exempelvis i mål om besittningsrätt till en fastighet. Det kan till exempel vara fråga om situationer där en hyresgäst eller en arrendator inte har betalt hyra eller arrende och ägaren kräver att återfå besittningen till fastigheten. Andra typer av mål måste prövas av de särskilda avdelningar inom High Court som tas upp ovan. Du kan få upplysningar om dessa specialdomstolar:

 • antingen genom att kontakta High Court på tel. +44 20 7947 6000, eller
 • via webbplatsen för Court Service English.

Om kravet gäller ett visst penningbelopp och talan inte väcks vid en av specialavdelningarna inom High Court överförs målet automatiskt till svarandens ”hemmadomstol” om talan inte väcktes där och svaranden bestrider kravet. Om det finns fler än en svarande överförs målet till hemmadomstolen för den svarande som först går i svaromål.

Rygg

Till börjanTill början

2. Undantag från huvudregeln

Som angetts ovan är besittning av fastigheter ett område där talan måste väckas i den grevskapsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. När det gäller krav enligt konsumentkreditlagen eller krav rörande återtagande av varor, ska talan väckas vid behörig domstol på den ort där den person som har varorna i sin besittning är bosatt eller bedriver affärsverksamhet. Närmare upplysningar om dessa undantag finner du i artiklarna 55 och 7 i rättegångsreglerna i civilmål English (civil court rules) för England och Wales.

I avtalstvister är det avtalets natur som avgör vilken domstol som är behörig. Till exempel kan en tvist om ett anställningsavtal vara en fråga för Employment Tribunal, medan tvister om andra typer av avtal kan prövas av grevskapsdomstolarna eller Supreme Court.

Familjemål, exempelvis frågor om underhåll, äktenskapsskillnad och föräldraansvar prövas av de olika avdelningarna i grevskapsdomstolarna eller High Court, på det sätt som beskrivits ovan.

Andra frågor, som utomobligatoriskt skadestånd (vid person- eller sakskada som kan ligga till grund för skadeståndstalan) och enskilt anspråk i anledning av brott (en målsägandes skadeståndsanspråk), kan prövas antingen i grevskapsdomstol eller i High Court, beroende på ärendets natur. Även i dessa fall är det lämpligt att söka rådgivning från någon av ovan angivna källor.

Rygg

Till börjanTill början

a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Som framgått ovan kan en borgenär, beroende på fordringens belopp och vilken typ av mål det är fråga om, välja att väcka talan vid vilken som helst av grevskapsdomstolarna eller vid High Court. Det är dock inte givet att den domstol där talan väcks också prövar målet. De flesta mål överförs automatiskt till svarandens ”hemmadomstol” om han eller hon går i svaromål. En borgenär har därför ganska små möjligheter att påverka var målet kommer att prövas. Mål kan överföras till en annan domstol också av andra skäl, men detta är beroende av vilka åtgärder som vidtas av övriga parter i målet och domstolen som prövar målet. Det är också upp till domstolen att fastställa var huvudförhandlingen eller någon annan förhandling ska hållas (till exempel vid en viss grevskapsdomstol), även om förfarandet inte överförs formellt. Närmare upplysningar om överföring av mål finner du i artikel 30 i rättegångsreglerna i civilmål English (civil court rules) för England och Wales.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor?

Som framgått ovan kan talan väckas vid vilken domstol som helst, med undantag för mål om besittningsrätt till fastighet och återtagande av varor. Oavsett om en tvist gäller skadestånd eller ett visst belopp måste kravet uppgå till över 15 000 pund för att talan ska kunna väckas i High Court. Om talan gäller skadestånd för personskada måste kravet uppgå till minst 50 000 pund för att talan ska kunna väckas i High Court.

Rygg

Till börjanTill början

Med förbehåll för detta ska talan väckas i High Court om käranden anser att målet bör prövas där på grund av storleken på det belopp som kravet gäller, eller sett till sakförhållandenas komplicerade natur, rättsliga frågeställningar, möjligheterna att överklaga, relevanta förfaranden och/eller vilken betydelse utgången i målet har för allmänheten. Till sist är det ändå domstolen som avgör om ett sådant mål ska prövas vid High Court eller vid en grevskapsdomstol.

Du kan hitta närmare upplysningar om detta i civil court rules English.

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Alla domare är knutna till en domstol. En domstol kan inte vara behörig enbart på den grunden att alla parter i målet finner den lämplig. Det kanske inte finns någon domare på rätt nivå tillgänglig, eller så kanske domaren vid den domstolen inte anser sig vara behörig att pröva målet i fråga.

När talan har väckts vid en domstol kan en part ansöka om att målet ska överföras till en annan domstol. Ansökan prövas och alla parter ges möjlighet att invända. Det är domstolen som beslutar om ansökan ska beviljas eller ej.

Du kan hitta närmare upplysningar om detta i civil court rules English.

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Ansvarsområdena för de olika avdelningarna inom High Court och uppgifter om de domstolar som prövar familjemål anges ovan.

Närmare upplysningar finner du på webbplatsen för Court Service, under county courts English och High Court English.

Ytterligare information

 • Department for Constitutional Affairs (departementet för konstitutionella frågor) English
 • Court Service English

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket