Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Anglija & Wales

Zadnja sprememba: 13-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Anglija & Wales

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


Če želite sprožiti pravni postopek v civilnih ali gospodarskih zadevah, boste morali določiti sodišče, ki je pristojno oziroma, z drugimi besedami, ima jurisdikcijo za takšne primere. Če uporabite napačno sodišče oziroma če obstaja spor zaradi vprašanja jurisdikcije, tvegate bistveno zamudo v postopku ali celo opustitev vašega primera zaradi pomanjkanja jurisdikcije. 

KAZALO

A. Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali specializirano sodišče? A.
B. Kje imajo pristojnosti redna civilna sodišča, kako lahko ugotovim, na katero naj se obrnem? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če da, katero je pristojno za moj primer? I.
II. Ozemeljska jurisdikcija (Ali je sodišče mesta/kraja A oziroma mesta/kraja B pristojno za moj primer?) II.
1. Osnovno pravilo ozemeljske jurisdikcije 1.
2. Izjeme od osnovnega pravila 2.
a) Kdaj lahko izberem med sodiščem v kraju, kjer prebiva obtoženec (sodišče, določeno z uporabo osnovnega pravila), in drugim sodiščem? a)
b) Kdaj moram izbrati sodišče, ki ni v kraju, kjer prebiva obtoženec (sodišče, določeno z uporabo osnovnega pravila)? b)
c) Ali lahko stranke same pripišejo pristojnost sodišču, ki drugače ne bi bilo pristojno? c)
C. Kjer imajo pristojnosti specializirana sodišča, kako lahko ugotovim, na katero naj se obrnem? C.

 

A. Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali specializirano sodišče?

Večina civilnih ali gospodarskih zadev se obravnava na glavnem civilnem sodišču Anglije in Walesa ali na okrožnih sodiščih. Glavno civilno sodišče, navadno poznano kot glavno londonsko civilno sodišče, lahko obravnava skoraj vsako civilno tožbo, čeprav se v praksi ukvarja predvsem z večjimi in bolj zapletenimi primeri. Organizirano je v tri oddelke, ki se ukvarjajo z različnimi vrstami primerov.

Nekatera okrožna sodišča imajo samo eno jurisdikcijo (samo civilni posli), nekatera več in se lahko ukvarjajo s “premoženjskimi” posli, kot so pogodbeni spori.

Večina primerov, ki vključuje državljane in državo, se obravnava na razsodiščih. Obstaja veliko različnih razsodišč, ki se ukvarjajo z različnimi temami, kot so priseljevanje, davki, duševno zdravje, socialne ugodnosti in promet. Nekatera razsodišča se ukvarjajo z zadevami med strankami, kot so zemljišče, premoženje in zaposlovanje. Informacije o različnih razsodiščih so na voljo na spletnih straneh sodne službe Court Service English in oddelka za ustavne zadeve Department for Constitutional Affairs English.

Ker vprašanje jurisdikcije pogosto ni enostavno – npr. nekatere zadeve delovnopravne zakonodaje se obravnavajo na okrožnih sodiščih namesto na razsodiščih za spore iz delovnega razmerja, se je pred začetkom pravnega postopka priporočljivo posvetovati z odvetnikom. Prav tako je od sodne službe mogoče dobiti podatke o sodnih postopkih, vendar ne pravnega nasveta:

back

Na vrh straniNa vrh strani

B. Kje imajo pristojnosti redna civilna sodišča, kako lahko ugotovim, na katero naj se obrnem?

Zahtevek se lahko uveljavi na katerem koli okrožnem sodišču v Angliji in Walesu. Na spletni strani sodne službe so naslovi vseh okrožnih sodišč addresses of all the county courtsEnglish in podrobnosti o glavnem civilnem sodišču details of the High Court English.

Okrožna sodišča se ukvarjajo z manj pravno zapletenimi primeri. Za več informacij o tem, ali se obrniti na okrožno sodišče ali na glavno civilno sodišče, glej odgovor na naslednje vprašanje.

Znotraj glavnega civilnega sodišča so trije oddelki, ki se ukvarjajo z različnimi vrstami primerov:

Oddelek za gospodarske in davčne kazenske zadeve ter pomorsko pravo - ukvarja se s široko paleto civilnih zadev, vključno s pogodbeno in civilno odškodninsko odgovornostjo, tožbami zaradi obrekovanja, trgovinskimi spori in primeri na področju pomorstva (civilne tožbe v zvezi z ladjami, na primer trčenje, poškodba tovora in reševanje ladijskega tovora). Poleg tega prek upravnega sodišča nadzira široko paleto sodišč, razsodišč in organov oziroma posameznikov, ki izvajajo javne funkcije (vključno z vladnimi ministri). S “sodnim nadzoromâ€� se zagotavlja, da so odločitve teh organov ali posameznikov primerne in zakonite ter ne presegajo pooblastil, ki jih je tem organom ali posameznikom dal parlament.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Premoženjskopravni oddelek - se ukvarja zlasti z zadevami premoženja, vključno z upravljanjem premoženja ljudi, ki so preminuli, s tolmačenjem oporok, s plačilno nesposobnostjo, davčnimi partnerstvi, patenti in spori o družbah in partnerstvih.

Oddelek za družinske zadeve - se ukvarja z razvezo zakonske zveze in zakonskimi zadevami, primeri v zvezi z otroki, kot so posvojitev, nespornimi oporokami in razdelitvijo premoženja ljudi, ki so preminuli brez oporoke.

Če ste v dvomih, katero sodišče je pravo, bi morali pridobiti pravni nasvet ali poiskati pomoč o sodnih postopkih pri sodni službi, in sicer z uporabo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.  

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči in če da, katero je pristojno za moj primer?

Če je vaš zahtevek nižji od 15.000 funtov, ga je treba uveljaviti na okrožnem sodišču, razen če vam ne svetujejo drugače.  Zahtevki pod 5000 funti se lahko obravnavajo na okrožnih sodiščih po poti majhnih zahtevkov, ki zagotavlja enostaven in neformalen način reševanja sporov, pogosto brez potrebe po odvetniku. Vsak zahtevek nad 15.000 funti se lahko uveljavi na glavnem civilnem sodišču ali na okrožnih sodiščih.

Narava in zapletenost primera bo določila, katero sodišče je pristojno. Če ste v dvomih, bi morali poiskati nasvet.

V Angliji in Walesu obstajajo različne stopnje okrožnih sodišč, ki se ukvarjajo z družinskimi zadevami in ki so odvisna od pravne zapletenosti vključenih vprašanj. Družinske postopke bi bilo treba začeti na okrožnem sodišču, ki se ukvarja z območjem, kjer živijo otroci in/ali partner. Družinska vprašanja so lahko zapletena po naravi, vendar ne nujno na pravni način. Obrnite se na ustrezna lokalna okrožna sodišča in opravite poizvedbe glede njihove jurisdikcije za obravnavo zadeve. Če se lahko sodišče, na katero ste se obrnili, ukvarja samo s splošnimi zadevami, vam bo povedalo, h kateremu sodišču morate pristopiti v vaših posebnih okoliščinah.  Lahko se na primer zgodi, da bo treba postopek obravnavati na glavnem civilnem sodišču v Londonu, ker oseba ne živi v Angliji in Walesu in to prinese finančne zaplete.  Sodišče, ki se ukvarja z družinskimi zadevami, se imenuje glavni matični urad oddelka glavnega civilnega sodišča za družinske zadeve.

back

Na vrh straniNa vrh strani

II. Ozemeljska jurisdikcija (Ali je sodišče mesta/kraja A oziroma mesta/kraja B pristojno za moj primer?)

Z upoštevanjem določenih izjem, navedenih spodaj, se lahko civilni primer začne na katerem koli okrožnem sodišču v Angliji in Walesu. Vendar pa to samo po sebi ne pomeni, da bo primer obravnavan na sodišču, kjer se je začel postopek. Tudi tu so podrobnosti podane spodaj.

1. Osnovno pravilo ozemeljske jurisdikcije

Medtem ko je večino primerov mogoče začeti na katerem koli okrožnem sodišču v Angliji in Walesu, obstajajo posebne vrste tožb, ki so krajevno omejene, kot tiste, ki vključujejo posest zemljišča. To velja za primere, ko bi si oseba nakopala znaten dolg zaradi plačila najemnine, lastnik zgradbe ali zemljišča pa bi vložil tožbo za vrnitev premoženja. Druge vrste primeri so omejeni na specializirana sodišča glavnega civilnega sodišča, kot je navedeno zgoraj. Podatke o teh specializiranih sodiščih lahko dobite:

 • prek telefonskega klica na glavno civilno sodišče na številko +44.20.7947.6000
 • prek spletne strani sodne službe (Court Service website) English.

Če gre za zahtevek po določenem znesku in če ni bil vložen na eni od specializiranih jurisdikcij glavnega civilnega sodišča, se ta zahtevek samodejno prenese na domače sodišče obtoženca, če tam ni bil uveden in če se obtoženec odloči za obrambo. Če je obtožencev več, se zahtevek prenese na domače sodišče obtoženca, ki se prvi odloči za obrambo.

back

Na vrh straniNa vrh strani

2. Izjeme od osnovnega pravila

Kot je bilo že omenjeno, je posedovanje premoženja ali zemljišča področje, na katerem je treba zahtevek vložiti na okrožnem sodišču, kjer se nahaja zemljišče oziroma premoženje. Zahtevki po Zakonu o potrošniškem posojilu ali zahtevki za povračilo blaga morajo biti vloženi tam, kjer oseba z blagom živi oziroma opravlja dejavnost. Več informacij o teh izjemah za Anglijo in Wales je na voljo na delih 55 in 7 pravilnika civilnega sodišča English.

Pri obravnavi pogodbenih zadev je vse odvisno od vrste pogodbe. Če gre na primer za pogodbo o zaposlitvi, bi lahko to obravnavalo razsodišče za pritožbe iz delovnega razmerja, medtem ko bi spore o drugih pogodbah lahko obravnavala okrožna sodišča ali vrhovno sodišče.

Družinske zadeve, kot je preživnina, razveza zakonske zveze in starševska odgovornost, bodo obravnavane na različnih stopnjah okrožnih sodišč ali na glavnem civilnem sodišču, kot je podrobno navedeno zgoraj.

Druge zadeve, kot so civilna odškodninska odgovornost, tj. osebno oškodovanje osebe ali premoženja, za katero je mogoče zahtevati odškodnino (denarni znesek) na sodišču, ter civilnopravni odškodninski zahtevki v kazenskih postopkih se lahko obravnavajo bodisi na okrožnih sodiščih bodisi na glavnem civilnem sodišču, odvisno od narave primera. Priporočljivo je poiskati nasvet pri zgoraj navedenih virih.

a) Kdaj lahko izberem med sodiščem v kraju, kjer prebiva obtoženec (sodišče, določeno z uporabo osnovnega pravila), in drugim sodiščem?

Kot je bilo navedeno, lahko, ob upoštevanju zneska zahtevka in vrste primera, upnik začne sodni postopek na katerem koli okrožnem sodišču ali glavnem civilnem sodišču. Vendar pa sodišče, kjer se bo primer začel, ne bo nujno primera tudi obravnavalo. Večina primerov bo samodejno prenesena na lokalno sodišče obtoženca, če obtoženec odgovarja na zahtevek. Zato se lahko zgodi, da ima upnik malo izbire glede kraja obravnave primera. Primere je mogoče prenesti na drugo sodišče zaradi drugih razlogov, vendar pa je to odvisno od dejanj drugih strank v primeru in od sodnika, ki bo zadevo preučil. Sodišče lahko določi tudi kraj (na primer določeno okrožno sodišče), kjer naj bi potekal sodni postopek ali nekatera druga zaslišanja v katerem koli postopku, čeprav sodni postopek formalno ni prenesen. Več informacij o prenosu primerov za Anglijo in Wales je na voljo v delu 30 pravilnika civilnega sodišča (Civil Court rules) part 30 of the civil court rules English.

back

Na vrh straniNa vrh strani

b) Kdaj moram izbrati sodišče, ki ni v kraju, kjer prebiva obtoženec (sodišče, določeno z uporabo osnovnega pravila)?

Kot je bilo omenjeno zgoraj, se lahko primer začne na katerem koli okrožnem sodišču, razen če gre za primer posedovanja zemljišča ali premoženja ter povračila blaga. Sodni postopki (za odškodnino ali določen znesek) se ne smejo začeti na glavnem civilnem sodišču, razen če vrednost zahtevka znaša več kot 15.000 funtov. Postopki, ki vključujejo odškodninski zahtevek v zvezi s telesnimi poškodbami, se ne smejo začeti na glavnem civilnem sodišču, razen če vrednost zahtevka znaša 50.000 funtov ali več.

Ob upoštevanju teh določb se zahtevek vloži na glavnem civilnem sodišču, če tožnik meni, da se mora zahtevek obravnavati tam zaradi finančne vrednosti zahtevka in spornega zneska, zapletenosti dejstev, pravnih vprašanj, zahtevanih pravnih sredstev oziroma postopkov in/ali pomembnosti izida zahtevka za širšo javnost. Sodnik mora odločiti, ali je treba tak primer obravnavati na glavnem civilnem sodišču ali na okrožnem sodišču.

Več informacij je na voljo v pravilniku civilnih sodišč civil court rules English.

c) Ali lahko stranke same pripišejo pristojnost sodišču, ki drugače ne bi bilo pristojno?

Vsi sodniki so sodiščem dodeljeni. Pristojnost sodišču ne more biti pripisana sodišču zgolj na podlagi tega, da je izbrano sodišče primerno za vse stranke; lahko da sodnik z ustrezno stopnjo ne bo na voljo oziroma bo sodnik na tem sodišču mnenja, da ni primeren/primerna za obravnavo zadeve.  

Ko se na katerem koli sodišču primer začne, se lahko stranka obrne na to sodišče in zahteva prenos primera na drugo sodišče. Zadeva se bo obravnavala in vse stranke bodo imele možnost ugovora. Sodnik bo odločil, ali je treba tej zahtevi ugoditi ali ne.  

Tudi v zvezi s tem je več informacij na voljo v pravilniku civilnih sodišč civil court rules English.

C. Kjer imajo pristojnosti specializirana sodišča, kako lahko ugotovim, na katero naj se obrnem?

Odgovornosti različnih oddelkov glavnega civilnega sodišča ter podrobnosti o sodiščih, ki se ukvarjajo z družinskimi zadevami, so opisane zgoraj.

Več informacij o okrožnih sodiščih in glavnem civilnem sodišču je na voljo na spletni strani sodne službe county courtsEnglish in High Court English.

Nadaljnje informacije

 • Department for Constitutional Affairs (oddelek za ustavne zadeve)English
 • Court Service (sodna služba)English

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 13-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo