comisia europeană > RJE > Jurisdicţia tribunalelor > Danemarca

Ultima actualizare: 03-04-2009
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Jurisdicţia tribunalelor - Danemarca

 

TABLE OF CONTENTS

A. Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate? A.
B. Cărei instanţe de drept comun trebuie să mă adresez? B.
I. Există o deosebire între instanţele inferioare şi superioare de drept comun şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru cauza mea? I.
II. Instanţa competentă II.
1. Regula generală privind competenţa instanţelor 1.
2. Excepţii de la norma generală 2.
a) Când pot alege între instanţa de pe raza teritorială în care se află domiciliul pârâtului şi o altă instanţă? a)
b) Când am obligaţia să aleg o altă instanţă decât cea pe raza căreia se află domiciliul pârâtului? b)
c) Pot părţile să opteze pentru o instanţă care altfel nu ar fi competentă? c)
C. Cum pot afla care instanţă este competentă? C.

 

A. Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate?

Cauzele civile sunt prezentate în mod normal în faţa unei instanţe de drept comun. Cauza trebuie prezentată în faţa unei instanţe competente pentru a o judeca, a se vedea secţiunea B mai jos.

Instanţele de drept comun cuprind instanţe districtuale, instanţe superioare şi Curtea Supremă. De asemenea, există trei instanţe specializate care au competenţa judecării cauzelor civile: Tribunalul maritim şi comercial, Tribunalul industrial şi Tribunalul pentru cauze locative. Competenţa acestor instanţe este descrisă detaliat în secţiunea C.

B. Cărei instanţe de drept comun trebuie să mă adresez?

I. Există o deosebire între instanţele inferioare şi superioare de drept comun şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru cauza mea?

Instanţele de drept comun sunt organizate pe trei niveluri. La bază se află instanţele teritoriale, urmate de instanţele superioare, Curtea Supremă fiind la nivelul cel mai înalt.

Toate cauzele civile trebuie prezentate în faţa instanţelor teritoriale. Cu toate acestea, anumite cauze comerciale pot fi prezentate în faţa Tribunalului maritim şi comercial.

II. Instanţa competentă

1. Regula generală privind competenţa instanţelor

Norma generală este prezentarea cauzei în faţa instanţei competente de pe raza teritorială a pârâtului. Instanţa competentă pentru persoane fizice este instanţa teritorială competentă de pe raza teritorială în care au domiciliul persoanele fizice. Instanţa competentă pentru persoanele juridice, cum ar fi societăţile comerciale şi asociaţiile, este instanţa teritorială competentă de pe raza teritorială în care se află sediul persoanelor juridice. 

SusSus

Există mai multe situaţii în care o cauză poate fi judecată de către o instanţă daneză, chiar dacă pârâtul nu are domiciliul în Danemarca. Anumite cauze civile pot fi judecate de o instanţă daneză chiar dacă instanţa competentă de care aparţine pârâtul se află într-o altă ţară. Printre exemple se află cauze referitoare la proprietăţi imobile aflate în Danemarca sau cauze referitoare la contractele care se execută în această ţară. În cazul în care pârâtul nu are domiciliul în Danemarca, cauza poate fi prezentată instanţei din localitatea în care se află partea vizată se află sau, după caz, în localitatea în care partea vizată a avut reşedinţa sau domiciliul ultima dată. În ceea ce priveşte cauzele internaţionale, Danemarca a aderat la Convenţia de la Bruxelles şi la Convenţia de la Lugano. În plus, Comunitatea Europeană şi Danemarca au încheiat un acord paralel, conform căruia normele stabilite de Regulamentul Bruxelles I care a intrat în vigoare la 1 iulie 2007 se aplică între Danemarca şi celelalte state membre.

2. Excepţii de la norma generală
a) Când pot alege între instanţa de pe raza teritorială în care se află domiciliul pârâtului şi o altă instanţă?

Există mai multe norme privind competenţa conform cărora cauzele pot fi judecate de asemenea de către o altă instanţă decât cea pe raza căreia se află domiciliul pârâtului. În plus, există norme cu privire la locurile de judecată alternative prevăzute de unele convenţii şi acorduri internaţionale semnate de Danemarca, şi anume Convenţia de la Bruxelles, Convenţia de la Lugano şi Regulamentul Bruxelles I (conform acordului paralel în domeniu).

SusSus

Principalele norme privind locurile de judecată alternative aplicabile în Danemarca sunt enumerate în cele ce urmează:

 • Cauzele împotriva persoanelor care desfăşoară o anumită activitate comercială referitoare la activitatea respectivă pot fi judecate de instanţa din locul în care se desfăşoară acea activitate.
 • Cauzele referitoare la drepturi asupra proprietăţii imobile pot fi judecate de instanţa din locul în care se află proprietatea.
 • Cauzele referitoare la contracte pot fi judecate de instanţa din locul în care obligaţia contractuală care face obiectul cauzei este îndeplinită sau trebuie să fie îndeplinită.
 • Cauzele referitoare la răspunderea necontractuală pot fi judecate de instanţa din locul în care a avut loc acţiunea cauzatoare de prejudicii.
 • În cauzele privind contracte încheiate cu consumatorii, aceştia pot intenta o acţiune împotriva operatorului economic în instanţa competentă pe raza căreia se află domiciliul lor, cu condiţia ca părţile să nu fi încheiat contractul de consum la cererea consumatorului şi la sediul stabil al operatorului economic.
b) Când am obligaţia să aleg o altă instanţă decât cea pe raza căreia se află domiciliul pârâtului?

Legislaţia daneză cuprinde mai multe norme cu privire la competenţa exclusivă care stipulează că anumite cauze civile trebuie judecate de o anumită instanţă. De asemenea, există reguli privind competenţa exclusivă în mai multe convenţii şi acorduri internaţionale la care a aderat Danemarca, şi anume Convenţia de la Bruxelles, Convenţia de la Lugano şi Regulamentul Bruxelles I (conform acordului paralel în domeniu). Dacă o cauză este prezentată în faţa unei instanţe alta decât cea care deţine competenţa exclusivă conform regulilor menţionate mai sus, instanţa respectivă nu are competenţa judecării cauzei. Aceasta fie poate trimite cauza către instanţa corespunzătoare, fie o respinge dacă trimiterea nu este posibilă.

SusSus

Principalele norme privind competenţa exclusivă în Danemarca sunt prezentate în cele ce urmează:

 • Cauzele privind custodia părinţilor asupra copiilor trebuie judecate de instanţa de pe raza teritorială în care se află domiciliul copiilor.
 • Procesele de paternitate trebuie intentate în instanţa competentă din localitatea în care se află mama.
 • Cauzele privind divorţul trebuie intentate la instanţa de pe raza teritorială în care se află domiciliul soţilor. Dacă aceştia nu au domiciliul în aceeaşi jurisdicţie, divorţul trebuie pronunţat de instanţa din localitatea în care aceştia au avut ultima oară domiciliul comun, cu condiţia ca unul dintre soţi să mai domicilieze în localitatea respectivă.
c) Pot părţile să opteze pentru o instanţă care altfel nu ar fi competentă?

Părţile pot încheia un acord (acord privind locul de judecată) astfel încât o cauză să poată sau să trebuiască să fie prezentată în faţa unei instanţe (teritoriale), alta decât cea prevăzută de normele generale privind competenţa instanţelor. Nu există condiţii formale cu privire la acordurile privind locul de judecată, cum ar fi condiţia ca acestea să fie prevăzute în scris. Cu toate acestea, acordurile anterioare privind locul de judecată – mai precis acordurile încheiate înainte de apariţia litigiului – nu sunt obligatorii pentru consumatori în cauzele privind contractele semnate de aceştia. Este posibilă încheierea unui acord tacit cu privire la locul de judecată dacă, de exemplu, pârâtul nu contestă competenţa instanţei în declaraţia sa de apărare.

Instanţa verifică, din proprie iniţiativă, dacă acţiunea nu a fost intentată cu încălcarea normelor naţionale şi internaţionale privind competenţa exclusivă. Cu toate acestea, instanţa nu verifică din proprie iniţiativă dacă acţiunea a fost intentată cu încălcarea normei generale privind instanţa competentă a pârâtului, a normelor privind locul alternativ de judecată sau a unui acord încheiat cu privire la locul de judecată. Obiecţiile cu privire la competenţa instanţei trebuie menţionate în declaraţia de apărare a pârâtului.

C. Cum pot afla care instanţă este competentă?

Există trei instanţe specializate care au competenţa judecării cauzelor civile:

 • Tribunalul maritim şi comercial judecă anumite cauze comerciale (cele care au legătură cu cauze comerciale internaţionale), anumite cauze privind aspecte nemateriale şi cauze civile privind concurenţa, precum şi cauze comerciale care implică aspecte de principiu trimise de către instanţele teritoriale.
 • Tribunalul industrial judecă anumite tipuri de cauze privind încălcarea şi interpretarea contractelor colective.
 • Tribunalul pentru cauze locative judecă în cauze referitoare la case şi locuinţe care intră sub incidenţa legislaţiei privind locuinţele închiriate.

« Jurisdicţia tribunalelor - Informaţii generale | Danemarca - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 03-04-2009

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit