Европейска комисия > ЕСМ > Компетентност на съдилищата > Дания

Последна актуализация: 03-04-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Компетентност на съдилищата - Дания

 

TABLE OF CONTENTS

А. Към съд с обща компетентност ли трябва да се обърна или към специализиран съд? А.
Б. Към кой съд трябва да се обърна? Б.
I. Съществува ли разграничение между нисши и висши съдилища с обща компетентност и ако е така, кой съд е компетентен за моето дело? I.
II. Компетентният съд II.
1. Основното правило по отношение на това кой съд е компетентен 1.
2. Изключения от основното правило 2.
а) Кога мога да избирам между компетентния съд на ответника и друг съд? а)
б) Кога трябва да избера съд, различен от компетентния съд на ответника? б)
в) Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при нормални обстоятелства не би бил компетентен? в)
В. Как мога да разбера кой съд е компетентен? В.

 

А. Към съд с обща компетентност ли трябва да се обърна или към специализиран съд?

Граждански спорове обикновено се завеждат пред обикновен съд. Делото трябва да бъде заведено пред съд, който е компетентен да го гледа, вж. т. Б по-долу.

Съдилищата с обща компетентност включват районни съдилища, висши съдилища и Върховния съд. Също така съществуват три специализирани съдилища, които разглеждат граждански дела: Морския и търговски съд, Индустриалния съд и Съда по дела за наеми. Компетеннтността на тези съдилища е описана по-подробно в точка В.

Б. Към кой съд трябва да се обърна?

I. Съществува ли разграничение между нисши и висши съдилища с обща компетентност и ако е така, кой съд е компетентен за моето дело?

Съдилищата с обща компетентност са организирани на три нива. Най-долното ниво се състои от районни съдилища, следвани от висшите съдилища и Върховния съд на най-високо ниво.

НагореНагоре

Всички граждански дела трябва да се завеждат пред районните съдилища. Обаче, някои дела, отнасящи се до бизнеса, могат да бъдат завеждани пред Морския и търговски съд.

II. Компетентният съд

1. Основното правило по отношение на това кой съд е компетентен

Основното правило е, че едно дело трябва да се завежда пред компетентния съд на ответника. Компетентният съд за физически лица е районният съд, в чиято компетентност попада тяхното местожителство. Компетентният съд за юридически лица, като компании и дружества, е районният съд, чиято в чиято компетентност попада мястото, където се намира седалището.

Съществуват редица ситуации, при които едно дело може да бъде заведено пред датски съд, дори ако ответникът не пребивава в Дания. Някои граждански дела могат да бъдат завеждани пред датски съд, дори ако компетентният съд на ответника се намира в чужда държава. Примерите включват дела, отнасящи се до недвижима собственост в Дания, или дела относно договори, които ще се изпълняват в тази държава. Ако ответникът не пребивава тук, делото може да бъде заведено на мястото, където към настоящия момент се намира засегната страна или, когато е целесъобразно, където е пребивавала или е била разположена за последно тази страна.

НагореНагоре

Що се отнася до международни казуси, Дания се е присъединила към Брюкселската конвенция и Конвенцията от Лугано. Освен това Европейската общност и Дания са подписали паралелно споразумение, според което правилата, изложени в регламента Брюксел І в сила от 1 юли 2007 г., се прилагат между Дания и другите държави-членки.

2. Изключения от основното правило
а) Кога мога да избирам между компетентния съд на ответника и друг съд?

Съществуват редица правила за компетентност, според които дела могат да бъдат завеждани също и пред съд, различен от компетентния съд на ответника. Освен това съществуват правила за алтернативна местна подсъдност в ред международни конвенции и споразумения, по които Дания е страна, а именно, Брюкселската конвенция, Конвенцията от Лугано и регламента Брюксел І (вж. паралелното споразумение по въпроса).

Основните правила за алтернативна местна подсъдност, приложими в Дания, са изброени по-долу:

НагореНагоре

 • Дела срещу лица, извършващи търговска дейност, които са свързани с тази дейност, могат да бъдат завеждани пред съда по местоизвършването на дейността.
 • Дела, отнасящи се до права върху недвижима собственост, могат да бъдат завеждани пред съда по местоположението на тази собственост.
 • Дела относно договори могат да бъдат завеждани пред съда на мястото, където задължението, върху което е основано делото, е изпълнено или трябва да се изпълни.
 • Дела, отнасящи се до извъндоговорна отговорност, могат да бъдат завеждани пред съда на мястото, където е настъпило действието, причинило вредата.
 • В дела относно потребителски споразумения, потребителят може да започне дело срещу търговеца пред неговия собствен компетентен съд, при условие че страните не са подписали потребителско споразумение по собствено искане на потребителя и на постоянния адрес на търговеца.
б) Кога трябва да избера съд, различен от компетентния съд на ответника?

Датското право съдържа редица правила за изключителна компетентност, които предвиждат, че някои граждански дела трябва да бъдат завеждани пред точно определен съд. Също така съществуват правила за изключителна компетентност в редица международни конвенции и споразумения, към които Дания се е присъединила, а именно Брюкселската конвенция, Конвенцията от Лугано и регламента Брюксел І (вж. паралелното споразумение по въпроса). Ако дадено дело е заведено пред съд, различен от този, който има изключителна компетентност по гореспоменатите правила, този съд не може да разгледа делото. Съдът или ще препрати делото на подходящия съд, или ще го прекрати, ако е невъзможно препращане.

НагореНагоре

Основните правила за изключителна компетентност в Дания са изброени по-долу:

 • Дела за родителско попечителство трябва да бъдат завеждани пред съда на мястото, където пребивава засегнатото дете.
 • Дела за бащинство трябва да бъдат завеждани пред съда на мястото, където се намира компетентният съд на майката.
 • Бракоразводни дела трябва да бъдат завеждани пред съда по местоживеене на съпрузите. Ако те не пребивават на едно и също място на компетентност, разводът трябва да се постанови от съда на мястото на тяхното последно общо местоживеене, при условие че един от тях все още пребивава в това място на компетентност.
в) Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при нормални обстоятелства не би бил компетентен?

Страните могат да подпишат споразумение (споразумение за местна подсъдност), според което едно дело да може или да трябва да бъде заведено пред съд (районен съд), различен от този, определен от обикновените правила за компетентността. Няма формални изисквания по отношение на споразуменията за местна подсъдност, като например те да са в писмена форма. Обаче предходни споразумения за местна подсъдност, а именно споразумения, подписани преди възникване на спора, не са обвързващи за потребители в дела относно потребителски споразумения. Възможно е да се даде мълчаливо съгласие за местната подсъдност, ако, например ответникът не оспорва компетентността на съда в своята защитна пледоария.

НагореНагоре

Съдът се уверява по собствен почин, че делото не е било заведено в нарушение на националните или международни правила за изключителната компетентност. Обаче той няма да проверява по собствена инициатива дали делото е било заведено в нарушение на общите правила относно компетентния съд на ответника, правилата за алтернативна местна подсъдност или споразумение за местната подсъдност. Възраженията срещу компетентността на съда трябва да бъдат изложени в защитната пледоария на ответника.

В. Как мога да разбера кой съд е компетентен?

Има три специализирани съдилища, които разглеждат граждански дела:

 • Морският и търговски съд разглежда определени търговски дела (тези, обхващащи международни търговски дела), редица дела по невеществени въпроси и граждански дела, свързани с конкуренцията, а също и търговски дела, включващи принципни въпроси, препратени от районния съд.
 • Индустриалният съд разглежда някои видове дела относно нарушението и тълкуването на колективни договори.
 • Съдът по дела за наеми разглежда казуси относно къщи или жилища, обхванати от законите за настаняване под наем.

« Компетентност на съдилищата - Обща информация | Дания - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 03-04-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство