Europeiska Kommissionen > ERN > Domstolarnas behörighet > Österrike

Senaste uppdatering: 15-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Domstolarnas behörighet - Österrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol? A.
B. Vilken allmän domstol skall jag vända mig till? B.
I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna? I.
II. Behörig domstol II.
1. Huvudregeln om behörig domstol 1.
2. Undantag från huvudregeln 2.
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol? a)
b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor? b)
c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig? c)
C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig? C.

 

A. Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol?

Distriktsdomstolar (Bezirksgerichten) och regiondomstolar (Landesgerichten) fungerar som första instans i tvistemål. Utanför Wien är distriktsdomstolarna och regiondomstolarna även behöriga att pröva arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål. Endast Wien har en särskild distriktsdomstol för handelsrättsliga mål och en särskild domstol för arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål.

Faktabladet om domstolarnas organisation visar ansvarsfördelningen mellan distriktsdomstolarna och regiondomstolarna och mellan domstolar som handlägger arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål och domstolar som handlägger handelsrättsliga mål.

B. Vilken allmän domstol skall jag vända mig till?

I. Finns det en skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna?

Det är ärendets natur som i första hand avgör vilken domstol som är behörig att pröva ett mål, och därefter det tvistiga beloppet.

Distriktsdomstolarna prövar mål där det tvistiga beloppet uppgår till högst 10 000 euro, exempelvis flertalet familjerättsliga ärenden och hyrestvister.

Regiondomstolen prövar mål där det tvistiga beloppet överstiger 10 000 euro och är behörig exempelvis i mål som omfattas av Atomhaftpflichtgesetz (lagen om ansvar för atomskada), Amtshaftungsgesetz (lag om tjänstemäns ansvar) och Datenschutzgesetz (dataskyddslagen) samt i konkurrens- och upphovsrättsmål.

Till börjanTill början

II. Behörig domstol

1. Huvudregeln om behörig domstol

Alla har en ”hemmadomstol”, som bestäms av vederbörandes personliga anknytning till en viss domkrets. Enligt huvudregeln ska talan väckas vid svarandens hemmadomstol. En fysisk persons hemmadomstol är i regel domstolen på den ort där vederbörande är bosatt eller vanligen vistas. En person kan ha flera hemmadomstolar. En juridisk persons hemmadomstol är i normalfallet domstolen på den ort där personen i fråga har sitt säte.

2. Undantag från huvudregeln
a) När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

I en del fall råder viss valfrihet, det vill säga talan kan väckas vid en annan domstol än svarandens hemmadomstol. Enbart på det civilrättsliga området finns det enligt de österrikiska bestämmelserna om behörig domstol tjugo olika domstolar som kan komma i fråga i mål om avtalsförpliktelser och förpliktelser enligt lag och olika sakrättsligt skyddade anspråk, eller av processuella skäl. Det kan vara domstolen på den ort där en förpliktelse ska uppfyllas, den domstol som anges på fakturan, domstolen på den ort där föremålet för tvisten finns, domstolen på den ort där en viss skada uppkommit eller den domstol till vilken en genstämning lämnas in. Detta sätt att fastställa behörig domstol kan i vissa avseenden skilja sig avsevärt från vad som gäller på EU-nivå och i andra länder.

Till börjanTill början

Nedan anges vilka domstolar som enligt österrikisk rätt är behöriga i följande fall:

Avtalsförpliktelser (dock ej krav som grundar sig på anställningsavtal): talan om fastställande av om ett avtal föreligger eller ej, om fullgörande eller hävning av ett avtal och om skadestånd för underlåtelse att uppfylla avtalsförpliktelser kan väckas vid domstolen på den ort där svaranden ska fullgöra avtalet (förutsatt att parterna är eniga om detta). En sådan överenskommelse måste dokumenteras skriftligen.

Underhåll: se ”Underhållsskyldighet - Österrike”.

Utomobligatoriskt skadestånd: tvister om skadestånd med anledning av att en eller flera personer dödats eller skadats eller med anledning av frihetsberövande eller sakskada kan även prövas av den domstol inom vars domkrets den skadegörande handlingen företogs eller skadan uppkom.

Enskilt anspråk i anledning av brott: civilrättsliga skadeståndsanspråk i anledning av brott kan göras gällande inför den domstol som handlägger brottmålet.

Äktenskapsskillnad: se ”Äktenskapsskillnad - Österrike”.

Vårdnad av barn: se ”Föräldraansvar - Österrike”.

b) När måste jag välja en annan domstol än den i den ort där svaranden bor?

I vissa fall ska talan väckas vid en särskild domstol. I sådana fall är allmän behörighet eller behörighet enligt parternas val utesluten. Domstolen har exklusiv behörighet. När ingen avvikelse kan ske från den exklusiva behörigheten, ens genom att parterna i en särskild överenskommelse bestämmer vilken domstol som ska vara behörig, talar man om ”obligatorisk domstol” (Zwangsgerichtstand). Regler om domstols exklusiva behörighet förekommer framför allt inom äktenskaps- och familjerätten. Exempel på domstolar med exklusiv behörighet är exempelvis domstolar som handlägger äktenskapsmål eller mål om arv och testamente. Obligatoriska är exempelvis domstolar som handlägger tvister rörande obligationer eller föreningsfrågor. Detta sätt att fastställa behörig domstol kan i vissa avseenden skilja sig avsevärt från vad som gäller på EU-nivå och i andra länder.

Till börjanTill början

c) Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Om det inte finns någon obligatorisk domstol kan parterna uttryckligen komma överens om att låta pröva tvisten vid en eller flera specifika domstolar i första instans eller att undanta domstolar som annars skulle ha varit behöriga. Denna överenskommelse måste i så fall avse antingen en viss tvist eller tvister som har sitt upphov i en viss tvist eller ett visst rättsförhållande. För överenskommelser om vilken domstol som ska avgöra en tvist gäller inga formkrav, men det krävs skriftlig dokumentation, för det fall att överenskommelsen ifrågasätts i domstol.

Parterna har således möjlighet att ändra den i lag föreskrivna behörigheten (materiell eller geografisk). En sådan överenskommelse kan ingås före rättegången, men också i samband med att rättegången inleds. Parterna kan komma överens om att ett mål i första instans ska prövas av en distriktsdomstol (Bezirksgericht), förutsatt att distriktsdomstolen är behörig med hänsyn till det belopp som tvisten gäller. Denna begränsning gäller såväl i fråga om allmänna rättsförhållanden som i handelsrättsliga sammanhang.

Den geografiska behörigheten kan ändras så länge detta inte är uttryckligen uteslutet. Talan måste väckas vid den domstol som anges, om det föreskrivs i lag att behörigheten inte får ändras. En ändring av den geografiska behörigheten är till exempel inte (eller endast i begränsad omfattning) möjlig i fall där behörigheten regleras av § 14 KSchG (konsumentskyddslagen), § 83a, § 83b JN (lagen om domstols behörighet), § 48 VersicherungsvertragsG (försäkringsavtalslagen), § 42 AtomhaftpflichtG (lagen om ansvar för atomskada), § 532 ZPO (civilprocesslagen).

C. Hur får jag reda på vilken specialdomstol som är behörig?

Endast i Wien finns det särskilda domstolar som handlägger handelsrättsliga mål (Bezirksgericht für Handelssachen, Handelsgericht Wien) samt arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål (Arbeits- und Sozialgericht Wien). I alla andra domkretsar handläggs handelrättsliga mål samt arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål vid de allmänna domstolarna. Reglerna om geografisk behörighet i handelrättsliga mål samt i arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål grundar sig på allmänna civilprocessrättsliga bestämmelser.

« Domstolarnas behörighet - Allmän information | Österrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 15-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket