Evropska komisija > EPM > Pristojnost sodišč > Avstrija

Zadnja sprememba: 17-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pristojnost sodišč - Avstrija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

A. Ali je treba vložiti tožbo pri rednem sodišču ali pri specializiranem sodišču? A.
B. Kako izvem, kje je treba vložiti tožbo, če je pristojno redno sodišče? B.
I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi sodišči prve stopnje? Če obstaja, katero sodišče je potem pristojno za obravnavo moje zadeve? I.
II. Krajevna pristojnost II.
1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 1.
2. Splošno pravilo krajevne pristojnosti 2.
a) V katerih primerih lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (kot to določa splošno pravilo) in drugimi sodišči? a)
b) V katerih primerih moram vložiti tožbo pri drugem sodišču namesto pri sodišču v kraju stalnega prebivališča toženca (kot to določa splošno pravilo)? b)
c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno? c)
C. Kako izvem, kje je treba vložiti tožbo, če je pristojno specializirano sodišče? C.

 

A. Ali je treba vložiti tožbo pri rednem sodišču ali pri specializiranem sodišču?

V civilnih zadevah imajo pristojnost sodišč prve stopnje okrožna sodišča (Bezirksgerichte) in deželna sodišča (Landesgerichte). Zunaj Dunaja okrožna in deželna sodišča obravnavajo tudi gospodarske zadeve. Razen tega deželna sodišča sprejemajo sodbe v primerih, ki vključujejo delovno in socialno pravo. Le Dunaj ima svoje okrožno sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve, svoje gospodarsko sodišče ter svoje delovno in socialno sodišče.

Glejte stran o organizaciji sodišč za razmejitev med pristojnostjo okrožnih sodišč (Bezirksgerichte) in deželnih sodišč (Landesgerichte) ter pristojnostjo sodišč, ki obravnavajo gospodarske zadeve, in sodišč, ki obravnavajo delovno ter socialno pravo.

B. Kako izvem, kje je treba vložiti tožbo, če je pristojno redno sodišče?

I. Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi sodišči prve stopnje? Če obstaja, katero sodišče je potem pristojno za obravnavo moje zadeve?

Osnovna razmejitev pristojnosti je narejena glede na vrsto tožbe, pri vseh drugih zadevah je odvisna od vrednosti spora. Pristojnost glede na vrsto tožbe ima vedno prednost pred pristojnostjo glede na vrednost spora.

Pristojnost na podlagi vrednosti spora velja za okrožna sodišča (Bezirksgerichte), kjer je vrednost spora manjša od 10 000 EUR. Okrožna sodišča so pristojna glede na vrsto tožbe, na primer v večini zadev, ki vključujejo družinsko pravo ali posestno pravo.

Na vrh straniNa vrh strani

Pristojnost na podlagi vrednosti spora velja za deželna sodišča (Landesgerichte) v zadevah, kjer je vrednost spora 10 000 EUR ali več. Pristojnost glede na vrsto tožbe velja za deželna sodišča v sporih, povezanih z Zakonom o jedrski odgovornosti, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter zakoni, povezanimi s konkurenco in intelektualno lastnino.

II. Krajevna pristojnost

1. Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Za vsako osebo se določi kraj splošne pristojnosti na podlagi odnosa te osebe do okrožja sodišča. Praviloma se zadeve sprožijo v kraju splošne pristojnosti tožene stranke. Kraj splošne pristojnosti fizične osebe praviloma temelji na zakonitem ali običajnem prebivališču; ena oseba ima lahko tudi več krajev splošne pristojnosti. Kraj splošne pristojnosti pravne osebe je večinoma odvisen od lokacije registriranega sedeža.

2. Splošno pravilo krajevne pristojnosti
a) V katerih primerih lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (kot to določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

V nekaterih zadevah se lahko tožba sproži, ne le glede na kraj splošne pristojnosti tožene stranke, ampak tudi po izbiri v drugi pristojnosti, izbirnem kraju. Avstrijski zakon o sodstvu priznava več kot dvajset različnih izbirnih krajev le za civilne postopke za obravnavo pogodbenih in zakonskih odnosov v skladu z obligacijskim pravom ali različnih zahtevkov v skladu s stvarnim pravom ter izbirne kraje procesne narave. Ti lahko vključujejo krajevno pristojno sodišče v kraju izpolnitve ali kraju, napisanem na računu. Lahko so v forum rei sitae (pristojnost po kraju spornega predmeta) ali kraju, kjer je bila povzročena škoda, ali v kraju nasprotne tožbe. Načini, na katere se ti obravnavajo, se včasih močno razlikujejo od drugih primerljivih evropskih in nacionalnih pravil o pristojnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

Avstrijska zakonodaja določa naslednje kraje pristojnosti v primeru zadev, naštetih spodaj:

Za zahtevke, ki izvirajo iz pogodb (vendar ne za zahtevke, ki izvirajo iz pogodb o zaposlitvi): tožbe za določitev obstoja ali neobstoja pogodbe, tožbe za izpolnitev ali razveljavitev pogodbe ter tožbe, vložene za pridobitev odškodnine zaradi neizpolnitve ali delne izpolnitve pogodbe, se lahko vložijo pri sodišču v kraju, kjer se od tožene stranke zahteva izpolnitev pogodbe, v skladu z dogovorom med strankama. (Kraj pristojnosti je kraj izpolnitve.) Dogovor mora biti dokumentiran.

Za zahtevke za preživnino: glej stran o zahtevkih za preživnino.

Za odškodninsko odgovornost: spori zaradi škode, ki je posledica uboja ali poškodbe ene ali več oseb, ter spori, ki so posledica zaporne kazni nedolžne osebe ali telesne poškodbe, so lahko obravnavani na sodišču, v okrožju, kjer je bilo storjeno dejanje, ki je povzročilo škodo. (Pristojnost glede na povzročitev škode.)

V primeru civilnih zahtevkov za povračilo škode zaradi kaznivih dejanj: civilni zahtevki za povračilo škode zaradi kaznivih dejanj se lahko obravnavajo na sodišču, na katerem so bili sproženi kazenski postopki.

Za zahtevke za razvezo zakonske zveze: glej stran o razvezi zakonske zveze.

Za vloge za skrbništvo: glej stran o starševski odgovornosti.

b) V katerih primerih moram vložiti tožbo pri drugem sodišču namesto pri sodišču v kraju stalnega prebivališča toženca (kot to določa splošno pravilo)?

V drugih zadevah obstaja poseben kraj pristojnosti, kjer je treba sprožiti tožbo, ki izključuje kraj splošne pristojnosti in izbirne kraje. Izraz obvezen kraj pristojnosti pomeni izključen kraj pristojnosti, ki se ne more spremeniti, tudi če se stranki sporazumeta o kraju pristojnosti. Izključni kraji pristojnosti obstajajo predvsem v zakonskem in družinskem pravu,vendar niso omejeni nanj. Izključni kraji pristojnosti so lahko na primer pristojni v sporih, ki izhajajo iz zakonskih odnosov ali zapuščinskih zadev. Lahko vključujejo tudi pristojnost v sporih, ki izhajajo iz delnih obveznic ali iz odnosov znotraj združenja. Načini, na katere se ti obravnavajo, se včasih močno razlikujejo od drugih primerljivih evropskih in nacionalnih pravil o pristojnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

c) Ali je mogoče, da stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Če ni obveznega kraja pristojnosti, lahko stranki izbereta pristojnost enega ali več sodišč prve stopnje v imenovanih krajih z njunim izrecnim soglasjem. Enako lahko izključita sodišča, ki bi bila sicer pristojna. Sporazum mora biti povezan s posebnim pravnim sporom ali pravnimi spori, ki izhajajo iz posebnega pravnega spora ali pravnega razmerja. Pri dosegi sporazuma o kraju pristojnosti ne obstaja nobena obvezna pravna oblika. Vendar mora biti mogoče dokazati dokumentacijo sporazuma, če je ta sporen med potekom postopkov.

Zato lahko stranki spremenita bližnjo pravno pristojnost glede na vsebino zadeve in kraj ali glede na eno od teh dveh stvari. Sporazum o takšni pristojnosti je dovoljen pred začetkom pravnih postopkov in se lahko sklene na začetku postopkov. Sporazum o pristojnosti sodišča glede na vsebino je mogoč, kjer je vključen prehod s sodišča prve stopnje na okrožno sodišče, če je sodišče pristojno na podlagi vrednosti spora. To velja za redno in gospodarsko pristojnost.

Sprememba kraja pristojnosti je mogoča, če to ni izrecno izključeno. Če zakonska ureditev določa, da sprememba pristojnosti ni dovoljena, gre za obvezen kraj pristojnosti. Sprememba kraja pristojnosti, na primer, ni dovoljena ali je dovoljena v omejenem obsegu, če je pristojnost določena v skladu z naslednjimi členi avstrijske zakonodaje: člen 14 KschG (Zakon o varstvu potrošnikov), člen 83a, člen 83b JN (pravila o pristojnosti), člen 48 VersicherungsvertragsG (zakon, ki se nanaša na sklenitev sporazumov o zavarovanju), člen 42 AtomhaftpflichtG (Zakon o jedrski odgovornosti) in člen 532 ZPO (Zakon o pravdnem postopku).

C. Kako izvem, kje je treba vložiti tožbo, če je pristojno specializirano sodišče?

Le na Dunaju obstajajo specializirana sodišča za gospodarske zadeve: Okrožno sodišče za gospodarske zadeve (Bezirksgericht für Handelssachen) in Gospodarsko sodišče na Dunaju (Handelsgericht Wien). Dunaj je tudi edino mesto s specializiranim delovnim in socialnim sodiščem (Arbeits- und Sozialgericht Wien). Na vseh drugih območjih se zadeve, ki so povezane z gospodarskim pravom ter delovnim in socialnim pravom, obravnavajo na rednih sodiščih. Kraj pristojnosti za gospodarske zadeve ter zadeve, ki so povezane z delovnim in socialnim pravom, je določen v skladu s predpisi za redne civilne postopke.

« Pristojnost sodišč - Splošne informacije | Avstrija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 17-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo