Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Austrija

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Austrija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

A. Ar mano ieškinys turi būti pareiškiamas bendrosios kompetencijos teisme, ar specializuotajame teisme? A.
B. Kaip gauti informacijos apie tai, kur konkrečiai kelti bylą, jei jurisdikcija priklauso bendrosios kompetencijos teismui? B.
I. Ar yra skirtumas tarp žemesniųjų ir aukštesniųjų pirmosios instancijos teismų? Jei yra, tai kuris iš jų yra kompetentingas nagrinėti mano bylą? I.
II. Teritorinė jurisdikcija II.
1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė 1.
2. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė 2.
a) Kuriais atvejais galiu rinktis teismą pagal atsakovo gyvenamąją vietą (kaip reikalauja pagrindinė taisyklė), o kuriais – kitą teismą?  a)
b) Kuriais atvejais turiu kelti byla teisme, kuris nėra atsakovo gyvenamosios vietos teismas (kaip reikalauja pagrindinė taisyklė)? b)
c) Ar bylos šalys gali susitarti dėl teismo, kuris paprastai nebūtų kompetentingas, jurisdikcijos? c)
C. Kaip gauti informacijos apie tai, kur kelti bylą, jei jurisdikcija priklauso specialiajam teismui? C.

 

A. Ar mano ieškinys turi būti pareiškiamas bendrosios kompetencijos teisme, ar specializuotajame teisme?

Civilinėse bylose pirmosios instancijos teismo jurisdikciją turi apygardų teismai (Bezirksgerichte) ir žemių teismai (Landesgerichte). Už Vienos teritorijos ribų apygardų teismai ir žemių teismai taip pat nagrinėja komercines bylas. Be to, žemių teismai priima sprendimus bylose, susijusiose su darbo ir socialinės apsaugos teise. Tik Viena turi savo apygardos teismą, nagrinėjantį komercines bylas, savo komercinį teismą bei savo darbo ir socialinės rūpybos teisės teismą.

Apie apygardų teismų (Bezirksgerichte) ir žemių teismų (Landesgerichte) jurisdikcijos atskyrimą bei teismų, nagrinėjančių komercines bylas bei su darbo ir socialinės rūpybos teise susijusias bylas, jurisdikciją žr. informacinį tekstą apie teismų sistemą.

B. Kaip gauti informacijos apie tai, kur konkrečiai kelti bylą, jei jurisdikcija priklauso bendrosios kompetencijos teismui?

I. Ar yra skirtumas tarp žemesniųjų ir aukštesniųjų pirmosios instancijos teismų? Jei yra, tai kuris iš jų yra kompetentingas nagrinėti mano bylą?

Jurisdikcija atribojama iš esmės pagal ieškinio rūšį, visoms kitoms byloms jurisdikcija priklauso nuo ieškinio sumos. Jurisdikcija pagal ieškinio rūšį visada yra viršesnė už jurisdikciją pagal ieškinio sumos dydį.

Jurisdikcija pagal ieškinio sumos dydį yra taikoma apygardų teismuose (Bezirksgerichte): juose nagrinėjamų bylų ieškinio suma yra mažesnė kaip 10 000 eurų. Apygardų teismai turi jurisdikciją pagal ieškinio rūšį, pavyzdžiui, daugumai bylų, susijusių su šeimos teise arba turto valdymu.

viršųviršų

Jurisdikcija pagal ieškinio sumos dydį yra taikoma žemių teismuose (Landesgerichte): juose ieškinio suma yra 10 000 arba daugiau eurų. Jurisdikcija pagal bylos rūšį žemių teismams yra taikoma ginčuose, susijusiuose su Atsakomybės atominės energetikos srityje įstatymu, Duomenų apsaugos įstatymu bei konkurenciją ir intelektinę nuosavybę reglamentuojančiais įstatymais.

II. Teritorinė jurisdikcija

1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė

Kiekvienam asmeniui yra suteikiama bendrosios jurisdikcijos vieta pagal jo ryšį su teismo veiklos teritorija.  Paprastai bylos yra keliamos pagal atsakovo bendrosios jurisdikcijos vietą. Fizinio asmens bendrosios jurisdikcijos vieta paprastai nustatoma pagal to asmens juridinę arba nuolatinę gyvenamąją vietą; vienam asmeniui gali būti suteiktos kelios bendrosios jurisdikcijos vietos. Juridinio asmens bendrosios jurisdikcijos vieta dažniausiai priklauso nuo jo registruotos buveinės vietos.

2. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė
a) Kuriais atvejais galiu rinktis teismą pagal atsakovo gyvenamąją vietą (kaip reikalauja pagrindinė taisyklė), o kuriais – kitą teismą?  

Kai kuriais atvejais bylos gali būti keliamos ne tik pagal atsakovo bendrosios jurisdikcijos vietą, bet ir pasirinktinai kitoje jurisdikcijoje – pasirenkamoje bylos nagrinėjimo vietoje. Austrijos teismų įstatymas vien civiliniam procesui pripažįsta daugiau kaip dvidešimt įvairių pasirenkamų vietų nagrinėti sutartinius ir įstatyminius santykius pagal prievolių teisę arba ieškiniams pagal nuosavybės teisę, taip pat procesinio pobūdžio pasirenkamas bylos nagrinėjimo vietas. Tai galėtų būti prievolės vykdymo vieta arba sąskaitoje faktūroje nurodyta vieta. Tai galėtų būti ir forum rei sitae (jurisdikcija pagal vietą, kurioje yra ginčijamas objektas) arba vieta, kurioje buvo padaryta žala, arba kitu atveju – priešieškinio vieta. Šių klausimų sprendimo būdai kartais gali labai skirtis, palyginti su jurisdikciją reglamentuojančiomis Europos arba konkrečios valstybės taisyklėmis.

viršųviršų

Austrijos teisė toliau išvardytiems ieškiniams nustato šias jurisdikcijos vietas:

Iš sutarčių kylantiems ieškiniams (bet ne iš darbo sutarčių kylantiems ieškiniams): visi ieškiniai dėl sutarties buvimo arba nebuvimo nustatymo, ieškiniai dėl sutarties vykdymo arba sutarties nutraukimo reikalavimo, taip pat ieškiniai dėl sutarties nevykdymo arba dalinio vykdymo kompensacijos reikalavimo gali būti pareiškiami teisme pagal vietą, kurioje atsakovas turi vykdyti sutartį šalių susitarimu. (Jurisdikcijos vieta yra vykdymo vieta.) Susitarimas turi būti pagrįstas dokumentais.

Ieškiniams dėl išlaikymo: žr. informacinį tekstą apie ieškinius dėl išlaikymo.

Dėl nesutartinės civilinės atsakomybės: ginčai dėl žalos, padarytos dėl vieno arba kelių asmenų nužudymo arba sužeidimo,atlyginimo ir ginčai, kylantys dėl neteisėto laisvės atėmimo arba kūno sužalojimo taip pat gali būti nagrinėjami teisme, kurio veiklos teritorijoje buvo padarytas žalą sukėlęs veiksmas. (Jurisdikcija pagal žalos padarymo vietą.)

Byloms dėl žalos, padarytos baudžiamosiomis veikomis, atlyginimo pagal civilinę teisę: ieškiniai dėl žalos, padarytos baudžiamosiomis veikomis, atlyginimo pagal civilinę teisę gali būti pareiškiami teisme, kuriame buvo iškelta baudžiamoji byla.

Ištuokos prašymams: žr. informacinį tekstą apie ištuoką.

Globos prašymams: žr. informacinį tekstą apie tėvų pareigas.

viršųviršų

b) Kuriais atvejais turiu kelti byla teisme, kuris nėra atsakovo gyvenamosios vietos teismas (kaip reikalauja pagrindinė taisyklė)?

Kitais atvejais yra tam tikra jurisdikcijos vieta, kurioje byla turi būti keliama, nepaisant nei bendrosios jurisdikcijos vietos, nei pasirenkamos bylos nagrinėjimo vietos. Išimtinę jurisdikcijos vietą mes vadiname privalomąja jurisdikcijos vieta, nuo kurios negalima nukrypti, net jeigu bylos šalys yra susitariusios dėl jurisdikcijos vietos. Išimtinės jurisdikcijos vietos yra visų pirma santuokos ir šeimos teisės srityje, bet ne tik joje. Išimtinės jurisdikcijos vietos, pavyzdžiui, galėtų būti jurisdikcijai ginčams, kylantiems iš santuokos santykių, arba testamentų patvirtinimo byloms. Jos galėtų apimti ir ginčus, kylančius iš dalinių skolinių įsipareigojimų arba iš santykių asociacijoje. Šių klausimų sprendimo būdai kartais gali labai skirtis, palyginti su jurisdikciją reglamentuojančiomis Europos arba konkrečios valstybės taisyklėmis.

c) Ar bylos šalys gali susitarti dėl teismo, kuris paprastai nebūtų kompetentingas, jurisdikcijos?

Jei nėra jokios privalomosios jurisdikcijos vietos, bylos šalys taip pat gali paklusti vieno ar kelių pirmosios instancijos teismų jurisdikcijai nurodytose vietose, aiškiai pareikšdamos savo sutikimą. Tokiu pačiu būdu jos gali atmesti tokius teismus, kurie priešingu atveju būtų kompetentingi. Susitarime turi būti nurodyta arba konkretus teisinis ginčas, arba teisiniai ginčai, kylantys iš tam tikro teisinio ginčo ar teisinių santykių. Susitarimui dėl jurisdikcijos vietos sudaryti nėra jokio privalomos teisinės formos. Tačiau bylos nagrinėjimo metu dėl jos iškilus ginčui, tai turi būti galima įrodyti susitarimo dokumentais.

viršųviršų

Taigi bylos šalys gali iš dalies keisti tiesioginę teisinę jursidikciją ir pagal bylos rūšį, ir pagal vietą arba ir pagal vieną, ir pagal kitą. Šio pobūdžio susitarimas dėl jurisdikcijos yra leidžiamas prieš pradedant bylą, ir netgi dėl jos galima susitarti pradedant bylą. Susitarimas dėl jurisdikcijos pagal bylos rūšį yra galimas tais atvejais, kai byla perduodama iš pirmosios instancijos teismo apygardos teismui, jeigu tas teismas turi jurisdiciją pagal ieškinio sumos dydį. Tai taikoma ir bendrajai, ir komercinei jurisdikcijai.

Keisti jurisdikcijos vietą galima, jei ji nėra aiškiai atmetama. Jei teisinė nuostata nurodo, kad jurisdikcijos keisti negalima, tai yra privalomosios jurisdikcijos vietos atvejis. Keisti jurisdikcijos vietą, pavyzdžiui, neleidžiama arba leidžiama tik ribotu mastu, jei kompetenciją nustato šie Austrijos įstatymų skirsniai: KschG  (Vartotojų apsaugos įstatymo) 14 skirsnis, JN (jurisdikcijos taisyklių) 83a skirsnis, 83b skirsnis, VersicherungsvertragsG (Draudimo sutarčių sudarymo įstatymo) 48 skirsnis, AtomhaftpflichtG (Atsakomybės atominės energetikos srityje įstatymo) 42 skirsnis ir ZPO (Civilinio proceso kodekso) 532 skirsnis.

C. Kaip gauti informacijos apie tai, kur kelti bylą, jei jurisdikcija priklauso specialiajam teismui?

Tik Vienoje yra specialieji teismai komercinėms byloms nagrinėti: Komercinių bylų apygardos teismas (Bezirksgericht für Handelssachen) ir Vienos komercinis teismas (Handelsgericht Wien). Taip pat tik Vienoje yra specialusis darbo ir socialinės rūpybos teisės teismas (Arbeits- und Sozialgericht Wien). Visose kitose vietovėse bylas, susijusias su darbo ir socialinės rūpybos teise, nagrinėja bendrieji teismai. Todėl jurisdikcijos vieta komercinėms byloms ir byloms, susijusioms su darbo ir socialinės rūpybos teise, reglamentuojama pagal bendrojo civilinio teismo proceso nuostatus.

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Austrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė