Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence > Østrig

Seneste opdatering : 15-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Østrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Skal sagen anlægges ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol? A.
B. Hvis kompetencen ligger hos en almindelig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges? B.
I. Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole, og hvilken er i givet fald kompetent til at behandle sagen? I.
II. Stedlig kompetence II.
1. Hovedreglen om stedlig kompetence 1.
2. Undtagelser fra hovedreglen 2.
a) Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol? a)
b) Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)? b)
c) Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen? c)
C. Hvis kompetencen ligger hos en særlig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges? C.

 

A. Skal sagen anlægges ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol?

Civile sager afgøres i første instans af Bezirksgerichte (underretter) og Landesgerichte (delstatsretter). Uden for Wien afgør Bezirksgerichte og Landesgerichte også handelssager, og Landesgerichte afgør desuden arbejds- og socialretlige sager. Det er kun i Wien, at der er en selvstændig Bezirksgericht für Handelssachen, en selvstændig Handelsgericht og en selvstændig Arbeits- und Sozialgericht.

Yderligere oplysninger om fordelingen af kompetencen mellem Bezirksgerichte og Landesgerichte og de retter, der afgør arbejds- og socialretlige sager og handelssager, fås på faktabladet om retssystemets opbygning.

B. Hvis kompetencen ligger hos en almindelig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges?

I. Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole, og hvilken er i givet fald kompetent til at behandle sagen?

Sagens genstand er principielt afgørende for, hvilken domstol der har kompetence til at behandle sagen, og ellers er det den omtvistede genstands værdi, der er afgørende. Sagens genstand har forrang for genstandens værdi.

Bezirksgerichte behandler sager med en værdi på indtil 10 000 EUR og de fleste familie- eller lejeretlige sager.

Landesgerichte behandler sager med en værdi på 10 000 EUR og derover og f.eks. sager, der falder ind under Atomhaftpflichtgesetz (lov om ansvar for atomskader), Amtshaftungsgesetz (lov om embedsmænds ansvar) og Datenschutzgesetz (databeskyttelsesloven), og konkurrence- og ophavsretlige sager.

TopTop

II. Stedlig kompetence

1. Hovedreglen om stedlig kompetence

Alle har et hjemting, som afhænger af, hvilken retskreds de hører til. Sager skal som hovedregel indbringes for retten ved sagsøgtes hjemting. Fysiske personers hjemting afhænger i reglen af, hvor de har bopæl eller sædvanligt opholdssted. Man kan godt have mere end et hjemting. Juridiske personers hjemting afhænger primært af, hvor de har hjemsted.

2. Undtagelser fra hovedreglen
a) Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol?

I visse tilfælde kan sagen ikke kun indbringes for retten ved sagsøgtes hjemting, men også ved anden domstol, et valgt værneting. Alene på det civilretlige område kan der ifølge Østrigs kompetenceregler vælges mellem tyve forskellige værneting for sager angående kontraktlige og lovbestemte forpligtelser, diverse tinglige krav og værneting af rent processuel art. Der er bl.a. tale om retten på det sted, der er opfyldelsessted for forpligtelsen, som er angivet i fakturaen, hvor genstanden befinder sig, hvor skaden er sket, og hvor der er fremsat modkrav. Der kan være store forskelle i forhold til tilsvarende værneting efter europæiske eller nationale regler om kompetence.

Efter østrigsk ret anvendes følgende værneting for de nedenfor angivne sager:

For sager om kontraktlige forpligtelser (dog ikke forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt): Sager om afgørelsen af, hvorvidt en kontrakt består eller ikke består, sager om opfyldelse eller ophævelse af en kontrakt og sager om erstatning for manglende eller mangelfuld opfyldelse kan indbringes ved retten på det sted, hvor sagsøgte skal opfylde kontrakten ifølge parternes aftale. Aftalen skal fastlægges i et dokument.

TopTop

For bidragssager: Se "Underholdsbidrag - Østrig".

For sager om ansvar uden for kontraktforhold: Sager om erstatning for skade, der er opstået som følge af drab på eller kvæstelse af en eller flere personer, som følge af frihedsberøvelse eller som følge af beskadigelse af en fysisk genstand, kan også indbringes ved retten i den retskreds, hvor den handling, der har resulteret i skaden, har fundet sted.

For civilretlige erstatningskrav som følge af strafbare handlinger: Civilretlige erstatningskrav, der udspringer af strafbare handlinger, kan fremsættes ved den ret, der behandler straffesagen.

For skilsmissesager: Se "Skilsmisse - Østrig".

For sager om overførsel af forældremyndighed: Se "Forældremyndighed - Østrig".

b) Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)?

I andre tilfælde er der et eksklusivt værneting, hvor sagen skal indbringes, og som hverken er det almindelige værneting eller et valgt værneting. Er det ikke muligt at fravige et sådant eksklusivt værneting, heller ikke ved en værnetingsaftale, hvilket skal være fastsat udtrykkeligt, foreligger der et obligatorisk værneting. Eksklusive værneting forekommer især, men ikke kun, inden for ægteskabs- og familieretten. Som eksempel på eksklusive værneting kan nævnes værnetinget for tvister mellem ægtefæller eller dødsbosager, og obligatoriske værneting er f.eks. værnetinget for tvister om obligationer eller forhold inden for en forening. Der kan være store forskelle i forhold til tilsvarende værneting efter europæiske eller nationale regler om kompetence.

TopTop

c) Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Er der intet obligatorisk værneting, kan parterne ved udtrykkelig aftale også vælge en eller flere domstole i første instans, der er beliggende på nærmere angivne steder, eller fravælge domstole, der ellers havde været kompetente. Aftalen skal indgås for et bestemt søgsmål eller for tvister, der er opstået som følge af et bestemt søgsmål eller retsforhold. Der er ingen formkrav til indgåelsen af værnetingsaftaler, men hvis aftalen anfægtes under sagens behandling, skal der kunne forelægges et dokument.

Parterne kan således ændre den umiddelbart lovbestemte (materielle og/eller stedlige) kompetence. En sådan aftale kan indgås, før sagen indledes, men også ved sagens begyndelse. En aftale om den materielle kompetence kan indgås, når sagen går fra første instans til Bezirksgericht, forudsat at domstolen er kompetent som følge af genstandens værdi. Dette gælder både i almindelige retsforhold og i handelssager.

Det er muligt at ændre den stedlige kompetence, medmindre det udtrykkeligt er fastsat, at det ikke er muligt. Bestemmer en retsforskrift, at det ikke er muligt at ændre kompetencen, foreligger der et obligatorisk værneting. Det er f.eks. ikke eller kun i begrænset omfang muligt at ændre den stedlige kompetence, hvis det er fastsat i en af følgende paragraffer, hvilken ret der har kompetencen: § 14 i Kündigungsschutzgesetz (lov om opsigelse), § 83a og § 83b i Jurisdiktionsnorm (regler om kompetence), § 48 i Versicherungsvertragsgesetz (lov om forsikringsaftaler), § 42 i Atomhaftpflichtgesetz (lov om ansvar for atomskader) og § 532 i Zivilprozessordnung (lov om civil retspleje).

C. Hvis kompetencen ligger hos en særlig domstol, hvordan finder jeg så ud af, hvor sagen skal anlægges?

For civile sager er det kun i Wien, at der findes særlige domstole for handelssager (Bezirksgericht für Handelssachen, Handelsgericht Wien) og arbejds- og socialretlige sager (Arbeits- und Sozialgericht Wien). I alle andre retskredse afgøres handelssager og arbejds- og socialretlige sager af de almindelige domstole. Reglerne for den stedlige kompetence i handelssager og arbejds- og socialretlige sager bygger i alt væsentligt på reglerne for almindelige civile sager.

« Retternes kompetence - Generelle oplysninger | Østrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 15-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige