Evropska komisija > EPM > Začasni ukrepi in varovalni ukrepi > Švedska

Zadnja sprememba: 29-08-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Katere so različne vrste previdnostnih ukrepov? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo takih previdnostnih ukrepov? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Vsebinski pogoji 2.2.
3. Kaj sta cilj in narava takšnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet takšnih previdnostnih ukrepov? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki takšnih previdnostnih ukrepov? 3.2.
3.3. Kakšna je veljavnost takšnih previdnostnih ukrepov? 3.3.
4. Se je mogoče pritožiti zoper previdnostni ukrep? 4.

 

1. Katere so različne vrste previdnostnih ukrepov?

Temeljne določbe o previdnostnih ukrepih v civilnih zadevah so v poglavju 15 Zakonika o sodnem postopku. Splošno pravilo je, da ni mogoče sprejeti nobenega izvršilnega ukrepa v zvezi s civilnopravnim zahtevkom, dokler sodišče ne odloči o zadevi. Določbe o previdnostnih ukrepih so izjema od tega pravila. Na splošno je njihov namen zagotoviti, da stranka, ki ne uspe, naredi, kar se od nje zahteva, po izdaji sodne odločbe.

Najobičajnejši previdnostni ukrep je zaseg, kar pomeni, da lahko vlagatelj zahteva posest katerega koli premoženja druge stranke ali pa odvzem pravice razpolaganja nasprotne stranke.

V skladu s členom 1 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku se zaseg lahko odobri za zagotovitev prihodnje izvršitve sodne odločbe v zvezi z zahtevkom. Kot osnovno pravilo mora biti odločba o zasegu v skladu s to določbo oblikovana tako, da je zaseženo dolžnikovo premoženje, ki krije vrednost določenega opredeljenega zneska, ki se zahteva. V izjemnih primerih je v odločbi lahko navedeno, katero premoženje je lahko predmet izvršitve.

Zaseg se lahko odobri tudi za zagotovitev prihodnje izvršitve sodne odločbe v zvezi s prednostno pravico do določenega premoženja (člen 2 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku). Primeri takih sodnih odločb vključujejo odločitve, ki razglašajo, da ima tožnik nadrejeno prednostno pravico do nekaterih deležev v primerjavi s tožencem, in odločitve, v skladu s katerimi je toženec dolžan takoj predati deleže.

V členu 3 poglavja 5 Zakonika o sodnem postopku je splošna določba v zvezi s pravico sodišča, da določi primeren ukrep za zaščito vlagateljeve pravice. Ta določba se na primer uporablja v zadevah za izdajo sodne odredbe. Na področje uporabe te določbe spada tudi zahtevek za potrditev, da toženec nima pravice do dela z nekaterim blagom, določenim v konkurenčni klavzuli.

Na vrh straniNa vrh strani

Razen tega lahko sodišče, v skladu s členom 4 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku, v zadevah v zvezi s prednostno pravico do določenega premoženja, odredi vrnitev zapravljenega premoženja itd.

Pododstavek 3 člena 5 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku določa tudi, da se začasni ukrep zavarovanja lahko odobri v skladu z nekaterimi pogoji.

Razen tega so predvidene ločene določbe v zvezi s previdnostnimi ukrepi za nekatera posebna področja, npr. patentno pravo.

2. Kateri so pogoji za izdajo takih previdnostnih ukrepov?

2.1. Postopek

Odločbe o previdnostnih ukrepih izda sodišče, ki obravnava tožbo v teku. Če ne poteka obravnava tožbe, se za vsa vprašanja uporabljajo enake določbe o sodni pristojnosti kot za civilne zadeve na splošno.

Sodišče ne more začeti postopka v zvezi s previdnostnimi ukrepi na lastno pobudo. Zato mora stranka, ki želi, da sodišče izda takšno odločbo, vložiti predlog. Če ne poteka obravnava zadeve, je treba predlog vložiti v pisni obliki.

Določena ni nobena zahteva, da mora vlagatelju pomagati odvetnik ali da ga mora zastopati. Sodni postopek pri švedskih sodiščih je brezplačen, plačati je treba le takso za vložitev zahtevka v višini 450 SEK (približno 50 EUR).

2.2. Vsebinski pogoji

Za odobritev ukrepov v skladu s členi 1–3 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku mora biti izpolnjen pogoj, da so dejanska glavna vprašanja (npr. zahtevek v skladu z oddelkom 1) lahko predmet sodne zadeve ali preučitve v drugem podobnem postopku. Slednji vključuje arbitražne postopke.

Na vrh straniNa vrh strani

Vrhovno sodišče je odločilo, da se zaseg ali drugi previdnostni ukrepi v skladu s poglavjem 15 Zakonika o sodnem postopku lahko odobrijo tudi v zvezi z zahtevki, ki jih obravnavajo tuja sodišča, če je treba odločbo sodišča izvršiti v tej državi.

Za odobritev zasega v skladu s členi 1–3 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

 1. Vlagatelj mora dokazati zadostne razloge za zahtevek zoper drugo osebo in da se za te razloge domneva, da so lahko predmet sodne zadeve ali preučitve v drugem posebnem postopku.
 2. Vlagatelj mora tudi dokazati, da obstaja „utemeljena bojazen“, da se bo nasprotna stranka s pobegom, preselitvijo premoženja ali postopka na drugačen način izognila odgovornosti za plačilo dolga (oddelek 1), da bo nasprotna stranka preselila, znatno poškodovala premoženje ali z njim razpolagala na drugačen način v škodo vlagatelja (oddelek 2) ali da bo nasprotna stranka z izvajanjem določenih dejavnosti ali izvajanjem ali opustitvijo izvajanja določenega ukrepa ali na drugačen način preprečila ali otežila vlagatelju izvajanje njegove pravice ali znatno zmanjšala njeno vrednost (oddelek 3).
 3. Za začasno odobritev ukrepa mora obstajati tudi nevarnost škode v primeru zamude. Ta izraz je povezan z izvršitvijo odločbe, v zvezi s katero obstaja nevarnost, če se ukrep ne odobri takoj brez zaslišanja druge stranke. Če se ukrep odobri na ta način, je treba odločbo poslati strankam in od toženca se zahteva predložitev pripomb v zvezi z odločbo. Če sodišče prejme pripombe toženca, mora sodišče vprašanje, ali bi moral ukrep veljati še naprej, takoj na novo preučiti.
 4. Končno mora za odobritev ukrepa vlagatelj zagotoviti varščino za kakršno koli škodo, ki bi jo lahko utrpela nasprotna stranka. Če vlagatelj ne more zagotoviti varščine, vendar hkrati dokaže posebne utemeljene razloge za zahtevek, ga lahko sodišče razreši obveznosti zagotovitve varščine.

3. Kaj sta cilj in narava takšnih ukrepov?

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet takšnih previdnostnih ukrepov?

Izvršitev odločb v zvezi z zasegom za terjatve pomeni rubež premoženja do določene vrednosti. Glede izvršitve se večinoma uporabljajo enaka načela kot za zaseg. Vseeno pa ne vključuje prodaje premoženja.

Na vrh straniNa vrh strani

Načeloma se lahko pri izvršitvi zarubi kakršno koli premoženje, ki je lahko premično ali nepremično.

Nekaterega premoženja pa ni dovoljeno zarubiti. To velja za „upravičeno premoženje“ („benefice property“ ali „beneficieegendom“), kamor spadajo med drugim:

 • oblačila in drugi predmeti, ki so namenjeni za osebno uporabo dolžnika, do razumne vrednosti;
 • pohištvo, gospodinjski aparati in druga oprema, ki je nujna za dom;
 • orodje in druga oprema, ki je potrebna za donosno poslovanje ali poklicno usposabljanje dolžnika;
 • osebna lastnina, npr. medalje in športne nagrade takšne osebne vrednosti za dolžnika, da bi jih bilo nepravično zarubiti.

Premoženje se lahko zaščiti tudi v skladu z ločenimi predpisi. To velja, na primer, pri odškodninah.

Zaseg za terjatve ne more biti uporabljen za plačo itd. pred plačilom in se lahko zarubi.

3.2. Kakšni so učinki takšnih previdnostnih ukrepov?

Če je premoženje predmet zasega za dolgove, toženec ne sme prenesti premoženja. Prat tako ne sme z njim kako drugače razpolagati v škodo vlagatelja. Služba za izvršitev lahko vseeno dovoli izjeme za prepoved razpolaganja, če obstajajo posebni razlogi. Za kakršno koli razpolaganje, ki je v nasprotju s prepovedjo, je lahko oseba kazensko odgovorna.

3.3. Kakšna je veljavnost takšnih previdnostnih ukrepov?

Ko je ukrep odobren v skladu s členi 1–3 poglavja 15 Zakonika o sodnem postopku, vlagatelj, če tožba še ni bila vložena, sproži postopek v zvezi z zadevo v roku enega meseca po izdaji odločbe. Če je treba zahtevek preučiti v okviru drugega postopka, pa mora vlagatelj ukrepati v skladu s pravili za ta postopek.

Na vrh straniNa vrh strani

Če se ukrep začasno odobri, je treba odločbo poslati strankam in od toženca se zahteva predložitev pripomb v zvezi z odločbo. Če sodišče prejme pripombe toženca, mora sodišče vprašanje, ali bi moral ukrep veljati še naprej, takoj na novo preučiti.

Ukrep je treba takoj preklicati, če je, po odobritvi ukrepa, položena varščina, ki izpolnjuje namen ukrepa.

4. Se je mogoče pritožiti zoper previdnostni ukrep?

Odločitev o zadevah v zvezi z ukrepi zavarovanja mora biti v obliki odločbe, če se jih obravnava kot procesno vprašanje v povezavi z obravnavo zadeve pred sodiščem in če je vprašanje ukrepov zavarovanja neodvisno.

V obeh primerih se lahko stranka, ki izgubi, pritoži zoper odločbo. Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča mora biti v pisni obliki in jo je treba vložiti v roku treh tednov od izdaje odločbe. Če odločba ni bila izdana na obravnavi in ni bilo na nobeni obravnavi naznanjeno, kdaj bo izdana odločba, se čas za pritožbo šteje od datuma prejema odločbe s strani pritožnika. Pritožbo obravnava pritožbeno sodišče, vendar jo je treba vložiti pri okrožnem sodišču.

Če okrožno sodišče zavrne zahtevek za previdnostne ukrepe v civilni zadevi v skladu s poglavjem 15 Zakonika o sodnem postopku ali prekliče odločbo o takšnih ukrepih, lahko pritožbeno sodišče takoj dovoli uporabo ukrepa do nadaljnjega. Če okrožno sodišče odobri takšen ukrep ali odloči, da se odločba lahko izvrši, čeprav še ni dokončna in pravnomočna, lahko pritožbeno sodišče takoj odloči, da odločbe okrožnega sodišča do nadaljnjega ni mogoče izvršiti.

« Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 29-08-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo