Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Švédsko

Posledná úprava: 29-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú rôzne druhy zabezpečovacích opatrení? 1.
2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto zabezpečovacích opatrení? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Aký je predmet a povaha týchto zabezpečovacích opatrení? 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto zabezpečovacích opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky týchto zabezpečovacích opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto zabezpečovacích opatrení? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti zabezpečovaciemu opatreniu? 4.

 

1. Aké sú rôzne druhy zabezpečovacích opatrení?

Základné ustanovenia o zabezpečovacích opatreniach v občianskoprávnych veciach sú uvedené v kapitole 15 Súdneho poriadku. Základným pravidlom je, že žiadne opatrenie na výkon rozhodnutia v občianskom súdnom konaní sa nesmie nariadiť pred rozhodnutím súdu v danej veci. Ustanovenia týkajúce sa zabezpečovacích opatrení sú výnimkou z tohto pravidla. Základným cieľom zabezpečovacích opatrení je zabezpečiť, že účastník, ktorý je v konaní neúspešný, splní rozhodnutie vydané súdom.

Najčastejším zabezpečovacím opatrením je zaistenie majetku (sekvestrácia), podľa ktorého sa navrhovateľ môže ujať držby majetku odporcu alebo obmedziť právo odporcu nakladať s týmto majetkom.

Podľa kapitoly 15 Súdneho poriadku sa môže zaistenie majetku nariadiť na zabezpečenie budúceho výkonu rozsudku s ohľadom na nárok v konaní. V zásade je znenie rozhodnutia o zaistení majetku v súlade s týmto ustanovením také, že zaistený majetok vo vlastníctve dlžníka kryje určitú stanovenú hodnotu nároku veriteľa. Vo výnimočných prípadoch však môže rozhodnutie určiť, aký majetok bude podliehať výkonu rozhodnutia.

Zaistenie majetku sa môže nariadiť aj na zabezpečenie budúceho výkonu rozhodnutia s ohľadom na prednostné právo k určitému majetku (kapitola 15 oddiel 2 Súdneho poriadku). K takýmto rozsudkom patria napríklad rozhodnutia, na základe ktorých navrhovateľ získa prednostné právo na určité akcie odporcu, ako aj rozhodnutia, podľa ktorých je odporca povinný okamžite tieto akcie odovzdať.

HoreHore

Kapitola 5 oddiel 3 Súdneho poriadku obsahuje všeobecné ustanovenie týkajúce sa oprávnenia súdu nariadiť vhodné opatrenie na ochranu práv navrhovateľa. Toto ustanovenie sa napríklad uplatňuje na návrhy na súdny príkazy. Do rozsahu tohto ustanovenia patrí aj nárok na vyhlásenie, že odporca nie je oprávnený podnikať s určitými druhmi tovaru vymedzenými v doložke o zákaze konkurencie.

Okrem toho, podľa kapitoly 15 oddiel 4 Súdneho poriadku môže súd vo veciach prednostného práva k určitému majetku nariadiť vrátenie scudzeného majetku atď.

Podľa kapitoly 15 oddiel 5 pododdiel 3 Súdneho poriadku sa tiež podľa určitých okolností môže nariadiť predbežné zabezpečovanie opatrenie.

Okrem toho existujú aj samostatné ustanovenia týkajúce sa zabezpečovacích opatrení v osobitných oblastiach, akou je napríklad patentové právo.

2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto zabezpečovacích opatrení?

2.1. Postup

Rozhodnutia o zabezpečovacích opatreniach vydáva súd, na ktorom prebieha konanie vo veci samej. Ak sa súdne konanie ešte nezačalo, uplatňujú sa všeobecné ustanovenia o príslušnosti súdov v občianskoprávnych veciach.

Súd nemôže začať konanie o zabezpečovacom opatrení z vlastného podnetu. Preto sa vyžaduje, aby účastník, ktorý o takéto rozhodnutie žiada, podal príslušný návrh. Ak sa súdne konanie ešte nezačalo, je potrebné podať návrh písomne.

Navrhovateľovi nemusí pomáhať advokát a ani ho nemusí zastupovať. Súdne konania na švédskych súdoch sú zadarmo s výnimkou poplatku za podanie návrhu, ktorý je v súčasnosti vo výške 450 SEK (približne 50 EUR).

HoreHore

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Na nariadenie opatrení podľa kapitoly 15 oddiely 1, 2 a 3 Súdneho poriadku sa vyžaduje, aby daná vec (napríklad nárok v konaní podľa oddielu 1) mohla byť predmetom súdneho konania alebo preskúmaná v inom podobnom konaní. K iným podobným konaniam patrí napríklad rozhodcovské konanie.

Najvyšší súd rozhodol, že zaistenie majetku alebo iné zabezpečovacie opatrenie v súlade s kapitolou 15 Súdneho poriadku sa môže nariadiť aj vo vzťahu ku konaniam vedeným zahraničnými súdmi, pokiaľ sa súdne rozhodnutie bude vykonávať v tejto krajine.

Pre nariadenie zaistenia majetku v súlade s kapitolou 15 oddiely 1, 2 a 3 Súdneho poriadku musia byť splnené aj tieto podmienky:

 1. Vyžaduje sa, aby navrhovateľ preukázal primerané dôvody pre svoj nárok v konaní proti odporcovi a aby tieto dôvody mohli byť predmetom súdneho konania alebo preskúmania v inom podobnom konaní.
 2. Navrhovateľ musí tiež preukázať, že existujú oprávnené obavy, že odporca sa útekom, scudzením majetku alebo iným spôsobom zbaví zodpovednosti za zaplatenie dlhu (oddiel 1), že odporca scudzí, poškodí alebo bude inak nakladať s majetkom na ujmu navrhovateľa (oddiel 2), alebo že odporca vykoná určité kroky alebo činnosti alebo sa zdrží konania, prípadne iným spôsobom sťaží výkon práv navrhovateľa alebo podstatne poškodí ich hodnotu (oddiel 3).
 3. Na nariadenie predbežného zabezpečovacieho opatrenia musí tiež existovať nebezpečenstvo pre prípad omeškania. Týka sa to ohrozenia výkonu rozhodnutia, pokiaľ nebude opatrenie nariadené bezodkladne bez vypočutia odporcu. Ak sa opatrenie nariadi týmto spôsobom, rozhodnutie sa doručí účastníkom a odporca je povinný podať k nemu vyjadrenie. Po doručení tohto vyjadrenia súd uváži, či je potrebné bezodkladne opatrenie preskúmať.
 4. Okrem toho sa opatrenie môže nariadiť, iba ak navrhovateľ poskytne záruku pre prípad ujmy spôsobenej odporcovi. Ak navrhovateľ nemôže poskytnúť záruku, ale zároveň preukáže, že má osobitné dôvody pre toto súdne konanie, môže ho súd zbaviť povinnosti poskytnúť záruku.

3. Aký je predmet a povaha týchto zabezpečovacích opatrení?

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto zabezpečovacích opatrení?

Výkon rozhodnutia týkajúceho sa zaistenia majetku pre nárok v konaní spočíva v odňatí majetku do určitej hodnoty. Pokiaľ ide o výkon toho rozhodnutia, uplatňujú sa rovnaké zásady ako v prípade prepadnutia majetku. Netýka sa to však predaja majetku.

HoreHore

V zásade sa môže pri výkone tohto rozhodnutia odňať akýkoľvek majetok. Majetok môže byť hnuteľný alebo nehnuteľný.

Niektoré typy majetku sú z výkonu tohto rozhodnutia vylúčené. Týka sa to vyhradeného majetku, ku ktorému patria najmä:

 • odevy a iné predmety osobnej potreby dlžníka do primeranej hodnoty,
 • nábytok, domáce spotrebiče a iné zariadenie domácnosti potrebné na jej prevádzku,
 • nástroje a iné zariadenia nevyhnutne potrebné na zárobkovú činnosť alebo odbornú prípravu dlžníka,
 • majetok osobnej povahy, ako napríklad vyznamenania a športové ceny, ktoré majú takú osobnú hodnotu pre dlžníka, že by bolo nespravodlivé odňať ich.

Majetok tiež môže byť chránený podľa osobitných ustanovení. Tak je to napríklad v prípade náhrady škody.

Zaistenie majetku pre nárok v konaní sa nemôže uplatniť na mzdu a podobné plnenia predtým, ako sa vyplatia a môžu byť predmetom zaistenia.

3.2. Aké sú účinky týchto zabezpečovacích opatrení?

Majetok, ktorý podlieha zaisteniu majetku pre dlhy, nesmie odporca scudziť. Taktiež s ním odporca nesmie nakladať žiadnym iným spôsobom na ujmu navrhovateľa. Švédska exekučná služba však môže z osobitných dôvodov povoliť výnimky zo zákazu nakladania s majetkom. Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom môže viesť k trestnoprávnej zodpovednosti.

3.3. Aká je platnosť týchto zabezpečovacích opatrení?

Po nariadení opatrenia v súlade s kapitolou 15 oddiely 1, 2 a 3 Súdneho poriadku je navrhovateľ povinný, pokiaľ sa súdne konanie ešte nezačalo, podať návrh na začatie konania v lehote jedného mesiaca od rozhodnutia. Ak je nárok preskúmateľný v inom konaní, navrhovateľ je povinný vykonať opatrenia v súlade s právnou úpravou pre toto konanie.

HoreHore

Ak sa opatrenie nariadi ako predbežné, doručí sa rozhodnutie účastníkom a odporca je povinný podať k nemu vyjadrenie. Po doručení tohto vyjadrenia súd uváži, či je potrebné opatrenie bezodkladne preskúmať.

Opatrenie sa okamžite zruší, ak sa po jeho nariadení poskytne záruka, ktorá napĺňa účel nariadeného opatrenia.

4. Je možné odvolať sa proti zabezpečovaciemu opatreniu?

Otázku zabezpečovacích opatrení je potrebné posudzovať v situácii, keď sa vyskytne ako procesná otázka v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, alebo keď sa zabezpečovacie opatrenie nariadi nezávisle.

V obidvoch prípadoch sa môže proti rozhodnutiu odvolať osoba, proti ktorej rozhodnutie smeruje. Osoba, ktorá sa chce odvolať proti rozhodnutiu obvodného súdu, je povinná urobiť tak písomne a do troch týždňov odo dňa vydania rozhodnutia. Ak sa rozhodnutie nevydalo na pojednávaní a na žiadnom pojednávaní sa neurčilo, kedy sa rozhodnutie vydá, počíta sa lehota na odvolanie odo dňa doručenia rozhodnutia tomu, kto sa chce odvolať. O odvolaní rozhoduje odvolací súd ale podáva sa obvodnému súdu.

Ak obvodný súd zamietol návrh na zabezpečovacie opatrenie v občianskoprávnej veci podľa kapitoly 15 Súdneho poriadku alebo zrušil rozhodnutie týkajúce sa takéhoto opatrenia, môže odvolací súd nariadiť, že opatrenie sa uplatňuje okamžite, pokiaľ sa neurčí inak. Ak obvodný súd nariadil takéto opatrenie alebo vyhlásil takéto rozhodnutie za vykonateľné, aj keď ešte nie je konečné a právoplatné, môže odvolací súd okamžite rozhodnúť, že rozhodnutie obvodného súdu sa nesmie vykonať, pokiaľ sa neurčí inak.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo