Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder > Slovakien

Senaste uppdatering: 12-12-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka typer av förenklade och påskyndade förfaranden finns det? 1.
2. Villkor för att använda denna typ av åtgärder 2.
3. Åtgärdernas syfte och natur 3.

 

1. Vilka typer av förenklade och påskyndade förfaranden finns det?

I slovakisk rätt görs åtskillnad mellan interimistiska åtgärder och bevissäkring.

I tvistemålsförfaranden är en interimistisk åtgärd ett provisoriskt (tillfälligt) arrangemang för att bibehålla läget oförändrat mellan parterna. Det är utformat för att garantera att sakprövningen kan förlöpa smidigt. En interimistisk åtgärd kan också fungera som en garanti för att ett domstolsavgörande kan verkställas effektivt. Eftersom det är fråga om ett provisoriskt beslut med tillfällig verkan, kan det inte påverka utgången av målet. Samtidigt som åtgärderna måste vara effektiva, får de inte påverka den rättsliga ställningen för den person de används mot mer än absolut nödvändigt.

Bevisäkring äger rum innan en rättegång inleds. En sådan åtgärd kan omfatta alla typer av bevisning (vittnesförhör, sakkunnigutlåtanden m.m.). Bevissäkring sker efter ansökan, och domstolen kan således inte fatta beslut om en sådan åtgärd på eget initiativ. Ansökan måste ges in av den person som är behörig att väcka talan i det mål där den säkrade bevisningen kan komma att åberopas.

2. Villkor för att använda denna typ av åtgärder

Innan en rättegång inleds kan domstolen fatta beslut om en interimistisk åtgärd, om det är nödvändigt för att tillfälligt ”frysa” det rådande läget mellan parterna, eller om det finns en risk för att domen annars inte kommer att kunna verkställas. Beslut om interimistiska åtgärder fattas av den domstol som är behörig att pröva själva saken. Om det i ett mål där minderårigas intressen står på spel inte är känt vilken domstol som är behörig eller situationen är sådan att den behöriga domstolen inte kan ingripa i tid, kan domstolen på den plats där den minderårige är bosatt ingripa och besluta om en interimistisk åtgärd i enlighet med artikel 75a i civilprocesslagen. Denna domstol ska dock snarast möjligt hänskjuta målet till den formellt behöriga domstolen.

Till börjanTill början

Domstolen beslutar om interimistiska åtgärder på grundval av en ansökan. För interimistiska åtgärder i förfaranden som domstolen kan inleda på eget initiativ krävs emellertid ingen ansökan.

Det finns inget krav på att parterna ska företrädas av advokat i dessa förfaranden.

Vid ansökningar om en interimistisk åtgärd eller om att en sådan åtgärd ska upphöra uttas en handläggningsavgift, som i lagen är fastställd till 500 SKK.

Innan sakprövningen inleds kan det bli nödvändigt att säkra bevisning om det finns en risk för att det annars blir mycket svårt eller omöjligt att få tillgång till denna bevisning. Åtgärder för att säkra bevisning vidtas efter ansökan. Behörig instans vid sådana åtgärder är den domstol som är behörig att pröva själva saken eller den domstol inom vars domsområde bevisningen i fråga finns. Det finns inte heller i dessa fall något krav om att parterna måste låta sig företrädas av en advokat.

Det uttas inga avgifter i samband med åtgärder för att säkra bevisning. Bevisföringskostnader för vilka ingen säkerhet har ställts täcks av staten. Domstolen kan emellertid kräva att en sökande som inte är berättigad att bli befriad från domstolsavgifter ställer en säkerhet för bevisföringskostnaderna. Detta innebär emellertid inte att personen mister rätten att senare få sina kostnader täckta.

För att en interimistisk åtgärd ska kunna beslutas ska det finnas antingen ett behov av att bibehålla läget oförändrat mellan parterna eller en risk för att domstolens dom inte kommer att kunna verkställas. Detta gäller såväl i tvistemål som i rättsvårdsärenden.

Till börjanTill början

Även bevissäkring kan ske såväl i samband med tvistemål som inom ramen för frivillig rättsvård.

3. Åtgärdernas syfte och natur

Ett domstolsbeslut om en interimistisk åtgärd kan ålägga den berörda personen att

 1. betala ett fastställt underhållsbidrag,
 2. överlåta vårdnaden av ett barn till den andra föräldern eller till en annan part, som har utsetts av domstolen,
 3. utbetala åtminstone en del av lönen, om det är fråga om ett giltigt anställningsavtal och sökanden av något tvingande skäl är oförmögen att arbeta,
 4. deponera ett kontantbelopp eller ett föremål hos domstolen,
 5. avstå från att avhända sig vissa föremål eller rättigheter,
 6. göra något, avstå från att göra något eller tillåta att något görs,
 7. under en viss period inte besöka en släkting eller en person som han eller hon har vårdnad om, om det finns rimliga skäl att misstänka att vederbörande utsätter denna släkting eller denna andra person för fysisk misshandel.

De angivna interimistiska åtgärderna är endast exempel, vilket innebär att en domstol kan besluta om andra interimistiska åtgärder eller kombinera olika typer av interimistiska åtgärder för att uppnå det avsedda syftet, det vill säga ett provisorisk skydd.

En interimistisk åtgärd varigenom svaranden åläggs att lämna vissa föremål eller rättigheter i fred kan vidtas om det till exempelvis finns en risk för att han eller hon kan försöka göra sig av med dem eller göra dem obrukbara på något sätt, till exempel genom att överlåta dem till en annan person eller förstöra eller skada dem.

Till börjanTill början

En domstol kan meddela ett beslut om en interimistisk åtgärd utan att höra parterna i förfarandet. Parterna behöver alltså inte inställa sig vid domstolen för att beslut ska kunna fattas om en interimistisk åtgärd. Denna regel hänger samman med att en utfrågning skulle kunna motverka syftet med den interimistiska åtgärden och att ett beslut om en interimistisk åtgärd i princip inte är förenat med bevisupptagning. En domstol kan emellertid besluta att parterna ska höras, men då måste den tillämpa alla de processrättsliga bestämmelser som gäller vid bevisupptagning. Om den bevisning domstolen ska uppta endast består av dokumentation hålls ingen förhandling, utan domstolen drar de nödvändiga slutsatserna utan att höra parterna.

En interimistisk åtgärd upphör att gälla om

 1. sökanden inte väcker talan inom den tidsfrist som domstolen har fastställt,
 2. sökandens stämningsansökan avvisas,
 3. sökandens stämningsansökan godtas, men femton dagar har förflutit från den dag beslutet blev verkställbart,
 4. den tidsperiod under vilken åtgärden var avsedd att gälla har löpt ut.

Om skälen för den interimistiska åtgärden inte längre föreligger ska domstolen upphäva åtgärden.

Beslut om interimistiska åtgärder kan överklagas av den part som inte kan godta åtgärden. Likaså har käranden, om domstolen avslår en ansökan om en interimistisk åtgärd, rätt att överklaga detta beslut. Behörig överklagandeinstans är den domstol som är andra instans i förhållande till den förstainstansdomstol som beslutade om den interimistiska åtgärden.

Överklaganden av beslut om interimistiska åtgärder ska ges in vid samma domstol som meddelat beslutet inom 15 dagar från delgivningen. Överklaganden har ingen uppskjutande verkan.

« Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-12-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket