Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke typer retsmidler findes der? 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler 2.
3. Retsmidlernes genstand og art 3.

 

1. Hvilke typer retsmidler findes der?

I slovakisk ret sondres der mellem foreløbige retsmidler og sikring af bevismidler.

I civile sager er et foreløbigt retsmiddel en som navnet siger foreløbig ordning, der skal opretholde status quo mellem parterne og sikre, at realitetsbehandlingen af sagen ved retten kan foregå smidigt. Et foreløbigt retsmiddel kan også have til formål at sikre, at rettens dom til sin tid kan fuldbyrdes. Der er tale om en midlertidig afgørelse, som kun har midlertidig virkning og ikke foregriber sagens resultat. Disse retsmidler skal være effektive, men bør i øvrigt have så få konsekvenser som muligt for retsstillingen for den person, som de anvendes over for.

Sikring af bevismidler finder sted, før retssagen begynder. Der kan være tale om enhver form for bevismidler (høring af vidner, indhentning af en ekspertudtalelse osv.). Sikring af bevismidler sker på begæring, idet det ikke er retten selv, der tager initiativ hertil. En sådan begæring skal fremsættes af den person, der er berettiget til at anlægge den sag, i hvilken der er brug for sikring af bevismidler.

2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler

Før sagen begynder, kan retten afsige kendelse om foreløbige retsmidler, hvis det er nødvendigt for midlertidigt at fastlåse status quo mellem parterne, eller hvis der er risiko for, at dommen ikke vil kunne fuldbyrdes. Kendelse om foreløbige retsmidler afsiges af den ret, som skal realitetsbehandle sagen. I sager, hvor mindreåriges interesser står på spil, og hvor den kompetente ret enten ikke kendes eller ikke kan behandle sagen i tide, kan den mindreåriges hjemting afsige kendelse om et foreløbigt retsmiddel i henhold til § 75a i lov om civil retspleje. Denne ret skal imidlertid snarest muligt henvise sagen til den kompetente ret.

TopTop

Retten afsiger kendelse om et foreløbigt retsmiddel efter begæring. Der skal ikke indgives begæring om foreløbige retsmidler vedrørende retsskridt, som retten kan træffe, uden at der fremsættes begæring.

Der er ikke advokattvang i forbindelse med disse retsmidler.

Der skal i forbindelse med indgivelse af begæring om et foreløbigt retsmiddel betales en retsafgift, som i loven er fastsat til 500 SKK.

Før realitetsbehandlingen indledes, kan der ske sikring af bevismidler efter begæring, hvis der er risiko for, at det ellers ville være umuligt eller meget vanskeligt at få adgang til bevismidlerne. Den ret, der har kompetence til at sikre bevismidlerne, er den ret, der har kompetence til at realitetsbehandle sagen, eller den ret, inden for hvis område de pågældende bevismidler findes. Heller ikke i sådanne tilfælde er der advokattvang.

Der skal ikke betales retsafgifter i forbindelse med sikring af bevismidler. Omkostninger til bevisførelse, i forbindelse med hvilken der ikke er stillet sikkerhed, betales af staten. Retten kan imidlertid kræve, at en sagsøger, som ikke er berettiget til at blive fritaget for retsafgifter, skal stille sikkerhed for udgifterne til bevisførelse, men dette betyder ikke, at denne person mister retten til senere at få sine omkostninger dækket.

For at der kan afsiges kendelse om foreløbige retsmidler, skal der enten være behov for, at status quo mellem parterne opretholdes, eller risiko for, at rettens dom ikke kan fuldbyrdes. Det gælder både tvistemål og sager, der henhører under den frivillige retspleje.

Sikring af bevismidler kan også finde sted både i forbindelse med tvistemål og inden for den frivillige retspleje.

TopTop

3. Retsmidlernes genstand og art

Retten kan ved det foreløbige retsmiddel pålægge den pågældende person:

 1. at betale underholdsbidrag af en vis størrelse;
 2. at overdrage forældremyndigheden til den anden forælder eller en anden part, der er udpeget af retten;
 3. at betale i det mindste en del af lønnen, hvis der foreligger en gyldig ansættelseskontrakt, og sagsøger af tvingende grunde er uarbejdsdygtig;
 4. at deponere et kontant beløb eller en genstand hos retten;
 5. at afstå fra at afhænde visse genstande eller rettigheder;
 6. at gøre noget, at afstå fra at gøre noget eller at tillade, at noget bliver gjort;
 7. midlertidigt at undlade at betræde en bolig beboet af en slægtning eller af en person i vedkommendes varetægt, som der er begrundet mistanke om at vedkommende misbruger fysisk.

Ovennævnte foreløbige retsmidler er kun eksempler, og retten kan træffe afgørelse om andre foreløbige retsmidler eller kombinere forskellige former for foreløbige retsmidler for at opfylde formålet med den midlertidige beskyttelse.

Retten kan f.eks. træffe afgørelse om et foreløbigt retsmiddel, hvorved den pågældende pålægges at lade bestemte genstande eller rettigheder være, hvis der er risiko for, at vedkommende vil prøve at afhænde dem på den ene eller den anden måde, f.eks. ved at overføre dem til en anden person, tilintetgøre dem eller beskadige dem.

Retten kan træffe afgørelse om et foreløbigt retsmiddel uden at høre sagens parter. Det betyder, at parterne ikke behøver at møde i retten, for at der kan træffes afgørelse om et foreløbigt retsmiddel. Det skyldes, at en eventuel afhøring ville kunne indebære, at formålet med det foreløbige retsmiddel forfejles, og at der ved afsigelse af kendelse om foreløbige retsmidler i princippet ikke finder bevisoptagelse sted. Retten kan imidlertid træffe afgørelse om, at parterne skal afhøres, men i så fald skal retten anvende alle proceduremæssige bestemmelser vedrørende bevisoptagelse. Hvis retten ved bevisoptagelsen kun støtter sig på dokumenter, afholdes der ikke et offentligt retsmøde. Retten drager de nødvendige konklusioner, uden at parterne bliver hørt.

Foreløbige retsmidler ophører med at have virkning, hvis:

 1. rekvirenten ikke anlægger sag inden for den frist, der er fastsat af retten;
 2. sagen afvises;
 3. i tilfælde hvor sagen ikke afvises – der er gået 15 dage fra den dato, hvor afgørelsen kan fuldbyrdes;
 4. den periode, i hvilken retsmidlet skulle finde anvendelse, er udløbet.

Hvis det grundlag, hvorpå retten har afsagt kendelse om et foreløbigt retsmiddel, ikke længere består, ophæver retten retsmidlet.

Afgørelser om foreløbige retsmidler kan påkæres af den part, som ikke er indforstået med det foreløbige retsmiddel. Hvis retten afviser en begæring om et foreløbigt retsmiddel, har rekvirenten på samme måde mulighed for at påkære denne afgørelse. Denne kære behandles af den relevante appelret, dvs. retten i anden instans i forhold til den ret, der i første instans har afsagt kendelse om det foreløbige retsmiddel.

Kære af kendelser om foreløbige retsmidler skal indgives til den ret, hvis afgørelse påkæres, inden 15 dage efter modtagelsen af afgørelsen. Kære har ikke opsættende virkning.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige