Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Španielsko

Posledná úprava: 09-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


V niektorých prípadoch sa vzhľadom na prieťahy v konaní stáva súdna ochrana neúčinnou. Právny systém preto ustanovuje súbor opatrení na zabezpečenie účinnosti práva, ktoré má byť predmetom súdnej ochrany.

Španielske právne predpisy neposkytujú vyčerpávajúci zoznam preventívnych opatrení, ktoré môžu byť prijaté. Občiansky súdny poriadok stanovuje možnosť požiadať na súde o prijatie preventívnych opatrení, ktoré sa javia ako potrebné na zabezpečenie účinnosti súdnej ochrany, ktorú by mohol (žalobcovi) poskytnúť rozsudok, ktorý bude vydaný až následne. Z uvedeného vyplýva, že hoci existuje prvotný zoznam súboru osobitných opatrení, v žiadnom prípade nie je vyčerpávajúci. Z tohto dôvodu, hoci sa na prijatie všetkých opatrení použije štandardná procesná úprava, sa opatrenia prijaté na ochranu práva môžu líšiť, pričom jedinou požiadavkou je, aby ich bolo možné považovať za náležité na dosiahnutie očakávanej účinnej súdnej ochrany. 

OBSAH

1. Jednotlivé druhy opatrení 1.
2. Ako sa prijímajú preventívne opatrenia? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Aké kritériá súd uplatňuje na prijatie súdneho nariadenia? 2.2.
3. Účel a povaha preventívnych opatrení 3.
3.1. Aké typy majetku môžu byť predmetom takýchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Existuje právna možnosť odvolania proti takýmto opatreniam? 4.

 

1. Jednotlivé druhy opatrení

Právne predpisy týkajúce sa občianskeho konania (najmä Občiansky súdny poriadok) sú hlavným zdrojom preventívnych opatrení, ale niektoré opatrenia sú ustanovené v osobitnom hmotnom práve.

Medzi opatrenia ustanovené v Občianskom súdnom poriadku (článok 727) patrí:

 1. Zabavenie majetku s cieľom zabezpečiť výkon rozsudku zahŕňajúceho príkaz na odovzdanie peňažných súm alebo plodov, výnosov a zastupiteľných predmetov, ktorých hodnotu je možné vyjadriť v peniazoch uplatnením určitých cien.
 2. Súdna správa alebo správcovstvo kapitálových statkov v nádeji, že bude prijatý rozsudok obsahujúci príkaz na ich odovzdanie, pokiaľ ide o vlastnícke právo, užívateľské právo alebo iný titul zahŕňajúci legitímny záujem o zachovanie alebo zvýšenie produktivity, alebo ak zaručenie produktivity je v záujme účinnosti rozsudku, ktorý by mohol byť vydaný.
 3. Zadržanie hnuteľného majetku, ak cieľom žaloby je dosiahnuť príkaz na odovzdanie majetku v držbe odporcu.
 4. Zostavenie súpisu majetku za podmienok stanovených súdom.
 5. Predbežné podanie nárokov, ak sa týkajú majetku alebo práv, ktoré pravdepodobne budú/sú predmetom zápisu do verejných registrov.
 6. Iné zápisy v registroch v prípade, ak uverejnenie v registri napomáha úspešnému výkonu.
 7. Súdne príkazy na predbežné pozastavenie činnosti alebo na dočasné zdržanie sa zapájania sa do určitého typu správania alebo dočasný zákaz týkajúci sa prerušenia alebo zastavenia poskytovania vykonávanej služby.
 8. Zhabanie a konfiškácia výnosov získaných z činnosti, ktorá sa považuje za nezákonnú, ktorej zákaz alebo ukončenie sa požaduje v žalobe, s konsignáciou alebo konfiškáciou súm požadovaných vo forme odplaty za duševné vlastníctvo.
 9. Dočasná konfiškácia diel alebo predmetov, o ktorých sa predpokladá, že boli vyrobené pri porušení pravidiel duševného a priemyselného vlastníctva, a konfiškácia vybavenia použitého na ich výrobu.
 10. Pozastavenie napadnutých podnikových rozhodnutí, ak žalobca alebo žalobcovia vlastnia aspoň 1 % alebo 5 % imania spoločnosti, v závislosti od toho, či spoločnosť odporcu vydala alebo nevydala cenné papiere, ktoré v čase napadnutia rozhodnutia boli kótované na regulovanom sekundárnom trhu.

Okrem týchto opatrení umožňuje posledný odsek článku 727 Občianskeho súdneho poriadku súdom prijať iné opatrenia, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedenom zozname. Zoznam sa preto nepovažuje za vyčerpávajúci.

HoreHore

 1. Iné opatrenia, ktoré na ochranu určitých práv vyslovene ustanovuje zákon alebo sa považujú za potrebné na zabezpečenie účinnosti súdnej ochrany, ktorú by mohol (žalobcovi) poskytnúť rozsudok, ktorý bude vynesený v hlavnom konaní.

Okrem tohto všeobecného systému existujú ďalšie právne ustanovenia týkajúce sa preventívnych opatrení, medzi ktoré patria:

 1. Konania týkajúce sa spôsobilosti osôb. Článok 726 Občianskeho súdneho poriadku súdom dovoľuje z vlastného podnetu prijať opatrenia, ktoré považujú za potrebné na náležitú ochranu osoby, ktorá je údajne nespôsobilá, alebo jej majetku.
 2. Konania týkajúce sa príbuzenstva, otcovstva a materstva. Článok 768 Občianskeho súdneho poriadku obsahuje opatrenia na ochranu osoby a majetku niekoho, kto podlieha právomoci osoby, ktorá sa javí ako rodič, a poskytnutie provizórneho výživného žalobcovi, v súrnom prípade dokonca aj bez predbežného pojednávania.
 3. Ochrana majetku zosnulého. Súd môže okrem iného poskytnúť zaistenie majetku v dedičskom konaní a písomností zosnulého, ako aj správu nehnuteľnosti zosnulého a overenie jeho príbuzných (články 790 až 796 Občianskeho súdneho poriadku).
 4. Záverečné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku obsahujú opatrenia uplatniteľné na osobitné prípady, ktoré sa riadia osobitnými zákonmi, ako napríklad zhabanie vybavenia, nástrojov a materiálov v konaniach týkajúcich sa duševného vlastníctva (druhé záverečné ustanovenie) a patentov (piate záverečné ustanovenie).

2. Ako sa prijímajú preventívne opatrenia?

2.1. Postup

Opatrenia môže prijať ktorýkoľvek vecne a miestne príslušný sudca, ktorý bude o prípade pojednávať alebo, ak ešte nebolo začaté konanie, sudca, do ktorého právomoci pojednávanie spadá.

HoreHore

O preventívne opatrenia je možné požiadať pred podaním žaloby v prípade, ak ich prijatie nie je nemožné vzhľadom na ich povahu (napríklad v prípade predbežného podania nárokov), alebo v prípade, ak zákon nevyžaduje, aby žiadosť o preventívne opatrenia bola podaná spolu so žalobou (napríklad v prípade ukončenia zakázaných činností alebo pozastavenia kolektívnych rozhodnutí v prípadoch týkajúcich sa majetkových sporov v dome v spoločnom vlastníctve vlastníkov bytov). Vzhľadom na výnimočnú povahu takýchto opatrení (keďže je bežné, že takéto opatrenia sú súčasťou samotnej žaloby) sa vyžaduje súčasná existencia súrnosti a nevyhnutnosti. Preventívne opatrenia môžu byť prijaté bez vypočutia osoby, ktorá bude druhou stranou následného konania (bez toho, aby bolo dotknuté právo namietať voči takýmto opatreniam, ak budú prijaté), hoci nenadobúdajú účinnosť v prípade, ak do dvadsať dní od ich prijatia nedôjde k podaniu príslušnej žaloby.

Ako sme už uviedli, žiadosť o takéto opatrenia sa často predkladá zároveň s podaním žaloby. V takomto prípade sudca alebo súd nariadi zriadenie osobitného konania, ktoré prebieha súbežne s hlavným prípadom a počas ktorého je možné predložiť dôkazy a požiadať o vypočutie s cieľom preukázať existenciu požiadaviek potrebných na prijatie preventívnych opatrení. Všeobecným pravidlom je, že pred prijatím preventívnych opatrení súd strany vyzve, aby sa zúčastnili pojednávania, počas ktorého majú možnosť vzniesť argumenty a predložiť dôkazy, ktoré sa považujú za relevantné pre rozhodnutie o prijatí či neprijatí preventívnych opatrení, bez ohľadu na požadované opatrenia alebo, ak je to potrebné, pre rozhodnutie požadovať od strany, ktorá žiada o prijatie preventívneho opatrenia, záruku pre prípad, že následne dôjde k zamietnutiu žaloby. Napriek tomu strana, ktorá žiada o prijatie preventívneho opatrenia, môže požiadať o prijatie opatrenia bez vypočutia druhej strany, ak je to opodstatnené z dôvodov súrnosti, alebo v prípade, ak by vypočutie mohlo viesť k oslabeniu účelu takéhoto opatrenia (napríklad ak existuje riziko utajenia alebo rozptýlenia majetku dlžníka). V takomto prípade môže dotknutá strana opatrenie po jeho prijatí napadnúť.

HoreHore

O prijatie opatrení je tiež možné požiadať po podaní žaloby alebo počas odvolacej fázy. Táto žiadosť sa však musí zakladať na skutočnostiach a okolnostiach, ktoré opodstatňujú jej podanie v danom čase.

Od právnika a advokáta sa vyžaduje, aby požiadali o prijatie preventívnych opatrení v konaniach, v ktorých sa vyžaduje zapojenie takýchto odborníkov. Právne zastúpenie nie je potrebné v prípade, ak sa žiadosť o prijatie opatrení podáva pred podaním žaloby.

2.2. Aké kritériá súd uplatňuje na prijatie súdneho nariadenia?

Na to, aby súd prijal ktorékoľvek z uvedených opatrení, musia byť splnené tieto požiadavky:

 1. Riziko ujmy v dôsledku uplynutia času alebo periculum in mora. Ide o riziko škody, ktorú by mohol žalobcu utrpieť vzhľadom na prieťahy v konaní, ktoré by mohli prekaziť vykonanie rozsudku alebo rozhodnutia, ktoré bude v konaní následne prijaté. Strana, ktorá žiada o prijatie opatrení, musí preukázať, že v danom prípade, ak nedôjde k prijatiu požadovaných opatrení, môže v priebehu konania dôjsť k vzniku situácie, ktorá by znemožnila alebo oslabila účinnosť ochrany, ktorú by mohol (žalobcovi) poskytnúť rozsudok. Opatrenie by v žiadnom prípade nemalo byť prijaté, ak situáciu, v dôsledku ktorej riziko vzniká, žalobca znáša dlhodobo, s výnimkou prípadov, kde existujú postačujúce dôvody, ktoré vysvetľujú, prečo žiadateľ o opatrenie nepožiadal skôr.
 2. Prima facie alebo fumus boni iuris. Žiadateľ musí súdu predložiť dôvody, na základe ktorých súd dospeje k predbežnému názoru, že žiadateľ je v súlade so zákonom. Táto požiadavka znamená, že žiadateľ musí predložiť podrobnosti, argumenty a podporné dokumenty, ktoré vedú k tomu, že súd bez toho, aby bola dotknutá skutková podstata prípadu (keďže v Španielsku preventívne opatrenia prijíma ten istý súd, ktorý bude následne rozhodovať o celom prípade), dospeje k predbežnému alebo indikatívnemu názoru v prospech základných bodov žaloby. Je prípustné predložiť aj iné druhy dôkazov (svedectvá, odborné posudky, vyhlásenia strán atď.).
 3. Zábezpeka. Okrem prípadov, v ktorých sa výslovne stanovuje opak, žiadateľ, ktorý žiada o prijatie opatrenia, musí zložiť dostatočnú zábezpeku na krytie škody, ktorú by mohli spôsobiť preventívne opatrenia na majetku odporcu. Výšku zábezpeky určuje súd s náležitým zreteľom na: a) povahu a obsah žaloby, b) opatrenie a c) dôvody udržateľnosti alebo dostatočnosti vo vzťahu k výške škody, ktorú by opatrenie mohlo spôsobiť.
 4. Primeranosť. Túto požiadavku nestanovuje Občiansky súdny poriadok výslovne, ale výklad práva ju obyčajne považuje za doplnkovú požiadavku, keďže súd neprijme opatrenie, pokiaľ nie je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu konania, pre ktorý sa vyžaduje preventívna ochrana. Vyplýva to z demokratických zásad a zásady minimálnych zásahov do slobody jednotlivcov, ktorými sa riadi celý právny systém a ktoré sú ustanovené v ústave.

3. Účel a povaha preventívnych opatrení

Cieľom prijatia preventívneho opatrenia je riešiť alebo vykryť možnosť, že v priebehu prebiehajúceho alebo budúceho konania, vznikne odporcovi povinnosť, či už sa vzdať výkonu určitých úkonov alebo vykonať určité úkony vo vzťahu k jeho majetku. Ide preto o snahu zabrániť odporcovi vo výkone úkonov zameraných na vyhnutie sa zásahu do jeho majetku alebo práv tým, že spôsobí alebo umožní škodu na majetku a neodovzdá do správy určitý majetok, v dôsledku čoho dôjde k insolventnosti s cieľom zabrániť účinnosti možného rozsudku.

HoreHore

V španielskej legislatíve sa preventívne opatrenia považujú za súdne opatrenia, keďže ich môžu prijímať iba súdy. Takéto opatrenia nemôžu prijímať sprostredkovatelia ani rozhodcovia, nepredstavujú špecifický, vyčerpávajúci súbor opatrení, svojou povahou nie sú dispozitívne (môžu byť prijaté iba na žiadosť strany), vzťahujú sa na majetok tak, že majú vplyv na majetok a práva odporcu, ich účelom je zabezpečiť (žalobcovi) účinnosť možného rozsudku a sú nápomocné s ohľadom na rozhodnutie, ktoré bude vydané v hlavnom konaní.

Preventívne opatrenia je možné prijať vo vzťahu k hmotnému a nehmotnému majetku. Nevzťahujú sa však iba na majetok, keďže môžu byť prijaté aj preventívne opatrenia obmedzujúce osobné práva.

Je možné prijať príkazy a zákazy zahŕňajúce opatrenia, ktoré prikazujú alebo zakazujú určitú činnosť.

3.1. Aké typy majetku môžu byť predmetom takýchto opatrení?
 1. Preventívne opatrenia sa môžu týkať špecifického hmotného majetku, najmä takého, ktorého hodnotu je možné vyjadriť v peniazoch, ako napríklad príjmy a výnosy z majetkových predmetov.

  Je možné požadovať príkaz na zabavenie takéhoto majetku, v dôsledku ktorého vzniká právo nárokovať si tento majetok odvodené zo všeobecnej povinnosti, pričom dlžné veci sa nepočítajú jednotlivo, ale nahrádzajú sa špecifickou sumou, ktorej hodnotu je možné vyjadriť v peniazoch pomocou jednoduchých matematických operácií.

  Konkrétny hnuteľný majetok môže byť zadržaný a umiestnený u depozitára, t. j. u osoby menovanej sudcom na základe vhodnosti na takúto úlohu.

  HoreHore

  Existuje tiež možnosť zabaviť, zhabať a skonfiškovať sumy, pričom sa rozlišuje zabavenie a konfiškácia výnosov z nezákonnej činnosti a z povolených činností, ako napríklad z činností odvodených od duševného vlastníctva.

 2. Ďalšiu skupinu opatrení, ktoré je možné prijať, tvoria úkony, ktoré môže sudca povoliť vo vzťahu k nároku obsiahnutému v žalobe, ktorý sa nevzťahuje na špecificky definovaný majetok.

  Patrí sem možnosť súdnej správy alebo správcovstva kapitálových statkov v prípade nároku na ich odovzdanie, pokiaľ ide o vlastnícke právo, užívateľské právo alebo iný titul zahŕňajúci legitímny záujem.

  Za podmienok stanovených súdom je možné požadovať súpis majetku.

  Predbežné podanie nárokov je možné v prípade, ak sa týka majetku alebo práv, ktoré pravdepodobne budú/sú predmetom zápisu do verejných registrov alebo iných registrov v prípade, ak uverejnenie môže byť nápomocné s cieľom dosiahnuť účely úkonu.

  Na predbežné zastavenie činnosti, dočasné zdržanie sa aktivity alebo na dočasný zákaz prerušenia alebo zastavenia poskytovania vykonávanej služby je potrebné vydať súdny príkaz.

 3. Posledná skupina opatrení, ktoré môžu byť predmetom súdneho nariadenia, sa týka materiálov a vzoriek, ktoré spadajú do systému výlučnosti (súdna správa alebo konfiškácia predmetov používaných na výrobu tovarov tvoriacich práva priemyselného a duševného vlastníctva).

  Tiež je možné pozastaviť podnikové rozhodnutia obchodnej spoločnosti akéhokoľvek druhu.

 4. V španielskom práve je možné prijať rad neurčených opatrení, ktoré budú chrániť zákonmi kryté práva alebo ktoré sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie účinnej súdnej ochrany. Nie je stanovené, aké veci môžu byť kryté takýmito opatreniami, môže ísť o opatrenia akéhokoľvek typu za predpokladu, že sú potrebné.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení?
 1. Cieľom pri zabavení kvantifikovateľných predmetov, peňazí, príjmov a výnosov je zabezpečiť prostredníctvom tohto opatrenia existenciu prebytku na úhradu nákladov rozsudku vydaného proti odporcovi, predovšetkým v prípade, ak odporca rozsudok dobrovoľne nesplní.
 2. Konfiškáciu hnuteľného majetku je možné prijať iba v prípade, ak ide o žalobu o vydanie špecifického predmetu vo držbe odporcu.
 3. Cieľom súdnej správy alebo správcovstva je chrániť najmä produktívne kapitálové statky, predchádzať tomu, aby ich neúčinné riadenie neviedlo k zníženiu alebo strate výnosov z produkcie.
 4. Umiestnenie kapitálových statkov do starostlivosti správcov síce obsahuje súdnu kontrolu, ale nezbavuje odporcu ich riadenia. Konkurzná správa zachádza ďalej, pričom správca nahrádza odporcu vo funkcii manažéra.
 5. Žiadosť o zostavenie súpisu majetku je možné podať v akomkoľvek druhu konania bez ohľadu na druh nároku. Jedinou požiadavkou je, aby takýto súpis bol nevyhnutný na zabezpečenie vykonania rozsudku (pre žalobcu). Súd musí jasne určiť, aké podrobnosti musí súpis obsahovať a ako sa majú realizovať.
 6. Účinky predbežného podania nárokov sa rozširujú na procedurálnu situáciu súvisiacu s konaniami, v ktorých bolo prijaté. Ich snahou je pozastaviť ochranu poskytnutú verejnou povahou registrov a osvedčení o registrácii tak, aby vlastník majetku alebo práva zapísaného v registri mohol tento majetok alebo toto právo predať, pričom tretia strana nemôže uviesť, že si nebola vedomá predmetu predbežného podania, ktoré sa jej týka. Predbežné podanie nárokov je možné prijať vo všetkých druhoch konaní, v ktorých je možné dosiahnuť ochranu vo verejnom registri, ako napríklad v registri nehnuteľností alebo v obchodnom registri.
 7. Dočasné obmedzenie úkonov odporcu. Toto opatrenie sa riadi rozličnými osobitnými zákonmi, obmedzenia preto musia byť v súlade s pravidlami stanovenými v týchto zákonoch. Účinky zahŕňajú príkaz na predbežné zastavenie činnosti vykonávanej odporcom, príkaz zdržať sa dočasne špecifickej formy správania alebo zákaz zastavenia alebo prerušenia poskytovania vykonávanej služby.
 8. Zhabanie, zabavenie a konfiškácia súm. Ide o jednoznačné ochranné preventívne opatrenie na zabezpečenie plnenia nároku na špecifickú sumu v hotovosti. Toto opatrenie sa používa na zabavenie a konfiškáciu výnosov z nezákonnej činnosti. Opatrenie nie je možné rozdeliť, preto je potrebné prijať oboje, zhabanie a konfiškáciu. Ak je potrebné to či ono opatrenie, použijú sa vyššie uvedené všeobecné opatrenia. Ďalším cieľom tohto opatrenia môže byť zabaviť alebo konfiškovať sumy nárokované ako odmena za duševné vlastníctvo. Týka sa to práva autorov na peňažnú odmenu v určitej výške za svoju prácu, ktorá pozostáva z pomerného podielu na výnosoch vytvorených rozličnými verejnými výkonmi uvedenými v zákone o duševnom vlastníctve.
 9. Uloženie materiálov a vzoriek v systéme výlučnosti u depozitára. Ide o preventívne opatrenie, ktoré vychádza z ochrany výlučných práv na využívanie, ktoré vlastníkom práva vyplývajú z osobitných zákonov o priemyselnom a duševnom vlastníctve. Ide o súdnu správu so špecifikáciou príslušného predmetu – vzorky alebo materiály potrebné na produkciu predmetov krytých výlučnými právami.
 10. Pozastavenie podnikových rozhodnutí. Vzhľadom na legitímnosť potrebnú na to, aby bolo možné o toto opatrenie požiadať, ide o špeciálne opatrenie. Potrebné je buď 1 % imania spoločnosti, ak spoločnosť vydala cenné papiere, ktoré v čase napadnutia rozhodnutia boli kótované na regulovanom sekundárnom trhu, alebo 5 % kapitálu spoločnosti, ak nie je splnená uvedená podmienka. Platí to pre všetky druhy obchodných spoločností.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Preventívne opatrenia sa vo všeobecnosti prijímajú po vypočutí odporcu. Ak žiadateľ tvrdí, že ide o súrnu záležitosť, a predloží o tom dôkazy, súd ich môže prijať do piatich dní bez ďalších postupov a bez vypočutia odporcu. Opatrenia môžu byť po ich prijatí pozmenené v prípade, ak dôjde k predloženiu a preukázaniu skutočností a okolností, ktoré neboli zohľadnené pri prijímaní opatrení alebo v lehote stanovenej na napadnutie opatrenia.

HoreHore

Ak dôjde k vydaniu rozsudku, ktorý nie je v prospech žalobcu, súd musí okamžite nariadiť odstránenie opatrenia, pokiaľ sa nevyžaduje iný postup vzhľadom na okolnosti prípadu, spolu so zvýšením zloženej zábezpeky.

V prípade rozsudku, ktorý je čiastočne v prospech žalobcu, súd vypočuje druhú stranu a rozhodne o odstránení alebo ponechaní opatrenia.

Ak sa po vydaní konečného rozhodnutia potvrdí zamietnutie nároku, opatrenia sa automaticky odstránia a dotknutá strana môže začať konanie o spôsobenú škodu (platí to aj v prípade, ak žalobca konanie preruší alebo stiahne žalobu).

Ďalším prípadom, kedy je možné zmeniť preventívne opatrenia, je, ak žiadosť o opatrenia bola podaná pred podaním žaloby a ak opatrenia boli prijaté bez vypočutia odporcu. V takomto prípade, ak žalobca nedodrží zákonom stanovenú lehotu dvadsiatich dní na podanie žaloby, opatrenie sa musí okamžite zrušiť a odporca má nárok na odškodné, pričom akékoľvek právne náklady platí žalobca.

Opatrenie nie je možné zachovať ani v prípade pozastavenia konania na viac ako šesť mesiacov z dôvodov, ktoré je možné prisúdiť žalobcovi.

V prípade vydania predbežného výkonu rozsudku sa rušia všetky opatrenia prijaté v súvislosti s pôvodným výkonom a nahrádzajú ich vykonávacie opatrenia, takže dochádza k zmene povahy opatrení pôvodne prijatých ako preventívne opatrenia.

Odporca môže nakoniec súd požiadať o nahradenie prijatého preventívneho opatrenia postačujúcou zábezpekou, ktorá zaručí účinné dodržanie rozsudku. Sudca, ktorý prijal opatrenie, môže uskutočniť takýto krok. Určí zábezpeku, ktorú je možné zložiť vo forme skutočných peňazí alebo záruky.

HoreHore

4. Existuje právna možnosť odvolania proti takýmto opatreniam?

Procedurálne pravidlá ustanovujú možnosť odvolania na vyššom súde.

Možnosť odvolania existuje proti rozhodnutiu o prijatí opatrenia, ale takéto odvolanie nemá odkladný účinok. Možnosť odvolania existuje aj proti rozhodnutiu o zamietnutí opatrenia.

Spolu s možnosťou odvolania môže žalobca v každom prípade predložiť žiadosť opätovne, ak dôjde k zmene okolností, ktoré existovali v čase podania pôvodnej žiadosti.

Proti rozhodnutiu o prijatí preventívneho opatrenia, ktoré bolo prijaté bez vypočutia odporcu, nie je možné podať odvolanie, keďže v tomto prípade je potrebné využiť postup odvolacieho konania, ktoré má na starosti ten istý sudca, ktorý prijal preventívne opatrenie. Odporca môže začať odvolacie konanie, a to bez odkladného účinku, proti rozhodnutiu o zamietnutí jeho odporu. Žalobca má rovnaké právo na odvolanie v prípade čiastočného alebo úplného uznania odporu.

Na rozdiel od uvedeného nie je možné odvolať sa v prípade, že bola prijatá alebo zamietnutá zábezpeka.

Prípravné a procedurálne fázy odvolania sa podstatne nelíšia od všeobecných pravidiel. Najskôr sa písomne oznámi zámer odvolať sa v prípravnom dokumente, ktorý sa predkladá rovnakému orgánu, ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému sa odvoláva, a to v lehote piatich pracovných dní od oznámenia rozhodnutia. Ak odvolanie podáva viacero osôb, lehota sa vypočíta jednotlivo. Zámer odvolať sa proti rozhodnutiu, ktoré sa považuje za poškodzujúce, je potrebné uviesť v tomto dokumente. Sudca potom overí, či bola dodržaná lehota a či je možné odvolanie proti rozhodnutiu. Ak áno, upovedomí odvolateľa o tom, že do dvadsať dní musí predložiť žiadosť o začatie odvolacieho konania. V tejto žiadosti musí stanoviť formálne a vecné dôvody, ktoré sú podľa neho v rozhodnutí porušené, a uviesť argumenty. Túto žiadosť súd postúpi ostatným stranám, ktoré do desiatich dní musia predložiť písomné vyhlásenie s námietkami proti odvolaniu alebo o napadnutí rozhodnutia alebo o iných bodoch, ktoré oni považujú za poškodzujúce. V obidvoch prípadoch musí vyhlásenie obsahovať dôvody. Po predložení týchto argumentov sa dokumentácia odovzdá vyššiemu súdu a strany dostanú predvolanie, aby sa dostavili pred tento súd.

Ako sa už uviedlo, začatie odvolacieho konania počas postupu prijatia preventívnych opatrení nemá odkladný účinok. Inak povedané, sudca bude naďalej prijímať opatrenia, ktoré považuje za potrebné, aby sa zabezpečilo prijatie preventívneho opatrenia.

K takémuto konaniu odvolací súd pristupuje prednostne s poskytnutím najskorších možných dátumov pojednávania, hlasovania a vydania rozsudku.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo